LIETUVOS RESPUBLIKOS
 SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2010 m. lapkričio 23 d. Nr. XI-1168

Vilnius

 

(Žin., 1998, Nr. 109-2993; 2007, Nr. 132-5354)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 3 punkto pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) viešųjų paslaugų verslui teikimas viešojoje įstaigoje „Eksportuojančioji Lietuva“, verslo inkubatoriuose, verslo informacijos centruose, mokslo ir technologijų parkuose ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių steigimo dokumentuose nustatytas šių paslaugų teikimas;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ