LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ

 

2002 m. lapkričio 19 d. Nr. 1797

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) 10 straipsnio 2 dalimi ir 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarką;

1.2. individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Verslo liudijimo formą tvirtina centrinis mokesčio administratorius.

2.2. Centrinis mokesčio administratorius parengia atmintinę, kurioje nurodomos verslo liudijimą įsigijusio gyventojo teisės, pareigos bei su mokestinių prievolių vykdymo tvarkos pažeidimais susijusi atsakomybė, ir konkretų individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorių.

2.3. Išduotas verslo liudijimas verstis kuria nors veiklos rūšimi suteikia teisę:

2.3.1. verstis verslo liudijime nurodytos rūšies veikla (neribojant veiklos teritorijos, jeigu kitaip nenustato individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas, patvirtintas šiuo nutarimu);

2.3.2. parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas gyventojams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, jeigu kitaip nenustato individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas, patvirtintas šiuo nutarimu.

2.4. Išduotas prekybos verslo liudijimas suteikia teisę parduoti prekes gyventojams (taip pat ir gyventojams, įsigijusiems prekybos verslo liudijimus).

2.5. Išduotas prekybos verslo liudijimas nesuteikia teisės:

2.5.1. prekiauti automobiliais, cukrumi;

2.5.2. prekiauti nuo laikinųjų prekybos įrenginių, pastatytų patalpose (išskyrus prekybą gėlėmis, knygomis, spaudos leidiniais ir prekybą patalpose, turinčiose prekyvietės statusą), taip pat iš kioskų, pastatytų patalpose;

2.5.3. prekiauti prekyvietėse gyventojams, įsigijusiems išnešiojamosios ir išvežiojamosios prekybos verslo liudijimus.

2.6. Kiosku (išskyrus prekyvietės teritorijoje esančius statinius) laikoma pagal suderintą su savivaldybės vyriausiuoju architektu projektą lauke pastatyta be pamatų ir prekybos salės laikina patalpa, kuri gali būti nukelta arba išmontuota ir iš kurios prekės parduodamos pro langelį (prieangis prie langelio prekybos sale nelaikomas).

2.7. Laikinaisiais prekybos įrenginiais laikomi vežimėliai ir prekystaliai.

2.8. Išvežiojamąja ir išnešiojamąja prekyba laikoma mažmeninė prekyba, kai prekės gyventojams išvežiojamos autotransporto priemonėmis (autopriekabomis, autoparduotuvėmis, vežimėliais) arba išnešiojamos krepšiais.

2.9. Verslo liudijimas nesuteikia teisės verstis licencijuojama veikla.

3. Rekomenduoti savivaldybėms:

3.1. iki einamųjų metų gruodžio 10 dienos pateikti apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų miestų (rajonų) skyriams informaciją apie nustatytus (patvirtintus) individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, kitų metų fiksuotus pajamų mokesčio dydžius (toliau vadinama – pajamų mokestis);

3.2. nustatyti mažesnį pajamų mokestį gyventojams – I, II arba III grupės invalidams, senatvės pensininkams, gyventojams, kurie vieni augina bent vieną vaiką iki 18 metų, sutuoktiniams, auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vaiką invalidą, taip pat bedarbiams, kurie nustatytąja tvarka įregistruoti teritorinėse darbo biržose prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

4. Įpareigoti:

4.1. ministerijas, departamentus, tarnybas, agentūras, inspekcijas ir kitas įstaigas – teikti centriniam mokesčio administratoriui informaciją apie jų veiklos sritis reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, susijusių su veiklos, kuria verstis išduodami verslo liudijimai, pakeitimus arba papildymus. Informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių pakeitimų įsigaliojimo dienos;

4.2. centrinį mokesčio administratorių – per vietos mokesčio administratorius užtikrinti, kad šio nutarimo 4.1 punkte nurodytoji informacija būtų prieinama visiems verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams;

4.3. vietos mokesčio administratorius – teikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams, teritorinėms darbo biržoms informaciją apie gyventojams išduotus verslo liudijimus (nurodyti šių asmenų vardus ir pavardes, asmens kodus, gyvenamąsias vietas, verslo liudijimų galiojimo laiką). Ši informacija turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po verslo liudijimo išdavimo dienos;

4.4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius (iki 2003 m. liepos 1 d.) – ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 5 dienos teikti vietos mokesčio administratoriams informaciją apie gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, susidariusias skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 13 d. nutarimą Nr. 1094 „Dėl Privalomųjų patentų išdavimo fiziniams asmenims tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 79-2390);

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 15 d. nutarimą Nr. 557 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 1094 „Dėl Privalomųjų patentų išdavimo fiziniams asmenims tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1462);

5.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 6 d. nutarimą Nr. 619 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 1094 „Dėl Privalomųjų patentų išdavimo fiziniams asmenims tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 47-1804).

6. Šis nutarimas, išskyrus 3 punktą, įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797

 

VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TVARKA

 

1. Verslo liudijimus išduoda apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyrius, kurio teritorijoje gyventojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą.

2. Verslo liudijimai išduodami pageidaujamam mėnesių skaičiui, bet ne ilgiau kaip kalendoriniams metams ir ne trumpiau kaip mėnesiui (jeigu mėnuo, kuriam išduodamas verslo liudijimas, nesutampa su kalendoriniu mėnesiu, – ne trumpiau kaip 30 dienų), išskyrus prekybos verslo liudijimus.

Prekybos verslo liudijimai gali būti išduodami bet kuriam pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, tačiau šis laikotarpis negali nusitęsti į kitus kalendorinius metus, tai yra gyventojas gali įsigyti prekybos verslo liudijimą vienai arba kelioms dienoms, arba ilgesniam laikotarpiui. Prašyme turi būti įrašyta, kurio mėnesio kuriomis dienomis pageidaujama prekiauti, ir šios dienos nurodomos verslo liudijime.

Paskutinį kalendorinių metų mėnesį verslo liudijimas gali būti išduotas arba pratęstas laikotarpiui iki kalendorinių metų pabaigos, o mokėtinas pajamų mokestis apskaičiuojamas proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

3. Gyventojų prašymu išduotame verslo liudijime gali būti įrašomi šie fiziniai asmenys: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas (rūpintojas), tačiau iš veiklos, kuriai buvo išduotas verslo liudijimas, gautas pajamas turi deklaruoti verslo liudijimą įsigijęs gyventojas. Verslo liudijime nurodyti asmenys turi teisę dalyvauti gyventojo vykdomoje individualioje veikloje, kuriai išduotas verslo liudijimas.

4. Norint įsigyti verslo liudijimą, apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui pateikiami šie dokumentai:

4.1. prašymas (jame nurodoma, kurios veiklos rūšies verslo liudijimą norima įsigyti, ir laikotarpis, kuriam norima įsigyti verslo liudijimą);

4.2. asmens pasas arba kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

4.3. nuotrauka (3x4 cm formato);

4.4. giminystę, santuoką, globą (rūpybą) patvirtinantys dokumentai (kai verslo liudijime įrašomi šios tvarkos 3 punkte nurodyti fiziniai asmenys);

4.5. dokumentai, kuriais remiantis gali būti taikomas savivaldybių tarybos nustatytas mažesnis pajamų mokestis (jeigu savivaldybės taryba yra priėmusi atitinkamą sprendimą);

4.6. sudaryta su audiovizualinių kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais arba jų teisių perėmėjais autorinė licencinė sutartis, suteikianti teisę platinti Lietuvos Respublikos teritorijoje audiovizualinius kūrinius ir (arba) fonogramas bet kokiose laikmenose (prekiauti jais ir (arba) juos nuomoti);

4.7. leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje arba leidimas laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje (jeigu verslo liudijimą įsigyja užsienietis).

5. Šios tvarkos 4 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui iki laikotarpio, kuriam išduodamas verslo liudijimas, pradžios. Verslo liudijimas išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo dokumentų, nurodytų šios tvarkos 4 punkte, pateikimo dienos.

6. Verslo liudijimas neišduodamas, jeigu apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui nepateikiami šios tvarkos 4 punkte nurodyti dokumentai.

Verslo liudijimas taip pat neišduodamas, jeigu gyventojas, norintis įsigyti verslo liudijimą, yra skolingas už praėjusį laikotarpį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

7. Kiekvienos veiklos rūšies verslo liudijimai išduodami atskirai. Jeigu prašyme gyventojas nurodo veiklos vietą, ji įrašoma verslo liudijime.

8. Verslo liudijimą pasirašo ir antspaudu patvirtina apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriaus viršininkas arba jo įgaliotas asmuo.

9. Gyventojo pageidavimu verslo liudijimas, išduotas trumpesniam negu kalendorinių metų laikotarpiui, sumokėjus papildomą pajamų mokestį, gali būti pratęstas – verslo liudijime daromi atitinkami įrašai, kurie tvirtinami apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriaus viršininko arba jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu.

Prašymas pratęsti verslo liudijimo galiojimą turi būti pateiktas, kol verslo liudijimas dar galioja. Verslo liudijimo galiojimas pratęsiamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo pratęsti verslo liudijimo galiojimą pateikimo dienos.

10. Jeigu verslo liudijimas prarandamas, apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui gali būti pateikiamas prašymas išduoti verslo liudijimo dublikatą. Prašyme išduoti verslo liudijimo dublikatą turi būti nurodytos verslo liudijimo praradimo priežastys. Kartu su prašymu išduoti verslo liudijimo dublikatą turi būti pateikiamas gyventojo pasas arba kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Verslo liudijimo dublikatas išduodamas per 2 darbo dienas nuo prašymo išduoti verslo liudijimo dublikatą pateikimo dienos.

11. Gyventojas, įsigydamas verslo liudijimą, privalo įsigyti prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų, kurių reikia buhalterinei apskaitai tvarkyti, knygelę.

12. Mokėtinas pajamų mokestis apskaičiuojamas proporcingai išduodamo verslo liudijimo galiojimo laikui. Jeigu prekybos verslo liudijimas išduodamas kelioms dienoms, nustatytas metinis pajamų mokestis dalijamas iš metų kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš prekiauti pageidaujamų dienų skaičiaus.

13. Mokėtiną pajamų mokestį apskaičiuoja apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyrius, atsižvelgdamas į prašyme nurodytus duomenis ir pateiktus dokumentus. Pajamų mokestis turi būti sumokėtas prieš išduodant verslo liudijimą.

14. Jeigu verslo liudijimas išduotas ilgesniam negu vieno mėnesio laikotarpiui ir pasikeitė duomenys, pagal kuriuos buvo apskaičiuotas pajamų mokestis, gyventojas per 10 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos privalo pranešti apie tai apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui.

Jeigu dėl duomenų, pagal kuriuos skaičiuojamas pajamų mokestis, pasikeitimų susidaro pajamų mokesčio permoka, ji grąžinama arba įskaitoma Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525) nustatyta tvarka. Papildomai mokėtina pajamų mokesčio suma arba grąžintina pajamų mokesčio suma skaičiuojama nuo kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį įvyko pasikeitimas, pirmosios dienos.

Pajamų mokestis taip pat grąžinamas arba įskaitomas, kai verslo liudijime įrašytos rūšies veikla nutrūksta ir ja nesiverčiama iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos gyventojui susirgus, išvykus nuolat gyventi į užsienį, mirus arba kitais išimtiniais atvejais apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriaus viršininko sprendimu. Mirties atveju pajamų mokestis grąžinamas paveldėtojams arba įskaitomas palikėjo mokestinei nepriemokai padengti. Šiuo atveju grąžinama arba įskaitoma pajamų mokesčio suma skaičiuojama už laikotarpį nuo palikimo atsiradimo momento iki išduoto verslo liudijimo galiojimo pabaigos. Kitais atvejais grąžinama arba įskaitoma pajamų mokesčio suma skaičiuojama už laikotarpį nuo rašytinio prašymo grąžinti arba įskaityti pajamų mokestį apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriuje gavimo dienos iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu išduotame verslo liudijime yra įrašyti šios tvarkos 3 punkte nurodyti fiziniai asmenys, šiuo atveju grąžinama arba įskaitoma pajamų mokesčio suma skaičiuojama už laikotarpį nuo išduoto verslo liudijimo grąžinimo apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui dienos iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.

15. Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais registruojami ir šį mokestį moka pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271) nuostatas.

16. Gyventojai, įsigiję prekybos verslo liudijimus, – prekybos vietoje, o gamybos verslo liudijimus, – gamybos vietoje privalo turėti verslo liudijimus ir šiuos prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus:

16.1. sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą – kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos iš juridinių asmenų, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (Žin., 2002, Nr. 73-3085);

16.2. Muitinės departamento prie Finansų ministerijos nustatytos formos muitinės deklaraciją – kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos užsienyje;

16.3. prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito pirmąjį egzempliorių arba PVM sąskaitą faktūrą – kai prekės perkamos iš gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą verstis prekyba, kai iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo perkama jo pagaminta produkcija, kai žemės ūkio produkcija perkama iš gyventojo (ne PVM mokėtojo), kuris pats ją išaugino, arba kai iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio verslo liudijimo) perkami asmeninės nuosavybės teise priklausantys daiktai.

17. Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, suteikiančius teisę prekiauti savo pagaminta produkcija, prekybos vietoje privalo turėti krovinio važtaraštį.

18. Prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentai, kurie yra specialūs apskaitos dokumentai, turi būti saugomi 5 metus, kiti dokumentai – 2 metus. Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, šiuos dokumentus saugo patys arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka perduoda juos saugoti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui.

19. Sutuoktiniai, įsigiję atskirus verslo liudijimus, toje pačioje prekyvietėje gali prekiauti prekėmis turėdami vieno iš jų vardu išrašytus prekių įsigijimo dokumentus ir notariškai patvirtintą santuokos liudijimo nuorašą.

20. Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus platinti audiovizualinius kūrinius ir (arba) fonogramas bet kokiose laikmenose (prekiauti jais ir (arba) juos nuomoti), platinimo (prekybos ir (arba) nuomos) vietoje privalo turėti sudarytą su audiovizualinių kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais arba jų teisių perėmėjais autorinę licencinę sutartį, suteikiančią teisę platinti Lietuvos Respublikos teritorijoje audiovizualinius kūrinius ir (arba) fonogramas bet kokiose laikmenose (prekiauti jais ir (arba) juos nuomoti).

21. Verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams rekomenduojama turėti laisvos formos žurnalus, kuriuose būtų registruojami valstybinių kontrolės institucijų pareigūnų atliekami tikrinimai.

22. Valstybinių kontrolės institucijų pareigūnai, atliekantys tikrinimus, privalo turėti savo institucijos vadovo arba jo įgalioto pareigūno pasirašytą pavedimą atlikti tikrinimą, įrašyti šios tvarkos 21 punkte nurodytame laisvos formos žurnale (jeigu jį tikrinimo metu pateikia verslo liudijimą įsigijęs gyventojas) valstybinės kontrolės institucijos pavadinimą, savo vardą ir pavardę, pareigas, tikrinimo tikslus, datą, laiką, trumpą tikrinimo išvadą ir pasirašyti.

23. Gyventojai, įsigiję kurios nors veiklos rūšies verslo liudijimus, privalo laikytis teisės aktuose nustatytų tos veiklos taisyklių.

24. Pirmą kartą pagal šią tvarką verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriai pasirašytinai įteikia šio nutarimo ir šios tvarkos kopijas ir atmintinę, kurioje nurodomos verslo liudijimą įsigijusio gyventojo teisės, pareigos ir su mokestinių prievolių vykdymo tvarkos pažeidimais susijusi atsakomybė.

Verslo liudijimą įsigyjantiems gyventojams taip pat įteikiamas konkretus individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorius.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797

 

INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO

LIUDIJIMĄ, RŪŠYS

 

1. Žemės ūkio paslaugų veikla

(EVRK klasė 01.41)

2. Medienos ruoša, malkų gamyba, medienos ruošos paslaugų veikla, įskaitant rąstų vežimą miške

(įeina į EVRK klases 02.01; 02.02)

3. Prekyba:

3.1. prekyba kioskuose (už kiekvieną kioską)

(įeina į EVRK klasę 52.62)

3.2. prekyba prekyvietėse, suteikianti teisę verstis išnešiojamąja ir išvežiojamąja prekyba

(įeina į EVRK klases 52.62; 52.63):

visoje Lietuvos Respublikoje

respublikos miestuose

visoje Lietuvoje, išskyrus respublikos miestus**

3.3. prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių

(įeina į EVRK klasę 52.63):

visoje Lietuvos Respublikoje

respublikos miestuose

visoje Lietuvoje, išskyrus respublikos miestus**

3.4. išnešiojamoji ir išvežiojamoji prekyba

(įeina į EVRK klasę 52.63):

visoje Lietuvos Respublikoje

respublikos miestuose

visoje Lietuvoje, išskyrus respublikos miestus**

4. Periodinių spaudos leidinių platinimas

(įeina į EVRK klases 22.12; 22.13)

5. Asmeninių ir namų ūkio reikmenų, išskyrus audiovizualinius kūrinius ir garso įrašus, nuoma

(EVRK klasė 71.40)

6. Kompiuteriniai žaidimai (už kiekvieną komplektą)

(įeina į EVRK klasę 72.60)

7. Batų valymas

(įeina į EVRK klasę 93.05)

8. Mokamųjų tualetų ir svėrimo paslaugos

(įeina į EVRK klasę 93.05)

9. Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas

(EVRK klasė 55.23.20)

10. Žuvų gaudymas verslinės žūklės įrankiais ir jų apdorojimas* (x)

(įeina į EVRK klases 05.01; 15.20)

11. Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas* (x)

(EVRK klasės 17.11–17.17)

12. Gatavų tekstilės gaminių gamyba* (x)

(EVRK klasė 17.40)

13. Drabužių siuvimas, taisymas* (x)

(EVRK klasės 18.10; 18.21–18.24; 52.74)

14. Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas* (x)

(EVRK klasė 19.20; 52.71)

15. Avalynės taisymas (x)

(EVRK klasė 52.71)

16. Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių, čiužinių gamyba, remontas* (x)

(EVRK klasės 20.30; 20.40; 20.51; 36.15)

17. Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kita niekur kitur nepriskirta gamyba* (x)

(EVRK klasės 20.52; 36.62; 36.63)

18. Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba* (x)

(EVRK klasė 26.21)

19. Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymas, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse* (x)

(EVRK klasės 26.66; 26.70)

20. Statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių gamyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimas* (x)

(EVRK klasės 28.12; 28.62; 28.63)

21. Žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ir miškų ūkio mašinų remontas (x)

(įeina į EVRK klases 29.31; 29.32)

22. Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas (x)

(EVRK klasės 52.71–52.74)

23. Elektrinių buities reikmenų taisymas (x)

(EVRK klasė 52.72)

24. Dirbinių iš gintaro ir jo pakaitalų gamyba* (x)

(įeina į EVRK klasę 36.22)

25. Žvejybos reikmenų gamyba, trūklių lervų gaudymas* (x)

(įeina į EVRK klases 36.40; 05.01)

26. Žvakių ir kitų liejinių iš vaško gamyba* (x)

(įeina į EVRK klasę 36.63)

27. Esamų statinių restauravimas, konservavimas (x)

(įeina į EVRK klasę 45.21)

28. Fotografavimo veikla (x)

(EVRK klasė 74.81)

29. Knygų įrišimas, apdaila (x)

(EVRK klasė 22.23)

30. Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla (x)

(EVRK klasė 93.02, įeina į EVRK klasę 93.04)

31. Muzikantų paslaugos (x)

(įeina į EVRK klasę 92.31)

32. Poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimas, batuto ir kita veikla (x)

(įeina į EVRK klasę 92.72)

33. Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, vaikų priežiūra, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas ir kita) (x)

(įeina į EVRK klasę 95.00)

34. Įrankių galandimas (x)

(įeina į EVRK klasę 28.52)

35. Elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas (x)

(įeina į EVRK klasę 31.10)

36. Kapaviečių priežiūra ir duobkasių paslaugos (x)

(įeina į EVRK klasę 93.03)

37. Krosnių, kaminų ir židinių valymas (x)

(įeina į EVRK klasę 74.70)

38. Meno kūrinių restauravimas (x)

(įeina į EVRK klasę 92.31)

39. Stiklo išpjovimas (x)

(įeina į EVRK klasę 45.44)

40. Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas (x)

(EVRK klasė 52.73)

41. Dviračių remontas (x)

(įeina į EVRK klasę 52.74)

42. Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas

(EVRK klasė 55.23.20)

43. Saldžių ir sūrių užkandžių (cukraus vatos, spragintų kukurūzų ir kt.) gamyba* (x)

(įeina į EVRK klasę 15.82)

44. Kailių išdirbimas ir dažymas, kailinių gaminių ir dirbinių gamyba* (x)

(EVRK klasė 18.30)

45. Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba, megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba* (x)

(EVRK klasės 17.60; 17.71; 17.72)

46. Avalynės gamyba * (x)

(EVRK klasė 19.30)

47. Baldų gamyba* (x)

(EVRK klasės 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 36.15)

48. Esamų statinių atstatymas ir remontas (x)

(įeina į EVRK klasę 45.21; EVRK klasės 45.22; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44)

49. Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (x )

(EVRK klasė 50.20)

50. Patalpų nuoma***(xx)

(įeina į EVRK klasę 70.20)

51. Žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymas (x)

(įeina į EVRK klases 15.13; 15.20)

52. Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba (x)

(EVRK klasė 15.32)

53. Grūdų malimas (x)

(įeina į EVRK klasę 15.61)

54. Buhalterinės ir skaičiavimo įrangos techninė priežiūra ir remontas (x)

(EVRK klasė 72.50)

55. Vertimo veikla (įskaitant spausdinimą) (x)

(įeina į EVRK klasę 74.83)

56. Nauja statinių statyba (xx)

(įeina į EVRK klases 45.11; 45.21; 45.25; 45.31; 45.33; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44; 45.45)

57. Kvalifikacijos tobulinimo veikla (x)

(EVRK klasė 80.42.30)

58. Papildomo mokymo veikla (x)

(EVRK klasė 80.42.40)

59. Santechnikos darbai (x)

(įeina į EVRK klasę 45.33)

60. Juvelyrinių papuošalų gamyba ir taisymas*(x)

(įeina į EVRK klasę 36.22; EVRK klasė 52.73)

61. Dirbtinės bižuterijos gamyba*(x)

(EVRK klasė 36.61)

62. Filmavimas pramoginiuose renginiuose (x)

(įeina į EVRK klasę 92.34)

63. Elektros įtaisų įrengimas ir remontas (xx)

(įeina į EVRK klasę 45.31)

64. Išorinių informacijos priemonių kūrimas ir jų išdėstymas (x)

(įeina į EVRK klasę 74.40)

65. Taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno dirbinių gamyba*(x)

(įeina į EVRK klasę 92.31)

66. Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma)

(įeina į EVRK klases 71.40; 52.62)

67. Dovanų pakavimas (x)

(įeina į EVRK klasę 74.82)

68. Gyvulių priežiūros ir šėrimo paslaugų veikla (x)

(įeina į EVRK klasę 01.42)

69. Muzikos instrumentų taisymas (x)

(įeina į EVRK klasę 36.30)

70. Projektiniai-konstruktoriniai darbai (xx)

(įeina į EVRK klasę 74.20.30)

71. Vonių restauravimas (x)

(įeina į EVRK klasę 28.75)

72. Siuvinėtų dirbinių gamyba*(x)

(įeina į EVRK klasę 17.74)

73. Šunų kirpimas (x)

(įeina į EVRK klasę 93.05)

74. Gyvulių traukiamų transporto priemonių (karučių, vežimėlių), valčių, laivelių, plaustų ir kt. gamyba*

(EVRK klasė 35.50, įeina į EVRK klasę 35.12)

75. Trenerių veikla (xx) (jeigu asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto)

(įeina į EVRK klasę 92.62)

76. Veislinių naminių gyvūnėlių auginimas*

(įeina į EVRK klasę 01.25)

77. Knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma

(įeina į EVRK klasę 71.40)

78. Kilimų ir kiliminių gaminių taisymas (x)

(EVRK klasė 52.74.30)

79. Diskotekos vedėjo veikla (x)

(įeina į EVRK klasę 92.31)

80. Turistų gidų veikla

(įeina į EVRK klasę 63.30.30)

 

* Verslo liudijimas suteikia teisę prekiauti jame nurodytomis savo gamybos prekėmis neįsigijus prekybos liudijimo.

** Respublikos miestai: Vilnius, Alytus, Kaunas, Klaipėda, Marijampolė, Neringa, Palanga, Panevėžys, Šiauliai.

*** Verslo liudijimas nesuteikia teisės teikti apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos, EVRK klasė 55.23.20).

 

(x) Verslo liudijimas nesuteikia teisės parduoti savo gamybos prekių ir teikti paslaugų įmonei arba kitam juridiniam asmeniui, jeigu veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint liudijimą, rūšis yra viena iš veiklos, kuria verčiasi įmonė arba kitas juridinis asmuo, rūšių.

(xx) Verslo liudijimas suteikia teisę parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas tik gyventojams.

 

Pastabos:

1. EVRK – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius.

2. Jeigu skliausteliuose nurodyta tik EVRK klasė, gyventojas gali verstis visų toje EVRK klasėje nurodytų rūšių veikla.

3. Jeigu skliausteliuose nurodyta, kad veiklos rūšis įeina į tam tikrą EVRK klasę, gyventojas gali verstis tik šiame sąraše nurodytos rūšies veikla.

______________