LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2004 M. gegužės 17 D. ĮSAKYMO NR. 1r-119 „DĖL REIKALAVIMŲ, KELIAMŲ NOTARŲ BIURAMS IR NOTARŲ DARBO LAIKUI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. sausio 9 d. Nr. 1R-19

Vilnius

 

Pakeičiu Reikalavimus, keliamus notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1R-119 „Dėl Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 86-3134; 2007, Nr. 82-3367):

1. Papildau šiuo 3¹ punktu:

„3¹. Notaras ar asmuo, laimėjęs viešą konkursą eiti notaro pareigas, prieš įgydamas nuosavybėn ar įgydamas teisę naudoti patalpas, kuriose ketinama steigti notaro (notarų) biuro buveinę arba keisti įsteigto notaro (notarų) biuro buveinę, privalo pateikti Lietuvos notarų rūmų prezidiumui prašymą leisti įrengti notaro (notarų) biurą nurodytose patalpose. Jeigu asmuo, laimėjęs viešą konkursą eiti notaro pareigas, patalpas yra įgijęs nuosavybėn ar įgijęs teisę naudotis patalpomis, kuriose ketinama steigti notaro (notarų) biuro buveinę, iki viešo konkurso notaro pareigoms eiti dienos, jis privalo pateikti Lietuvos notarų rūmų prezidiumui prašymą leisti įrengti notaro (notarų) biurą nurodytose patalpose. Lietuvos notarų rūmų prezidiumas ne vėliau kaip per penkiolika darbo dienų Lietuvos notarų rūmų prezidiumo nustatyta tvarka pateikia išvadą dėl notaro biuro buveinės. Ši išvada per penkias darbo dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui.“

2. Išdėstau 6 punktą taip:

„6. Prašyme leisti steigti notaro (notarų) biurą ar pakeisti biuro buveinę turi būti nurodyta notaro (notarų) veiklos pradžia šiose patalpose. Prašymas pateikiamas ne vėliau kaip prieš penkiolika darbo dienų iki biuro atidarymo.“

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                   Petras Baguška