LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2003 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. V-791 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMŲ HN 50:2003 „VISĄ ŽMOGAUS KŪNĄ VEIKIANTI VIBRACIJA: DIDŽIAUSI LEIDŽIAMI DYDŽIAI IR MATAVIMO REIKALAVIMAI GYVENAMUOSIUOSE BEI VISUOMENINIUOSE PASTATUOSE“ IR HN 51:2003 „VISĄ ŽMOGAUS KŪNĄ VEIKIANTI VIBRACIJA: DIDŽIAUSI LEIDŽIAMI DYDŽIAI IR MATAVIMO REIKALAVIMAI DARBO VIETOSE“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. liepos 15 d. Nr. V-585

Vilnius

 

 

Vykdydamas Organizacinių priemonių, skirtų darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatams įgyvendinti, plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. A1-47/V-128, 1 punktą,

pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. V-791 „Dėl Lietuvos higienos normų HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“ ir HN 51:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 45-1490):

1. Pripažįstu netekusiu galios 1.2 punktą.

2. Išdėstau 2 punktą taip:

2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį.“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA