LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL teisingumo ministro 2009 m. vasario 12 D. įsakymo Nr. 1r-43 „Dėl PAŽYMOS, PATVIRTINANČIOS JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ, FORMŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2009 m. lapkričio 27 d. Nr. 1R-373

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. 1R-43 „Dėl Pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, formų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 19-778) ir išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintas Pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį), ir Pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (fizinį asmenį), formas nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius


Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. vasario 12 d.

įsakymu Nr. 1R-43

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. lapkričio 27 d.

įsakymo Nr.1R-373 redakcija)

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Valstybės įmonė, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246.lt

 

PAŽYMA,

PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

 

____________ Nr. __________

(data)

 

Tiekėjo pavadinimas

 

Tiekėjo kontaktinė informacija:

 

telefono numeris

 

fakso numeris

 

elektroninio pašto adresas

 

interneto svetainės adresas

 

Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data

 

 

 

Juridinių asmenų registras:

 

kodas

 

teisinė forma

 

teisinis statusas*)

 

buveinė (adresas)

 

vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį,

vardas, pavardė

 

įregistravimo data

 

įsteigimo data

 

išregistravimo data

 

registro tvarkytojas

 

*) Duomuo „Teisinis statusas“ pažymimas **********, kai juridinis asmuo teisinio statuso (likviduojamas, bankrutuojantis, bankrutavęs, reorganizuojamas ar kt.) neįgijęs.

 

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

 

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais

 

Duomenų suformavimo data

 

 

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

 

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybinio socialinio draudimo fondu

 

Duomenų suformavimo data

 

 

 

Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinis registras:

 

duomenys apie tiekėją

 

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

 

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

 

Pagal pažymą

 

Pažymos data

 

 

 

Pažymą išspausdino:

________________________

________________________

(pareigos)

 

 

________________________

(vardas, pavardė)

A. V.

 

_________________


Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. vasario 12 d.

įsakymu Nr. 1R-43

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. lapkričio 27d.

įsakymo Nr. 1R-373 redakcija)

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Valstybės įmonė, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311,
el. p. info@registrucentras.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

 

PAŽYMA,

PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (FIZINĮ ASMENĮ)

 

_______________ Nr. ____________

(data)

 

Tiekėjo vardas

 

pavardė

 

asmens kodas

 

adresas

 

Tiekėjo kontaktinė informacija:

 

telefono numeris

 

fakso numeris

 

elektroninio pašto adresas

 

interneto svetainės adresas

 

 

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

 

duomenys apie  tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais

 

Duomenų suformavimo data

 

 

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

 

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybinio
socialinio draudimo fondu

 

Duomenų suformavimo data

 

 

 

Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinis registras:

 

duomenys apie tiekėją

 

Pagal pažymą

 

Pažymos data

 

 

 


 

 

Pažymą išspausdino:

________________________

________________________

(pareigos)

 

 

________________________

(vardas, pavardė)

A. V.

 

_________________