LIETUVOS RESPUBLIKOS IR EUROPOS METEOROLOGINIŲ PALYDOVŲ EKSPLOATACIJOS ORGANIZACIJOS (EUMETSAT) SUSITARIMO DĖL VALSTYBĖS BENDRADARBIAVIMO ANTRASIS PAKEITIMAS

 

Lietuvos Respublika, atstovaujama aplinkos ministro,

ir

Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacija, įkurta pagal 1983 m. gegužės 24 d. pateiktą pasirašyti ir 1986 m. birželio 19 d. įsigaliojusią Konvenciją su pakeitimais, padarytais Pakeitimų protokolu, pridedamu prie Tarybos rezoliucijos EUM/C/Res. XXXVI, kuris įsigaliojo 2000 m. lapkričio 19 d. (toliau – EUMETSAT), atstovaujama generalinio direktoriaus,

 

prisimindamos Lietuvos Respublikos ir EUMETSAT (toliau bendrai – Šalys) susitarimą dėl valstybės bendradarbiavimo, pasirašytą 2004 m. gruodžio 17 d. ir įsigaliojusį pasibaigus jo nacionalinio ratifikavimo procesui 2005 m. lapkričio 7 d. (toliau – Susitarimas);

prisimindamos, kad minėto Susitarimo 7 straipsnyje nustatyta, jog Susitarimas galioja iki 2009 m. gruodžio 31 d. ir kad per trečiuosius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Šalių bendradarbiavimas turi būti oficialiai apsvarstytas, numatant Lietuvos Respublikos stojimą į EUMETSAT visateise valstybe nare;

prisimindamos, kad Susitarimo 7 straipsnis buvo oficialiai pakeistas 2009 m. gruodžio 29 d., siekiant pratęsti Susitarimo galiojimą iki 2011 m. gruodžio 31 d.;

atsižvelgdamos į labai našų Lietuvos Respublikos ir EUMETSAT bendradarbiavimą Susitarimo galiojimo laikotarpiu;

atsižvelgdamos į tai, kad Lietuvos Respublikos stojimui į EUMETSAT visateise valstybe nare būtinos priemonės yra įgyvendinamos ir visateise valstybe nare ji ketina tapti 2014 m. sausio 1 d.;

prisimindamos, kad Susitarimo su 2009 m. gruodžio 29 d. padarytais pakeitimais galiojimas baigiasi 2011 m. gruodžio 31 d.;

atsižvelgdamos į tai, kad Susitarimo dėl valstybės bendradarbiavimo 8 straipsnyje nustatyta, jog Šalių rašytiniu susitarimu šis Susitarimas gali būti iš dalies keičiamas;

norėdamos pasirengti laikotarpiui nuo Susitarimo galiojimo pabaigos iki Lietuvos Respublikos įstojimo į EUMETSAT visateise valstybe nare,

 

susitarė pakeisti Susitarimą:

 

1 straipsnis

 

Susitarimo 7 straipsnio 1 dalį išdėstyti taip:

1. Šį Susitarimą Lietuvos Respublika ratifikuoja pagal savo nacionalinės teisės aktus ir jis įsigalioja tą dieną, kai EUMETSAT gauna oficialų ratifikavimo pranešimą. Šis Susitarimas galioja iki 2013 m. gruodžio 31 d., jei Lietuvos Respublika netaps visateise EUMETSAT nare anksčiau.“

 

2 straipsnis

 

Visos kitos Susitarimo nuostatos yra veiksmingos ir galiojančios.

 

3 straipsnis

 

Šį Susitarimo antrąjį pakeitimą (toliau – Pakeitimas) Lietuvos Respublika ratifikuoja pagal savo nacionalinės teisės aktus ir jis įsigalioja tą dieną, kai EUMETSAT gauna oficialų ratifikavimo pranešimą.

 

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Pakeitimą.

 

Pasirašyta dviem egzemplioriais lietuvių ir anglų kalbomis, po vieną kiekvienai šio Pakeitimo Šaliai. Visi tekstai yra autentiški.

 

Lietuvos Respublikos vardu

EUMETSAT vardu

Aplinkos ministras

Generalinis direktorius

Gediminas Kazlauskas

 

Alain Ratier

2011 m. gruodžio 23 d., Vilnius

2011 m. gruodžio 29 d., Darmštatas

 

_________________