LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO 2002 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 173 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.05:2002 „NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. vasario 4 d. Nr. D1-56

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) 11.5 punktu,

Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (toliau – Reglamentas), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 173 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 42-1586):

1. Reglamento 54.3 papunktį išdėstau taip:

54.3. dokumento dalių perėmimo būdu. Šis būdas taikomas tuomet, kai Lietuvos dokumentu perimamas ne visas Užsienio dokumentas, o tik jo dalys: atskiri skyriai, skirsniai punktai (toliau – Dalis), kurie neprieštarauja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktams ir tinka taikyti Lietuvos sąlygomis. Kitos reikalingos Lietuvos dokumento Dalys sukuriamos naujai.

Taikant šį būdą, Lietuvos dokumentas rengiamas Reglamento nustatyta tvarka, atskiras perimamų dokumentų Dalis (atlikus jų tapatų vertimą) pažymint dviem numeriais: Lietuvos dokumento ir skliausteliuose – perimamo dokumento (pagal originale buvusią numeraciją), po šių numerių laužtiniuose skliaustuose pateikiant nuorodą į teisės perimamo Užsienio dokumento eilės numerį, įrašytą į Lietuvos dokumento nuorodų skyrių, pvz., 16 (11 – [4.1]). Nuorodų skyriuje pateikiami duomenys apie Užsienio dokumentą, nurodyti Reglamento 54.1.1–54.1.5 papunkčiuose. Šiame papunktyje nurodytu būdu vienu Lietuvos dokumentu gali būti perimami keli Užsienio dokumentai;“.

2. Laikau netekusiu galios Reglamento 54.4 papunktį.

 

 

Aplinkos Ministras                                                                          Arūnas Kundrotas