LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2010 M. BIRŽELIO 3 D. ĮSAKYMO
Nr. V-826 „DĖL MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMŲ BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. vasario 8 d. Nr. V-231

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. V-826 „Dėl Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 67-3375; 2011, Nr. 57-2733):

1. Papildau šiuo 2.3 punktu:

2.3. aukštosios mokyklos patikslina studijų programų pavadinimus pagal aprašo 6 punkte nustatytus reikalavimus iki 2012 m. balandžio 1 d.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų apraše:

2.1. Išdėstau 6 punktą taip:

6. Studijų programos gali būti įvairaus pobūdžio, tačiau jos turi atitikti universiteto profilį, asmens individualius akademinius (kūrybinius) gebėjimus ir darbo rinkos poreikius. Studijų programos pobūdis nurodomas ir pagrindžiamas studijų programos apraše. Studijų programos pavadinimo pagrindinis žodis turi nusakyti pagrindinės studijų krypties studijų turinį.“

2.2. Išdėstau 17.2 punktą taip:

17.2. ne daugiau kaip 30 (iki 2011 m. rugsėjo 1 d. – 20) studijų kreditų gali sudaryti universiteto nustatyti ir studento pasirenkami dalykai, priklausomai nuo studijų programos pobūdžio skirti pasirengti doktorantūros studijoms (tiriamasis darbas (meno kūrinys)), praktinei veiklai (profesinės veiklos praktika) arba kitos krypties dalykams, kai vykdoma studijų programa, kuriai keliami tikslai susiję su tarpkryptinėmis studijomis, taip pat bendriesiems universitetinių studijų dalykams ir studento laisvai pasirenkamiems dalykams, būtiniems studijų programos tikslams pasiekti. Šis punktas netaikomas studijų programoms, kurių apimtis – 90 studijų kreditų.“

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius