LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 3.06.01:2007 „KULTŪROS PAVELDO TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTŲ RENGIMO TAISYKLĖS“ PATVIRTINIMO

 

2007 m. birželio 4 d. Nr. ĮV-329

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

tvirtinu pridedamą Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“.

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                                          JONAS JUČAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-329

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 3.06.01:2006 „KULTŪROS PAVELDO TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTŲ RENGIMO TAISYKLĖS“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2006 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ (toliau – reglamentas) nustato saugomų kultūros paveldo objektų (toliau – saugomi objektai), tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų (toliau – tvarkybos darbų projektai) rengimo, tikrinimo ir tvirtinimo bei šių projektų keitimo ir saugojimo reikalavimus, taip pat į Kultūros vertybių registrą (toliau – registras) įrašytų kultūros paveldo objektų tvarkybos arba šių objektų teritorijose ar apsaugos zonose planuojamų tvarkomųjų statybos darbų (toliau – planuojama veikla) projektinių pasiūlymų (toliau – projektiniai pasiūlymai) rengimo, pritarimo jiems ir jų saugojimo reikalavimus.

2. Reglamentu nustatytos sudėties tvarkybos darbų projektas visais atvejais yra sudėtinė dalis statinio techninio projekto, rengiamo pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“, patvirtinto aplinkos ministro ir kultūros ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-233/ĮV-196 (Žin., 2005, Nr. 60-2140), ir statybos techninio reglamento STR 1.05.06: 2005 „Statinio projektavimas“, patvirtinto aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80), nustatytus reikalavimus. Saugomų objektų atkūrimo atveju arba šiuose objektuose ar jų dalyse, neturinčiose vertingųjų savybių, bei jų teritorijose ar apsaugos zonoje atliekamų tvarkomųjų statybos darbų atveju statinio techniniai projektai taip pat rengiami vadovaujantis minėtais statybos techniniais reglamentais nustatytais reikalavimais.

3. Archeologijos, povandeninio, mitologinio ir kitų vertingųjų savybių pobūdį ar jų derinį turinčių saugomų objektų tvarkybos darbų projektų regimo ypatumai nurodomi kituose paveldo tvarkybos reglamentuose nustatytais reikalavimais.

4. Reglamentu nustatyti reikalavimai privalomi tvarkybos darbų projektų rengėjams bei visiems viešojo administravimo subjektams, fiziniams ir juridiniams asmenims, atliekantiems veiksmus, susijusius su saugomų objektų tvarkyba.

5. Reglamento sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir kitų teisės aktų sąvokas.

 

II. TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTŲ RENGIMAS

 

6. Tvarkybos darbų projektai rengiami vadovaujantis registro duomenimis, istoriniais bei ikonografiniais duomenimis, prieš projektavimą privalomų atlikti taikomųjų tyrimų išvadomis, apsaugos reglamentais (kai tokie išduoti) arba laikinaisiais apsaugos reglamentais (projektavimo sąlygomis), projektiniais pasiūlymais (kuriems pritarė už kultūros paveldo apsaugą atsakinga institucija), apsaugos sutartimis (kai tokios sudarytos), nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentais arba veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančiais dokumentais, specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis bei kitais kultūros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos reglamentais nustatytais paveldosaugos reikalavimais.

7. Tvarkybos darbų projektus turi teisę rengti Statybos įstatymo nustatyta tvarka atestuotos įmonės, turinčios kultūros ministro patvirtinta tvarka atestuotus specialistus (toliau – atestuoti specialistai). Kai kuriuos tvarkybos darbų projektų parengimo darbus gali atlikti neatestuoti pagalbininkai, vadovaujami atestuoto specialisto.

8. Tvarkybos darbų projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi būti pakankami užsakovo sumanymui įgyvendinti, šio projekto paveldosaugos (specialiajai) ekspertizei atlikti vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“, patvirtintu kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-158 (Žin., 2005, Nr. 57-1967), bei Statybos įstatymu nustatytai bendrajai statinio techninio projekto ekspertizei atlikti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.03: 2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtintu aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214 (Žin., 2002, Nr. 55-2200), tvarkybos darbų skaičiuojamajai kainai nustatyti, šių darbų rangovui parinkti, gauti leidimą atlikti šiuos darbus ir jiems atlikti.

9. Tvarkybos darbų projekto sprendiniai, užsakovui ir projektuotojui susitarus, gali būti detalizuojami darbo brėžiniais, techninėmis specifikacijomis ar kitais dokumentais.

10. Kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektą sudaro:

10.1. titulinis lapas, kuriame nurodoma:

10.1.1. duomenys apie projektuotoją (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefonas, fizinio asmens vardas, pavardė, telefonas, kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai);

10.1.2. projektuojamo objekto duomenys (pavadinimas, adresas, unikalus Kultūros vertybių registro kodas ir šio objekto bei jam naudoti priskirto žemės sklypo unikalūs numeriai, nurodyti Nekilnojamojo turto registre);

10.1.3. projekto pavadinimas (nurodant visus projektuojamus tvarkybos darbus);

10.1.4. užsakovo duomenys (juridinio asmens pavadinimas, adresas ir/arba fizinio asmens vardas, pavardė ir telefonas);

10.1.5. projekto parengimo data (metai ir mėnuo).

10.2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma:

10.2.1. projekto rengimo pagrindas;

10.2.2. kokie planuojami tvarkybos darbai ir jų pasirinkimo koncepcija, paaiškinama, kaip projekto sprendiniuose numatoma saugoti projektuojamo objekto vertingąsias savybes, kaip atsižvelgiama į privalomų atlikti taikomųjų tyrimų išvadas ir projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės ir statinio techninio projekto (kai toks rengiamas) bendrosios ekspertizės pastabas ar rekomendacijas;

10.3. projekto rengėjo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos;

10.4. nuosavybės ar valdymo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos;

10.5. žemės sklypo plano kopija;

10.6. objekto apmatavimai (fotogrametrinai ir pan.), esamos padėties aukštų planai, fasadai, objekto vietos kraštovaizdyje fotofiksacija ir pan.;

10.7. bendraturčių sutikimą rengti projektą patvirtinančių dokumentų kopijos (kai projektuojamas bendrosios nuosavybės teise valdomas objektas);

10.8. tvarkybos darbų projekto sprendiniai (statinio (-ių) aukštų planai, pjūviai, pagrindiniai pastatų fasadai, laikančiųjų ar kitų konstrukcijų planai arba schemos, kurie rengiami priklausomai nuo planuojamų tvarkybos darbų apimties;

10.9. brėžiniai, kuriuose pažymėtos tyrinėjimų vietos, taip pat projektuojamo objekto dalys ir elementai, kuriuos tvarkybos darbų metu numatoma judinti ar kitaip fiziškai paveikti, nurodant numatomus atlikti darbus ir jų apimtį (rengiami atskirai, kai nėra galimybės to pažymėti pagrindiniuose projekto brėžiniuose);

10.10. pasirengimo tvarkybai organizavimo schemos (kai būtina įvertinti ir trečiųjų asmenų interesus);

10.11. kiti sprendiniai (brėžiniai), kuriais įgyvendinami esminiai architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, kultūros paveldo ar kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, invalidų socialinės integracijos ir kiti reikalavimai;

10.12. tvarkybos darbų kiekių žiniaraščiai;

10.13. tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina;

10.14. tvarkybos darbų techniniai, kokybės, charakteristikos, kiti reikalavimai bei rodikliai ar specialiosios technologijos;

10.15. tvarkybos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės akto kopija ir statinio techninio projekto (kai toks rengiamas) bendrosios ekspertizės akto kopija;

10.16. kiti dokumentai, reikalingi pagrįsti tvarkybos darbų projekto sprendinius.

11. Kai tvarkybos darbų projekto rengimo dokumentuose randama prieštaravimų, spredinių viršenybė nustatoma pagal:

11.1. aiškinamajame rašte nurodytus duomenis;

11.2. brėžinius (priklausomai nuo planuojamų tvarkybos darbų pobūdžio, jų derinio bei jų apimties);

11.3. tvarkybos darbų kiekių žiniaraščius.

 

III. TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTŲ TIKRINIMAS, TVIRTINIMAS, JŲ KEITIMAS IR SAUGOJIMAS

 

12. Tvarkybos darbų projektai turi būti pateikti patikrinti (derinti) už kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai, kuri šių projektų sprendiniams pritaria raštu arba institucijos spaudu „Patikrinta“ ir šį projektą tikrinusio (derinusio) specialisto parašu. Patikrinto (suderinto) tvarkybos darbų projekto vienas egzempliorius perduodamas už kultūros paveldo apsaugą atsakingos institucijos tvarkybos darbų atlikimą kontroliuojančiam specialistui.

13. Tvarkybos darbų projektus tvirtina statytojas (užsakovas) tvarkomuoju dokumentu (kai statytojas (užsakovas) yra juridinis asmuo) arba projekto titulinio lapo viršutiniame dešiniajame kampe statytojo (užsakovo) tvirtinimo žyma ir atsakingo asmens parašu (kai statytojas (užsakovas) yra fizinis asmuo).

14. Įgyvendinami tvarkybos darbų projektų sprendiniai turi būti keičiami ar tikslinami, kai darbų metu aptinkamos naujos kultūros paveldo objekto vertingosios savybės. Tvarkybos darbų projektų klaidos taisomos projektuotojo lėšomis. Tvarkybos darbų projektų pakeitimai turi būti patikrinti (suderinti) už kultūros paveldo apsaugą atsakingoje institucijoje.

15. Tvarkybos darbų projektai saugomi šiuos projektus tikrinusioje ir šių darbų vykdymą kontroliuojančioje už kultūros paveldo apsaugą atsakingoje institucijoje iki tvarkybos darbų priėmimo. Įgyvendinti tvarkybos darbų projektai ir tvarkybos darbų priėmimo aktai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PRITARIMAS JIEMS BEI JŲ SAUGOJIMAS

 

16. Projektiniais pasiūlymais saugomo objekto valdytojas arba jo įgaliotas asmuo (toliau – užsakovas) išreiškia, kaip numato įgyvendinti savo planuojamą veiklą kultūros paveldo objekte arba šio objekto teritorijoje ar apsaugos zonoje esančiame objekte.

17. Projektiniai pasiūlymai rengiami remiantis kultūros paveldo objekto apskaitos dokumentais ir kitais registro duomenimis, prieš projektavimą atliktų tyrimų išvadomis, istoriniais, ikonografiniais ir kitais duomenimis. Rengiant projektinius pasiūlymus tvarkomiesiems statybos darbams kultūros paveldo objektų teritorijoje ar apsaugos zonoje vadovaujamasi šiuo reglamentu bei statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ nustatytais reikalavimais.

18. Projektiniai pasiūlymai turi būti pateikti patikrinti (pritarti) už kultūros paveldo apsaugą atsakingai valstybės arba vietos savivaldybės institucijai (pagal kompetenciją), kuri pateiktiems pasiūlymams pritaria raštu arba institucijos spaudu „Patikrinta“ ir projektinius pasiūlymus tikrinusio (jiems pritarusio) specialisto parašu. Projektinių pasiūlymų, kuriems pritarta, vienas egzempliorius paliekamas už kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai. Ši institucija pagal turimus ir/ar papildomai valdytojų pateiktus ar kitu būdu gautus duomenis gali pareikalauti, kad užsakovas atliktų papildomus tyrimus bei pateiktų papildomus duomenis, ir/arba pasiūlyti, kad parengtų ir pateiktų kitus kultūros paveldo apsaugos reikalavimus atitinkančius projektinius pasiūlymus.

19. Projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarė už kultūros paveldo apsaugą atsakinga valstybės ar savivaldybės institucija, pateikiami kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų ar tvarkomųjų statybos darbų projektavimo sąlygoms gauti arba gauti sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti.

20. Projektiniuose pasiūlymuose pateikiama:

20.1. titulinis lapas, kuriame nurodoma:

20.1.1. duomenys apie projektinių pasiūlymų rengėją (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefonas, fizinio asmens vardas, pavardė, telefonas, kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai);

20.1.2. projektinių pasiūlymų objekto duomenys (objekto pavadinimas, adresas, unikalus registro kodas, objekto ir objekto užimamo ar jam naudoti priskirto žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre;

20.1.3. duomenys apie užsakovą (juridinio asmens pavadinimas, adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir telefonas);

20.1.4. projektinių pasiūlymų parengimo data (metai ir mėnuo);

20.2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodomas projektuojamas objektas (jo buvimo vieta, jo vertingosios savybės ir kiti registro duomenys), paaiškinama numatoma veikla ir jos pasirinkimo koncepcija bei kaip planuojama veikla paveiks projektuojamą objektą, jo vertingąsias savybes bei kraštovaizdį;

20.3. nuosavybės ar valdymo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos (neprivaloma, kai projektinius pasiūlymus rengia ne užsakovas);

20.4. eskizai ar brėžniai, išreiškiantys užsakovo sumanymą:

20.4.1. esamos padėties fiksavimo dokumentai (situacijos schema, žemės sklypo planas su statinių, infrastruktūros ir kitų teritorijos elementų išdėstymu, statinio (-ių) aukštų planai, jo fasadų, gatvės išklotinės ar kraštovaizdžio fotofiksacija);

20.4.2. planuojamos veiklos pavaizdavimas eskizais, fotomontažu ir pan. (planuojamo objekto vieta sklype, jo aukštų planai bei fasadai ir/arba planuojamos veiklos vieta kraštovaizdyje ir pan.);

20.5. kiti duomenys ar dokumentai, pagrindžiantys planuojamos veiklos atitiktį kultūros paveldo apsaugos reikalavimams.

21. Rengiant projektinius pasiūlymus tvarkomiesiems statybos darbams kultūros paveldo objekto teritorijoje ar apsaugos zonoje vadovaujamasi šiuo reglamentu bei statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ nurodytais reikalavimais.

22. Projektiniai pasiūlymai teisės aktų nustatyta tvarka saugomi statinio projektavimo sąlygas ar planavimo sąlygas išdavusioje už kultūros paveldo apsaugą atsakingoje institucijoje.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________