LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO 1, 2, 3, 4, 5 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. liepos 4 d. Nr. I-1436

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 59-1156)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas reglamentuoja juridiniams asmenims ir juridinio asmens teisių neturinčioms įmonėms ir organizacijoms nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, kuriam Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka privaloma teisinė registracija, apmokestinimą.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį – po žodžio „įmonėms“ įrašyti žodžius „ir organizacijoms“, o vietoj žodžio „nustatyta“ įrašyti žodį „privaloma“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Mokesčio objektas

Mokesčio objektas yra Lietuvos Respublikos teritorijoje juridiniams asmenims ir juridinio asmens teisių neturinčioms įmonėms ir organizacijoms nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, kuriam privaloma teisinė registracija, išskyrus žemę.“

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Mokesčio mokėtojai

Mokestį moka juridiniai asmenys ir juridinio asmens teisių neturinčios įmonės ir organizacijos, įregistruotos Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka.“

 

4 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Mokesčio tarifas

Metinis mokesčio tarifas – 1 procentas nekilnojamojo turto mokestinės vertės.“

 

5 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

5 straipsnis. Mokesčio lengvatos

1. Nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinama:

1) užsienio valstybių diplomatinių ir konsulinių įstaigų nekilnojamasis turtas (pariteto pagrindu);

2) valstybės ir savivaldybės įmonių, veikiančių pagal Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, nekilnojamasis turtas;

3) biudžetinių įstaigų, veikiančių pagal Biudžetinių įstaigų įstatymą, nekilnojamasis turtas;

4) religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų patalpos, pastatai ir statiniai, naudojami tik kulto veiklai, socialinei globai bei rūpybai ir kulto reikmenų gamybai;

5) kapinių ir laidojimo paslaugoms naudojami pastatai, statiniai ar jų dalys;

6) invalidų draugijų ir jų įmonių naudojamas nekilnojamasis turtas;

7) žemės ūkio įmonėms priklausantis nekilnojamasis turtas;

8) daugiabučių namų savininkų bendrijų, gyvenamųjų namų eksploatavimo, garažų eksploatavimo ir sodininkų bendrijų, aptarnaujančių tik savo narius, nekilnojamasis turtas;

9) labdaros organizacijų ir fondų, veikiančių pagal Labdaros ir paramos fondų įstatymą, nekilnojamasis turtas;

10) mokslo ir studijų institucijų, išvardytų Mokslo ir studijų įstatyme, nekilnojamasis turtas;

11) švietimo įstaigų, išvardytų Švietimo įstatyme, nekilnojamasis turtas;

12) socialinės globos ir rūpybos įstaigų, vykdančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintas funkcijas, nekilnojamasis turtas;

13) visuomeninių organizacijų, veikiančių pagal Visuomeninių organizacijų įstatymą, nekilnojamasis turtas;

14) aplinkos apsaugai ir priešgaisrinei apsaugai naudojamas nekilnojamasis turtas bei bendros paskirties objektai, kuriems privaloma teisinė registracija, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą;

15) laisvųjų ekonominių zonų įmonių nekilnojamasis turtas.

2. Savivaldybių tarybos savo biudžeto sąskaita turi teisę sumažinti nekilnojamojo turto mokestį arba visai nuo jo atleisti.“

 

6 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio pirmąją dalį – vietoj skaičių ir žodžių „1996 m. sausio 1 d., ir šio straipsnio paskutinę dalį, kuri įsigalioja nuo 1994 m. rugpjūčio 1 dienos“ įrašyti skaičius ir žodžius „1997 m. sausio 1 d.“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Šis įstatymas įsigalioja nuo 1995 m. sausio 1 d., išskyrus 6 straipsnį, kuris įsigalioja nuo 1997 m. sausio 1 d.“

2. 11 straipsnio trečiąją, ketvirtąją, penktąją, šeštąją ir septintąją dalis pripažinti netekusiomis galios.

 

7 straipsnis. Įstatymo taikymas

Lietuvos Respublikos įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 11 straipsnio pirmosios dalies nuostata taikoma nustatant įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto 1996 m. mokestinę vertę.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________