LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. VASARIO 15 D. NUTARIMO NR. 235 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO NUOSTATAS“ PAKEITIMO

 

2002 m. birželio 21 d. Nr. 962

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2002, Nr. 57-2298) 22 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimą Nr. 235 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatas“ (Žin., 2002, Nr. 17-682):

1. Išdėstyti 1 punkto pirmąją pastraipą taip:

1. Įgalioti:“.

2. Išdėstyti 1.1.2 punktą taip:

1.1.2. Sumokėto akcizo už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 5–8 punktuose nurodytiems tikslams, grąžinimo tvarką“.

3. Papildyti šiuo 1.1.8 punktu:

1.1.8. Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų acto gamybai, atleidimo nuo akcizų tvarką“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ