VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

Į S A K Y M A S

 

DĖL AKCIZAIS NEAPMOKESTINAMO GAZOLIO (DYZELINIŲ DEGALŲ) ĮSIGIJIMO 200__M. KORTELĖS IŠDAVIMO BEI JOS PILDYMO IR TOKIŲ DEGALŲ APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. balandžio 30 d. Nr. V-131

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525) 17 straipsniu, Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 98-3482), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786), 18.11 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 145 „Dėl Atleisto nuo akcizų gazolio (dyzelinių degalų), skirto naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 14-544, toliau – Vyriausybės nutarimas) ir siekdama užtikrinti efektyvią akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) pardavimo bei apskaitos kontrolę:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) įsigijimo 200__m. kortelės išdavimo bei jos pildymo ir tokių degalų apskaitos taisykles (toliau – taisyklės).

1.2. Akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) įsigijimo 200__m. kortelės FR0560 formą su priedu.

1.3. Akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) apyvartos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ataskaitos FR0559 formą.

1.4. Žemės ūkio subjektui leidžiamo 200___ m. įsigyti akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) kiekio pažymos FR0543 formą.

1.5. Žemės ūkio subjektui, kuris verčiasi žuvininkyste, leidžiamo 200___m. įsigyti akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) kiekio pažymos FR0544 formą.

2. Įsakau:

2.1. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) mokesčių mokėtojų aptarnavimo poskyriams, akcizų administravimo skyriams laikytis taisyklių ir kontroliuoti, kad žemės ūkio subjektai, naudojantys akcizais neapmokestinamą gazolį, dyzelinius degalus ar biodyzeliną (toliau – gazolis) bei jį parduodantys akcizais apmokestinamų prekių sandėlių (toliau – sandėlis) savininkai laikytųsi taisyklių ir naudotų šiuo įsakymu patvirtintas FR0543, FR0544, FR0559, FR0560 formas.

2.2. AVMI viršininkams įpareigoti teritorinių skyrių mokesčių mokėtojų aptarnavimo poskyrius:

2.2.1. priimti žemės ūkio subjektų prašymus išduoti ir pakeisti akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) įsigijimo 200___m. kortelių FR0560 formas (toliau – Kortelė) ir šiuos prašymus persiųsti atitinkamų AVMI akcizų administravimo skyriams;

2.2.2. vadovaujantis Vyriausybės nutarimu bei šiuo įsakymu patvirtintomis taisyklėmis nustatyta tvarka žemės ūkio subjektams išduoti iš atitinkamų AVMI akcizų administravimo skyrių gautas Korteles ir/ar jų priedų papildomus lapus;

2.2.3. registruoti akcizais apmokestinamų prekių sandėlių kuro talpyklose laikomo akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) apskaitos žurnalus ir iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlių ūkininkams bei žemės ūkio subjektams, kurie verčiasi žuvininkyste, parduoto akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) apskaitos žurnalus.

2.3. AVMI viršininkams įpareigoti akcizų administravimo skyrius:

2.3.1. išrašyti Korteles ir jas registruoti akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) įsigijimo kortelių registravimo žurnale ir/ar Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) akcizų informacinės sistemos kompiuterinėje duomenų bazėje;

2.3.2. užtikrinti, kad gazolis iš sandėlių būtų parduodamas žemės ūkio subjektams, turintiems teisę tokius degalus įsigyti;

2.3.3. užtikrinti, kad žemės ūkio subjektams parduodamas gazolis būtų pažymėtas laikantis Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkos, patvirtintos ūkio ministro 2002 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 193 (Žin., 2002, Nr. 59-2405), reikalavimų.

2.4. VMI prie FM Duomenų valdymo skyriui į Dokumentų formų registrą įtraukti šiuo įsakymu patvirtintą Kortelės FR0560 formą, akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) apyvartos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ataskaitos FR0559 formą, žemės ūkio subjektui leidžiamo 200___ m. įsigyti akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) kiekio pažymos FR0543 formą, žemės ūkio subjektui, kuris verčiasi žuvininkyste, leidžiamo 200___m. įsigyti akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) kiekio pažymos FR0544 formą.

2.5. VMI prie FM Reikalų skyriui organizuoti Kortelės blankų pagaminimą ir jais aprūpinti visas AVMI.

2.6. Atitinkamus klausimus kuruojantiems VMI prie FM viršininko pavaduotojams ir AVMI viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja tada, kai įsigalios Vyriausybės nutarimas.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2003 m. balandžio 30 d.

įsakymu Nr. V-131

 

AKCIZAIS NEAPMOKESTINAMO GAZOLIO (DYZELINIŲ DEGALŲ) ĮSIGIJIMO 200__ M. KORTELĖS IŠDAVIMO, JOS PILDYMO IR TOKIŲ DEGALŲ APSKAITOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) įsigijimo 200__ m. kortelės išdavimo, jos pildymo ir tokių degalų apskaitos taisyklės (toliau – taisyklės) nustato žemės ūkyje ir/ar tvenkinių bei kitų vidaus vandenų žuvininkystėje naudotino akcizais neapmokestinamo gazolio, dyzelinių degalų, taip pat biodyzelino, pažymėtų laikantis Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkos, patvirtintos ūkio ministro 2002 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 193 (Žin., 2002, Nr. 59-2405), reikalavimų (toliau – gazolis), įsigijimo 200___m. kortelės FR0560 formos ir jos priedo (toliau – Kortelė) išdavimo, pakeitimo, pildymo, taip pat informacijos apie leidžiamą įsigyti gazolio kiekį teikimo akcizais apmokestinamų prekių sandėliui (toliau – sandėlis), gazolio apskaitos sandėlyje ir sandėlyje laikomo gazolio apyvartos ataskaitų užpildymo bei teikimo vietos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 98-3482, toliau – Akcizų įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 145 patvirtinta Atleisto nuo akcizų gazolio (dyzelinių degalų), skirto naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo tvarka (Žin., 2003, Nr. 14-544, toliau – Gazolio įsigijimo tvarka), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1572 „Dėl Akcizo už gazolius ir (arba) jų pakaitalus grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 108-3934), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-038 „Dėl akcizų apskaičiavimo dokumento“ (Žin., 2003, Nr. 18-783), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2002 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 152 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumento formos, jos užpildymo taisyklių ir gabenimo dokumento blankui keliamų reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 58-2389) ir VMI prie FM viršininko 2003 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-67 „Dėl Akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo ir unikalaus akcizų apskaičiavimo dokumento numerio suteikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 27- 1111).

3. Taisyklėmis turi vadovautis AVMI teritoriniai skyriai, išduodantys Korteles, akcizų administravimo skyriai, sandėlių, kuriuose laikomas gazolis, savininkai arba jų įgalioti asmenys, asmenys, iš sandėlio prekiaujantys gazoliu, ar jų įgalioti asmenys ir asmenys, naudojantys gazolį žemės ūkyje ir/ar tvenkinių bei kitų vidaus vandenų žuvininkystėje.

4. Perskaičiuojant gazolio kiekį kilogramais pagal litražą, kai jį parduodant teisės aktuose nenustatyta pirkėjui pateikti kokybės pažymėjimo arba matuoti gazolio tankį, būtina laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarime Nr. 1572 „Dėl Akcizo už gazolius ir (arba) jų pakaitalus grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyto santykio: gazolių, kurie pagal 2002 m. versijos Kombinuotąją prekių nomenklatūrą (toliau – KPN) klasifikuojami 2710.19.41, 2710.19.45, 2710.19.49 pozicijose, ir biodyzelino, kuris klasifikuojamas 3824.90.99.8 KPN subpozicijoje, 1185 litrus prilyginti vienai tonai.

5. Gazolis gali būti parduodamas tik tiems žemės ūkio subjektams, kurie turi galiojančias Korteles, arba tiems žemės ūkio subjektams, kurie šių taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka AVMI yra nurodę sandėlį, iš kurio jie pirks gazolį, ir tas sandėlis yra apie tai informuotas šių taisyklių 36 punkte nustatyta tvarka.

Žemės ūkio subjektui gali būti parduodama tik tiek gazolio, kiek nurodyta Kortelėje. Jei žemės ūkio subjektas gazolį įsigyja iš konkretaus sandėlio, kaip nustatyta Gazolio įsigijimo tvarkos 6 punkte, jam gali būti parduodama tik tiek gazolio, kiek nurodyta žemės ūkio subjektui leidžiamo 200___ m. įsigyti akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) kiekio pažymos FR0543 formoje (toliau – FR0543 formos pažyma) ir/ar žemės ūkio subjektui, kuris verčiasi žuvininkyste, leidžiamo 200___m. įsigyti akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) kiekio pažymos FR0544 formoje (toliau – FR0544 formos pažyma), patvirtintose VMI prie FM viršininko 2003 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V- 131.

6. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

AAD – tai akcizais apmokestinamų prekių vežimo taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą dokumentas, kurio forma patvirtinta VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 152 (Žin., 2002, Nr. 58-2389);

DAA – tai akcizais apmokestinamų prekių išvežimo iš sandėlio panaikinus akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą akcizų apskaičiavimo dokumentas, atitinkantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-038 (Žin., 2003, Nr. 18-783) nustatytus rekvizitus, išrašytas pagal VMI prie FM viršininko 2003 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-67 patvirtintas Akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo ir unikalaus akcizų apskaičiavimo dokumento numerio suteikimo taisykles (Žin., 2003, Nr. 27-1111);

gazolio įsigijimo apskaitos lentelė – tai Kortelės priede ir jo papildomuose lapuose pardavėjo (sandėlio savininko ar asmens, iš sandėlio prekiaujančio gazoliu) ar jo įgalioto asmens pildoma lentelė, skirta žemės ūkio subjekto įsigyto gazolio kiekio ir kitiems duomenims įrašyti;

žemės ūkio subjektai – tai ūkininkai, įregistravę ūkį Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537) nustatyta tvarka, ir teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), kitos įmonės ir žemės ūkio mokslo, studijų bei mokymo įstaigų mokomieji (bandymų) ūkiai, kurių iš žemės ūkio veiklos gaunamos pajamos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų metinių pajamų (išskyrus iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir tikslinių programų gautas subsidijas).

Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Akcizų įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. KORTELĖS IŠDAVIMAS

 

7. Žemės ūkio subjektas, norintis gauti Kortelę, AVMI, kurios veiklos teritorijoje jis yra įregistruotas, teritoriniam skyriui turi pateikti laisvos formos prašymą išduoti Kortelę ir jame nurodyti:

7.1. žemės ūkio subjekto pavadinimą, kodą, buveinės adresą, telefono ir fakso numerius arba fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą ir telefono numerį;

7.2. gazolio panaudojimo vietos adresą;

7.3. žemės ūkio naudmenų plotą (hektarais ir arais) ir/ar praėjusiais metais sugautų žuvų kiekį (tonomis ir kilogramais);

7.4. nuosavybės teise priklausančių ir nuomojamų kuro talpyklų, kuriose žemės ūkio subjektas saugos gazolio atsargas, tūrį (litrais), numerius, suteiktus AVMI registruojant talpyklą, arba nuorodą, kad kuro talpyklų neturi (nenaudoja);

7.5. gazolio, kurį pageidaujama įsigyti, kiekį (litrais), pavadinimą ir markę. Šis kiekis negali viršyti FR0543 formos pažymoje ir/ar FR0544 formos pažymoje nurodyto leistino įsigyti gazolio kiekio;

7.6. verslo liudijimo numerį ir datą (jei žemės ūkio subjektas jį turi).

8. Žemės ūkio subjektas, prašydamas išduoti Kortelę, kartu gali prašyti išduoti ir vieną ar kelis jos priedo papildomus lapus.

Jei žemės ūkio subjektas nėra įregistravęs turimų kuro talpyklų, kuriose bus laikomos gazolio atsargos, kartu jis turi pateikti ir laisvos formos prašymą įregistruoti tokias talpyklas.

9. Kartu su prašymu išduoti Kortelę žemės ūkio subjektas pateikia įmonės (ūkininko ūkio) registracijos pažymėjimo kopiją, FR0543 formos pažymą ir/arba FR0544 formos pažymą, verslo liudijimo, jei jį turi, kopiją.

10. AVMI teritorinis skyrius, priėmęs prašymą išduoti Kortelę, nedelsdamas arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną tokį prašymą ir kartu su juo pateiktus dokumentus turi persiųsti atitinkamos AVMI akcizų administravimo skyriui (toliau – AAS).

11. AVMI AAS, per 5 darbo dienas išnagrinėjęs prašymą išduoti kortelę ir kartu su juo pateiktus dokumentus bei įsitikinęs, kad tas žemės ūkio subjektas neturi galiojančios Kortelės, išrašo Kortelę.

Jei žemės ūkio subjektas nepateikia visų dokumentų, jei pateikti dokumentai yra netinkamai įforminti, tebegalioja sena Kortelė ar yra kitų aplinkybių, dėl kurių Kortelė negali būti išduodama, Kortelė neišrašoma, o pareiškėjui siunčiamas pranešimas, kuriame nurodoma, dėl kokių priežasčių Kortelė neišduodama.

12. Kortelėje turi būti nurodyta jos išdavimo data, numeris, žemės ūkio subjekto, kuriam leidžiama įsigyti gazolį, pavadinimas arba vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis), mokesčių mokėtojo kodas arba asmens kodas, buveinės adresas arba gyvenamoji vieta, telefonas, faksas, FR0543 formos pažymos ar FR0544 formos pažymos duomenys, gazolio pavadinimas, kodas pagal KPN ir kiti duomenys. Kortelę pasirašo AVMI viršininkas arba jo įgaliotas asmuo.

13. Kortelės numeris turi susidėti iš:

– raidės U, jei Kortelė, išduodama įsigyti gazolį, naudotiną žemės ūkyje, arba

– raidės Ž, jei Kortelė išduodama įsigyti gazolį, naudotiną vidaus vandenų žuvininkystėje;

– 3 skaičių po raidės, atitinkančių AVMI kodą, suteiktą vadovaujantis VMI prie FM viršininko 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 57 „Dėl padalinių kodavimo“;

– Kortelės išdavimo eilės numerio (kasmet pradedamo nuo 00001).

14. AVMI AAS išrašytą Kortelę turi įregistruoti akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) įsigijimo kortelių registravimo žurnale ir/ar akcizų informacinės sistemos kompiuterinėje duomenų bazėje (toliau – žurnalas). Žurnalo skiltyse turi būti nurodyta:

14.1. įrašo eilės numeris;

14.2. Kortelės išdavimo data;

14.3. Kortelės numeris;

14.4. žemės ūkio subjekto pavadinimas arba vardas, pavardė;

14.5. mokesčių mokėtojo kodas arba asmens kodas;

14.6. mokesčių mokėtojo buveinės adresas arba gyvenamoji vieta;

14.7. gazolio, kurį leidžiama įsigyti, pavadinimas (-ai), kodas (-ai) pagal KPN;

14.8. leidžiamas įsigyti gazolio kiekis;

14.9. Kortelės priedo papildomo lapo išdavimo data, numeris;

14.10. kiti duomenys.

15. Jei Kortelė išduotina, ji žemės ūkio subjektui turi būti išduota ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti Kortelę ir šių taisyklių 9 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

16. Pasikeitus žemės ūkio subjekto rekvizitams, nurodytiems Kortelėje, žemės ūkio subjektas iki kito mėnesio 5 dienos su Kortele ir laisvos formos prašymu (kuriame nurodo, dėl kokių duomenų pasikeitimo Kortelė yra keistina) turi kreiptis į AVMI, kurios veiklos teritorijoje jis yra įregistruotas, teritorinį skyrių. Keičiamos Kortelės gazolio įsigijimo apskaitos lentelėje turi būti susumuota, kiek pagal FR0543 formos pažymą (tiek sudarytą pagal praėjusių metų žemės ūkio naudmenų deklaravimo duomenis, tiek patikslintą pagal einamųjų metų žemės ūkio naudmenų deklaravimo duomenis, o naujai įregistruoto žemės ūkio subjekto atveju – pagal prognozuotus duomenis) ar pagal FR0544 formos pažymą parduota gazolio ir koks yra leidžiamo įsigyti gazolio likutis. Šioje lentelėje taip pat turi būti nurodytos minėtų pažymų išdavimo datos ir numeriai, be to, žemės ūkio subjekto ar jo įgalioto asmens parašu turi būti patvirtinti visi įrašai.

AVMI teritorinis skyrius nedelsdamas arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną prašymą kartu su Kortele privalo persiųsti AVMI AAS, kuris per 3 darbo dienas turi išrašyti pakeistą Kortelę ir ją išsiųsti AVMI teritoriniam skyriui.

Naujoji Kortelė turi būti išduota per 5 darbo dienas nuo prašymo ją pakeisti gavimo dienos.

17. Kortelė išduodama vieneriems kalendoriniams metams. Kortelės galiojimas pasibaigia:

17.1. pasibaigus kalendoriniams metams (tų metų gruodžio 31 d.), kuriems Kortelė buvo išduota;

17.2. įsigijus visą Kortelėje nurodytą leistiną įsigyti gazolio kiekį;

17.3. kai praėjus 20 dienų nuo einamųjų metų žemės ūkio naudmenų deklaravimo termino pabaigos žemės ūkio subjektas, kuriam leistinas įsigyti gazolio kiekis buvo apskaičiuotas remiantis praėjusių metų žemės ūkio naudmenų deklaravimo (o naujai įregistruoto žemės ūkio subjekto atveju prognozuotais) duomenimis, AVMI nepateikia naujos FR0543 formos pažymos, sudarytos pagal einamųjų metų žemės ūkio naudmenų deklaravimo duomenis.

18. Pametęs ar kitaip praradęs Kortelę, žemės ūkio subjektas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi apie tai raštu pranešti AVMI teritoriniam skyriui, kuris tokią informaciją nedelsdamas arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną privalo perduoti AVMI AAS.

19. Žemės ūkio subjektas, norėdamas gauti prarastos Kortelės dublikatą, su laisvos formos prašymu ir gazolio įsigijimo dokumentais turi kreiptis į AVMI teritorinį skyrių. Prašyme turi būti nurodytos Kortelės praradimo priežastys. Tokį prašymą AVMI teritorinis skyrius ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi persiųsti AVMI AAS. Pastarasis naują Kortelę gali išrašyti tik iš visų AVMI surinkęs duomenis, kiek pagal tą Kortelę žemės ūkio subjektas įsigijo gazolio. Naujai išduota Kortelė turi būti pažymėta žyma „DUBLIKATAS“ ir joje turi būti įrašytas faktiškai leidžiamo įsigyti gazolio kiekio likutis.

 

III. KORTELĖS PRIEDO PILDYMAS

 

20. Kortelės priedo papildomo lapo gazolio įsigijimo apskaitos lentelėje įrašomi gazolio pardavimo ir vežimo dokumento duomenys.

21. Gazolio įsigijimo apskaitos lentelę pildo pardavėjas (sandėlio savininkas ar asmuo, iš sandėlio prekiaujantis gazoliu) ar jo įgalioti asmenys.

Pardavėjui ir pirkėjui susitarus, gazolio įsigijimo apskaitos lentelėje duomenis gali įrašyti pats žemės ūkio subjektas, tačiau įrašų atitikimą faktiniams duomenims turi savo parašu patvirtinti gazolio pardavėjas (sandėlio savininkas ar kitas asmuo, iš sandėlio prekiaujantis gazoliu) ar jo įgaliotas asmuo.

22. Gazolio įsigijimo apskaitos lentelė pildoma taip:

22.1. skilties „Žemės ūkyje ir/ar vidaus vandenų žuvininkystėje naudotino akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų)“ stulpelyje „pardavimo data“ nurodoma gazolio pardavimo data (metai, mėnuo ir diena), stulpelyje „pavadinimas“ nurodomas parduoto gazolio pavadinimas (pvz., dyzelinas, biodyzelinas ir pan.), stulpelyje „parduotas kiekis (litrais)“ – žemės ūkio subjektui faktiškai parduoto esamos temperatūros gazolio kiekis litrais, išmatuotas sumuojamuoju skaitikliu. Stulpelio „leidžiamo įsigyti kiekio likutis po pardavimo (litrais)“ pirmoje eilutėje įrašomas pirmas įrašas – gazolio kiekis, kuris turi būti ne didesnis negu Kortelėje arba FR0543 formos pažymoje, ar FR0544 formos pažymoje (jei žemės ūkio subjektas gazolį įsigyja iš konkretaus sandėlio, kaip nustatyta Gazolio įsigijimo tvarkos 6 punkte ir dėl to jis Kortelės neturi) nurodytas leidžiamo įsigyti gazolio kiekis. Paskesni šio stulpelio įrašai įrašomi ir likutis apskaičiuojamas iš ankstesnio įrašo apie leidžiamo įsigyti gazolio likutį reikšmės atėmus paskutinio įrašo apie parduotą gazolio kiekį reikšmę.

22.2. Skilties „Dokumento serija ir/ar numeris“ stulpelyje „pardavimo dokumento“ įrašomas dokumento, kuriuo įformintas gazolio pardavimas, serija ir/ar numeris, o stulpelyje „vežimo dokumento“ nurodomas DAA numeris. Tais atvejais, kai žemės ūkio subjektas gazolį įsigyja iš sandėlio, kuriame vykdoma mažmeninė prekyba gazoliu, o nupirkto gazolio išvežimo faktui įforminti DAA neišrašomas, gazolio pardavimo duomenys fiksuojami elektroniniu kasos aparatu (toliau – EKA), kuriuo kartu su EKA finansinėmis dienos ataskaitomis (arba šiose ataskaitose) spausdinamos ir kasos operacijų žurnale klijuojamos parduoto gazolio kiekio ataskaitos, „pardavimo dokumento“ stulpelyje įrašomas EKA kvito unikalus numeris, o stulpelyje „vežimo dokumento“ braukiamas brūkšnys.

Tais atvejais, kai sandėlyje parduodamo gazolio savininkas yra ir šio sandėlio savininkas, o gazolis iš sandėlio yra išgabenamas išrašius PVM sąskaitą faktūrą, kurioje yra visi DAA rekvizitai, ir jie įtraukti į VMI prie FM akcizų informacinės sistemos kompiuterinę duomenų bazę (toliau – AIS), o DAA neišrašomas, šiame stulpelyje nurodomas AIS suteiktas numeris.

22.3. Skiltyje „Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio identifikacinis numeris“ nurodomas sandėlio, iš kurio žemės ūkio subjektas įsigyja gazolį, identifikacinis numeris.

23. Duomenų tikrumą eilutėje savo parašu patvirtina pardavėjas (sandėlio savininkas ar kitas asmuo, iš sandėlio prekiaujantis gazoliu) ar jo įgalioti asmenys.

24. Kai pasibaigus einamųjų metų žemės ūkio naudmenų deklaravimo terminui žemės ūkio subjektas, kuriam leistinas įsigyti gazolis buvo apskaičiuotas remiantis praėjusių metų žemės ūkio naudmenų deklaravimo duomenimis (naujai įregistruoto žemės ūkio subjekto – prognozuojamais duomenimis), pristato naują FR0543 formos pažymą ir pagal ją yra patikslinama pradžioje metų išduota Kortelė, gazolio įsigijimo apskaitos lentelės priešpaskutinėje eilutėje susumuojamas visas pagal tą pažymą parduotas gazolio kiekis ir nurodomas leidžiamo įsigyti kiekio likutis. Kortelėje atitinkamai įrašomi naujos FR0543 formos pažymos duomenys ir pagal ją leidžiamas įsigyti gazolio kiekis.

Neužpildytos lentelės skiltys perbraukiamos.

25. Jei leistino įsigyti gazolio kiekis pateikus naują FR0543 formos pažymą nesikeičia, Kortelės eilutėje „Per 200__m. leidžiamas įsigyti patikslinto gazolio (dyzelinių degalų) kiekis (litrais)“ AVMI AAS turi įrašyti žodžius „kiekis nesikeitė“.

Kortelės patikslinimo duomenų tikrumą Kortelėje savo parašu ir AVMI antspaudu patvirtina AVMI viršininkas arba jo įgaliotas asmuo.

26. Užpildęs visas gazolio įsigijimo apskaitos lentelės eilutes, bet dar neįsigijęs viso leistino įsigyti gazolio kiekio, žemės ūkio subjektas su laisvos formos prašymu išduoti Kortelės priedo papildomą (-us) lapą (-us) kreipiasi į AVMI, kurios veiklos teritorijoje jis yra įregistruotas, teritorinį skyrių. Prašyme turi būti nurodytas žemės ūkio subjekto pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ir telefono numeriai, Kortelės išdavimo data ir prašomų išduoti Kortelės papildomų lapų skaičius.

Kartu su prašymu žemės ūkio subjektas arba jo įgaliotas asmuo pateikia Kortelę, pasirašytą žemės ūkio subjekto arba jo įgalioto asmens.

27. AVMI teritorinis skyrius nedelsdamas arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną prašymą kartu su Kortele privalo persiųsti AVMI AAS. Pastarasis, nustatęs, kad žemės ūkio subjektas yra įsigijęs ne visą Kortelėje nurodytą gazolio kiekį, per 3 darbo dienas AVMI teritoriniam skyriui turi išsiųsti Kortelę ir jos priedo papildomą (-us) lapą (-us). Apie Kortelės priedo papildomo (-ų) lapo (-ų) išdavimo faktą turi būti pažymėta žurnale ir Kortelėje. Kortelės priedo papildomame (-uose) lape (-uose) įrašomas Kortelės, kurios priedas šiuo lapu ar lapais yra papildomas, išdavimo data bei numeris ir to (tų) papildomo (-ų) lapo (-ų) numeris (-iai).

Kortelės priedo papildomo lapo numeris turi būti sudarytas prie Kortelės numerio prirašius to papildomo lapo išdavimo eilės numerį, kuris kiekvienais metais pradedamas nuo 01.

28. Kortelės priedo papildomo lapo gazolio įsigijimo apskaitos lentelės 1 eilutės 4 stulpelyje turi būti įrašytas leidžiamo įsigyti gazolio kiekio likutis po pardavimo, atitinkantis prieš tai pildytos gazolio įsigijimo apskaitos lentelės 4 stulpelio paskutinį įrašą.

29. Kortelę žemės ūkio subjektui grąžina ir jos priedo papildomą (-us) lapą (-us) išduoda AVMI teritorinis skyrius.

30. Žemės ūkio subjektas, deklaruojantis žemės ūkio naudmenas, ne vėliau kaip per 5 dienas pasibaigus einamųjų metų žemės ūkio naudmenų deklaravimo terminui (o žemės ūkio subjektas, kuris verčiasi žuvininkyste, pasibaigus kalendoriniams metams), iki kitų metų sausio 20 dienos AVMI teritoriniam skyriui turi grąžinti Kortelę su visais jos priedo papildomais lapais.

AVMI teritorinis skyrius Kortelę ir/ar jos priedo papildomus lapus nedelsdamas arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi persiųsti AVMI AAS.

31. Pasibaigusio galiojimo Kortelė per 5 darbo dienas turi būti grąžinta AVMI teritoriniam skyriui, kuris nedelsdamas arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi ją persiųsti AVMI AAS.

Grąžinamos Kortelės priede esanti gazolio įsigijimo apskaitos lentelė turi būti užpildyta atsižvelgiant į šių taisyklių 16 punkto nuostatas.

32. Nauja Kortelė išduodama tik grąžinus senąją. Praėjusiais kalendoriniais metais neįsigytas Kortelėje nurodytas leistas įsigyti gazolio kiekis į kitų metų Kortelę neperkeliamas.

 

IV. GAZOLIO ĮSIGIJIMAS IŠ NURODYTO SANDĖLIO

 

33. Žemės ūkio subjektas, norintis įsigyti gazolio iš vieno sandėlio (kaip tai numatyta Gazolio įsigijimo tvarkos 6 punkte), turi kreiptis į AVMI, kurios veiklos teritorijoje jis yra įregistruotas, teritorinį skyrių su laisvos formos prašymu, kuriame privalo nurodyti:

33.1. žemės ūkio subjekto pavadinimą, kodą, buveinės adresą, telefono ir fakso numerius arba fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą ir telefono numerį;

33.2. gazolio panaudojimo vietos adresą;

33.3. žemės ūkio naudmenų plotą (hektarais ir arais) ar/ir praėjusiais metais sugautų žuvų kiekį (tonomis ir kilogramais);

33.4. nuosavybės teise priklausančių ir nuomojamų kuro talpyklų, kuriose žemės ūkio subjektas saugos gazolio atsargas, tūrį (litrais), numerius, suteiktus AVMI registruojant talpyklą, arba nuorodą, kad kuro talpyklų neturi (nenaudoja);

33.5. gazolio, kurį pageidaujama įsigyti, kiekį (litrais), pavadinimą ir markę. Šis kiekis negali viršyti FR0543 formos pažymoje ir FR0544 formos pažymoje nurodyto leistino įsigyti gazolio kiekio;

33.6. verslo liudijimo (jei turi) numerį ir datą (jei žemės ūkio subjektas jį turi);

33.7. sandėlio, iš kurio pageidaujama įsigyti gazolį, identifikacinį numerį, adresą, savininką, savininko buveinės adresą.

34. Jei žemės ūkio subjektas nėra įregistravęs turimų kuro talpyklų, kuriose bus laikomos gazolio atsargos, kartu jis turi pateikti ir laisvos formos prašymą įregistruoti tokias talpyklas.

35. Kartu su prašymu žemės ūkio subjektas turi pateikti įmonės (ūkininko ūkio) registracijos pažymėjimo kopiją, FR0543 formos pažymą ir/ar FR0544 formos pažymą, verslo liudijimo (jei jį turi) kopiją.

36. Prašymą ir kartu su juo pateiktus dokumentus AVMI teritorinis skyrius nedelsdamas arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi persiųsti AVMI AAS.

AVMI AAS ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir šių taisyklių 35 punkte nurodytų dokumentų gavimo privalo raštu informuoti sandėlį, nurodydamas žemės ūkio subjekto pavadinimą (vardą, pavardę), kodą, FR0543 formos pažymos ir/ar FR0544 formos pažymos išdavimo datą ir numerį, institucijos, išdavusios pažymą, pavadinimą, leistiną įsigyti gazolio kiekį bei nurodyti, ar gazolio kiekis bus tikslinamas.

37. Kai pasibaigus einamųjų metų žemės ūkio naudmenų deklaravimo terminui žemės ūkio subjektas, kuriam leistinas įsigyti gazolis apskaičiuotas remiantis praėjusių metų deklaravimo duomenimis (naujai įregistruoto žemės ūkio subjekto atveju – prognozuotais duomenimis), AVMI teritoriniam skyriui pristato naują FR0543 formos pažymą, pastarasis nedelsdamas arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną šią pažymą persiunčia AVMI AAS.

AVMI AAS, gavęs naują FR0543 formos pažymą, per 5 darbo dienas privalo taisyklių 36 punkte nustatyta tvarka pateikti patikslintą informaciją sandėliui arba informuoti sandėlį, kad leistino įsigyti gazolio kiekis nepasikeitė.

38. Jei žemės ūkio subjektas Gazolio įsigijimo tvarkoje nustatytu laiku nepristato privalomų pristatyti naujų FR0543 formos pažymų, tai AVMI AAS ne vėliau kaip per 10 dienų nuo termino, kai žemės ūkio subjektas privalėjo pateikti patikslintus duomenis, pabaigos turi raštu informuoti sandėlį, kad žemės ūkio subjektui gazolis negali būti parduodamas.

39. Žemės ūkio subjektas, nusprendęs gazolį įsigyti ne iš sandėlio, o pagal Kortelę, privalo su atitinkamu laisvos formos prašymu kreiptis į AVMI teritorinį skyrių. Kortelė išduodama vadovaujantis šių taisyklių II skyriuje nustatyta tvarka nustačius gazolio kiekį, kurį žemės ūkio subjektas įsigijo iš konkretaus sandėlio, faktiškai leidžiamą įsigyti gazolio kiekio likutį ir šie duomenys įrašomi į Kortelę.

 

V. BENDRIEJI SANDĖLYJE LAIKOMO GAZOLIO APSKAITOS REIKALAVIMAI

 

40. Žemės ūkio subjektai gazolio atsargas gali laikyti tik AVMI registruotose kuro talpyklose. Gazolio laikymo ir apskaitos tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 270 patvirtintose Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklėse (Žin., 2001, Nr. 85-2990, toliau – Naftos produktų apskaitos taisyklės).

41. Sandėlyje, iš kurio gazolis parduodamas žemės ūkio subjektams, privalo būti pildomi taisyklių 1-2 prieduose nustatytų formų akcizais apmokestinamų prekių sandėlio kuro talpykloje laikomo akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) apskaitos žurnalas (toliau – laikomo gazolio apskaitos žurnalas) ir iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio ūkininkams bei žemės ūkio subjektams, kurie verčiasi žuvininkyste, parduoto akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) apskaitos žurnalas (toliau – parduoto gazolio apskaitos žurnalas).

42. Tokie žurnalai turi būti pildomi atskirai pagal kiekvieną kuro talpyklą ar technologiškai sujungtą kuro talpyklų grupę.

43. Be nustatytų laikomo gazolio apskaitos žurnalo ir parduoto gazolio apskaitos žurnalo skilčių, sandėlio savininkas šiuose žurnaluose gali, įsivesti papildomas skiltis ir/ar stulpelius (pvz., į kitą sandėlį išvežus gazolį taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, gali būti nurodomas AAD numeris ir pan.).

44. Sandėlio savininkai pradėtinus pildyti minėtus tiek nustatytos formos, tiek pačių pridėtomis skiltimis papildytus žurnalus privalo įregistruoti AVMI teritoriniuose skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose veikia sandėliai. Kai žurnalai pildomi kompiuterizuotai, AVMI registruoti pateikiami atspausdinti jų pirmo ir vidurinio lapų pavyzdžiai.

45. Jeigu sandėlyje pilstomo, priimamo, laikomo ir išvežamo gazolio kiekis nustatomas automatizuotai ir/ar kompiuterizuotai, tai, suderinus su AVMI, laikomo gazolio apskaitos žurnalas ir parduoto gazolio apskaitos žurnalas gali būti pildomi kompiuteriu (įrašoma ir saugoma kompiuterinėse laikmenose), o pasibaigus pamainai, šių žurnalų duomenys apie tos dienos apyvartą išspausdinami ir, pasirašius sandėlio savininkui arba jo įgaliotam asmeniui, susegami į bylas, kurios laikomos ir saugomos pagal Naftos produktų apskaitos taisyklių 17 punkte išdėstytus reikalavimus.

46. Sandėlio savininkas, vykdantis didmeninę prekybą gazoliu, jį atvežęs į kuro talpyklą, esančią sandėlyje, kiekvieną kartą daro atitinkamus įrašus laikomo gazolio apskaitos žurnale, o gazolį pardavęs žemės ūkio subjektui, pildo parduoto gazolio apskaitos žurnalą ir atitinkamas laikomo gazolio apskaitos žurnalo skiltis.

47. Sandėlio savininkas, vykdantis mažmeninę prekybą gazoliu, jį atvežęs į kuro talpyklą, esančią sandėlyje, gazolio įpylęs į kuro talpyklą, kiekvieną kartą daro atitinkamus įrašus laikomo gazolio apskaitos žurnale, o jį pardavęs žemės ūkio subjektui, po kiekvieno pardavimo pildo parduoto gazolio apskaitos žurnalą. Per dieną iš kuro talpyklos parduotą kiekį, įrašytą parduoto gazolio apskaitos žurnale, susumuoja ir įrašo į atitinkamas laikomo gazolio apskaitos žurnalo skiltis.

48. Kontrolinio tikrinimo metu išmatuoti ir kilogramais arba litrais +15-0C temperatūros perskaičiuoti kuro talpyklose laikomo gazolio kiekiai turi atitikti gazolio kiekius, apskaičiuotus iš parduoto gazolio apskaitos žurnalo pamainos pradžioje įrašytų gazolio kiekių atėmus nuo įrašymo momento iki tikrinimo pradžios parduotus ar kitaip iš kuro talpyklos išpiltus kiekius bei leistinus natūralios netekties nuostolius ir pridėjus į kuro talpyklą įpiltus gazolio kiekius su +-2 procentų paklaida (kuro talpyklose – horizontaliose cisternose +-3 procentų paklaida).

49. Laikomo gazolio apskaitos žurnalas ir parduoto gazolio apskaitos žurnalas turi būti pildomi tušinuku, rašalu, techninėmis arba kompiuterinėmis priemonėmis. Taisymai žurnaluose atliekami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Jei minėtų žurnalų tam tikros skiltys ar stulpeliai nepildomi, juose turi būti braukiami brūkšniai.

50. Sandėlio savininkas ar jo įgalioti darbuotojai, atsakingi už gazolio priėmimą, išdavimą ir saugojimą, privalo užtikrinti, kad minėti gazolio apskaitos žurnalai būtų pildomi teisingai ir laiku.

Laikomo gazolio apskaitos žurnalai ir parduoto gazolio apskaitos žurnalai saugomi sandėlių savininkų būstinėse. Kai gazolis priimamas į kuro talpyklą arba iš jos išduodamas, laikomo gazolio apskaitos žurnalai ir parduoto gazolio apskaitos žurnalai turi būti laikomi terminalo ar degalinės patalpoje arba patalpoje prie atskiros kuro talpyklos, o jeigu jos nėra, žurnalus privalo turėti asmenys, aptarnaujantys kuro talpyklas ir turintys teisę pildyti šiuos žurnalus.

 

VI. LAIKOMO GAZOLIO APSKAITOS ŽURNALO PILDYMAS

 

51. Laikomo gazolio apskaitos žurnalo tituliniame lape turi būti užrašytas sandėlio adresas, identifikacinis numeris, sandėlio savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, sandėlio savininko buveinės adresas, įmonės kodas arba asmens kodas, objekto, kuriame yra kuro talpykla, pavadinimas (nurodant, ar tai atskira talpykla, talpyklų grupė, sandėlis ar terminalas), šio objekto identifikacinis numeris, suteiktas AVMI, kuro talpyklos numeris, suteiktas ją registruojant AVMI, kuro talpyklos tūris (litrais), tipas (stacionarus antžeminis, požeminis rezervuaras, cisterna ar konteinerinė cisterna), kuro talpyklos savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, jeigu talpykla nuomojama, įmonės kodas arba asmens kodas, gazolio, laikomo talpykloje, pavadinimas (nurodyti, ar tai dyzelinas, ar biodyzelinas ir pan.), markė (pvz., D, BD35), kodas pagal KPN.

52. Laikomo gazolio apskaitos žurnalo skiltyje „Data“ nurodoma gazolio atvežimo į talpyklą arba išdavimo žemės ūkio subjektui data (metai, mėnuo ir diena), skiltyje „Laikas (val., min.)“ – gazolio atvežimo į talpyklą arba išdavimo žemės ūkio subjektui laikas (valandos ir minutės).

53. Skiltyje „Gazolio savininko pavadinimas (vardas, pavardė), kodas (asmens kodas)“ nurodomas į kuro talpyklą atvežto ar iš jos išvežto gazolio savininko pavadinimas, įmonės kodas (jeigu tai juridinis asmuo) arba vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo). Sandėlio savininkas, užsiimantis mažmenine gazolio prekyba, dienos pabaigoje šioje skiltyje pildo tiek eilučių, kiek savininkų gazolį atvežė į sandėlį arba iš jo išvežė (pardavė).

54. Skiltyje „Operacijos kodas“ rašomas atitinkamas operacijos kodas pagal VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 patvirtintą Klasifikatorių operacijų, susijusių su akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje esančiomis akcizais apmokestinamomis prekėmis (Žin., 2002, Nr. 61-2489, toliau – Operacijų klasifikatorius).

55. Į kuro talpyklą atvežus ar sandėlyje pagaminus gazolį, pildoma laikomo gazolio apskaitos žurnalo skiltis „Į kuro talpyklą atvežta (pagaminta) gazolio“. Stulpelyje „kilogramais“ nurodomas atvežtas (pagamintas) gazolio kiekis kilogramais, stulpelyje „litrais“ – esamos temperatūros gazolio kiekis litrais, pagal kiekvieną gazolio savininką atskirai.

56. Iš kuro talpyklos pardavus gazolį žemės ūkio subjektui, pildoma skiltis „Iš kuro talpyklos išvežta gazolio“. Šios skilties stulpeliuose nurodomas iš kuro talpyklos žemės ūkio subjektui išvežto (parduoto) gazolio kiekis kilogramais ir litrais. Sandėlio savininkas, užsiimantis mažmenine gazolio prekyba, dienos pabaigoje susumuoja ir šios skilties atitinkamuose stulpeliuose pagal kiekvieną gazolio savininką įrašo visą per dieną parduoto gazolio kiekį. Išvežto (parduoto) gazolio kiekis kilogramais apskaičiuojamas gazolio kiekį litrais dauginant iš vidutinio tą dieną laikomo sandėlyje gazolio tankio arba taikant šių taisyklių 4 punkte nurodytą santykį.

57. Gazolį į talpyklą atvežus (sandėlyje pagaminus) ar iš jos išvežus, gazolio likutis (kilogramais ir litrais) kuro talpykloje nurodomas atitinkamuose skilties „Gazolio likutis kuro talpykloje po jo atvežimo ar išvežimo“ stulpeliuose.

58. Kai akcizo tarifas yra nustatytas litais už 1000 litrų + 15 °C temperatūros gazolio, lentelės stulpeliuose vietoj skilčių

„kilogramais“ įrašoma „litrai + 15 °C temperatūros“, o stulpeliuose „litrais“ nurodomi litrai esamos temperatūros.

59. Skiltyje „Pirkimo ar pardavimo dokumento serija ir/ar numeris (pagaminimo dokumento numeris ir data)“ nurodomas dokumento, kuriuo įformintas gazolio pirkimas ar pardavimas (PVM sąskaitos faktūros), serija ir numeris, jei gazolis sandėlyje pagamintas ar toks gazolis iš talpyklos išvežtas, šioje skiltyje reikia nurodyti gazolio pagaminimo dokumento numerį ir datą.

Sandėlio savininkas, užsiimantis mažmenine gazolio prekyba, šios skilties nepildo.

60. Į kuro talpyklą atvežus gazolį, skiltyje „Vežimo dokumento numeris“ nurodomas AAD numeris (jei gazolis atvežtas iš sandėlio, jei ne iš sandėlio – DAA arba važtaraščio numeris). Iš kuro talpyklos išvežus gazolį, šioje skiltyje nurodomas DAA numeris.

Tais atvejais, kai iš sandėlio vykdoma mažmeninė prekyba gazoliu, o nupirkto gazolio išvežimo faktas įforminamas EKA, kuriuo kartu su EKA finansinėmis dienos ataskaitomis (arba šiose ataskaitose) spausdinamos ir kasos operacijų žurnale klijuojamos parduoto gazolio kiekio ataskaitos, ši skiltis nepildoma.

Tais atvejais, jeigu iš sandėlio išvežamas sandėlio savininko gazolis išrašius PVM sąskaitą faktūrą, kurioje yra visi DAA rekvizitai, ir jie įtraukti į AIS, o DAA neišrašomas, šiame stulpelyje nurodomas AIS suteiktas numeris.

61. Jeigu gazolio priėmimo metu išmatuotas gazolio kiekis neatitinka PVM sąskaitose faktūrose ar sąskaitose faktūrose, šio produkto pagaminimo dokumentuose, importo deklaracijose, sąskaitose bei vežimo dokumentuose nurodyto kiekio ir viršija teisės aktuose nustatytą paklaidą, duomenų neatitikimo faktas įforminamas naftos produktų ir bioproduktų priėmimo aktu, kurio data ir numeris įrašomi skiltyje „Gazolio priėmimo akto numeris ir data“, o skilties „Į kuro talpyklą atvežta (pagaminta) gazolio“ atitinkamuose stulpeliuose turi būti įrašytas faktiškas į kuro talpyklą atvežto gazolio kiekis.

62. Skiltyje „Pastabos“ gali būti rašoma informacija, reikalinga sandėlio savininkui, taip pat šioje skiltyje po inventorizacijos nurodomas jos rezultatas (perteklius ar trūkumas).

63. Sandėlyje laikomo gazolio inventorizacija turi būti atliekama ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Inventorizacijos metu nustatytas gazolio kiekis nurodomas inventorizacijos apraše (akte), skiltyje „Operacijos kodas“ įrašomas šios operacijos kodas pagal Operacijų klasifikatorių, o skiltyje „Gazolio likutis kuro talpykloje po jo atvežimo, išvežimo“ nurodomas faktiškas gazolio kiekis. Gautas rezultatas (trūkumas arba perteklius) nurodomas skiltyje „Pastabos“.

Paskesni įrašai žurnale daromi vadovaujantis paskutinės inventorizacijos duomenimis.

64. Jeigu gazolis vežamas (perpilamas) iš vienos kuro talpyklos į kitą sandėlio teritorijoje, surašomas aktas ir apie šią operaciją pažymima žurnale.

65. Kiekviename laikomo gazolio apskaitos žurnalo lape turi būti susumuotas visas į kuro talpyklą atvežtas ir išvežtas gazolio kiekis.

66. Avarijų ir kitų nenumatytų aplinkybių atveju surašomas gazolio netekties aktas, kurį turi pasirašyti materialiai atsakingas asmuo, sandėlio savininkas ar jo įgaliotas asmuo bei avarinės tarnybos pareigūnas, ir apie tai pažymima žurnale.

Paskesni įrašai žurnale daromi atsižvelgiant į netekties akte nurodytus duomenis.

67. Įrašus laikomo gazolio apskaitos žurnale daro ir pasirašo sandėlio savininkas ar jo įgalioti darbuotojai, atsakingi už gazolio priėmimą, išdavimą ir saugojimą.

 

VII. PARDUOTO GAZOLIO APSKAITOS ŽURNALO PILDYMAS

 

68. Parduoto gazolio apskaitos žurnalo tituliniame lape turi būti užrašytas sandėlio adresas, identifikacinis numeris, sandėlio savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, sandėlio savininko buveinės adresas, įmonės kodas arba asmens kodas, kuro talpyklos numeris, suteiktas registruojant kuro talpyklą AVMI, kuro talpyklos tūris (litrais), tipas (stacionarus antžeminis, požeminis rezervuaras, cisterna ar konteinerinė cisterna), gazolio pavadinimas (pvz., dyzelinas, biodyzelinas), markė (pvz., D, BD35), atitinkamas kodas pagal KPN, gazolio įpylimo kolonėlės (įrenginio) sumuojančiojo skaitiklio numeris (numeriai), suteiktas AVMI.

69. Skiltyje „Data“ nurodoma gazolio išdavimo žemės ūkio subjektui data (metai, mėnuo ir diena), skiltyje „Laikas (val., min.)“ įrašomas gazolio išdavimo žemės ūkio subjektui laikas (valandos ir minutės).

70. Skiltyje „Parduota gazolio (litrais)“ nurodomas žemės ūkio subjektui parduoto gazolio kiekis litrais (esamos temperatūros).

71. Skiltyje „Gazolio savininko pavadinimas (vardas, pavardė), kodas (asmens kodas)“ nurodomas iš kuro talpyklos išvežto gazolio savininko pavadinimas, įmonės kodas (jeigu tai juridinis asmuo) arba vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo).

72. Skiltyje „Subjekto, kuriam patiektas gazolis, pavadinimas arba vardas, pavardė, kodas (ūkininko ūkio registracijos pažymėjimo Nr.), adresas“ nurodomas žemės ūkio subjekto, kuriam parduotas gazolis, pavadinimas, įmonės kodas arba ūkininko vardas, pavardė, ūkininko ūkio pažymėjimo numeris.

73. Skiltyje „Gazolio kiekio, kurį leidžiama įsigyti, likutis (litrais) po išvežimo“ nurodomas gazolio, kurį žemės ūkio subjektui leidžiama įsigyti, likutis. Parduodant gazolį pirmą kartą, likutis apskaičiuojamas iš kiekio, nurodyto Kortelėje, atėmus parduotą gazolio kiekį. Parduodant gazolį visais kitais atvejais likutis apskaičiuojamas iš ankstesnio įrašo apie leidžiamo įsigyti gazolio likučio atėmus paskutiniame įraše apie parduoto gazolio kiekį nurodytus duomenis.

74. Skiltyje „Kortelės arba pažymos numeris ir data“ įrašomas žemės ūkio subjektui išduotos Kortelės numeris ir išdavimo data. Jei žemės ūkio subjektas gazolį įsigyja iš nurodyto konkretaus sandėlio, kaip nustatyta Gazolio įsigijimo tvarkos 6 punkte, šioje skiltyje rašomas FR0543 formos pažymos ar FR0544 formos pažymos numeris ir išdavimo data.

75. Skiltyje „Pardavimo dokumento serijos ir/ar numeris“ nurodomas PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Sandėlio savininkas, užsiimantis mažmenine gazolio prekyba, šioje skiltyje nurodo EKA kvito unikalų numerį.

76. Skilties „Gazolį priėmusio asmens“ atitinkamuose stulpeliuose nurodoma gazolį priėmusio asmens (Kortelės savininko ar jo įgalioto asmens) vardas, pavardė ir parašas. Jei gazolis pristatomas žemės ūkio subjektui į vietą, šioje skiltyje pasirašo gazolį žemės ūkio subjektui pristatęs asmuo.

77. Gazolį išdavęs asmuo pasirašo atitinkamuose skilties „Gazolį išdavusio asmens“ stulpeliuose.

78. Skilties „Gazolio išdavimą sumuojančio skaitiklio rodmenys (litrais)“ atitinkamuose stulpeliuose nurodoma sumuojančio skaitiklio rodmenys dienos pradžioje, dienos pabaigoje ir iš viso per dieną.

 

VIII. AKCIZAIS NEAPMOKESTINAMO GAZOLIO (DYZELINIŲ DEGALŲ) APYVARTOS AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLYJE ATASKAITOS FR0599 FORMOS UŽPILDYMAS

 

79. Pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 dienos sandėlių savininkai AVMI, kurios veiklos teritorijoje yra sandėlis, AAS turi pateikti kiekvienos gazolio markės kiekvienoje kuro talpykloje tinkamai užpildytas akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) apyvartos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ataskaitų FR0559 formas (toliau – ataskaita) ir jose nurodyti visas su gazoliu susijusias operacijas sandėlyje.

80. Ataskaitos pirmo lapo atitinkamuose laukeliuose nurodomas sandėlio atskiras identifikacinis numeris, adresas, savininko pavadinimas ir mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris, AVMI, kurios teritorijoje yra sandėlis ir kuriai teikiama ataskaita, pavadinimas, ataskaitos pildymo data ir ataskaitos numeris (suteikia sandėlio savininkas), laikotarpis, kurio ataskaita teikiama, talpykloje laikomo gazolio rūšis (pvz., dyzelinas, biodyzelinas), markė (pvz., D, BD35), atitinkamas kodas pagal KPN.

81. Ataskaitos 14 laukelyje nurodomas kuro talpyklos numeris, suteiktas registruojant kuro talpyklą AVMI, 15 laukelyje – kuro talpyklos tūris (litrais), 16 laukelyje – susumuotas gazolio likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje, 18 laukelyje – toks likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (pagal inventorizacijos duomenis). 17 laukelyje nurodomas per ataskaitinį laikotarpį į kuro talpyklą atvežtas (arba sandėlyje pagamintas) gazolio kiekis (litrais).

82. Ataskaitos 19-21 laukeliuose atitinkamai nurodomi visų ūkininkų, kuriems patiektas gazolis, vardai, pavardės, ūkininko ūkio registravimo pažymėjimų numeriai, adresai arba žemės ūkio subjektų įmonių pavadinimai, įmonių kodai, buveinių adresai.

83. Ataskaitos 22 laukelyje nurodomas žemės ūkio subjektui išduotos Kortelės numeris ir išdavimo data. Jei žemės ūkio subjektas gazolį įsigyja iš konkretaus sandėlio, kaip nustatyta Gazolio įsigijimo tvarkos 6 punkte, šioje skiltyje rašoma FR0543 formos pažymos ar FR0544 formos pažymos numeris ir išdavimo data.

84. Ataskaitos 23 laukelyje nurodoma PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris arba EKA kvito unikalus numeris. Jei žemės ūkio subjektui parduotas sandėlyje pagamintas (sumaišytas) gazolis, nurodomi gazolio pagaminimo dokumentų numeriai ir datos.

85. Ataskaitos 24-26 laukeliuose atitinkamai nurodomas:

85.1. žemės ūkio subjektui parduotas gazolio kiekis;

85.2. gazolio kiekis, kurį jam leidžiama įsigyti. Rašant pirmo pardavimo tam žemės ūkio subjektui duomenis, leidžiamas įsigyti gazolio kiekis turi būti lygus Kortelėje arba FR0543 formos pažymoje ar FR0544 formos pažymoje nurodytam leidžiamo įsigyti gazolio kiekiui. Paskesnių pardavimų – lygus prieš įsigijimą buvusiam leidžiamo įsigyti gazolio kiekio likučiui. Jei iš vieno sandėlio į kitą sandėlį gazolis išvežtas taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, šioje skiltyje įrašomas AAD numeris;

85.3. gazolio kiekio, kurį leidžiama įsigyti tam žemės ūkio subjektui, likutis po pardavimo apskaičiuojamas iš 25 laukelyje nurodyto kiekio atėmus 24 laukelyje nurodytą kiekį.

86. Ataskaitą pasirašantis sandėlio savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi nurodyti savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašyti. Ataskaita turi būti patvirtinta sandėlio savininko antspaudu.

87. Ataskaitą turi sudaryti tiek lapų, kad joje būtų pateikti duomenys apie visą per ataskaitinį mėnesį iš sandėlio konkrečiam žemės ūkio subjektui parduotą gazolio kiekį. Lapų skaičius turi būti įrašytas ataskaitos 7 laukelyje.

88. Ataskaitos 27 laukelyje įrašomas susumuotas 24 laukeliuose nurodytas parduoto gazolio kiekis. Ataskaitos 28 laukelyje įrašomas susumuotas bendras pirmo ataskaitos lapo ir papildomų lapų 24 laukeliuose nurodyto gazolio kiekis.

89. Ataskaitą sandėlio savininkas turi pateikti raštu ir elektroniniu paštu Inspekcijos interneto puslapyje (http://www.vmi.lt) nurodytais adresais (pvz.: Vilniaus AVMI – clnt.ais.vilniaus@vmi.lt, Marijampolės AVMI – clnt.ais.marijampoles@vmi.lt).

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

90. Prašymai ir kartu su jais pateikta papildoma informacija, grąžintos ir pakeistos Kortelės bei jų priedų papildomi lapai, užpildyti laikomo gazolio apskaitos žurnalai ir parduoto gazolio apskaitos žurnalai saugomi AVMI archyvuose Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą laiką.

91. Už prašymuose, Kortelėse, jų priedų papildomuose lapuose, laikomo gazolio apskaitos žurnaluose, parduoto gazolio apskaitos žurnaluose ir ataskaitose nurodytų duomenų teisingumą bei pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka atsako tuos duomenis pateikę sandėlių savininkai ar žemės ūkio subjektai.

92. Šiose taisyklėse išdėstytų nuostatų nevykdymas ar netinkamas vykdymas asmenims užtraukia teisės aktų nustatytą atsakomybę.

______________


 

Akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių

degalų) įsigijimo 200__m. kortelės išdavimo

bei jos pildymo ir tokių degalų apskaitos

taisyklių 1 priedas

 

AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIO KURO TALPYKLOJE LAIKOMO AKCIZAIS NEAPMOKESTINAMO GAZOLIO (DYZELINIŲ DEGALŲ) APSKAITOS ŽURNALAS

 

Sandėlio adresas____________________________________________________________ ,

atskiras identifikacinis Nr._____________________________________

Sandėlio savininko pavadinimas (vardas, pavardė)________________, adresas__________,

kodas (asmens kodas) ____________________________________________

 

Objekto, kuriame yra kuro talpykla, pavadinimas __________________________________

                                                                                                      (atskira talpykla, talpyklų grupė, sandėlis, terminalas)

ir identifikacinis numeris ____________________________________________________________

                                                                          (suteikia apskrities valstybinė mokesčių inspekcija)

Kuro talpyklos numeris ______________________________________________________ ,

                                                                             (suteikia apskrities valstybinė mokesčių inspekcija)

kuro talpyklos tūris (litrais) _________________________________________________________ ,

tipas____________________________________________________________________________

                      (stacionarus antžeminis, požeminis rezervuaras, cisterna arbakonteinerinė cisterna)

 

Kuro talpyklos savininko pavadinimas (vardas, pavardė) ____________________________

ir kodas (asmens kodas) ____________________________________________________________

Akcizais neapmokestinamo gazolio pavadinimas ___________________________________ ,

markė ________________, KPN kodas ________________________________________________

 

Data

Laikas (val., min.)

Gazolio savininko pavadinimas (vardas, pavardė), kodas (asmens kodas)

Operacijos kodas

Į kuro talpyklą atvežta (pagaminta) gazolio

Iš kuro talpyklos išvežta gazolio

kilogramais

litrais

kilogramais

litrais

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso lape:

 

 

 

 

 

lentelės tęsinys

Gazolio likutis kuro talpykloje po jo atvežimo ar išvežimo

Pirkimo ar pardavimo dokumento serija ir/ar numeris (pagaminimo dokumento numeris ir data)

Vežimo dokumento numeris

Gazolio priėmimo akto numeris ir data

Pastabos

Atsakingo asmens

 

vardas, pavardė

parašas

kilogramais

litrais

 

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba: Kai akcizo tarifas nustatytas litais už 1000 litrų + 15 °C temperatūros gazolio, tai lentelės stulpeliuose vietoj kilogramų įrašoma „ litrai + 15 °C temperatūros“.

______________


 

Akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių

degalų) įsigijimo 200__m. kortelės išdavimo

bei jos pildymo ir tokių degalų apskaitos

taisyklių 2 priedas

 

IŠ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIO ŪKININKAMS IR ŽEMĖS ŪKIO SUBJEKTAMS, KURIE VERČIASI ŽUVININKYSTE, PARDUOTO AKCIZAIS NEAPMOKESTINAMO GAZOLIO (DYZELINIŲ DEGALŲ) APSKAITOS ŽURNALAS

 

Sandėlio adresas____________________________________________________________ ,

atskiras identifikacinis Nr.___________________________________________________________

Sandėlio savininko pavadinimas (vardas, pavardė)________________, adresas__________,

kodas (asmens kodas) ______________________________________________________________

 

Kuro talpyklos numeris ______________________________________________________ ,

                                                                                (suteikia apskrities valstybinė mokesčių inspekcija)

kuro talpyklos tūris (litrais) ________________________, tipas_____________________________

                                                                                                                (stacionarus antžeminis, požeminis rezervuaras,

                                                                                                                              cisterna ar konteinerinė cisterna)

Akcizais neapmokestinamo gazolio pavadinimas ___________________________________ ,

markė ________________, KPN kodas ________________________________________________

 

Gazolio įpylimo kolonėlės (įrenginio) sumuojančiojo skaitiklio numeris (numeriai)________

________________________________________________________________________________

(suteikia apskrities valstybinė mokesčių inspekcija)

 

Data

Laikas (val., min.)

Parduota gazolio (litrais)

Gazolio savininko pavadinimas (vardas, pavardė), kodas (asmens kodas)

Subjekto, kuriam patiektas gazolis, pavadinimas arba vardas, pavardė, kodas (ūkininko ūkio registracijos pažymėjimo Nr.), adresas

Gazolio kiekio, kurį leidžiama įsigyti, likutis (litrais) po išvežimo

Kortelės arba pažymos numeris ir data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso lape

 

 

 

 

 

 

lentelės tęsinys

Pardavimo dokumento serija ir/ar numeris

Gazolį priėmusio asmens

Gazolį išdavusio asmens

Gazolio išdavimą sumuojančio skaitiklio rodmenys (litrais)

vardas, pavardė

parašas

vardas, pavardė

parašas

dienos pradžioje

dienos pabaigoje

iš viso per dieną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


 

FR0560 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2003 m. balandžio 30 d.

įsakymu Nr. V-131

 

_______________ APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

 

_________________________________________________________________

(įstaigos duomenys)

 

AKCIZAIS NEAPMOKESTINAMO GAZOLIO (DYZELINIŲ DEGALŲ) ĮSIGIJIMO 200___M. KORTELĖ

Išduota 200__m. __________ ____d. Nr. ______

 

Asmuo, kuriam leidžiama įsigyti gazolio (dyzelinių degalų)

___________________________________________________________________________________________ ,

(žemės ūkio subjekto pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė)

žemės ūkio subjekto kodas _____________________________, registravimo data _____________________________,

asmens kodas _____________________________, adresas __________________________ _____________________, telefonas_________, faksas ____________.

 

Leidžiamo įsigyti gazolio (dyzelinių degalų) kiekio pažymos duomenys

Per 200__ metus leidžiamo įsigyti gazolio (dyzelinių degalų) kiekis (litrais)_________________________________

pagal ________________________ _______________________________________________________________ (institucijos pavadinimas)

išduotą 200__m. __________ ____d. leidžiamo įsigyti akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) kiekio pažymą Nr.__________.

Naujos leidžiamo įsigyti gazolio (dyzelinių degalų) kiekio pažymos duomenys

Per 200____ metus leidžiamas įsigyti patikslintas gazolio (dyzelinių degalų) kiekis (litrais)_________ pagal_____________ _______________________________________________________________________

(institucijos pavadinimas)

išduotą 200__m. __________ ____d. leidžiamo įsigyti akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) kiekio pažymą Nr.__________.

 

Leidžiamas įsigyti žemės ūkyje ir/ar vidaus vandenų žuvininkystėje naudotino gazolio (dyzelinių degalų) kiekis

Pagal 200_ m. __________ ___d. pažymą Nr.________

Gazolio (dyzelinių degalų) pavadinimas

Kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą

Kiekis skaičiais ir žodžiais (litrais)

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

_____________________               ___________            _____________________

             (AVMI įgalioto asmens pareigos)     (A. V.)          (parašas)                                     (vardas, pavardė)

 

Pagal 200_ m. __________ ____d. pažymą Nr._______

Gazolio (dyzelinių degalų) pavadinimas

Kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą

Kiekis skaičiais ir žodžiais (litrais)

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

_____________________               ___________            _____________________

             (AVMI įgalioto asmens pareigos)     (A. V.)          (parašas)                                     (vardas, pavardė)

______________


 

FR0560 formos priedas

 

ŽEMĖS ŪKYJE IR/AR VIDAUS VANDENŲ ŽUVININKYSTĖJE NAUDOTINO AKCIZAIS NEAPMOKESTINAMO GAZOLIO (DYZELINIŲ DEGALŲ) ĮSIGIJIMO APSKAITOS LENTELĖ

(kita kortelės pusė)

 

Žemės ūkyje ir/ar vidaus vandenų žuvininkystėje naudotino akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų)

Dokumento serija ir/ar numeris

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio identifikacinis numeris

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko (įgalioto asmens)

 

pardavimo data

pardavimo dokumento

parduotas kiekis (litrais)

leidžiamo įsigyti kiekio likutis po pardavimo (litrais)

pardavimo dokumento

vežimo dokumento

vardas, pavardė

parašas

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso šiame lape:

Pagal 200__m. ________ __d. pažymą Nr. __ žemės ūkyje ar/ir vidaus vandenų žuvininkystėje naudotino žymėto gazolio

parduotas kiekis (litrais)

 

leidžiamo įsigyti kiekio likutis po pardavimo (litrais)

 

Iš viso šiame lape:

Pagal 200__m. ________ __d. pažymą Nr. __ žemės ūkyje ar/ir vidaus vandenų žuvininkystėje naudotino žymėto gazolio

parduotas kiekis (litrais)

 

leidžiamo įsigyti kiekio likutis po pardavimo (litrais)

 

 

Žemės ūkyje ir/ar vidaus vandenų žuvininkystėje naudotino akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) įsigijimo apskaitos lentelė baigta pildyti 200___m. ______________ ___d.

 

Akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) įsigijimo 200__m. kortelės priedo papildomi lapai (kas reikalinga, pažymėti) yra ; nėra .

 

Žemės ūkio subjekto įgalioto               ___________            ___________________

asmens (fizinio asmens)                          (parašas)                                     (vardas, pavardė)

 

Pastaba. Žemės ūkyje ar/ir vidaus vandenų žuvininkystėje naudotino gazolio (dyzelinių degalų) įsigijimo apskaitos lentelę pildo pardavėjas (akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas ar kitas asmuo, iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio prekiaujantis akcizais neapmokestinamu gazoliu) ar jo įgalioti asmenys.

______________

 

ŽEMĖS ŪKYJE IR/AR VIDAUS VANDENŲ ŽUVININKYSTĖJE NAUDOTINO AKCIZAIS NEAPMOKESTINAMO GAZOLIO (DYZELINIŲ DEGALŲ) ĮSIGIJIMO APSKAITOS LENTELĖ

 

200___ m. _________ _____d. akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) įsigijimo 200___m kortelės (FR0560 forma) Nr. __________ priedo papildomas lapas Nr._____

 

Žemės ūkyje ir/ar vidaus vandenų žuvininkystėje naudotino akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų)

Dokumento serija ir/ar numeris

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio identifikacinis numeris

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko (įgalioto asmens)

 

pardavimo data

pardavimo dokumento

parduotas kiekis (litrais)

leidžiamo įsigyti kiekio likutis po pardavimo (litrais)

pardavimo dokumento

vežimo dokumento

vardas, pavardė

parašas

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kita priedo papildomo lapo pusė)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso šiame lape:

Pagal 200__m. ________ __d. pažymą Nr. __ žemės ūkyje ar/ir vidaus vandenų žuvininkystėje naudotino žymėto gazolio

parduotas kiekis (litrais)

 

leidžiamo įsigyti kiekio likutis po pardavimo (litrais)

 

Iš viso šiame lape:

Pagal 200__m. ________ __d. pažymą Nr. __ žemės ūkyje ar/ir vidaus vandenų žuvininkystėje naudotino žymėto gazolio

parduotas kiekis (litrais)

 

leidžiamo įsigyti kiekio likutis po pardavimo (litrais)

 

 

Akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) įsigijimo 200__m. kortelės priedo papildomas lapas baigtas pildyti 200___m. ______________ ____d.

 

Žemės ūkio subjekto įgalioto               ___________            ___________________

asmens (fizinio asmens)                          (parašas)                                     (vardas, pavardė)

______________

 


 


 

 

______________


 

 Nauja*

FR0543 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2003 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-131

 

_________________________________________________

(savivaldybės įstaigos pavadinimas)

_________________________________________________

(sudarytojo duomenys)

 

___________apskrities valstybinės mokesčių

inspekcijos___________teritoriniam skyriui

 

ŽEMĖS ŪKIO SUBJEKTUI LEIDŽIAMO 200____ M. ĮSIGYTI AKCIZAIS NEAPMOKESTINAMO GAZOLIO (DYZELINIŲ DEGALŲ) KIEKIO PAŽYMA

 

200 ___m. _________ ____d. Nr. ___________

                                                                                    (išdavimo data)

 

Ūkininko rekvizitai

Ūkininko ūkio registravimo duomenys

Įmonės rekvizitai ir registravimo duomenys

Bendras žemės ūkio naudmenų plotas (hektarais ir arais)

Akcizais neapmokestinamo gazolio kiekio, kurį žemės ūkio subjektas gali įsigyti, apskaičiavimas (litrais) **

vardas

pavardė

asmens kodas

registracijos pažymėjimo Nr. ir išdavimo data

adresas

pavadinimas

kodas

buveinės adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažyma sudaryta pagal (pažymėti reikalingą): žemės ūkio naudmenas, deklaruotas praėjusiais 200___ metais ; šiais 200___ metais ; naujai įregistruoto žemės ūkio subjekto prognozuojamas žemės ūkio naudmenas .

 

Pažymime, kad (jei pildyti nereikia – braukti brūkšnį):

______________________________________________________ yra naujai įregistruotas žemės

        (ūkininko vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas)

ūkio subjektas.

 

____________________________________________ pajamos (išskyrus iš Lietuvos

               (ūkininko vardas, pavardė, įmonės pavadinimas)

Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir tikslinių programų gautas subsidijas) iš žemės ūkio veiklos 200___metais sudarė daugiau kaip 50 proc. visų gautų metinių pajamų.

 

_____________________            ______________         _____________________

                     (pareigos)                                            (parašas)                                 (vardas ir pavardė)

                                          A. V.

_____________________           _______________        _____________________

    (pažymą rengusiojo asmens                            (parašas)                                 (vardas ir pavardė)

          pareigų pavadinimas)

 

PASTABA:

* žymėti , kai pažyma teikiama pasibaigus einamųjų metų žemės ūkio naudmenų deklaravimo terminui;

**gazolio kiekis lentelėje apskaičiuojamas pagal formulę:

įsigytino gazolio kiekis (litrais)= deklaruotas bendras žemės ūkio naudmenų plotas (hektarais) x Akcizų įstatyme nurodyto akcizais neapmokestinamo gazolio kiekio (litrais), skaičiuojant pagal deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą (hektarais), pvz., 3, 24 (ha) x 120 (l) = 388,8=389 (l).

______________


 

FR0544 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2003 m. balandžio 30 d.

įsakymu Nr. V-131

 

ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTAS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

_________________________________________________________________

(sudarytojo duomenys)

 

____________apskrities valstybinės mokesčių

inspekcijos____________teritoriniam skyriui

 

ŽEMĖS ŪKIO SUBJEKTUI, KURIS VERČIASI ŽUVININKYSTE, LEIDŽIAMO 200___ M. ĮSIGYTI AKCIZAIS NEAPMOKESTINAMO GAZOLIO (DYZELINIŲ DEGALŲ) KIEKIO PAŽYMA

 

200 ___m. _________ ____d. Nr. __________

                                                                                    (išdavimo data)

 

Įmonės/ūkininko/ūkininko ūkio rekvizitai ir registravimo duomenys

Sugautų ir realizuotų žuvų kiekis (tonomis ir kilogramais)

Akcizais neapmokestinamo gazolio kiekio, kurį žemės ūkio subjektas gali įsigyti, apskaičiavimas (litrais)*

pavadinimas/vardas, pavardė

įmonės kodas/registracijos pažymėjimo Nr. ir išdavimo data

adresas

 

 

 

 

 

 

Pažyma sudaryta pagal (pažymėti reikalingą): sugautą ir realizuotą žuvies kiekį praėjusiais 200___ metais ; naujai įregistruoto žemės ūkio subjekto prognozuojamą sugauti ir realizuoti žuvies kiekį .

 

Pažymime, kad (jei pildyti nereikia – braukti brūkšnį):

______________________________________________________ yra naujai įregistruotas

                           (ūkininko vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas)

žemės ūkio subjektas.

 

______________________________________________ pajamos (išskyrus iš Lietuvos

                 (ūkininko vardas, pavardė, įmonės pavadinimas)

Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir tikslinių programų gautas subsidijas) iš žemės ūkio veiklos 200____ metais sudarė daugiau kaip 50 proc. visų gautų metinių pajamų.

 

Žuvininkystės departamento                ___________            ___________________

direktorius                                               (parašas)                                     (vardas, pavardė)

                                                 . V.

_____________________           _______________        _____________________

    (pažymą rengusiojo asmens                            (parašas)                                 (vardas ir pavardė)

          pareigų pavadinimas)

 

PASTABA:

*gazolio kiekis lentelėje apskaičiuojamas pagal formulę: įsigytino gazolio kiekis (litrais)= sugauta ir realizuota žuvis (tonomis) x Akcizų įstatyme nurodyto akcizais neapmokestinamo gazolio kiekio (litrais), skaičiuojant pagal sugautų ir realizuotų žuvų kiekį (tonomis), pvz., 100 (t) x 275 (l) = 27500 (l).

______________