KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL REGISTRUOJAMŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. rugsėjo 15 d. Nr. Į-323

Vilnius

 

Vadovaudamasi Kultūros vertybių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1053 (Žin., 2005, Nr. 117-4238; 2009, Nr. 117-5013), 15.6 ir 18 punktais:

1. T v i r t i n u Registruojamų Kultūros vertybių registre kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų pateikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. Į-179 „Dėl registruojamų Kultūros vertybių registre kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų pateikimo formos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 56-2191);

2.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 7 d. įsakymą Nr. Į‑139 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. Į-179 „Dėl registruojamų Kultūros vertybių registre kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų pateikimo formos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 55-2116).

 

 

Direktorė                                                                                             Diana Varnaitė

 

 

 


PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento

prie Kultūros ministerijos direktoriaus

2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. Į-323

 

REGISTRUOJAMŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Registruojamų Kultūros vertybių registre kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus Registruojamos Kultūros vertybių registre kilnojamosios kultūros vertybės duomenų (toliau – Duomenų forma) ir Registruojamų Kultūros vertybių registre kilnojamųjų kultūros vertybių sąrašo (toliau – Vertybių sąrašas) sudėčiai, pildymui ir pateikimui Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijai, Valstybinei kultūros paveldo komisijai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Kultūros vertybių registro (toliau – Registras) tvarkymo įstaigai.

2. Aprašu privalo vadovautis Registro duomenų teikėjai.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. DUOMENŲ FORMOS IR VERTYBIŲ SĄRAŠO SUDĖTIS BEI PILDYMO REIKALAVIMAI

 

4. Duomenų formą sudaro pagrindinė dalis (1 priedas) ir, Registre registruojamai kilnojamajai kultūros vertybei priklausant kompleksui, registruojamos Registre kilnojamosios kultūros vertybės, priklausančios kompleksui, duomenų priedas (2 priedas) (toliau – Duomenų formos priedas).

5. Duomenų forma, Duomenų formos priedai ir Vertybių sąrašas pildomi vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis (toliau – Dokumentų rengimo taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos archyvų departamento generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169).

6. Duomenų forma, Duomenų formos priedai ir Vertybių sąrašas pildomi naudojantis jų skaitmeninėmis formomis, pateiktomis Registro tvarkymo įstaigos interneto tinklalapyje. Kiekvienai kilnojamajai kultūros vertybei, priklausančiai kompleksui, pildomas atskiras Duomenų formos priedas.

7. Vienai kilnojamajai kultūros vertybei skiriama viena optinė duomenų laikmena. Duomenų forma, Duomenų formos priedai ir Vertybių sąrašas optinėje duomenų laikmenoje pateikiamos atskirose „Microsoft Word“ formato skaitmeninėse rinkmenose su prievardžiu „*.doc“.

8. Duomenų forma, Duomenų formos priedai ir Vertybių sąrašas Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijai, Valstybinei kultūros paveldo komisijai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Registro tvarkymo įstaigai teikiami atspausdinti ant popieriaus ir skaitmenine forma, įrašyti vienkartinio įrašymo optinėje duomenų laikmenoje.

9. Duomenų formos ir Duomenų formos priedo žymimieji langeliai žymimi juos perbraukiant kryžmai (pvz. „x“).

10. Jeigu duomenų nereikia pateikti arba jų nėra, Duomenų formos ir Duomenų formos priedo eilutės centre dedamas trumpas horizontalus brūkšnys (pvz. „-“), o žymimieji langeliai nežymimi.

11. Pildant Duomenų formą, Duomenų formos priedus ir Vertybių sąrašą kompiuteriu, rekomenduojama naudoti Times New Roman 12 punktų dydžio šriftą, 1 dydžio intervalą tarp eilučių.

12. Duomenų formoje, Duomenų formos prieduose ir Vertybių sąraše datos išreiškiamos skaitmenimis, išskyrus datas, pateiktas archyvų dokumentuose. Kai datos pateikiamos dienos tikslumu (pvz., 2005-09-01), jos rašomos arabiškų skaitmenų grupėmis pagal Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus.

13. Bibliografinės nuorodos sudaromos vadovaujantis Lietuvos standartais: LST ISO 690:2002 „Dokumentai. Bibliografinės nuorodos. Turinys, forma ir sandara“ ir LST ISO 690-2:1999 „Informacija ir dokumentai. Bibliografijos nuorodos. 2-oji dalis. Elektoriniai dokumentai ir jų dalys“. Bibliografinių nuorodų sąrašas pateikiamas abėcėline tvarka, atsižvelgiant į rašmenis ir tos kalbos abėcėlinę tvarką. Pirmiausia pateikiamos bibliografinės nuorodos lietuvių kalba ir lotyniškais rašmenimis.

14. Duomenų formos 1 punkte ir Duomenų formos priedo 1 punkte įrašomas unikalus automatiškai sukuriamas kilnojamosios kultūros vertybės identifikavimo kodas.

15. Duomenų formos 2 punkte ir Duomenų formos priedo 2 punkte įrašomi seni kodai, naudoti Registre iki 2005-04-19 (pvz., DR1256; DV 6521; IP 42; LA33).

16. Duomenų formos 3 punkte ir Duomenų formos priedo 3 punkte įrašomi žodžiai „kultūros paminklas“, jei kilnojamoji kultūros vertybė yra paskelbta kultūros paminklu.

17. Lietuvos Respublikos kultūros ministrui priėmus sprendimą išbraukti kilnojamąją kultūros vertybę iš Registro, Duomenų formos 3 punkte ir Duomenų formos priedo 3 punkte įrašomi žodžiai „išregistruota iš Registro“.

18. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimui dėl kilnojamosios kultūros vertybės paskelbimo kultūros paminklu panaikinimo, Duomenų formos 3 punkte ir Duomenų formos priedo 3 punkte įrašomi žodžiai „panaikintas kultūros paminklo statusas“.

19. Kilnojamajai kultūros vertybei priklausant kompleksui, tai pažymima Duomenų formos 4 punkte. Tokiu atveju yra pildomi Duomenų formos priedai, kurių 4 punkte nurodomas komplekso pavadinimas, vardas bei unikalus automatiškai sukuriamas kilnojamosios kultūros vertybės identifikavimo kodas.

20. Duomenų formos 5 punkte nurodomi kompleksą sudarančių dalių vardai, pavadinimai ir unikalūs automatiškai sukuriami kilnojamųjų kultūros vertybių identifikavimo kodai. Pirmiausia pateikiamas komplekso dalies pavadinimas vardininko linksniu, po jo dedamas dvitaškis ir, atskiriant kableliais, vardinami komplekso dalies vardas (vardai), vadovaujantis šio Aprašo 24 punkto nuostatomis. Išvardinus komplekso dalių vardus, skliaustuose nurodomas komplekso dalies automatiškai sukuriamas kilnojamosios kultūros vertybės identifikavimo kodas (jeigu kompleksas registruotas Registre) ir Duomenų formos priedo numeris, kuriame pateikti komplekso dalies duomenys (automatiškai sukuriamas kilnojamosios kultūros vertybės identifikavimo kodas nuo Duomenų formos priedo numerio atskiriamas kableliu, o, nesant automatiškai sukuriamo kilnojamosios kultūros vertybės identifikavimo kodo, vietoj jo dedamas brūkšnys). Komplekso dalis, neturinti vardo, aprašoma laikantis aukščiau nurodytos skyrybos, po dvitaškio dedant brūkšnį. Komplekso dalys viena nuo kito skiriamos kabliataškiu (pvz., Paveikslas: Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu [S], Trakų Dievo Motina [V] (15001, 1); aptaisai (15002, 2); karūna: Švč. Mergelės Marijos [P] (15003, 3); karūna: Vaikelio Jėzaus [P] (15004, 4).

21. Duomenų formos 6 punkte ir Duomenų formos priedo 5 punkte pateikiama viena kilnojamąją kultūros vertybę charakterizuojanti (pagrindinė) nuotrauka kilnojamajai kultūros vertybei atpažinti. Nuotrauka teikiama jpg formatu. Jpg bylos dydis turi būti ne didesnis negu 1,5 MB, ne didesnio kaip 1000x800 taškų (pikselių) dydžio. Kiekvienam objektui privaloma pateikti vieną bendrą vaizdo nuotrauką. Nuotraukoms nurodoma fotografavimo data, nuotraukos autorius.

22. Duomenų formos 7 punkte ir Duomenų formos priedo 6 punkte kilnojamosios kultūros vertybės pavadinimas nurodomas pagal Registro pavadinimų klasifikatorių, o jeigu siūlomas pavadinimas neįtrauktas į tokį klasifikatorių, prieš pavadinimą rašomas žodis „siūloma“ ir dedamas dvitaškis (pvz., siūloma: pastatomas altoriaus kryžius). Registro tvarkymo įstaigai nusprendus, jog siūlomas pavadinimas neturi semantinio atitikmens klasifikatoriuje, jis nustatyta tvarka papildomas siūlomu pavadinimu. Atsisakius papildyti klasifikatorių siūlomu pavadinimu, Registro tvarkymo įstaiga raštu apie tai informuoja Registro duomenų teikėją.

23. Duomenų formos 8 punkte ir Duomenų formos priedo 7 punkte vardai pradedami rašyti didžiąja raide, vardinant abėcėlės tvarka, išskyrus vardus, išreikštus tik kelintiniais skaitvardžiais, kurie rašomi grafos pradžioje. Kiekvienas vardas rašomas tokiu linksniu, kokiu jį siūloma vartoti kartu su kilnojamosios kultūros vertybės pavadinimu, nurodant laužtiniuose skliaustuose jo vartojimo padėtį ar būdą pavadinimo atžvilgiu (pvz., „[P]“ – prieš pavadinimą, „[S]“ – po pavadinimo, „[V]“ – vardas grupuojamas kartu su trumpiniu „vad.“, „[U]“ – vardas grupuojamas kartu su žodžiu „su“). Vienas nuo kito vardai atskiriami kableliu (pvz., Paveikslas: Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu [S], Trakų Dievo Motina [V]; karūna: Švč. Mergelės Marijos [P]; portretas: Vyskupo Valerijono Protasevičiaus [P]). Vardai, išreikšti vardininko linksniu, išskyrus skaitvardinius ir būdvardinius pavadinimo atžvilgiu, rašomi kabutėse (pvz., skulptūra „Stovinti mergina“). Kitų kalbų vardai rašomi vadovaujantis Rašybos ir skyrybos nuostatomis, patvirtintomis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 60 (Žin., 1997, Nr. 63-1490). Vardai, žymintys istorinius įvykius, istorines asmenybes ar siužetą (atsakantys į klausimą, kam vertybė skirta), rašomi kilmininko linksniu (pvz., portretas: Kunigo Kajetono Čepono [P]).

24. Duomenų formos 9 punkte ir Duomenų formos priedo 8 punkte nurodomas kilnojamosios kultūros vertybės autorius (-iai). Rašomas vardas (-ai) ar vardo inicialai (jei nežinomas vardas), po to pavardė, skliausteliuose nurodomos autoriaus gimimo ir mirties datos. Kai jos nėra žinomos, pateikiamas autoriaus (-ių) gyvenimo ar kūrybos laikotarpis (pvz., Nikodemas Silvanavičius (1834–1919); m. Bučinskis (XIX a. II p. tapytojas); Mykolas Neviadomskis (XIX a. pab.–XX a. pr. auksakalys); Jonas Gotardas Berkhofas (Johann Gotthard Berchhoff, m. iki 1701 m.). Nelietuviški autorių vardai ir pavardės skliausteliuose pateikiami originalo kalba (pvz., Jonas Gotardas Berkhofas (Johann Gotthard Berchhoff, m. iki 1701 m.); Konstantinas Vilanis (Constantino Villani, 1751–1824)). Jei kilnojamoji kultūros vertybė sukurta (pagaminta) kelių autorių, po autoriaus pavardės skliausteliuose nurodomas jo sukurtos (pagamintos) kilnojamosios kultūros vertybės dalies (elemento) pavadinimas (-ai) (pvz., Pranciškus Juozapas Šteinbiuchleris (1679–1747) (plaketės)). Jeigu kilnojamosios kultūros vertybės autorius nenustatytas, rašomas žodis „nežinomas“.

25. Duomenų formos 10 punkte ir Duomenų formos priedo 9 punkte nurodomos kilnojamąją kultūros vertybę pagaminusios dirbtuvės, gamyklos ar leidyklos pavadinimai, skliausteliuose nurodant jų veikimo laikotarpį (pvz., Pavelo Ovčinikovo aukso ir sidabro dirbinių fabrikas (1853–1916); „Bracia Lopieńscy“ dirbtuvė (veikia nuo 1862 m.)). Duomenų formos 10 punkte ir komplekso dalies duomenų priedo 9 punkte taip pat gali būti nurodyta dailės kryptis (mokykla), jei kilnojamojoje kultūros vertybėje ryškūs tam tikri kūrybos principai ar stilistinės tendencijos (pvz., Tverės ikonų tapybos mokykla; Vilniaus meno mokykla; Rubenso mokykla (dirbtuvė)).

26. Duomenų formos 11 punkte ir Duomenų formos priedo 10 punkte nurodoma kilnojamosios kultūros vertybės sukūrimo (pagaminimo) vieta – geografinis regionas, šalis, miestas ar vietovė. Gali būti nurodoma keletas, vienas kitą patikslinančių pavadinimų (pvz., Vid. Europa; Lietuva, Vilnius; Lietuva, Dzūkija, Varėnos apylinkės).

Jei kilnojamoji kultūros vertybė sudaryta (sumontuota) iš skirtingose šalyse pagamintų dalių (elementų), skliausteliuose po jų sukūrimo (pagaminimo) vietos nurodomas konkrečios kilnojamosios kultūros vertybės dalies (elemento) pavadinimas (-ai) (pvz., Rytų Prūsija, Karaliaučius (pėda) / Lietuva, Vilnius (kojelė, glorija)).

27. Duomenų formos 12 punkte ir Duomenų formos priedo 11 punkte nurodoma tiksli kilnojamosios kultūros vertybės sukūrimo (pagaminimo) data (datos) arba laikotarpis – amžius ar jo dalis. Vartojami šie tikslesni laikotarpio apibūdinimai: pradžia, pabaiga, pirmoji ar antroji pusės, vidurys, ketvirtis, dešimtmetis. Amžiaus pusės ir ketvirčiai nurodomi romėniškais skaitmenimis, dešimtmečiai – arabiškais (pvz., 1892 m.; XVIII a. II p.; XIX a. 3 deš.).

Remiantis istoriniais šaltiniais, įrašais ar ženklais kilnojamojoje kultūros vertybėje, kilnojamosios kultūros vertybės sukūrimo (pagaminimo) laikotarpis gali būti patikslintas konkrečia data, nurodoma skliausteliuose (pvz., XVII a. III ketv. (iki 1663 m.)).

Remiantis istoriniais šaltiniais, įrašais ar ženklais kilnojamojoje kultūros vertybėje, kilnojamosios kultūros vertybės sukūrimo (pagaminimo) laikotarpis gali būti apibrėžiamas konkrečiomis datomis (pvz., 1832–1851 m.).

Jei kilnojamoji kultūros vertybė buvo atnaujinta (rekonstruota), tuomet nurodomos kilnojamosios kultūros vertybės sukūrimo ir atnaujinimo (rekonstrukcijos) datos (pvz., XVI a. 4 deš. / XIX a. (pertapytas)).

Jei kilnojamoji kultūros vertybė sudaryta (sumontuota) iš nevienalaikių dalių (elementų), skliausteliuose po jų sukūrimo (pagaminimo) datos arba laikotarpio nurodomas konkrečios kilnojamosios kultūros vertybės dalies (elemento) pavadinimas (-ai) (pvz., XVII a. pr. (kielikas) / 1763 m. (pėda)).

28. Duomenų formos 13 punkte ir Duomenų formos priedo 12 punkte naudojamos Dailės kūrinių stilių klasifikatoriaus sąvokos, apibūdinančios aprašomos kilnojamosios kultūros vertybės stilių ar jos stilistinę kryptį. Jei kilnojamoji kultūros vertybė sudaryta (sumontuota) iš atskirų nevienalaikių dalių (elementų), po jų stiliaus ar stilistinės krypties apibūdinimo nurodomas konkrečios kilnojamosios kultūros vertybės dalies (elemento) pavadinimas (-ai) (pvz., Renesansas (kryžius) / barokas (pėda)). Jei kilnojamojoje kultūros vertybėje panaudoti kito stiliaus elementai, jie nurodomi po pagrindinio stiliaus (pvz., Rokokas, klasicizmo elementai).

29. Duomenų formos 14 punkte ir Duomenų formos priedo 13 punkte nurodoma medžiaga (-os), iš kurios (kurių) pagaminta kilnojamoji kultūros vertybė bei panaudota technika (-os). Pradžioje nurodoma kilnojamosios kultūros vertybės medžiaga (-os), o po dvitaškio – panaudota technika (-os) (pvz., Bronza: liejimas, cizeliavimas).

Jei kilnojamosios kultūros vertybės dalys (elementai) pagamintos iš skirtingų medžiagų, po konkrečios kilnojamosios kultūros vertybės dalies nurodomos medžiaga (-os) bei technika (-os). (pvz., Altorėlis – medis: drožyba, polichromija al. dažais / paveikslai – skarda, aliejus.

30. Duomenų formos 15 punkte ir Duomenų formos priedo 14 punkte nurodomi pagrindiniai kilnojamosios kultūros vertybės matmenys – aukštis, plotis, gylis arba ilgis, skersmuo. Matmenys pateikiami centimetrais. Milimetrai (jeigu tai yra būtina) nurodomi skaičiumi po kablelio. Didelės apimties kilnojamosios kultūros vertybės matmenys gali būti pateikiami metrais. Pirmiausia nurodomi pagrindiniai kilnojamosios kultūros vertybės matmenys, po to – atskirų kilnojamosios kultūros vertybės dalių (elementų) matmenys.

31. Duomenų formos 16 punkte ir Duomenų formos priedo 15 punkte nurodoma kilnojamosios kultūros vertybės saugojimo, buvimo vieta (pvz., Šv. Roko bažnyčia, zakristija; Šv. Antano bažnyčia, transepto altoriaus pirmasis tarpsnis; Šv. Onos bažnyčia, V fasadas).

32. Duomenų formos 17 punkte ir Duomenų formos priedo 16 punkte įrašoma informacija apie visus kilnojamojoje kultūros vertybėje esančius įrašus, signatūras, ženklus, herbus, emblemas, etiketes. Pirmiausia nurodoma kilnojamojoje kultūros vertybėje esančių įrašų ar ženklų vieta. Signatūros ir įrašai – perrašomi, ženklai, herbai, emblemos, etiketės – apibūdinami (pvz., Paveikslo vaizdo pusėje dešiniajame apatiniame kampe įrašas: „A. Klimanski / 1919 r.“; Paveikslo vaizdo pusėje kairiajame viršutiniame kampe Valavičių herbas „Bogoria“ ir įrašas: „EPISCOPVS VIL(NENSIS) XVII Eustahivs Wollowicz“).

33. Duomenų formos 18 punkte ir Duomenų formos priedo 17 punkte kultūrinė vertė apibūdinama naudojant Kultūrinės vertės klasifikatoriaus sąvoką, nurodytą Registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1053 (Žin., 2005, Nr. 117-4238; 2009, Nr. 117-5013) 19 punkte. Galima naudoti vieną ar kelias sąvokas, apibūdinančias kilnojamosios kultūros vertybės kultūrinę vertę.

34. Pildant Duomenų formos 19 punktą ir Duomenų formos priedo 18 punktą, galima pasirinkti daugiau negu vieną vertinimo kriterijų, kurį pagal Siūlomų įrašyti į Registrą kilnojamųjų daiktų vertinimo kriterijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. ĮV-42 (Žin., 2009, Nr. 15-606), 5 punktą atitinka kilnojamasis daiktas.

35. Vertybei esant viena iš kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, Duomenų formos 20 punkte ir Duomenų formos priedo 19 punkte nurodomas kultūros paveldo statinio pavadinimas, vardas ir unikalus automatiškai sukuriamas identifikavimo kodas.

36. Duomenų formos 21 punkto ir Duomenų formos priedo 20 punkto atitinkamose skiltyse įrašomas sprendimą įrašyti kilnojamąją kultūros vertybę į Registrą arba išbraukti iš jo priėmusios institucijos pavadinimas, sprendimą kilnojamąją kultūros vertybę skelbti kultūros paminklu arba sprendimą panaikinti sprendimą dėl kilnojamosios kultūros vertybės paskelbimo kultūros paminklu priėmusios institucijos pavadinimas, nurodomi dokumentai, jų datos, registracijos numeriai.

37. Duomenų formos 22 punkte ir Duomenų formos priedo 21 punkte nurodomi atlikti tyrimo, konservavimo, restauravimo darbai, darbus atlikusio fizinio asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, darbų atlikimo data.

38. Duomenų formos 23 punkte ir Duomenų formos priedo 22 punkte nurodoma būklė (pildoma laisva forma, nurodant svarbiausius kilnojamosios kultūros vertybės būklę ir išvaizdą apibūdinančius požymius), būklę nustačiusio fizinio asmens vardas ir pavardė, būklės nustatymo data.

39. Duomenų formos 24 punkte ir Duomenų formos priedo 23 punkte nurodoma informacija apie kilnojamosios kultūros vertybės savininką ar valdytoją: jeigu savininkas ar valdytojas yra fizinis asmuo – fizinio asmens vadas, pavardė; jeigu savininkas ar valdytojas yra juridinis asmuo – juridinio asmens pavadinimas, kodas.

40. Duomenų formos 25 punkte ir Duomenų formos priedo 24 punkte nurodomas kilnojamosios kultūros vertybės saugojimo vietos adresas: savivaldybė, gyvenamoji vietovė, gatvė, pastato ar pastatų komplekso (korpuso) numeris ir buto ar negyvenamosios patalpos numeris.

41. Prie Duomenų formos ir Duomenų formos priedo gali būti pateikiamos nuotraukos, ikonografinė, istorinė ir kita su kilnojamąja kultūros vertybe susijusi medžiaga. Pridedamų dokumentų skaičius neribojamas. Pridedamuose dokumentuose pateikiama vaizdinė medžiaga turi būti fiksuota kopijuojant, o ne klijuojant ar kitaip tvirtinant prie lapo. Nuotraukos teikiamos jpg formatu. Jpg bylos dydis turi būti ne didesnis negu 1,5 MB, ne didesnio kaip 1000x800 taškų (pikselių) dydžio.

42. Užpildžius Duomenų formą ir, jei pildomi, Duomenų formos priedus, Duomenų formoje nurodomas Duomenų formą pildžiusio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, yra pasirašoma.

43. Pasikeitę arba nauji kilnojamosios kultūros vertybės duomenys įrašomi atitinkamame Duomenų formos ir, jei pildomi, Duomenų formos priedų, punkte nauja eilute ir patvirtinami įrašą padariusio pareigūno parašu iškart po įrašo.

44. Vertybių sąrašo (3 priedas) skiltys yra pildomos atitinkamus kilnojamosios kultūros vertybės duomenis perrašant iš Duomenų formos ir Duomenų formos priedų, jei jie buvo pildyti.

 

III. REGISTRUOJAMOS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE KILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS DUOMENŲ PATEIKIMAS KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ VERTINIMO KOMISIJAI, VALSTYBINEI KULTŪROS PAVELDO KOMISIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJAI IR REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGAI

 

45. Registro tvarkymo įstaiga, gavusi siūlymą įrašyti kilnojamąjį daiktą į Registrą, paveda valstybės biudžetinei įstaigai Kultūros paveldo centrui parengti Duomenų formos ir, jei reikia, Duomenų formos priedų projektus.

46. Kultūros paveldo centras, parengęs Duomenų formos ir Duomenų formos priedų projektus, teikia juos Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijai.

47. Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisija, priėmusi išvadą įrašyti kilnojamąjį daiktą į Registrą, siunčia šio daikto Duomenų formą ir Duomenų formos priedus bei savo išvadą Valstybinei kultūros paveldo komisijai pritarti.

48. Gavusi Valstybinės kultūros paveldo komisijos pritarimą, Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisija teikia siūlymą Lietuvos Respublikos kultūros ministrui įrašyti kilnojamąjį daiktą į Registrą. Kartu su siūlymu Lietuvos Respublikos kultūros ministrui Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisija pateikia Duomenų formą, kilnojamojo daikto savininko sutikimą, Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos išvadą siūlyti įrašyti kilnojamąjį daiktą į Registrą, Valstybinės kultūros paveldo komisijos raštą dėl pritarimo įrašyti kilnojamąjį daiktą į Registrą ir Vertybių sąrašą.

49. Lietuvos Respublikos kultūros ministrui įsakymu patvirtinus Vertybių sąrašą, kilnojamosios kultūros vertybės įrašomos į Kultūros vertybių registrą.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

50. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos skyrius metodiškai vadovauja šio Aprašo taikymui, nagrinėja Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos raštiškus paklausimus bei pasiūlymus, inicijuoja Aprašo pakeitimus bei rengia pakeitimų projektus.

 

_________________

 


Registruojamų Kultūros vertybių registre

kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų

pateikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Registruojamos Kultūros vertybių registre kilnojamosios kultūros vertybės duomenų forma)

 

__________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

REGISTRUOJAMOS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE KILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS DUOMENYS

 

_________ Nr. __________

(data)

Vilnius

 

1. Kilnojamosios kultūros vertybės unikalus identifikavimo kodas Kultūros vertybių registre

 

2. Seni kodai

 

3. Statusas

 

4. Kompleksas

£[]

5. Komplekso dalys

 

6. Fotofiksacija

 

 

 

7. Pavadinimas

 

8. Vardas ar vardų sąrašas

 

9. Autorius

 

10. Mokykla, dirbtuvė, gamykla, leidykla

 

11. Sukūrimo/pagaminimo vieta

 

12. Sukūrimo/pagaminimo laikas

 

13. Stilius

 

14. Medžiaga, technika

 

15. Matmenys

 

16. Sankaupa, padėtis, situacija

 

17. Signatūros, įrašai, ženklai, herbai, emblemos, etiketės

 

18. Kultūrinė vertė

 

19. Kilnojamasis daiktas atitinka vertinimo kriterijus (kriterijus)

£[] tipiškas

£[] svarbus

£[] retas

£[] unikalus

20. Kilnojamoji kultūros vertybė yra kultūros paveldo statinio vertingoji savybė

£[]

 

21. Juridinius faktus patvirtinantys dokumentai:

Sprendimą priėmusios institucijos pavadinimas

Dokumentas

Dokumento data

Registracijos numeris

 

 

 

 

 

22. Tyrimo, konservavimo, restauravimo darbai:

Atlikti darbai

Darbus atlikusio fizinio asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas

Darbų atlikimo data

 

 

 

 

23. Būklė:

Būklės aprašymas

Būklę nustačiusio fizinio asmens vardas ir pavardė

Būklės nustatymo data

 

 

 

 

24. Informacija apie savininką ar valdytoją:

Fizinio asmens vardas, pavardė arba

juridinio asmens pavadinimas, kodas

 

 

25. Saugojimo vietos adresas:

Savivaldybė

Gyvenamoji vietovė

Gatvė

Pastato ar pastatų komplekso (korpuso) Nr.

Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.

 

 

 

 

 

 

26. Šaltiniai ir literatūra:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

(formą pildžiusio asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 


Registruojamų Kultūros vertybių registre

kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų

pateikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Registruojamos Kultūros vertybių registre kilnojamosios kultūros vertybės, priklausančios kompleksui, duomenų forma)

 

Registruojamos kultūros vertybių registre kilnojamosios kultūros vertybės duomenų

_______ priedas

(Eilės Nr.)

 

REGISTRUOJAMOS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE KILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS, PRIKLAUSANČIOS KOMPLEKSUI, DUOMENYS

 

1. Kilnojamosios kultūros vertybės unikalus identifikavimo kodas Kultūros vertybių registre

 

2. Seni kodai

 

3. Statusas

 

4. Priklauso kompleksui

 

5. Fotofiksacija

 

 

 

 

6. Pavadinimas

 

7. Vardas ar vardų sąrašas

 

8. Autorius

 

9. Mokykla, dirbtuvė, gamykla, leidykla

 

10. Sukūrimo/pagaminimo vieta

 

11. Sukūrimo/pagaminimo laikas

 

12. Stilius

 

13. Medžiaga, technika

 

14. Matmenys

 

15. Sankaupa, padėtis, situacija

 

16. Signatūros, įrašai, ženklai, herbai, emblemos, etiketės

 

17. Kultūrinė vertė

 

18. Kilnojamasis daiktas atitinka vertinimo kriterijų (kriterijus)

£[] tipiškas

£[] svarbus

£[] retas

£[] unikalus

19. Kilnojamoji kultūros vertybė yra kultūros paveldo statinio vertingoji savybė

£[]

 

 

20. Juridinius faktus patvirtinantys dokumentai:

Sprendimą priėmusios institucijos pavadinimas

Dokumentas

Dokumento data

Registracijos numeris

 

 

 

 

 

21. Tyrimo, konservavimo, restauravimo darbai:

Atlikti darbai

Darbus atlikusio fizinio asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas

Darbų atlikimo data

 

 

 

 

22. Būklė:

Būklės aprašymas

Būklę nustačiusio fizinio asmens vardas ir pavardė

Būklės nustatymo data

 

 

 

 

23. Informacija apie savininką ar valdytoją:

Fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, kodas

 

 

24. Saugojimo vietos adresas

Savivaldybė

Gyvenamoji vietovė

Gatvė

Pastato ar pastatų komplekso (korpuso) Nr.

Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

 

_________________

 


Registruojamų Kultūros vertybių registre

kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų

pateikimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Registruojamų Kultūros vertybių registre kilnojamųjų kultūros vertybių sąrašo forma)

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

kultūros ministro

_______ įsakymu Nr.

(Data)

 

REGISTRUOJAMŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ SĄRAŠAS

 

Eilės Nr.

Kilnojamosios kultūros vertybės pavadinimas (pagal klasifikatorių), vertybės vardas ar vardų sąrašas

Kilnojamosios kultūros vertybės kultūrinė vertė

Kilnojamosios kultūros vertybės pagrindiniai duomenys: autorius; mokykla, dirbtuvė, gamykla, leidykla; sukūrimo / pagaminimo vieta ir laikas; stilius; medžiaga, technika

Savivaldybės pavadinimas, kurioje saugoma kilnojamoji kultūros vertybė

Pastabos

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________