Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 24 D. NUTARIMO NR. 966 „DĖL KONKURSŲ Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2013 m. gegužės 31 d. Nr. 478

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimą Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 65-2654, Nr. 86-3639; 2003, Nr. 55-2435, Nr. 112-5006; 2005, Nr. 130-4671; 2006, Nr. 73-2784; 2007, Nr. 103-4210, Nr. 135-5467; 2008, Nr. 41-1496; 2009, Nr. 19-757, Nr. 106-4417; 2010, Nr. 87-4589; 2011, Nr. 105-4961, Nr. 125-5965; 2012, Nr. 30-1406, Nr. 83-4376, Nr. 99-5032) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL KONKURSŲ Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708; 2006, Nr. 4-97) 10 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. Konkursai į karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) pareigas, dėl kurių prašymai paskelbti konkursą buvo pateikti Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2013 m. gegužės 31 d., vykdomi iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimą Nr. 1196 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo(Žin., 2011, Nr. 125-5965);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 853 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. 1196 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 83-4376);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 28 d. nutarimą Nr. 1574 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. 1196 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 155-8023).

4. Šiuo nutarimu patvirtinto Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 8 punkto nuostatos, susijusios su dokumentų pateikimu paštu arba asmeniškai Valstybės tarnybos departamentui, ir 28 punkto nuostatos, susijusios su dokumentų pateikimu paštu ar asmeniškai konkursą organizuojančiai įstaigai, galioja iki 2013 m. gruodžio 31 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                   Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                   Dailis Alfonsas Barakauskas

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 478

redakcija)

 

KONKURSŲ Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmens bendrųjų gebėjimų tikrinimą, vadovavimo gebėjimų tikrinimą ir konkurso į karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas (toliau – pareigos) įstaigoje organizavimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

Bendrieji gebėjimai – bendrųjų mąstymo gebėjimų ir bendrųjų kompetencijų visuma.

Bendrieji mąstymo gebėjimai – gebėjimas mokytis, verbaliniai įgūdžiai ir verbalinis mąstymas, skaičiavimo įgūdžiai, skaitinis ir loginis mąstymas.

Bendrosios kompetencijos – žinių, gebėjimų, įgūdžių, patirties, elgesio, požiūrių ir asmeninių savybių derinys, būtinas valstybės tarnautojo funkcijoms atlikti, ir sugebėjimas juos pritaikyti darbe.

Ekspertas – asmuo, turintis ne mažesnę kaip 3 metų praktinės veiklos patirtį arba ne žemesnį kaip daktaro mokslo laipsnį srityje, kurios žinios tikrinamos konkurso metu.

Konkursas – pokalbis konkursą organizuojančioje įstaigoje, kurio metu patikrinamas pretendento tinkamumas eiti konkrečias valstybės tarnautojo pareigas.

Praktinė užduotis – konkurso metu konkursą organizuojančioje įstaigoje raštu ir (ar) žodžiu pateikiama užduotis, kuri leidžia prognozuoti pretendento elgesį realiose darbo situacijose.

Pretendentas – asmuo, išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą ir įtrauktas į pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas sąrašą.

Vadovavimo gebėjimai – gebėjimų vadovauti valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai arba jos padaliniui visuma.

Visuomenės atstovas – Lietuvos Respublikoje įregistruoto viešojo juridinio asmens, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgaliotas atstovas.

3. Priėmimas į pareigas apima:

3.1. bendrųjų gebėjimų testo atlikimą;

3.2. konkurso paskelbimą;

3.3. dokumentų priėmimą konkursą organizuojančioje įstaigoje;

3.4. vadovo pareigas siekiantiems užimti pretendentams – vadovavimo gebėjimų tikrinimą;

3.5. konkurso komisijos sudarymą konkursą organizuojančioje įstaigoje;

3.6. konkursą;

3.7. valstybės tarnautojus į pareigas priimančio asmens arba kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos (toliau – valstybės tarnautojus į pareigas priimantis asmuo) sprendimo (toliau – įsakymas) dėl priėmimo į pareigas priėmimą.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą teikia informaciją apie valstybės tarnautojų poreikį Valstybės tarnybos departamento direktoriaus nustatytais laikotarpiais.

 

II. BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ TIKRINIMAS

 

5. Bendrieji gebėjimai tikrinami atliekant testą. Bendrieji gebėjimai tikrinami nesiejant šio tikrinimo arba siejant jį su konkrečiu konkursu. Bendrųjų gebėjimų tikrinimo data, laikas ir vieta, nesiejant su konkrečiu konkursu, skelbiami Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje. Kitos bendrųjų gebėjimų tikrinimo datos, laikas ir vieta skelbiami Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

6. Teisę atlikti bendrųjų gebėjimų testą turi asmenys, kurie atitinka bendruosius reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas) 9 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose.

7. Asmenys atlikti bendrųjų gebėjimų testą registruojasi Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje užpildydami elektroninę registravimosi formą (toliau – Forma), kurioje nurodomas vardas (-ai), pavardė (-s), asmens kodas, gimimo data, pilietybė, kontaktinė informacija, informacija apie įgytą aukštąjį išsilavinimą (-us), ir pasirenka bendrųjų gebėjimų testo atlikimo datą, laiką ir vietą.

8. Jeigu asmenų bendrieji gebėjimai tikrinami skelbiant apie bendrųjų gebėjimų tikrinimo datą, laiką ir vietą Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje nesiejant šio tikrinimo su konkrečiu konkursu, Valstybės tarnybos departamentas per 5 darbo dienas nuo asmens registravimosi Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje atlikti bendrųjų gebėjimų testą patikrina pagal asmens užpildytos Formos duomenis asmens atitiktį bendriesiems reikalavimams.

Iškilus abejonių dėl asmens Formoje pateiktų duomenų apie įgytą aukštąjį išsilavinimą tikrumo, Valstybės tarnybos departamentas turi teisę Formoje nurodytu elektroniniu paštu paprašyti, kad asmuo per nustatytą terminą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, paštu arba asmeniškai pateiktų dokumentų, pagrindžiančių asmens Formoje pateiktų duomenų apie įgytą aukštąjį išsilavinimą tikrumą, kopijas. Kartu su šiuo pranešimu asmeniui pranešama, kad nepateikus prašomų dokumentų kopijų jam nebus leidžiama atlikti bendrųjų gebėjimų testo.

Asmeniui, nepateikusiam prašomų dokumentų kopijų per Valstybės tarnybos departamento nustatytą terminą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, paštu ar asmeniškai, neleidžiama atlikti bendrųjų gebėjimų testo.

9. Asmenys, atvykdami atlikti bendrųjų gebėjimų testo, privalo turėti galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka. Asmenims, nepateikusiems šio dokumento, neleidžiama atlikti bendrųjų gebėjimų testo.

10. Bendrųjų gebėjimų testą sudaro dvi dalys. Pirmoji bendrųjų gebėjimų testo dalis sudaryta iš klausimų, skirtų bendriesiems mąstymo gebėjimams patikrinti, antroji – bendrosioms kompetencijoms ir teisės aktų, nurodytų Aprašo 1 priede, žinioms patikrinti. Bendrųjų gebėjimų testas pradedamas atlikti nuo pirmosios bendrųjų gebėjimų testo dalies. Teisingai atsakius į ne mažiau kaip 50 procentų pirmosios bendrųjų gebėjimų testo dalies klausimų, suteikiama teisė atlikti antrąją bendrųjų gebėjimų testo dalį. Bendrųjų gebėjimų testą išlaikiusiais pripažįstami asmenys, antrojoje bendrųjų gebėjimų testo dalyje teisingai atsakę į ne mažiau kaip 50 procentų klausimų.

11. Asmenys, atlikdami bendrųjų gebėjimų testą naudojęsi informacijos perdavimo, priėmimo ar fiksavimo priemonėmis, trukdę kitiems asmenims atlikti bendrųjų gebėjimų testą ar nevykdę tikrinimo eigą prižiūrinčio asmens nurodymų, šalinami iš bendrųjų gebėjimų testo atlikimo patalpos. Informacija apie bendrųjų gebėjimų testo atlikimo sąlygas ir tvarką pažeidusius asmenis skelbiama Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir šie asmenys atlikti bendrųjų gebėjimų testą gali registruotis ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo pašalinimo dienos.

12. Jeigu atliekant bendrųjų gebėjimų testą sugenda programinė ar techninė įranga, bendrųjų gebėjimų testo rezultatas anuliuojamas, o bendrųjų gebėjimų testas atliekamas iš naujo.

13. Informacija apie išlaikytą ar neišlaikytą bendrųjų gebėjimų testą skelbiama Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje. Išlaikyto bendrųjų gebėjimų testo rezultatas galioja 3 metus.

14. Asmenys, išlaikę bendrųjų gebėjimų testą, įtraukiami į pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas sąrašą.

15. Asmenys turi neatskleisti bendrųjų gebėjimų testo turinio.

16. Asmuo išbraukiamas iš pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas sąrašo paaiškėjus, kad registruodamasis atlikti bendrųjų gebėjimų testą nuslėpė savo duomenis ar pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis, dėl kurių neturėjo būti įrašytas į pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas sąrašą.

17. Bendrųjų gebėjimų testą leidžiama atlikti du kartus. Antrą kartą bendrųjų gebėjimų testo neišlaikiusiam ar išbrauktam iš pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas sąrašo dėl Aprašo 16 punkte nustatytų aplinkybių asmeniui pakartotinai registruotis atlikti bendrųjų gebėjimų testą leidžiama ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo bendrųjų gebėjimų testo neišlaikymo dienos arba nuo išbraukimo iš pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas sąrašo dėl Aprašo 16 punkte nustatytų aplinkybių dienos.

 

III. KONKURSO PASKELBIMAS

 

18. Sprendimą dėl konkurso organizavimo priima valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo. Kai valstybės tarnautoją į pareigas priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė, sprendimą dėl konkurso organizavimo priima Ministras Pirmininkas, o konkursas vykdomas per Vyriausybės kanceliariją. Kai valstybės tarnautoją į pareigas priima savivaldybės taryba, sprendimą dėl konkurso organizavimo priima savivaldybės meras, o konkursas vykdomos per savivaldybės administraciją.

19. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo ar jo įgaliotas kitas asmuo Valstybės tarnybos departamentui pateikia prašymą paskelbti konkursą į pareigas, užpildydamas elektroninę prašymo paskelbti konkursą į pareigas formą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

20. Valstybės tarnybos departamentas, gavęs prašymą paskelbti konkursą į pareigas, patikrina pareigybės, į kurią skelbiamas konkursas, aprašymo atitiktį Valstybės tarnybos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatoms. Jeigu užpildytoje elektroninėje prašymo paskelbti konkursą į pareigas formoje yra netikslumų, apie tai Valstybės tarnybos departamentas nedelsdamas praneša konkursą organizuojančiai įstaigai. Šiuo atveju elektroninė prašymo paskelbti konkursą į pareigas forma patikslinama ir pateikiama Valstybės tarnybos departamentui pakartotinai. Jeigu nėra asmenų, kurie pagal Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio 3 dalį ir 13 straipsnio 3 dalį gali būti priimti į atitinkamas pareigas be konkurso, Valstybės tarnybos departamentas per 7 kalendorines dienas nuo tinkamai užpildytos elektroninės prašymo paskelbti konkursą į pareigas formos gavimo skelbia apie šį konkursą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje.

21. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo organizuoja konkursą paskelbus „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje. Paskelbus apie konkursą į pareigas Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo apie šį konkursą papildomai skelbia savo įstaigos interneto tinklalapyje.

Apie „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje paskelbtą konkursą į pareigas valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo gali papildomai skelbti kitose visuomenės informavimo priemonėse.

22. Valstybės tarnybos departamentas, „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ skelbdamas apie konkursus į pareigas, pateikia nustatytos formos skelbimus (Aprašo 2 priedas).

Valstybės tarnybos departamentas, savo interneto tinklalapyje skelbdamas konkursus, pateikia pareigybių, į kurias skelbiami konkursai, sąrašą, pareigybių aprašymus, informaciją apie tai, kur, iki kada ir kokius dokumentus privalo pateikti asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, taip pat nurodo, kur galima gauti išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą, ir skelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ numerį.

23. Informacija apie skelbiamą konkursą Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje turi būti paskelbta tą pačią dieną, kai apie šį konkursą paskelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

24. Konkursą organizuojanti įstaiga konkursą, paskelbtą Aprašo 20 punkte nustatyta tvarka, motyvuotu sprendimu gali atšaukti ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki konkurso pradžios. Apie konkurso atšaukimą įstaiga nedelsdama praneša pretendentams, norintiems dalyvauti konkurse ir pateikusiems dokumentus konkursą organizuojančiai įstaigai, taip pat per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamentui. Apie konkurso atšaukimą paskelbiama Valstybės tarnybos departamento ir konkursą organizuojančios įstaigos interneto tinklalapiuose.

 

IV. DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS KONKURSĄ ORGANIZUOJANČIOJE ĮSTAIGOJE

 

25. Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

25.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau – prašymas), kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta Aprašo 27, 28, 57 ir 66 punktuose nurodyta informacija;

25.2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

25.3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (toliau – deklaracija) (Aprašo 3 priedas).

26. Dokumentai teikiami 9 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

27. Konkursą organizuojanti įstaiga per 5 darbo dienas nuo Aprašo 25 punkte nurodytų dokumentų konkursą organizuojančioje įstaigoje gavimo praneša asmeniui jo prašyme nurodytu elektroniniu paštu, ar šis asmuo atitinka Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nustatytus pareigybės aprašyme nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus. Asmeniui, kuris nėra atlikęs bendrųjų gebėjimų testo arba nuo bendrųjų gebėjimų testo išlaikymo dienos yra praėję daugiau nei 3 metai, kartu su šiame punkte nurodytu pranešimu pranešama apie pareigą pasitikrinti bendruosius gebėjimus.

28. Jeigu konkursą organizuojančiai įstaigai iškyla abejonių dėl asmens gyvenimo aprašyme pateiktos informacijos tikrumo, ji gali per 5 darbo dienas nuo Aprašo 25 punkte nurodytų dokumentų pateikimo paprašyti papildomai pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, paštu ar asmeniškai dokumento (-ų) kopiją (-as), nurodytą (-us) Aprašo 72.1, 72.2, 72.4 ir 72.6 punktuose, per konkursą organizuojančios įstaigos nustatytą terminą.

Asmeniui nepateikus prašomų dokumentų kopijų per konkursą organizuojančios įstaigos nustatytą terminą, laikoma, kad jis neatitinka bendrųjų ir (ar) specialiųjų reikalavimų, ir jam neleidžiama dalyvauti konkurse. Per 5 darbo dienas nuo konkursą organizuojančios įstaigos nustatyto termino pateikti papildomus dokumentus pabaigos asmeniui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą pranešama, ar jis atitinka pareigybės aprašyme nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.

29. Asmuo, kuris nėra atlikęs bendrųjų gebėjimų testo arba nuo bendrųjų gebėjimų testo išlaikymo dienos yra praėję daugiau nei 3 metai, per 3 darbo dienas nuo Aprašo 27 ir 28 punktuose nurodyto pranešimo apie atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, nustatytiems pareigybės aprašyme, gavimo turi užsiregistruoti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje užpildydamas Formą bendrųjų gebėjimų testui atlikti. Asmeniui per šias 3 darbo dienas Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje neužsiregistravus atlikti bendrųjų gebėjimų testo, vėliau registruotis ir atlikti bendrųjų gebėjimų testą leidžiama tuo atveju, jeigu yra laisvų tikrinimo vietų.

30. Valstybės tarnybos departamentas užtikrina, kad asmens, kuris nėra atlikęs bendrųjų gebėjimų testo arba nuo bendrųjų gebėjimų testo išlaikymo dienos yra praėję daugiau nei 3 metai ir kuris atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimams, bendrieji gebėjimai patikrinami Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje skelbiamoje vietoje, skelbiamą dieną ir skelbiamu laiku, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo užsiregistravimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje atlikti bendrųjų gebėjimų testą, išskyrus asmenis, kurie pirmą kartą neišlaikė bendrųjų gebėjimų testo arba kurie Aprašo 29 punkto nustatyta tvarka ir per nustatytus terminus Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje neužsiregistravo atlikti bendrųjų gebėjimų testo.

 

V. VADOVAVIMO GEBĖJIMŲ TIKRINIMAS

 

31. Vadovavimo gebėjimų tikrinimo dieną pretendentas turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą. Pretendentas, siekiantis eiti vadovaujančiojo valstybės tarnautojo pareigas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Aprašo 27 ir 28 punktuose nurodyto pranešimo apie tai, kad jis atitinka pareigybės aprašyme nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, gavimo užsiregistruoja tikrintis vadovavimo gebėjimus, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje užpildydamas Formą vadovavimo gebėjimams tikrinti. Pretendentui per 3 darbo dienas Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje neužsiregistravus tikrintis vadovavimo gebėjimus, vėliau registruotis ir tikrintis vadovavimo gebėjimus leidžiama tuo atveju, jeigu yra laisvų vietų.

32. Pretendentai vadovavimo gebėjimų tikrinimo datą ir laiką pasirenka Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

33. Pretendentai, atvykdami tikrintis vadovavimo gebėjimų, privalo turėti galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka. Pretendentams, nepateikusiems šio dokumento, neleidžiama dalyvauti vadovavimo gebėjimų tikrinime.

34. Pretendento, siekiančio eiti vadovaujančiojo valstybės tarnautojo pareigas, vadovavimo gebėjimai tikrinami žodžiu Valstybės tarnybos departamente Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje skelbiamu laiku, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo užsiregistravimo per Aprašo 31 punkte nustatytą terminą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, išskyrus pretendentus, kurie Aprašo 31 punkto nustatyta tvarka ir per nustatytus terminus neužsiregistravo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje tikrintis vadovavimo gebėjimų.

35. Vadovavimo gebėjimų tikrinimo metu daromas skaitmeninis garso įrašas. Skaitmeninis garso įrašas perkeliamas į kompiuterinę laikmeną ir saugomas Valstybės tarnybos departamente teisės aktų nustatyta tvarka. Pretendentas turi teisę susipažinti su savo skaitmeniniu garso įrašu.

36. Pretendentai, siekiantys eiti įstaigos vadovo, jo pavaduotojo, ministerijos, teismo ar prokuratūros kanclerio, administracijos ar sekretoriato vadovo ar jo pavaduotojo pareigas, turi turėti vadovavimo gebėjimų, reikalingų įstaigos strateginiams sprendimams priimti ir tinkamam jų įgyvendinimui užtikrinti, o pretendentai, siekiantys eiti įstaigos administracijos padalinio vadovo, jo pavaduotojo ar kitas valstybės tarnautojo, turinčio pavaldžių asmenų, pareigas, turi turėti vadovavimo gebėjimų, reikalingų pavaldžių asmenų darbui koordinuoti ir kontroliuoti, skiriant jiems užduotis ir užtikrinant jų įvykdymą. Vadovavimo gebėjimus tikrina Valstybės tarnybos departamento ekspertas (-ai).

37. Vadovavimo gebėjimai vertinami 0, 1 arba 2 balais. Pretendentas, kurio vadovavimo gebėjimai įvertinti 1 arba 2 balais, turi teisę dalyvauti konkurse į vadovaujančiojo valstybės tarnautojo pareigas.

38. Pretendento vadovavimo gebėjimai, reikalingi pavaldžių asmenų darbui koordinuoti ir kontroliuoti, skiriant jiems užduotis ir užtikrinant jų įvykdymą, laikomi patikrintais, jeigu jo vadovavimo gebėjimai, reikalingi įstaigos strateginiams sprendimams priimti ir tinkamam jų įgyvendinimui užtikrinti, jau buvo įvertinti 1 arba 2 balais ir vadovavimo gebėjimų tikrinimo rezultatas galioja.

39. Pretendentai turi neatskleisti vadovavimo gebėjimų tikrinimo metu pateiktų klausimų (užduočių) turinio.

40. Vadovavimo gebėjimų tikrinimo rezultatai skelbiami Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

41. Pretendento vadovavimo gebėjimų tikrinimo rezultatas galioja 3 metus. Jeigu pretendento vadovavimo gebėjimai, reikalingi įstaigos strateginiams sprendimams priimti ir tinkamam jų įgyvendinimui užtikrinti, arba pavaldžių asmenų darbui koordinuoti ir kontroliuoti, skiriant jiems užduotis ir užtikrinant jų įvykdymą, įvertinti 0 balų, pakartotinai pretendento vadovavimo gebėjimai šio skyriaus nustatyta tvarka gali būti tikrinami ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo vadovavimo gebėjimų tikrinimo dienos.

Pretendentas, kurio vadovavimo gebėjimai, reikalingi įstaigos strateginiams sprendimams priimti ir tinkamam jų įgyvendinimui užtikrinti, įvertinti 0 balų, turi teisę į vadovavimo gebėjimų, reikalingų pavaldžių asmenų darbui koordinuoti ir kontroliuoti, skiriant jiems užduotis ir užtikrinant jų įvykdymą, tikrinimą ir atvirkščiai.

42. Pretendentai, vadovavimo gebėjimų tikrinimo metu naudojęsi informacijos perdavimo, priėmimo ar fiksavimo priemonėmis, šalinami iš vadovavimo gebėjimų tikrinimo.

43. Informacija apie vadovavimo gebėjimų tikrinimo sąlygas ir tvarką pažeidusius pretendentus skelbiama Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir šie pretendentai gali registruotis tikrintis vadovavimo gebėjimus ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo pašalinimo iš vadovavimo gebėjimų tikrinimo dienos.

 

VI. KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMAS KONKURSĄ ORGANIZUOJANČIOJE ĮSTAIGOJE

 

44. Konkursui vykdyti sudaroma pretendentų į pareigas konkurso komisija (toliau – komisija).

45. Komisija sudaroma Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnyje nurodytiems subjektams priimant įsakymą.

46. Komisija sudaroma ne mažiau kaip iš 3 narių. Konkurso į vadovaujančiojo valstybės tarnautojo pareigas komisija sudaroma ne mažiau kaip iš 5 narių. Komisijos nariu negali būti valstybės politikas, išskyrus atvejus, kai jis yra tiesioginis valstybės tarnautojo vadovas.

47. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus sprendimu komisijos darbe stebėtojo teisėmis gali dalyvauti Valstybės tarnybos departamento valstybės tarnautojas. Jis turi teisę susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su konkurso organizavimu, taip pat reikšti komisijos nariams ir sekretoriui rekomendacinio pobūdžio pastabas dėl Aprašo nuostatų laikymosi. Šis valstybės tarnautojas ne vėliau kaip po 2 darbo dienų nuo konkurso pabaigos konkursą organizavusiai įstaigai pateikia rašytinę išvadą dėl Aprašo nuostatų laikymosi konkurso metu. Nurodyta išvada pridedama prie konkurso protokolo (Aprašo 4 priedas) (toliau – protokolas) ir yra sudedamoji šio protokolo dalis.

48. Komisijos darbe stebėtojo teisėmis gali dalyvauti konkursą organizuojančioje įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos (toliau – profesinė sąjunga) arba, jeigu veikia kelios profesinės sąjungos, kelių profesinių sąjungų atstovai.

Prašymą stebėtojo teisėmis dalyvauti komisijos darbe profesinė sąjunga per Aprašo 26 punkte nustatytą terminą elektroniniu paštu pateikia konkursą organizuojančiai įstaigai. Konkursą organizuojanti įstaiga apie konkurso laiką ir vietą praneša profesinei sąjungai elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso.

Komisijos darbe stebėtojo teisėmis dalyvaujantys profesinių sąjungų atstovai komisijos sekretoriui prieš konkursą privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka, įgaliojimą dalyvauti komisijos darbe stebėtojo teisėmis ir pasirašyti pasižadėjimą (Aprašo 5 priedas) neatskleisti asmens duomenų paslapties ir per konkursą gautos informacijos. Pasižadėjimas pridedamas prie konkurso protokolo.

Komisijos darbe stebėtojo teisėmis dalyvaujantys profesinių sąjungų atstovai turi teisę stebėti konkurso eigą. Jiems draudžiama konkurso metu daryti garso ar vaizdo įrašus, naudoti kitas technines priemones. Šias technines priemones naudojantys ar komisijos darbui trukdantys profesinių sąjungų atstovai komisijos pirmininko ar komisijos pirmininko funkcijas atliekančio komisijos nario sprendimu gali būti pašalinami iš konkurso ir apie tai pažymima protokole.

49. Komisijos darbe stebėtojo teisėmis taip pat gali dalyvauti ne daugiau kaip 3 kiti visuomenės atstovai.

Viešiesiems juridiniams asmenims, pirmiems 3 pateikusiems prašymą leisti jų atstovams stebėti konkursą, taikoma Aprašo 48 punkte mutatis mutandis nustatyta tvarka. Viešiesiems juridiniams asmenims, pateikusiems prašymus leisti jų atstovams stebėti konkursą vėliau nei pirmieji 3, apie tai, kad leidimas stebėti konkursą jų atstovams nesuteikiamas, pranešama elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso.

50. Įsakyme dėl komisijos sudarymo nurodomi komisijos pirmininkas, kiti komisijos nariai, Aprašo 54 punkte nurodyti ekspertai, jeigu jie kviečiami į konkursą, ir komisijos sekretorius, kuris gali būti komisijos nariu.

51. Komisijos nariais negali būti skiriami asmenys, kurie yra pretendentų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai, sutuoktiniai, sugyventiniai, taip pat pretendentų sutuoktinių, sugyventinių vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai. Komisijos nariais taip pat negali būti asmenys, dėl kurių nešališkumo kelia abejonių kitos aplinkybės.

52. Į komisijos narių sąrašą turi būti įtraukti konkursą organizuojančios įstaigos personalo administravimo tarnybos vadovas arba kitas valstybės tarnautojas, atliekantis personalo administravimo funkcijas, ir tiesioginis būsimo valstybės tarnautojo vadovas (arba jo įgaliotas valstybės tarnautojas).

53. Komisijos darbe turi dalyvauti visi jos nariai. Kai komisijos darbe dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti kuris nors jos narys, ši komisija gali dirbti, jeigu jos darbe dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Kai komisijos darbe dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti jos pirmininkas, šią komisiją sudaręs asmuo raštu paveda kitam komisijos nariui atlikti komisijos pirmininko funkcijas.

54. Komisiją sudarančio asmens sprendimu komisijos posėdyje patariamojo balso teise gali dalyvauti srities (-čių), susijusios (-ių) su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis, ekspertas (-ai).

Eksperto (-ų) paslaugos gali būti perkamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka.

 

VII. KONKURSAS

 

55. Tarnybai reikalingos užsienio kalbos (-ų) mokėjimas turi būti patikrintas iki konkurso pradžios. Užsienio kalbos mokėjimo tikrinimo taisykles tvirtina vidaus reikalų ministras.

Iki konkurso pradžios pretendentas Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje gali konkursą organizuojančiai įstaigai pateikti informaciją apie patikrintą užsienio kalbos mokėjimą.

56. Konkursas turi įvykti ne anksčiau kaip po 23 darbo dienų nuo paskutinio pretendento, pateikusio dokumentus konkursą organizuojančiai įstaigai, užsiregistravimo atlikti bendrųjų gebėjimų testą ar tikrintis vadovavimo gebėjimus, išskyrus atvejus, kai visi konkurse dalyvaujantys pretendentai yra pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas sąraše, o kai organizuojamas konkursas į vadovaujančiojo valstybės tarnautojo pareigas, – ir kai jų vadovavimo gebėjimai yra patikrinti Aprašo nustatyta tvarka. Tokiu atveju konkursas gali įvykti ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo paskutinio pretendento, pateikusio dokumentus konkursą organizuojančiai įstaigai, informavimo apie atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams. Konkursas turi įvykti ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo konkurso paskelbimo Aprašo 20 punkte nustatyta tvarka.

57. Apie konkurso datą, laiką ir vietą konkursą organizuojanti įstaiga praneša pretendentams per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso pradžios.

58. Pretendentas gali dalyvauti konkurse, jeigu Aprašo 25 punkte nurodytų dokumentų pateikimo konkursą organizuojančiai įstaigai dieną arba konkurso dieną buvo įtrauktas į pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas sąrašą, buvo patikrinti jo vadovavimo gebėjimai, jeigu organizuojamas konkursas į vadovaujančiojo valstybės tarnautojo pareigas ir patikrintas jo užsienio kalbos mokėjimas vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka, jeigu pareigybės aprašyme nustatytas užsienio kalbos mokėjimo reikalavimas.

59. Pretendentai, atvykę į konkursą, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka, ir dokumentą apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimą, jeigu pareigybės, į kurią pretenduojama, aprašyme nustatytas anglų, prancūzų arba vokiečių kalbos mokėjimo reikalavimas ir šis dokumentas nebuvo pateiktas konkursą organizuojančiai įstaigai Aprašo 55 punkte nustatyta tvarka. Pretendentams, nepateikusiems šių dokumentų, neleidžiama dalyvauti konkurse ir apie tai pažymima protokole.

60. Konkursas pradedamas pretendentams praneštu laiku. Esant dideliam pretendentų skaičiui, valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimu konkursas gali būti vykdomas kelias dienas.

61. Konkurso metu pretendentams gali būti pateikiama ir praktinė užduotis. Konkurso metu pretendentams pateikiami lygiaverčiai klausimai. Pateikti klausimai, praktinė užduotis ir atsakymai į juos neviešinami.

62. Konkurso eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas. Skaitmeninis garso įrašas perkeliamas į kompiuterinę laikmeną, pridedamas prie protokolo ir saugomas konkursą organizavusioje įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka.

63. Konkurso metu kiekvienas komisijos narys pretendentų tinkamumą eiti valstybės tarnautojo pareigas vertina individualiai – nuo 1 iki 10 balų. Blogiausias įvertinimas yra 1 balas, geriausias – 10 balų. Įvertinę kiekvieno pretendento tinkamumą eiti valstybės tarnautojo pareigas, komisijos nariai pildo konkurso individualaus vertinimo lentelę (Aprašo 6 priedas).

Jeigu konkurso metu pateikiama praktinė užduotis, iki konkurso pradžios komisija nusprendžia, kuris komisijos narys (-iai) įvertins praktinę užduotį. Praktinė užduotis vertinama 0, 1 arba 2 balais. Blogiausias įvertinimas yra 0 balų, geriausias – 2 balai. Komisijos narys (-iai), vertinęs (-ę) praktinę užduotį, praktinės užduoties įvertinimo balą įrašo konkurso individualaus vertinimo lentelėje.

Raštu atliktos praktinės užduotys pridedamos prie konkurso protokolo.

64. Kiekvienam pretendentui skirti balai susumuojami ir dalijami iš dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus. Praktinės užduoties balas arba komisijos narių balų vidurkis pridedamas prie pokalbio balo vidurkio.

65. Pasibaigus konkursui, balų skaičiavimą turi teisę stebėti visi pretendentai. Komisijos narių užpildytos ir pasirašytos konkurso individualaus vertinimo lentelės pridedamos prie protokolo.

66. Pretendentams paskelbiami konkurso rezultatai ir jų eiliškumas. Pretendentui, nedalyvavusiam skelbiant konkurso rezultatus, apie jo rezultatą ir eilės numerį pranešama jo prašyme nurodytu elektroniniu paštu.

67. Konkursą laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 6 balus surinkęs pretendentas. Jeigu per konkursą pateikiama praktinė užduotis, konkursą laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 7 balus surinkęs pretendentas.

68. Konkurso rezultatai įforminami protokolu.

69. Jeigu didžiausią vienodą, bet ne mažesnį nei nustatytas Aprašo 67 punkte, balų skaičių surinko keli pretendentai, pirmenybė būti priimtam į pareigas teikiama pretendentui, atlikusiam nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą arba baigusiam bazinius karinius mokymus ar atlikusiam alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą. Jeigu didžiausią vienodą balų skaičių, bet ne mažiau nei nustatyta Aprašo 67 punkte, surinko keli pretendentai, kurie yra atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą arba baigę bazinius karinius mokymus ar atlikę alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, arba jeigu nė vienas iš kelių didžiausią vienodą balų skaičių, bet ne mažiau nei nustatyta Aprašo 67 punkte, surinkusių pretendentų nėra atlikęs nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos arba baigęs bazinių karinių mokymų ar atlikęs alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos, konkurso laimėtoją pasirenka tiesioginis būsimo valstybės tarnautojo vadovas (arba jo įgaliotas valstybės tarnautojas).

70. Vadovaujantis Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 (Žin., 2002, Nr. 60-2470; 2007, Nr. 110-4508), priimamam valstybės tarnautojui gali būti suteikiama trečia kvalifikacinė klasė. Komisijai pasiūlius suteikti priimamam valstybės tarnautojui trečią kvalifikacinę klasę, apie tai pažymima protokole.

71. Konkurso protokole pasirašo visi komisijos darbe dalyvavę komisijos nariai ir komisijos sekretorius.

72. Iki įsakymo dėl priėmimo į pareigas pasirašymo konkursą laimėjęs pretendentas konkursą organizuojančiai įstaigai per jos nustatytą terminą pateikia šiuos dokumentus:

72.1. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

72.2. dokumentą, patvirtinantį įgytą valstybės tarnautojo pareigoms eiti reikalaujamą valstybinės kalbos mokėjimo lygį (pagal Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), kai iš pateiktų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų negalima nustatyti valstybinės kalbos mokėjimo lygio;

72.3. užpildytą deklaraciją (Aprašo 3 priedas), jeigu nuo Aprašo 25 punkto nustatyta tvarka pateiktos deklaracijos pateikimo dienos pasikeitė deklaracijos duomenys;

72.4. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, į kurią paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialus reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą);

72.5. užsienio kalbų mokėjimą patvirtinantį dokumentą, jeigu pareigybės aprašyme pretendentui nustatytas specialus reikalavimas mokėti užsienio kalbą atitinkamu lygiu;

72.6. kitus konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujamus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, į kurią paskelbtas konkursas, aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams;

72.7. privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431) ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

73. Personalo administravimo tarnyba, padariusi Aprašo 72 punkte nurodytų dokumentų kopijas, dokumentų originalus grąžina juos pateikusiam pretendentui.

74. Jeigu konkursą laimėjęs pretendentas iki įsakymo priimti jį į pareigas priėmimo dienos atsisako eiti šias pareigas, nepateikia Aprašo 72 punkte nurodytų dokumentų arba pagal pateiktus dokumentus valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo nustato, kad pretendentas neatitinka bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų, nustatytų pareigybės aprašyme, pareigas, į kurias paskelbtas konkursas, eiti siūloma antrajam pagal konkurso rezultatus, bet ne mažiau, nei nustatyta Aprašo 67 punkte, balų surinkusiam pretendentui, o jam atsisakius – atitinkamai kitam iš eilės.

75. Pretendentas laikomas priimtu į pareigas nuo Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnyje nurodyto asmens įsakyme dėl priėmimo į pareigas nustatytos dienos.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

76. Duomenys apie pretendentus, išskyrus Apraše nurodytus atvejus, neskelbiami.

77. Jeigu valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme yra nustatytas specialus reikalavimas atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo ne vėliau kaip po 6 darbo dienų nuo konkurso pabaigos pradeda teisės aktuose nustatytą konkursą laimėjusio pretendento tikrinimo procedūrą, būtiną išduodant asmens patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ir kreipiasi į kompetentingą valstybės instituciją dėl išvados, ar konkursą laimėjusiam pretendentui gali būti išduodamas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

78. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297) 9 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka priėmęs sprendimą kreiptis į kompetentingą valstybės instituciją dėl informacijos apie pretendentą, siekiantį eiti pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, į šią instituciją kreipiasi ne vėliau kaip po 6 darbo dienų nuo konkurso pabaigos.

79. Aprašo 77 punkte nurodytu atveju gavus kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad konkursą laimėjusiam pretendentui negali būti išduodamas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, į pareigas priimamas antrasis pagal konkurso rezultatus, bet ne mažiau balų, nei nustatyta Aprašo 67 punkte, surinkęs pretendentas. Šis pretendentas į pareigas priimamas gavus kompetentingos institucijos išvadą, kad jam gali būti išduodamas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Gavus kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad šiam pretendentui negali būti išduodamas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, į pareigas priimamas atitinkamai kitas iš eilės pretendentas. Antrojo ar kito iš eilės pretendento tikrinimo procedūra pradedama, jeigu šis pretendentas sutinka eiti pareigas, į kurias buvo organizuojamas konkursas.

Aprašo 78 punkte nurodytais atvejais gavus kompetentingos valstybės institucijos informaciją apie pretendentą, siekiantį eiti pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, ir šios informacijos pagrindu valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui priėmus sprendimą nepriimti jo į konkurso būdu laimėtas pareigas, priimamas antrasis pagal konkurso rezultatus, bet ne mažiau balų, nei nustatyta Aprašo 67 punkte, surinkęs pretendentas. Valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui Aprašo 78 punkte nurodytais atvejais priėmus sprendimą kreiptis į kompetentingą valstybės instituciją dėl informacijos apie antrąjį pagal konkurso rezultatus, bet ne mažiau balų, nei nustatyta Aprašo 67 punkte, surinkusį pretendentą ir gavus iš šios institucijos apie jį tokią informaciją bei valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui priėmus sprendimą nepriimti jo į pareigas, šiame punkte nustatyta tvarka į pareigas priimamas atitinkamai kitas iš eilės pretendentas. Dėl informacijos apie antrąjį ar atitinkamai kitą iš eilės pretendentą kreipiamasi į kompetentingą valstybės instituciją, jeigu šis pretendentas sutinka eiti valstybės tarnautojo pareigas, į kurias buvo organizuojamas konkursas.

80. Konkursą laimėjęs pretendentas priimamas į pareigas 15-tą darbo dieną nuo konkurso pabaigos, išskyrus Aprašo 81 punkte nurodytą atvejį. Konkursą laimėjusio pretendento ir valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens susitarimu šis terminas gali būti sutrumpinamas arba pratęsiamas.

81. Jeigu valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme yra nustatytas specialus reikalavimas atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, konkursą laimėjęs pretendentas priimamas į pareigas 15-tą darbo dieną po to, kai valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo gauna kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad šiam pretendentui gali būti išduodamas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Konkursą laimėjęs pretendentas, kuris Aprašo 78 punkte nurodytais atvejais buvo tikrinamas kompetentingos institucijos, priimamas į pareigas arba priimamas sprendimas nepriimti jo į pareigas 15-tą darbo dieną po to, kai valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo gauna kompetentingos valstybės institucijos informaciją apie pretendentą, siekiantį eiti pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje.

Konkursą laimėjusio pretendento ir valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens susitarimu gali būti nustatytas kitas priėmimo į pareigas terminas.

82. Pretendentas po konkurso rezultatų paskelbimo turi teisę susipažinti su konkurso protokolu ir savo pokalbio skaitmeniniu garso įrašu.

83. Veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai, kuriais pažeidžiamos Aprašo nuostatos, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 478

redakcija)

 

TEISĖS AKTAI, KURIŲ ŽINIOS TIKRINAMOS BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ TESTU

 

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija.

2. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.

4. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas.

5. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

6. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.

7. Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968.

 

_________________

 

 

Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 478

redakcija)

 

KONKURSŲ Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS SKELBIMO „VALSTYBĖS ŽINIŲ“ PRIEDE „INFORMACINIAI PRANEŠIMAI“ FORMA

 

 

Skelbimo numeris______________________________________ ; konkursą organizuoja:

___________________________________________________________________________

(konkursą organizuojančios įstaigos pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(pareigybės pavadinimas, pareigybės lygis, pareigybės kategorija)

 

_________________

 

Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo

3 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 478

redakcija)

 

NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

1. Vardas ir pavardė

___________________________________________________________________________

2. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo, nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nuo baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai? Jeigu taip, – kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį?

___________________________________________________________________________

3. Ar buvote atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 6 dalies 1–4 ir 7–9 punktuose nurodytus šiurkščius pažeidimus arba Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje numatytu atveju pripažintas padaręs tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų ir nuo atleidimo iš pareigų arba nuo pripažinimo padarius tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo 3 metai? Jeigu taip, – kada ir už kokį tarnybinį nusižengimą?

___________________________________________________________________________

4. Ar buvote atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai? __________________

5. Ar buvote atleistas iš darbo, pareigų ar praradęs teisę verstis atitinkama veikla už neatitiktį įstatymuose keliamiems nepriekaištingos reputacijos reikalavimams ir teisės aktuose nustatytų etikos normų pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis atitinkama veikla praradimo dienos nepraėjo 3 metai?

___________________________________________________________________________

6. Ar buvote teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus ir nuo šių pažeidimų paaiškėjimo dienos nepraėjo vieni metai?

___________________________________________________________________________

7. Ar esate uždraustos organizacijos narys?

___________________________________________________________________________

 

_________________

 

 

Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo

4 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 478

redakcija)

 

(Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso protokolo formos pavyzdys)

 

__________________________________________________________________________

(valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos pavadinimas)

 

konkurso protokolas

 

__________________ Nr.______

(data)        

____________________________

(sudarymo vieta)

 

Konkurso komisijos, sudarytos

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

(įsakymo ar potvarkio, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris)

posėdis įvyko ___________________, posėdžio pradžia______________________________ ,

(data, datos)                                                 (nurodoma data, laikas)

posėdžio pabaiga_____________________________________________________________ .

(nurodoma data, laikas)

Komisijos pirmininkas _____________________

Komisijos sekretorius ______________________

Komisijos nariai:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Pakviesti ekspertai:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Konkurso stebėtojai:

___________________________________________________________________________

Pareigybės, į kurią organizuojamas priėmimas, pavadinimas:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Pretendentai:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Stebėtojų registravimo lentelė

 

Eil. Nr.

Stebėtojo vardas ir pavardė

Žyma apie dokumentų, nurodytų Aprašo 48 punkte, pateikimą

Žyma apie pašalinimą iš konkurso, nurodant priežastį

Stebėtojo parašas*

 

 

 

 

 

 

*Stebėtojui atsisakius pasirašyti, apie tai pažymi komisijos sekretorius.

 

Konkurso vertinimo suvestinė lentelė

 

Eil. Nr.

Pretendento vardas ir pavardė

Komisijos nariai

Pokalbio balo vidurkis

Praktinės užduoties balas ar balo vidurkis

Bendra balų suma

Konkurse užimta vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretendentai, kuriems neleista dalyvauti konkurse, nurodant priežastį:

___________________________________________________________________________

Komisijos sprendimas dėl konkurso laimėtojo:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Komisijos pasiūlymas dėl trečios kvalifikacinės klasės suteikimo konkursą laimėjusiam pretendentui:

___________________________________________________________________________

Komisijos nariai dėl trečios kvalifikacinės klasės suteikimo balsavo taip:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Komisijos pirmininkas

 

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Komisijos sekretorius

 

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Nariai

(parašai)

(vardai ir pavardės)

 

_________________

 

 

Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo

5 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 478

redakcija)

 

(Pasižadėjimo formos pavyzdys)

 

PASIŽADĖJIMAS

 

__________________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

 

 

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(vardas ir pavardė)

pasižadu:

neatskleisti asmens duomenų paslapties ir per konkursą gautos informacijos.

 

__________________

(parašas)

_____________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo

6 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 478

redakcija)

 

Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas

_____________ konkurso protokolo Nr.

(data)

priedas

 

KONKURSO INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ

 

Eil. Nr.

Pretendento vardas ir pavardė

Pokalbio įvertinimas balais

Praktinės užduoties įvertinimas balais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narys

_______________

(parašas)

______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________