LIETUVOS RESPUBLIKOS 2013 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMAS

 

2012 m. gruodžio 20 d. Nr. XII-67

Vilnius

 

1 straipsnis. 2013 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų patvirtinimas

Patvirtinti Lietuvos Respublikos 2013 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą – 4 122 290 tūkst. litų pajamų ir 4 122 290 tūkst. litų išlaidų, iš jo – 20 000 tūkst. litų apyvartos lėšų (priedėlis).

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________


Lietuvos Respublikos

2012 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XII-67

priedėlis

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2013 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETAS

 

Kodas

Straipsnio pavadinimas

Suma,

tūkst. Lt

PAJAMOS

 

 

01

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos

2 662 901

02

Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos

53 707

03

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokos ir asignavimai, iš jų:

1 359 219

03 01

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokos už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis

1 337 740

03 02

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

21 479

04

Institucijų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, veiklos pajamos

3 923

05

Savanoriškos asmenų įmokos

5 932

06

Išieškotos ar grąžintos lėšos už Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą

5 185

07

Kitos pajamos

11 423

08

Lėšų likutis pagal 2013 m. sausio 1 d. būklę

20 000

Iš viso pajamų

 

4 122 290

IŠLAIDOS

 

 

01

Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

2 863 068

02

Vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms

813 291

03

Medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui

126 543

04

Ortopedijos techninėms priemonėms,

iš jų:

50 000

– neapibrėžtiems įsipareigojimams padengti

15 000

05

Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms

204 323

06

Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidoms, iš jų:

45 065

– darbo užmokesčiui

17 000

– ilgalaikiam turtui įsigyti

11 039

07

Apyvartos lėšos

20 000

08

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas

0

Iš viso išlaidų

 

4 122 290

_________________