LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 6 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. vasario 11 d. Nr. XI-682

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165, Nr. 159-7206)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 12 punkto pakeitimas

6 straipsnio 12 punkte po žodžio „įstaigų“ išbraukti žodį „šeimynų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

12) socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis;“.

 

2 straipsnis. 16 straipsnio 2 dalies 21 punkto pakeitimas

16 straipsnio 2 dalies 21 punkte po žodžių „uždarųjų akcinių bendrovių“ išbraukti žodžius „ir šeimynų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

21) savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių (toliau – savivaldybės juridiniai asmenys) steigimas, reorganizavimas ir likvidavimas, dalyvavimas steigiant, reorganizuojant ir likviduojant viešuosius ir privačius juridinius asmenis;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________