LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL kultūros centrų statistinių duomenų teikimo

 

2013 m. sausio 16 d. Nr. ĮV-25

Vilnius

 

 

Remdamasis Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299) 14 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u:

1.1. Kultūros centro, jo filialų, skyrių, padalinių metinės veiklos ataskaitos formą (pridedama);

1.2. Kultūros centrų, jų filialų, skyrių, padalinių bendros metinės veiklos ataskaitos formą (pridedama).

2. P a v e d u Lietuvos liaudies kultūros centrui kasmet iki kovo 15 d. pateikti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir Lietuvos statistikos departamentui suvestinę informaciją apie Lietuvos kultūros centrų veiklą.

3. N u s t a t a u, kad savivaldybės kasmet iki vasario 15 d. pateikia Lietuvos liaudies kultūros centrui šio įsakymo 1 punktu patvirtintų formų ataskaitas apie kultūros centrų, jų filialų, skyrių, padalinių veiklą.

4. L a i k a u netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. sausio 12 d. įsakymą Nr. ĮV-7 „Dėl kultūros centrų statistinių duomenų pateikimo“ (Žin., 2006, Nr. 10-393);

4.2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. ĮV-707 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-7 „Dėl kultūros centrų statistinių duomenų pateikimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 3-129);

4.3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. ĮV-640 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-7 „Dėl kultūros centrų statistinių duomenų pateikimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 7-255);

4.4. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. ĮV-325 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-7 „Dėl kultūros centrų statistinių duomenų pateikimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 70-3484).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                      Šarūnas Birutis

 

 

 

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-25

 

__________________________________________________________________________

(savivaldybė)

__________________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas, teisinė forma)

 

(Kultūros centrų, jų filialų, skyrių, padalinių bendros metinės veiklos ataskaitos pavyzdinė forma)

 

20 ..... M. KULTŪROS CENTRŲ IR JŲ FILIALŲ, SKYRIŲ, PADALINIŲ METINĖS VEIKLOS ATASKAITA

 

20.... m. ......... d. Nr. .....

(data)

 

Pateikiama iki vasario 1 dienos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai arba steigėjui

 

__________________________________________________________________________

Įst. kodas Adresas Tel., faks., el. p. Intern. adresas

 

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba steigėjas

Kultūros centro kategorija (patvirtinta ……............. m.)

Kultūros centro filialų, skyrių, padalinių skaičius

 

1. PASTATAI (skaičius)

 

 

Naujai pastatyti, baigti rekonstruoti arba kapitaliai suremontuoti kultūros centrai

Šiuo metu statomi, rekonstruojami arba kapitaliai remontuojami pastatai

Pastatai, kuriems reikalinga rekonstrukcija arba kapitalinis remontas

Pastatų šildymas

kultūros centrų modernizavimo programos lėšomis

savivaldybės lėšomis

kitomis lėšomis

kultūros centrų modernizavimo programos lėšomis

savivaldybės lėšomis

kitomis lėšomis

iš viso

įrašyta į Kultūros centrų modernizavimo programą

šildomi pastatai

renginių metu šildomi pastatai (patalpos)

nešildomi pastatai (patalpos)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Kultūros centras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros centro filialai, skyriai, padaliniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MATERIALINĖ BAZĖ (skaičius)

 

 

Salės

Vietų skaičius salėse

Patalpos kūrybinei veiklai

Specializuotos parodų salės

Šokių-diskotekų salės

Veikianti kino filmų demonstravimo įranga

Kompiuteriai

Internetas

(taip / ne)

Muzikos instrumentai

Tautiniai kostiumai

iš viso

iš jų įsigyta

poreikis

iš viso

iš jų įsigyta

poreikis

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kultūros centras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros centro filialai, skyriai, padaliniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DARBUOTOJAI

 

 

Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius

Kultūros ir meno darbuotojų laisvų etatų skaičius

Kultūros ir meno specialistų poreikis

Kultūros ir meno darbuotojų išsilavinimas (pagal turimus diplomus)

Kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacija

iš jų kultūros ir meno

kiti

visi darbuotojai

iš jų kultūros ir meno

kiti

visi etatai

Aukštasis universitetinis

Aukštasis neuniversitetinis

Aukštesnysis

Specialus vidurinis

Vidurinis

tobulino kvalifikaciją

perkvalifikavimo poreikis

atestuoti ir suteiktos klasės

kultūros ir meno specialybės

kitos

kultūros ir meno specialybės

kitos

kultūros ir meno specialybės

kitos

kultūros ir meno specialybės

kitos

I

II

III

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Kultūros centras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros centro filialai, skyriai, padaliniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI (skaičius)

 

 

Mėgėjų meno kolektyvai

Studijos būreliai, klubai

Iš viso

Mėgėjų meno kolektyvai

Mėgėjų meno kolektyvų dalyviai

Iš jų vaikų ir jaunimo mėgėjų meno kolektyvai

Iš jų vaikų ir jaunimo meno kolektyvų dalyviai

Studijos, būreliai, klubai

Studijų, būrelių, klubų dalyviai

Iš jų vaikų ir jaunimo studijos, būreliai, klubai, kolektyvai

Iš jų vaikų ir jaunimo studijų, būrelių, klubų dalyviai

Iš viso kolektyvų (1+5)

Iš viso kolektyvų dalyvių (2+6)

Iš jų vaikų ir jaunimo iki 19 m. amžiaus kolektyvai (3+7)

Iš jų vaikų ir jaunimo iki 19 m. amžiaus kolektyvų dalyviai (4+8)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kultūros centras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros centro filialai, skyriai, padaliniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. VEIKLA (skaičius)

 

 

Mėgėjų meno kolektyvų koncertai, spektakliai

Profesionaliojo meno sklaida

Kultūros įstaigoje

Dalyviai ir lankytojai

Išvykose Lietuvoje (skaičiuojama 1 išvyka – 1 renginys)

Išvykose užsienyje (skaičiuojama 1 išvyka – 1 renginys)

Iš viso renginių (1+3+4)

Dalyviai išvykose

Parodos

Lankytojai

Koncertai (klasikinės, džiazo muzikos)

Lankytojai

Spektakliai

Lankytojai

Visi renginiai (7+9+11)

Visi lankytojai (8+10+12)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kultūros centrai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros centro filialai, skyriai, padaliniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


lentelės tęsinys

 

Kita veikla

Konkursai, festivaliai (1 festivalis, nors jame daug renginių, skaičiuojamas kaip 1 renginys)

Tautodailės ir kt. parodos

Lankytojai

Ekspedicijos

Dalyviai

Edukaciniai renginiai

Dalyviai ir lankytojai

Kino filmai

Lankytojai

Pramoginės muzikos koncertai

Dalyviai ir lankytojai

Kiti renginiai

Dalyviai ir lankytojai

Visi renginiai 21+23+25+27+29+31

Meno kolektyvų, studijų, būrelių, klubų ir kt. lankytojai

Visi lankytojai ir dalyviai 22+24+26+28+30+32+34

Tarptautiniai

Respublikiniai

Regioniniai

Rajoniniai

Iš viso konkursų, festivalių (15+16+17+18)

Iš viso dalyvių ir lankytojų (15+16+17+18)

 

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Kultūros centrai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros centro filialai, skyriai, padaliniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


lentelės tęsinys

 

Visi renginiai 5+13+19+33

Iš jų vaikų ir jaunimo

Iš jų rajoninės ir miesto šventės

Iš jų etnokultūriniai renginiai

Iš jų dainų švenčių tęstinumą užtikrinantys renginiai

Iš jų sociokultūriniai renginiai

Visi lankytojai ir dalyviai 2+6+14+20+35

Iš jų vaikų ir jaunimo

Iš jų rajoninių ir miesto švenčių

Iš jų etnokultūrinių renginių

Iš jų dainų švenčių tęstinumą užtikrinančių renginių

Iš jų sociokultūrinių renginių

 

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Kultūros centrai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros centro filialai, skyriai, padaliniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

6. LĖŠOS

 

 

Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (steigėjo) skirtos lėšos

Gautos lėšos

iš viso

darbo užmokesčiui (neatskaičiavus mokesčių)

veiklai

infrastruktūrai išlaikyti

ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti

pajamos už teikiamas paslaugas

lėšos, gautos projektams įgyvendinti

lėšos iš privačių rėmėjų

iš viso gautos lėšos (7+8+9)

(2+4+5+6)

iš viso

iš jų kultūros ir meno darbuotojams

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kultūros centras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros centro filialai, skyriai, padaliniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Rašomos apvalintos sumos (be kablelių).

 

__________________________________________________________________________

(Kultūros centro vadovo vardas,  pavardė, tel., el. p.)                                                                                           (parašas)

 

SUDERINTA:

 

__________________________________________________________________________

(Savivaldybės administracijos padalinio, kuruojančio kultūrą, vadovo vardas, pavardė, tel., el. p.)         (parašas) 

 

_________________


 

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-25

 

_____________________________

Savivaldybė

 

(Kultūros centrų, jų filialų, skyrių, padalinių bendros metinės veiklos ataskaitos pavyzdinė forma)

 

20 ..... M. KULTŪROS CENTRŲ IR JŲ FILIALŲ, SKYRIŲ, PADALINIŲ BENDRA METINĖS VEIKLOS ATASKAITA

 

20...... m. ......... d.    Nr. .........

(data)

 

Pateikiama iki vasario 15 d.

Lietuvos liaudies kultūros centrui

el. p. ekinfo@llkc.lt

ir adresu B. Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius

 

 

__________________________________________________________________________

 

Savivaldybės tel., faks., el. p. interneto adresas

 

Kultūros centrų skaičius (juridiniai) ..................

 

Kultūros centrų filialų, skyrių, padalinių skaičius (nejuridiniai) .........

 


 

1. PASTATAI (skaičius)

 

 

Naujai pastatyti, baigti rekonstruoti arba kapitaliai suremontuoti kultūros centrai

Šiuo metu statomi, rekonstruojami arba kapitaliai remontuojami pastatai

Pastatai, kuriems reikalinga rekonstrukcija arba kapitalinis remontas

Pastatų šildymas

kultūros centrų modernizavimo programos lėšomis

savivaldybės lėšomis

kitomis lėšomis

kultūros centrų modernizavimo programos lėšomis

savivaldybės lėšomis

kitomis lėšomis

iš viso

įrašyta į Kultūros centrų modernizavimo programą

šildomi pastatai

renginių metu šildomi pastatai (patalpos)

nešildomi pastatai (patalpos)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Kultūros centras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros centro filialai, skyriai, padaliniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. MATERIALINĖ BAZĖ (skaičius)

 

 

Salės

Vietų skaičius salėse

Patalpos kūrybinei veiklai

Specializuotos parodų salės

Šokių-diskotekų salės

Veikianti kino filmų demonstravimo įranga

Kompiuteriai

Internetas

(taip / ne)

Muzikos instrumentai

Tautiniai kostiumai

iš viso

iš jų įsigyta

poreikis

iš viso

iš jų įsigyta

poreikis

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kultūros centras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros centro filialai, skyriai, padaliniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. DARBUOTOJAI

 

 

Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius

Kultūros ir meno darbuotojų laisvų etatų skaičius

Kultūros ir meno specialistų poreikis

Kultūros ir meno darbuotojų išsilavinimas (pagal turimus diplomus)

Kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacija

iš jų kultūros ir meno

kiti

visi darbuotojai

iš jų kultūros ir meno

kiti

visi etatai

Aukštasis universitetinis

Aukštasis neuniversitetinis

Aukštesnysis

Specialus vidurinis

Vidurinis

tobulino kvalifikaciją

perkvalifikavimo poreikis

atestuoti ir suteiktos klasės

kultūros ir meno specialybės

kitos

kultūros ir meno specialybės

kitos

kultūros ir meno specialybės

kitos

kultūros ir meno specialybės

kitos

I

II

III

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Kultūros centras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros centro filialai, skyriai, padaliniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI (skaičius)

 

 

Mėgėjų meno kolektyvai

Studijos būreliai, klubai

Iš viso

Mėgėjų meno kolektyvai

Mėgėjų meno kolektyvų dalyviai

Iš jų vaikų ir jaunimo mėgėjų meno kolektyvai

Iš jų vaikų ir jaunimo meno kolektyvų dalyviai

Studijos, būreliai, klubai

Studijų, būrelių, klubų dalyviai

Iš jų vaikų ir jaunimo studijos, būreliai, klubai, kolektyvai

Iš jų vaikų ir jaunimo studijų, būrelių, klubų dalyviai

Iš viso kolektyvų (1+5)

Iš viso kolektyvų dalyvių (2+6)

Iš jų vaikų ir jaunimo iki 19 m. amžiaus kolektyvai (3+7)

Iš jų vaikų ir jaunimo iki 19 m. amžiaus kolektyvų dalyviai (4+8)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kultūros centras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros centro filialai, skyriai, padaliniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. VEIKLA (skaičius)

 

 

Mėgėjų meno kolektyvų koncertai, spektakliai

Profesionaliojo meno sklaida

Kultūros įstaigoje

Dalyviai ir lankytojai

Išvykose Lietuvoje (skaičiuojama 1 išvyka – 1 renginys)

Išvykose užsienyje (skaičiuojama 1 išvyka – 1 renginys)

Iš viso renginių (1+3+4)

Dalyviai išvykose

Parodos

Lankytojai

Koncertai (klasikinės, džiazo muzikos)

Lankytojai

Spektakliai

Lankytojai

Visi renginiai (7+9+11)

Visi lankytojai (8+10+12)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kultūros centrai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros centro filialai, skyriai, padaliniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


lentelės tęsinys

 

Kita veikla

Konkursai, festivaliai (1 festivalis, nors jame daug renginių, skaičiuojamas kaip 1 renginys)

Tautodailės ir kt. parodos

Lankytojai

Ekspedicijos

Dalyviai

Edukaciniai renginiai

Dalyviai ir lankytojai

Kino filmai

Lankytojai

Pramoginės muzikos koncertai

Dalyviai ir lankytojai

Kiti renginiai

Dalyviai ir lankytojai

Visi renginiai 21+23+25+27+29+31

Meno kolektyvų, studijų, būrelių, klubų ir kt. lankytojai

Visi lankytojai ir dalyviai 22+24+26+28+30+32+34

Tarptautiniai

Respublikiniai

Regioniniai

Rajoniniai

Iš viso konkursų, festivalių (15+16+17+18)

Iš viso dalyvių ir lankytojų (15+16+17+18)

 

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Kultūros centrai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros centro filialai, skyriai, padaliniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


lentelės tęsinys

 

Visi renginiai 5+13+19+33

Iš jų vaikų ir jaunimo

Iš jų rajoninės ir miesto šventės

Iš jų etnokultūriniai renginiai

Iš jų dainų švenčių tęstinumą užtikrinantys renginiai

Iš jų sociokultūriniai renginiai

Visi lankytojai ir dalyviai 2+6+14+20+35

Iš jų vaikų ir jaunimo

Iš jų rajoninių ir miesto švenčių

Iš jų etnokultūrinių renginių

Iš jų dainų švenčių tęstinumą užtikrinančių renginių

Iš jų sociokultūrinių renginių

 

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Kultūros centrai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros centro filialai, skyriai, padaliniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1.6. LĖŠOS

 

 

Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (steigėjo) skirtos lėšos

Gautos lėšos

iš viso

darbo užmokesčiui (neatskaičiavus mokesčių)

veiklai

infrastruktūrai išlaikyti

ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti

pajamos už teikiamas paslaugas

lėšos, gautos projektams įgyvendinti

lėšos iš privačių rėmėjų

iš viso gautos lėšos (7+8+9)

(2+4+5+6)

iš viso

iš jų kultūros ir meno darbuotojams

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kultūros centras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros centro filialai, skyriai, padaliniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Rašomos apvalintos sumos (be kablelių).

 

__________________________________________________________________________

(Savivaldybės administracijos padalinio, kuruojančio kultūrą, vadovo vardas, pavardė, tel., el. p.)         (parašas) 

 

SUDERINTA: _____________________________________________________________

(Savivaldybės administracijos direktoriaus vardas, pavardė)                                                                (parašas) 

 

_________________