VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO Nr. 255 „DĖL AKCIZŲ GRĄŽINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. rugpjūčio 11 d. Nr. VA-94

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“ (Žin., 2002, Nr. 87-3771):

1.1. Išdėstau 1.9 punktą taip:

1.9. Sprendimo dėl akcizų grąžinimo FR0416 formą.“

1.2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Akcizų grąžinimo taisyklėse išdėstau 13 punktą taip:

13. AVMI viršininkas ar jo įgaliotas asmuo, gavęs Taisyklių 12 punkte nurodytus dokumentus ir atsižvelgdamas į išvadoje išdėstytus motyvus, priima sprendimą (tinkamai užpildo Sprendimo dėl akcizų grąžinimo FR0416 formą, patvirtintą įsakymu, kuriuo tvirtinamos šios Taisyklės) prašymą tenkinti, tenkinti iš dalies arba netenkinti.“

1.3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintą Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko sprendimo grąžinti akcizus FR0416 formą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“ (Žin., 2002, Nr. 87-3771) 1.10 punktą.

 

 

 

Viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas


FR0416 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko 2

002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255

(Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko 2

011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. VA-94

redakcija)

 

 

(herbas)

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

SPRENDIMAS

DĖL AKCIZŲ GRĄŽINIMO

 

___________ Nr. ____________

(data)     (registracijos numeris)

 

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2010, Nr. 45-2174) ____ straipsnio ___dalies ___punktu, ________________________________________________

__________________________________________________________________________

(nurodyti atitinkamas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintas taisykles (aprašą) _

__________________________________________________________________________

ir atsižvelgdamas į _____m. _____mėn. ___ d. išvadą dėl prašymo (paraiškos) grąžinti akcizus Nr.                  ,

 

n u s p r e n d ž i u __________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė), identifikacinis numeris (kodas)

 

__________ _____m. _____mėn. ____d. prašymą (paraišką) (pažymėti tai, kas reikalinga):

 

£[] tenkinti ir grąžinti _____Lt akcizų (iš jų* ______________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

£[] tenkinti iš dalies ir grąžinti _____Lt akcizų (iš jų* _______________________________

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

£[] netenkinti.

 

Sprendimas £[] prašymą (paraišką) tenkinti iš dalies / £[] prašymo (paraiškos) netenkinti (pažymėti tai, kas reikalinga) priimtas __________________________________________________________

(nurodyti sprendimo priėmimo motyvus)

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ .

 

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

____________

(pareigų pavadinimas)

_________

(parašas)

____________

(vardas, pavardė)

A.V.

 

*Pastaba. Detalizuoti už kiekvieną akcizais apmokestinamų prekių tarifinę grupę grąžintinas akcizų sumas. Akcizais apmokestinamų prekių tarifinė grupė turi būti rašoma naudojant kodą ir sutrumpintą pavadinimą, nustatytus Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriuje, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 (Žin., 2002, Nr. 61-2489; 2010, Nr. 58-2872).

 

_________________