LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO GELEŽINKELIAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE

 

2002 m. sausio 22 d. Nr. 84

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymo (Žin., 2001, Nr. 111-4022) 3 straipsnio 1 dalimi ir siekdama užtikrinti saugų pavojingų krovinių vežimą geležinkelio transportu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad:

1.1. nuo 2002 m. kovo 1 d. pavojingi kroviniai geležinkelio transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje vežami:

1.1.1. į šalis (iš šalių), kurios yra Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) susitariančiosios šalys narės, - vadovaujantis Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) B priedo „Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais sutarties bendrosios taisyklės (CIM)“ 1 priedu „Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID)“ ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

1.1.2. į šalis (iš šalių), kurios yra Geležinkelių bendradarbiavimo organizacijos (OSŽD) susitariančiosios šalys narės, - vadovaujantis Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (SMGS) 2 priedu „Pavojingų krovinių vežimo taisyklės“ ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

1.1.3. šalies viduje: 1435 milimetrų pločio vėžės geležinkelio keliais - vadovaujantis Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) B priedo „Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais sutarties bendrosios taisyklės (CIM)“ 1 priedu „Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID)“ ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais; 1520 milimetrų pločio vėžės geležinkelio keliais - Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (SMGS) 2 priedu „Pavojingų krovinių vežimo taisyklės“ ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

1.2. šis nutarimas netaikomas kariniam vežimui.

2. Įpareigoti Valstybinę geležinkelio inspekciją prie Susisiekimo ministerijos kontroliuoti, kaip vykdomas šis nutarimas.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS