LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI IR DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) ĮSTATYMO 1, 13 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. spalio 12 d. Nr. XI-1053

Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188; 2005, Nr. 47-1554; 2008, Nr. 71-2703,

Nr. 120-4544, Nr. 149-6024; 2009, Nr. 93-3961)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šis Įstatymas nustato valstybės paramos, teikiamos fiziniams asmenims ir šeimoms, turintiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, būstui pirkti, statyti (rekonstruoti) (toliau – įsigyti) ar išsinuomoti sąlygas ir tvarką, savivaldybės socialinio būsto nuomos sąlygas ir tvarką. Be to, šis Įstatymas nustato valstybės paramos teikimo butų ir kitų patalpų savininkams, savivaldybėms ir bendrojo naudojimo objektų valdytojams (administratoriams) daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) sąlygas ir tvarką.“

 

2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

13 straipsnis. Valstybės paramos teikimo sąlygos ir būdai, lėšų kaupimas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)

1. Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektus (toliau – atnaujinimo (modernizavimo) projektas) pagal Vyriausybės patvirtiną Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių tarybų patvirtintas programas, teikiama, jeigu pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytas priemones pasiekiama ne mažesnė kaip D (šiluminės energijos sąnaudos 110–145 kwh/m2 per metus, priklausomai nuo namo dydžio pagal Vyriausybės nustatytą klasifikaciją) pastato energinio naudingumo klasė, kuri nustatoma pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą įgyvendinančius statybos techninius reglamentus. Valstybės parama teikiama šiais būdais:

1) suteikiant lengvatinį kreditą atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti su Vyriausybės nustatyto dydžio, tačiau ne didesnėmis kaip 3 procentų fiksuotomis metinėmis palūkanomis ir

2) kompensuojant Vyriausybės nustatytą, tačiau ne mažesnę kaip 50 procentų išlaidų dalį atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti, taip pat ne didesnę kaip Vyriausybės nustatytą kompensuotiną atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų dalį, ir

3) kompensuojant 15 procentų investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, ir

4) apmokant atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito draudimo įmoką, kreditą ir palūkanas nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims.

2. Jeigu savivaldybė ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius savo iniciatyva ir lėšomis, pirkdami paslaugas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, parengia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo išlaidos apmokamos šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytos kompensacijos lėšomis atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengėjui (savivaldybei ar administratoriui), kai šiam projektui balsų dauguma pritaria daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai ir kai daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų vardu pasirašoma pirmoji rangos darbų sutartis.

3. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų lėšos, skirtos daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), laikomos atskiroje kaupiamųjų lėšų sąskaitoje, turi būti atskirtos nuo bendrojo naudojimo objektų valdytojo lėšų ir į apskaitą įtraukiamos atskirai. Į kaupiamųjų lėšų sąskaitą draudžiama nukreipti išieškojimą pagal bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar butų ir kitų patalpų savininkų prievoles. Atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui skirta kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto vienam kvadratiniam metrui, neturi būti didesnė už Vyriausybės nustatytąją (išskyrus atvejus, kai didesniam įmokos dydžiui raštu pritaria daugiabučio namo buto savininkas). Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodiką tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

4. Daugiabučio namo, kuriame yra įsteigta daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba kurio butų ir kitų patalpų savininkai yra sudarę jungtinės veiklos sutartį, kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) konkretų dydį, vadovaudamiesi šio straipsnio 3 dalyje nurodyta metodika, nustato daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nustatyta tvarka.

5. Daugiabučio namo, kuriame daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija neįsteigta arba kurio butų ir kitų patalpų savininkai nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties, kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) dydį, vadovaudamasis šio straipsnio 3 dalyje nurodyta metodika, apskaičiuoja bendrojo naudojimo objektų administratorius ir patvirtina daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, priimdami sprendimą pagal Civilinio kodekso 4.85 straipsnį.

6. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, įgyvendinantys atnaujinimo (modernizavimo) projektą, gali priimti sprendimą nekaupti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų lėšų, jeigu yra pasirašyta kreditavimo sutartis su bankais ar kitomis kredito įstaigomis arba iš nuosavų ar (ir) skolintų lėšų pradėtas įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas). Šioje dalyje nurodytos lėšos gali būti nekaupiamos nuo minėtos kreditavimo sutarties su banku ar kita kredito įstaiga pasirašymo iki šio kredito sugrąžinimo dienos arba nuo daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) iš nuosavų ar (ir) skolintų lėšų įgyvendinimo pradžios iki šio namo atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos.

7. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykles tvirtina Vyriausybė. Valstybės paramos teikimą administruoja Vyriausybės įgaliota institucija.“

 

3 straipsnis. 16 straipsnio pavadinimo ir 3 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 16 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

16 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų, įgyvendinančių daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektus, interesų apsauga“.

2. Pakeisti 16 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Buto ar kitų patalpų perleidimo (paveldėjimo) metu buvę įsiskolinimai pagal atnaujinimo (modernizavimo) projektus padengiami, o vykdytinos prievolės perduodamos buto ar kitų patalpų pirkėjui (įgijėjui).“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2010 m. gruodžio 1 d.

2. Šis įstatymas taikomas visiems daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams, parengtiems ir įgyvendinamiems nuo 2009 m. rugsėjo 20 d. pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________