LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. GEGUŽĖS 24 D. NUTARIMO NR. 358 „DĖL VALSTYBINIŲ OBJEKTŲ APSAUGOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 832

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 24 d. nutarimą Nr. 358 „Dėl valstybinių objektų apsaugos organizavimo ir vykdymo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1471 ir 2001 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 1080 redakcija) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS OBJEKTŲ, KURIŲ APSAUGĄ VYKDO KRAŠTO

APSAUGOS SISTEMOS INSTITUCIJOS, APSAUGOS ORGANIZAVIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo (Žin., 1997, Nr. 2-16; 2003, Nr. 42-1922; 2004, Nr. 39-1270, Nr. 171-6308) priedėlio 14 ir 18 skyriais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pavesti:

1.1. Vidaus reikalų ministerijai – perimti iš krašto apsaugos sistemos institucijų jų šiuo metu saugomus valstybinės reikšmės objektus ir organizuoti jų apsaugą šiais terminais:

1.1.1. nuo 2006 m. sausio 1 d. – valstybės įmonės Tarptautinio Vilniaus oro uosto;

1.1.2. nuo 2007 m. sausio 1 d. – valstybės įmonės Kauno aerouosto, valstybės įmonės Tarptautinio Palangos oro uosto; Sveikatos apsaugos ministerijos vaistų sandėlio (Nemenčinėje), valstybės įmonės „Dzūkijos šilas“ (Varėnoje), valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros Subačiaus kuro bazės (Kupiškio rajone);

1.1.3. nuo 2008 m. sausio 1 d. – geležinkelio tunelio (Kaune), geležinkelio tilto per Dubysos upę (Raseinių rajone, Lyduvėnuose);

1.1.4. nuo 2009 m. sausio 1 d. – geležinkelio tilto per Nemuną (Kaune), valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros Vilniaus mazuto saugyklos;

1.2. Vidaus reikalų ministerijai kartu su Krašto apsaugos ministerija – kasmet iki rugpjūčio 1 d. apskaičiuoti, kiek lėšų reikės nuo kitų metų perimamiems objektams saugoti, ir pateikti Finansų ministerijai pasiūlymus dėl šių lėšų perskirstymo;

1.3. Vidaus reikalų ministerijai ir Krašto apsaugos ministerijai – sudaryti valstybinės reikšmės objektų, išvardytų šio nutarimo 1.1 punkte, perdavimo saugoti Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities įstaigoms ir priėmimo komisiją. Perduodant saugoti valstybinės reikšmės objektus, išvardytus šio nutarimo 1.1.1 ir 1.1.2 punktuose, ir 1.1.4 punkte nurodytą valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros Vilniaus mazuto saugyklą, priėmimo ir perdavimo komisijos darbe turi dalyvauti ir šių objektų vadovai.

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.1.1 punkte nurodyto valstybinės reikšmės objekto vadovai iki 2006 m. sausio 1 d., o 1.1.2–1.1.4 punktuose nurodytų valstybinės reikšmės objektų vadovai iki šių objektų perdavimo saugoti Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities įstaigoms privalo įrengti objektų perimetro kontrolės vaizdo stebėjimo arba periferines apsaugos signalizacijos sistemas ir užtikrinti jų funkcionavimą; Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija ir Ūkio ministerija, sudarydamos biudžeto paraiškas 2006 metams ir planuodamos lėšas 2007–2008 metams, numato asignavimus šioms sistemoms įrengti.“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                                       GEDIMINAS KIRKILAS

______________