Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL STUDIJŲ SRIČIŲ IR KRYPČIŲ, PAGAL KURIAS VYKSTA STUDIJOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE, SĄRAŠO IR KVALIFIKACINIŲ LAIPSNIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 23 d. Nr. 1749

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 51 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą;

1.2. Kvalifikacinių laipsnių sąrašą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Lietuvos aukštosios mokyklos gali vykdyti šio nutarimo 1.1 punkte nurodytame sąraše įrašytų studijų krypčių programas ir teikti šio nutarimo 1.2 punkte nurodytame sąraše įrašytus kvalifikacinius laipsnius.

2.2. Studijų kryptis sudaro šakos – smulkesnis studijų programų grupavimo vienetas, jungiantis tos pačios krypties programas pagal skirtingus studijų tikslus. Studijų kryptis sudarančių šakų sąrašą tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

2.3. Švietimo ir mokslo ministro patvirtinto studijų kryptis sudarančių šakų sąrašo pavadinimai gali būti įrašomi vietoj atitinkamų studijų krypčių pavadinimų, sudarant atitinkamo kvalifikacinio laipsnio pavadinimą.

2.4. Lietuvos aukštoji mokykla gali teikti jungtinį šio nutarimo 1.2 punkte nurodytame sąraše įrašytą kvalifikacinį laipsnį, kai kartu su kita Lietuvos ar užsienio aukštąja mokykla vykdo jungtinę studijų programą.

2.5. Lietuvos aukštoji mokykla gali teikti šio nutarimo 1.2 punkte nurodytame sąraše įrašytą kvalifikacinį laipsnį ir kvalifikaciją, jeigu ji turi teisės aktų nustatytus įgaliojimus teikti tą kvalifikaciją.

2.6. Lietuvos aukštosios mokyklos savo patvirtintus dokumentus, reglamentuojančius studentų priėmimą 2010 metais, suderina su šio nutarimo nuostatomis iki 2010 m. kovo 1 d., kitus studijas reglamentuojančius dokumentus – iki 2010 m. gruodžio 31 dienos.

3. Pavesti švietimo ir mokslo ministrui iki 2010 m. kovo 1 d. patvirtinti Studijų kryptis sudarančių šakų sąrašą.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                               GINTARAS STEPONAVIČIUS

 

_________________

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. gruodžio 23 d.

nutarimu Nr. 1749

 

STUDIJŲ SRIČIŲ IR KRYPČIŲ, PAGAL KURIAS VYKSTA STUDIJOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE, SĄRAŠAS

 

Studijų srities pavadinimas

Studijų krypčių grupės pavadinimas

Studijų krypties pavadinimas

Biomedicinos mokslai

Medicina ir sveikata

A300 Medicina

A400 Odontologija

A500 Burnos priežiūra

A600 Visuomenės sveikata

B200 Farmacija

B300 Reabilitacija

B400 Mityba

B700 Slauga

B800 Medicinos technologijos

B900 Medicina ir sveikata

Gyvybės mokslai

C100 Biologija

C200 Botanika

C300 Zoologija

C400 Genetika

C500 Mikrobiologija

C600 Sportas

C700 Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija

C900 Gyvybės mokslai

Žemės ūkis ir veterinarija

D100 Ikiklinikinė veterinarinė medicina

D200 Veterinarinė medicina

D400 Žemės ūkis

D500 Miškininkystė

D600 Maisto studijos

D700 Žemės ūkio mokslai

D900 Žemės ūkis ir veterinarija

Fiziniai mokslai

Gamtos mokslai

F100 Chemija

F200 Medžiagotyra

F300 Fizika

F500 Astronomija

F600 Geologija

F700 Aplinkotyra

F800 Gamtinė geografija

F900 Gamtos mokslai

Matematika ir kompiuterių mokslas

G100 Matematika

G300 Statistika

I100 Informatika

I200 Informacijos sistemos

I300 Programų sistemos

I500 Sveikatos informatika

I900 Matematika ir kompiuterių mokslas

Technologijos mokslai

Inžinerija

H100 Bendroji inžinerija

H200 Statybos inžinerija

H300 Mechanikos inžinerija

H400 Aeronautikos inžinerija

H500 Jūrų inžinerija

H600 Elektronikos ir elektros inžinerija

H700 Gamybos inžinerija

H800 Chemijos ir procesų ir inžinerija

E100 Informatikos inžinerija

E200 Sausumos transporto inžinerija

H900 Inžinerija

E300 Energijos inžinerija

Technologijos

J100 Gamtos išteklių technologijos

J300 Keramikos ir silikatų technologijos

J400 Polimerų ir tekstilės technologijos

J500 Medžiagų technologijos

J600 Jūrų technologijos

J700 Biotechnologijos

J800 Statybų technologijos

E400 Maisto technologijos

J900 Technologijos                                                     

Socialiniai mokslai

Socialinės studijos

L100 Ekonomika

L200 Politikos mokslai

L300 Sociologija

L400 Socialinė politika

L500 Socialinis darbas

L600 Antropologija

L700 Visuomeninė geografija

S100 Psichologija

S200 Visuomenės saugumas

S300 Teritorijų planavimas

L900 Socialinės studijos

Teisė

M100 Teisė pagal galiojimo teritoriją

M200 Teisė pagal tematiką

M900 Teisė

Verslas ir vadyba

N100 Verslas

N200 Vadyba

N300 Finansai

N400 Apskaita

N500 Rinkodara

N600 Žmonių išteklių vadyba

N700 Viešasis administravimas

N800 Turizmas ir poilsis

N900 Verslas ir vadyba

Komunikacija

P100 Informacijos paslaugos

P200 Viešieji ryšiai

P400 Leidyba

P500 Žurnalistika

P900 Komunikacija

Švietimas ir ugdymas

X100 Pedagogika

X200 Edukologija

X300 Andragogika

X900 Švietimas ir ugdymas

Humanitariniai mokslai

Filologija

Q100 Lingvistika

Q200 Literatūrologija

Q300 Anglų filologija

Q400 Senovės kalbos

Q800 Klasikinė filologija

R100 Prancūzų filologija

R200 Vokiečių filologija

R300 Italų filologija

R400 Ispanų filologija

R500 Portugalų filologija

R600 Skandinavų filologija

T100 Kinų filologija

T200 Japonų filologija

T300 Pietų Azijos kalbų ir literatūrų studijos

T500 Afrikos kalbų ir literatūrų studijos

T600 Šiuolaikinių Artimųjų Rytų kalbų ir literatūrų studijos

U000 Baltų filologija

U100 Lietuvių filologija

U200 Lenkų filologija

U300 Rusų filologija

U400 Hebrajų filologija

U500 Jidiš filologija

U600 Vertimas

 

T900 Filologija

Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos

V100 Istorija

V200 Istorija pagal teritoriją

V300 Istorija pagal tematiką

V400 Archeologija

V500 Filosofija

V600 Teologija

V700 Paveldo studijos

V800 Religijos studijos

U700 Regiono kultūros studijos

U800 Etnologija ir folkloristika

U900 Menotyra

V900 Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos

Menai

Meno studijos

W100 Dailė

W200 Dizainas

W300 Muzika

W400 Teatras ir kinas

W500 Šokis

W600 Fotografija ir medijos

W700 Amatai

W800 Rašytinė kūryba

K100 Architektūra

W900 Meno studijos

 

_________________

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. gruodžio 23 d.

nutarimu Nr. 1749

 

KVALIFIKACINIŲ LAIPSNIŲ SĄRAŠAS

 

Kvalifikacinis laipsnis, teikiamas baigus kolegines studijas

Kvalifikacinis laipsnis, teikiamas baigus universitetines pirmosios pakopos studijas

Kvalifikacinis laipsnis, teikiamas baigus antrosios pakopos arba vientisąsias studijas

Studijų krypties profesinio bakalauro laipsnis

Studijų krypties bakalauro laipsnis

Studijų krypties magistro laipsnis

Pagrindinės studijų krypties ir gretutinės studijų krypties profesinio bakalauro laipsnis

Pagrindinės studijų krypties ir gretutinės studijų krypties bakalauro laipsnis

Pagrindinės studijų krypties ir gretutinės studijų krypties magistro laipsnis

 

_________________