LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS NACIONALINĖS ŠENGENO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. rugsėjo 17 d. Nr. 1V-324

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Nacionalinį Šengeno acquis priėmimo veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1194 (Žin., 2002, Nr. 74-3192; 2006, Nr. 66-2433), Lietuvos Respublikos prisijungimo prie Šengeno informacinės sistemos SIS1 + 2007 metais programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. 104 (Žin., 2007, Nr. 15-547), 1990 m. birželio 19 d. Konvenciją dėl Šengeno susitarimo, 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 2 tomas, p. 9) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1160/2005 (OL 2005 L 191, p. 18), ir 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 562/2006, nustatantį taisyklių, reguliuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (OL 2006 L 105, p. 1), ir 2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimą Nr. 2007/471/EB dėl Šengeno aquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, taikymo Čekijos Respublikoje, Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje, Lietuvos Respublikoje, Vengrijos Respublikoje, Maltos Respublikoje, Lenkijos Respublikoje, Slovėnijos Respublikoje ir Slovakijos Respublikoje (OL 2007 L 179, p. 46):

1. Tvirtinu Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos nuostatus (pridedama).

2. Nustatau, kad Lietuvos nacionalinė Šengeno informacinės sistema pradeda veikti nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                               RAIMONDAS ŠUKYS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-324

 

LIETUVOS NACIONALINĖS ŠENGENO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos (toliau – N. SIS) paskirtį, funkcijas, jos valdytoją, tvarkytojus, jų teises ir pareigas, N. SIS duomenis, jų tvarkymo procesus, perspėjimų paskelbimo Šengeno informacinėje sistemoje (toliau – SIS) ir užklausų joje vykdymo procedūras, N. SIS duomenų apsaugos reikalavimus bei N. SIS reorganizavimą ir likvidavimą.

2. N. SIS steigimo pagrindas:

2.1. Nacionalinis Šengeno acquis priėmimo veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1194 (Žin., 2002, Nr. 74-3192; 2006, Nr. 66-2433);

2.2. Lietuvos Respublikos prisijungimo prie Šengeno informacinės sistemos SIS1 + 2007 metais programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. 104 (Žin., 2007, Nr. 15-547);

2.3. 1990 m. birželio 19 d. Konvencija dėl Šengeno susitarimo, 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo (toliau – Šengeno konvencija) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 2 tomas, p. 9) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1160/2005 (OL 2005 L 191, p. 18);

2.4. 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reguliuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (OL 2006 L 105, p. 1.);

2.5. 2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas Nr. 2007/471/EB dėl Šengeno aquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, taikymo Čekijos Respublikoje, Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje, Lietuvos Respublikoje, Vengrijos Respublikoje, Maltos Respublikoje, Lenkijos Respublikoje, Slovėnijos Respublikoje ir Slovakijos Respublikoje (OL 2007 L 179, p. 46).

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

N. SIS naudotojas – N. SIS duomenų gavėjo pareigūnas, kitas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuriam nustatyta tvarka suteikta teisė vykdyti paiešką N. SIS bei rengti ir (ar) skelbti perspėjimus.

Perspėjimas – į SIS įvestas ir joje nustatytą laiką saugomas teisės aktais apibrėžtų duomenų rinkinys, kurį pasitelkusios Susitariančiųjų Šalių kompetentingos institucijos gali identifikuoti ieškomą asmenį ar daiktą, kad būtų galima imtis konkrečių veiksmų.

Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Nuostatų 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, taip pat Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597), Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488), Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 451 (Žin., 2004, Nr. 58-2061), ir kituose teisės aktuose.

4. N. SIS paskirtis – įgyvendinti Šengeno konvencijos 92 straipsnio 2 dalį ir sudaryti sąlygas skelbti N. SIS duomenų gavėjų parengtus perspėjimus (toliau – Lietuvos perspėjimai) bei automatiniu būdu gauti perspėjimus apie asmenis ir daiktus, kurie tvarkomi SIS pagal Šengeno konvencijos nuostatas.

5. N. SIS funkcijos:

5.1. įgyvendinti duomenų mainus tarp Centrinės Šengeno informacinės sistemos (toliau – C. SIS) bei Lietuvos Respublikos valstybės ir žinybinių registrų, nurodytų Nuostatų 12 ir 23 punktuose;

5.2. kaupti, saugoti ir teikti C. SIS duomenis, esančius nacionalinėje C. SIS duomenų bazės kopijoje, sudaryti sąlygas N. SIS duomenų gavėjams, nurodytiems Nuostatų 10 punkte, naudotis C. SIS duomenimis ir vykdyti jų paiešką N. SIS;

5.3. užtikrinti C. SIS duomenų bazės kopijos reguliarų atnaujinimą ir saugą;

5.4. vykdyti kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

6. N. SIS asmens duomenų tvarkymo tikslas – identifikuoti asmenį, kurio duomenys tvarkomi N. SIS, kad Lietuvos kompetentingos institucijos, esant Šengeno konvencijoje ir Lietuvos teisės aktuose nustatytiems pagrindams, galėtų imtis konkrečių veiksmų dėl viešosios tvarkos užtikrinimo, visuomenės ir nacionalinio saugumo bei įgyvendinti laisvą asmenų judėjimą.

 

II. N. SIS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

7. N. SIS organizacinę struktūrą sudaro N. SIS valdytojas, N. SIS tvarkytojai ir N. SIS duomenų gavėjai.

8. N. SIS valdytojas yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM), kuri:

8.1. koordinuoja ir kontroliuoja N. SIS tvarkytojų ir N. SIS duomenų gavėjų veiklą tvarkant N. SIS duomenis;

8.2. tvirtina teisės aktus, reguliuojančius N. SIS tvarkymą ir saugą;

8.3. užtikrina, kad N. SIS būtų tvarkoma vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Nuostatais ir kitais teisės aktais;

8.4. teisės aktų nustatyta tvarka teikia suinteresuotiems asmenims informaciją apie N. SIS veiklą, įgyvendina asmenų, kurių duomenys yra tvarkomi N. SIS (toliau – duomenų subjektai), teises dėl jų asmens duomenų tvarkymo N. SIS;

8.5. priima sprendimus dėl N. SIS techninių ir programinių priemonių įsigijimo, įdiegimo ir tobulinimo;

8.6. vykdo kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

9. N. SIS tvarkytojai:

9.1. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – N. SIS techninės priežiūros tarnyba), kuris atlieka šias funkcijas:

9.1.1. teikia siūlymus N. SIS valdytojui dėl N. SIS eksploatavimui, priežiūrai ir plėtrai skirtų techninių, programinių priemonių įsigijimo, organizuoja techninių, programinių priemonių įdiegimą ir tobulinimą, pagal kompetenciją atlieka N. SIS techninės, programinės įrangos priežiūros darbus;

9.1.2. užtikrina nepertraukiamą N. SIS funkcionavimą;

9.1.3. užtikrina N. SIS ir C. SIS tarpusavio sąveiką, N. SIS sąveiką su registrais, nurodytais Nuostatų 12 ir 23 punktuose;

9.1.4. kaupia, saugo ir užtikrina C. SIS duomenų, esančių nacionalinėje C. SIS duomenų bazės kopijoje, teikimą automatiniu būdu N. SIS duomenų gavėjams;

9.1.5. vykdo Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo, kuriuo perduodami N. SIS duomenys, priežiūrą;

9.1.6. N. SIS tvarkyti teikia tarnybinių stočių ir duomenų kaupyklos, Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo išteklius;

9.1.7. pagal kompetenciją atlieka centralizuotą N. SIS naudotojų administravimą Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko vartotojų administravimo posistemėje;

9.1.8. rengia N. SIS tvarkymą ir saugą reguliuojančių teisės aktų projektus;

9.1.9. vykdo kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas;

9.2. Lietuvos kriminalinės policijos biuras (Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos SIRENE nacionalinis skyrius (toliau – Lietuvos SIRENE), kuris raštu teikia N. SIS duomenis N. SIS duomenų gavėjams, neturintiems tiesioginės prieigos prie N. SIS duomenų bazės.

10. N. SIS duomenų gavėjai yra:

10.1. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), teritorinės ir specializuotos policijos įstaigos;

10.2. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba) ir jos struktūriniai padaliniai;

10.3. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas);

10.4. Muitinės kriminalinė tarnyba, teritorinės muitinės;

10.5. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos;

10.6. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir jo teritorinės įstaigos;

10.7. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ir teritorinės prokuratūros;

10.8. Lietuvos teismai.

11. N. SIS duomenų, kuriuos turi teisę gauti Nuostatų 10 punkte nurodyti N. SIS duomenų gavėjai, apimtis nustatyta Nuostatų 22 punkte.

 

III. N. SIS INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

12. N. SIS duomenų šaltinis yra C. SIS, iš kurios per prisijungimo prie C. SIS sąsają į N. SIS yra persiunčiami kitų Šengeno konvencijos Susitariančiųjų Šalių perspėjimai. Kiti duomenų šaltiniai yra šie Lietuvos Respublikos valstybės ir žinybiniai registrai, pagal kurių duomenis yra rengiami Lietuvos perspėjimai:

12.1. Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinis registras, vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – VRM;

12.2. Ieškomų transporto priemonių registras, vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – Policijos departamentas;

12.3. Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registras, vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – Policijos departamentas;

12.4. Ieškomų ginklų registras, vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – Policijos departamentas;

12.5. Užsieniečių registras, vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – VRM.

13. N. SIS objektai yra:

13.1. ieškomi asmenys;

13.2. ieškomos kelių transporto priemonės ir jų valstybinių numerių ženklai;

13.3. ieškomi ginklai;

13.4. ieškomi dokumentų blankai;

13.5. ieškomi išduoti dokumentai;

13.6. ieškomi banknotai.

14. N. SIS duomenų bazėje yra saugomi Šengeno konvencijos Susitariančiųjų Šalių perspėjimai apie:

14.1. asmenis, ieškomus norint juos suimti bei perduoti pagal Europos arešto orderį arba ekstradicijos tikslu pagal Šengeno konvencijos 95 straipsnį;

14.2. užsieniečius, dėl kurių buvo pateiktas perspėjimas siekiant uždrausti atvykti pagal Šengeno konvencijos 96 straipsnį;

14.3. dingusius asmenis arba asmenis, kuriuos dėl jų pačių apsaugos arba siekiant užkirsti kelią grėsmei reikia laikinai perduoti policijai apsaugoti pagal Šengeno konvencijos 97 straipsnį;

14.4. liudytojus, asmenis, teismo ir kitų kompetentingų institucijų šaukiamus atvykti dėl baudžiamųjų bylų, kad jie duotų paaiškinimus dėl veikų, už kurias yra persekiojami, arba asmenis, kuriems turi būti įteiktas baudžiamasis teismo nuosprendis ar šaukimas atvykti, kad jie atliktų laisvės atėmimo bausmę pagal Šengeno konvencijos 98 straipsnį;

14.5. asmenis, kad jie būtų stebimi arba kad dėl jų būtų atlikti patikrinimai pagal Šengeno konvencijos 99 straipsnį;

14.6. transporto priemones, kad jos būtų stebimos arba kad būtų atlikti patikrinimai pagal Šengeno konvencijos 99 straipsnį;

14.7. daiktus, ieškomus norint juos konfiskuoti arba panaudoti kaip įrodymus baudžiamosiose bylose pagal Šengeno konvencijos 100 straipsnį.

15. N. SIS duomenys nurodyti Nuostatų priede.

16. N. SIS naudojami šie klasifikatoriai:

16.1. Pasaulio valstybių ir teritorijų;

16.2. Asmens identifikavimo žymių (ypatingų asmens požymių);

16.3. Transporto priemonių tipų (modelių);

16.4. kiti.

17. N. SIS su C. SIS sąveikauja per šiuos duomenų srautus:

17.1. naudojant N. SIS į C. SIS automatiniu būdu perduodami šių Lietuvos Respublikos valstybės ir žinybinių registrų duomenų bazių duomenys:

17.1.1. Nuostatų priedo 1.2, 1.3 ir 2 punktuose nurodyti duomenys – iš Užsieniečių registro ir Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro;

17.1.2. Nuostatų priedo 1.2, 1.3 ir 3 punktuose nurodyti duomenys – iš Ieškomų transporto priemonių registro;

17.1.3. Nuostatų priedo 1.2, 1.3 ir 4 punktuose nurodyti duomenys – iš Ieškomų ginklų registro;

17.1.4. Nuostatų priedo 1.2, 1.3 ir 5–7 punktuose nurodyti duomenys – iš Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registro;

17.2. į N. SIS automatiniu būdu perduodami C. SIS duomenų bazės duomenys, atitinkantys pagal Nuostatų 17.1 punktą iš Lietuvos Respublikos valstybės ir žinybinių registrų į C. SIS perduotus duomenis, papildyti Nuostatų priedo 1.1 punkte nurodytais ir kitų Šengeno konvencijos Susitariančiųjų Šalių duomenimis, analogiškais nurodytiems Nuostatų priede; nacionalinė nuolat atnaujinama C. SIS duomenų bazės kopija saugoma N. SIS duomenų bazėje;

17.3. naudojant N. SIS automatiniu būdu nacionaliniams registrams, nurodytiems Nuostatų 12 punkte, perduodami Nuostatų priedo 1.1, 1.5 punkte numatyti duomenys.

18. Nuostatų priedo 1.4–1.7 punktuose nurodyti duomenys N. SIS įrašomi automatiškai.

19. Lietuvos perspėjimus pagal Šengeno konvencijos 95, 97–99 straipsnius rengia institucijos, nurodytos Nuostatų 10.1, 10.2 punktuose, pagal informaciją, gautą vykdant tiesiogines funkcijas ir (ar) gautą iš institucijų, nurodytų Nuostatų 10.4–10.8 punktuose. Už šių Lietuvos perspėjimų paskelbimą, prieš tai patikrinus jų teisingumą ir tikslingumą, atsako Lietuvos SIRENE.

20. Lietuvos perspėjimus pagal Šengeno konvencijos 96 straipsnį rengia ir skelbia, prieš tai patikrinęs jų teisingumą ir tikslingumą, Migracijos departamentas, pagal informaciją, gautą vykdant tiesiogines funkcijas ir (ar) gautą iš institucijų, nurodytų Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 436 (Žin., 2005, Nr. 52-1747), 9 punkte.

21. Lietuvos perspėjimus pagal Šengeno konvencijos 100 straipsnį rengia ir skelbia institucijos, nurodytos Nuostatų 10.1, 10.2, 10.3 (Lietuvos perspėjimus pagal Šengeno konvencijos 100 straipsnio 3 dalies e punktą) punktuose, prieš tai patikrinusios jų teisingumą ir tikslingumą, pagal informaciją gautą vykdant tiesiogines funkcijas ir (ar) gautą iš institucijų, nurodytų Nuostatų 10.4–10.8 punktuose.

22. N. SIS duomenų gavėjai tiesioginėms funkcijoms vykdyti turi teisę naudotis šiais N. SIS duomenimis:

22.1. Policijos departamentas, specializuotos ir teritorinės policijos įstaigos – visais Nuostatų priede nurodytais duomenimis, vykdydami tarnybines funkcijas, susijusias su perspėjimais, paskelbtais pagal Šengeno konvencijos 95–100 straipsnius;

22.2. Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir jos struktūriniai padaliniai – visais Nuostatų priede nurodytais duomenimis, vykdydami tarnybines funkcijas, susijusias su perspėjimais, paskelbtais pagal Šengeno konvencijos 95–100 straipsnius;

22.3. Migracijos departamentas – Nuostatų priedo 1 ir 2 punktuose nurodytais duomenimis, vykdydamas tarnybines funkcijas, susijusias su perspėjimais, paskelbtais pagal Šengeno konvencijos 95–98 straipsnius, taip pat Nuostatų priedo 1, 5 ir 6 punktuose nurodytais duomenimis (išskyrus transporto priemonių registracijos dokumentų duomenis), vykdydamas tarnybines funkcijas, susijusias su perspėjimais, paskelbtais pagal Šengeno konvencijos 100 straipsnio 3 dalies d ir e punktus;

22.4. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos diplomatinės atstovybės bei konsulinės įstaigos – Nuostatų priedo 1 ir 2 punktuose nurodytais duomenimis, vykdydamos tarnybines funkcijas, susijusias su perspėjimais, paskelbtais pagal Šengeno konvencijos 96 straipsnį, taip pat Nuostatų priedo 1, 5 ir 6 punktuose nurodytais duomenimis (išskyrus transporto priemonių registracijos dokumentų duomenis), vykdydamos tarnybines funkcijas, susijusias su perspėjimais, paskelbtais pagal Šengeno konvencijos 100 straipsnio 3 dalies d ir e punktus;

22.5. Muitinės kriminalinė tarnyba – visais Nuostatų priede nurodytais duomenimis, vykdydama tarnybines funkcijas, susijusias su perspėjimais, paskelbtais pagal Šengeno konvencijos 95–100 straipsnius;

22.6. Teritorinės muitinės – Nuostatų priedo 1,3–7 punktuose nurodytais duomenimis, vykdydamos tarnybines funkcijas, susijusias su perspėjimais, paskelbtais pagal Šengeno konvencijos 100 straipsnį;

22.7. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir jo teritorinės įstaigos – Nuostatų priedo 1–3 punktuose nurodytais duomenimis, vykdydami tarnybines funkcijas, susijusias su perspėjimais, paskelbtais pagal Šengeno konvencijos 99 straipsnio 3 dalį;

22.8. Lietuvos Respublikos teismai – visais Nuostatų priede nurodytais duomenimis, vykdydami tarnybines funkcijas, susijusias su perspėjimais, paskelbtais pagal Šengeno konvencijos 95–98, 100 straipsnius;

22.9. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ir teritorinės prokuratūros – visais Nuostatų priede nurodytais duomenimis, vykdydamos tarnybines funkcijas, susijusias su perspėjimais, paskelbtais pagal Šengeno konvencijos 95, 97–100 straipsnius.

23. N. SIS duomenis taip pat naudoja Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registras – Nuostatų priedo 1, 3, 6 punktuose nurodytus duomenis, kai vykdomos tarnybinės funkcijos, susijusios su perspėjimais, paskelbtais pagal Šengeno konvencijos 102 a straipsnį.

24. N. SIS duomenų tvarkymo veiksmai registruojami Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko vartotojų administravimo posistemėje siekiant patikrinti N. SIS duomenų tvarkymo teisėtumą. Šie duomenys saugomi trejus metus nuo N. SIS duomenų tvarkymo veiksmų atlikimo dienos. Pasibaigus šiam terminui, N. SIS duomenų tvarkymo veiksmų duomenys iš Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko vartotojų administravimo posistemės automatiškai ištrinami.

25. N. SIS tvarkomi Lietuvos perspėjimai saugomi ne ilgiau, negu jų reikia tikslams, kuriems jie buvo paskelbti, pasiekti.

26. N. SIS saugomi:

26.1. Lietuvos perspėjimai dėl asmenų – ne ilgiau kaip trejus metus nuo paskelbimo SIS, išskyrus perspėjimus pagal Šengeno konvencijos 99 straipsnį, kurie saugomi vienerius metus nuo paskelbimo SIS;

26.2. Lietuvos perspėjimai dėl daiktų – ne ilgiau kaip dešimt metų nuo paskelbimo SIS, išskyrus perspėjimus pagal Šengeno konvencijos 99 straipsnį, kurie saugomi ne ilgiau kaip penkerius metus nuo paskelbimo SIS.

27. Institucija ar įstaiga, paskelbusi Lietuvos perspėjimą dėl asmenų, nustačiusi, kad tikslas, dėl kurio Lietuvos perspėjimas buvo paskelbtas, nepasiektas, gali priimti sprendimą dėl Lietuvos perspėjimo saugojimo termino, nustatyto Nuostatų 26.1 punkte, pratęsimo. Lietuvos perspėjimų dėl asmenų saugojimo N. SIS terminai gali būti pratęsti trejiems metams, išskyrus Lietuvos perspėjimus pagal Šengeno konvencijos 99 straipsnį, kurie gali būti pratęsti vieneriems metams.

28. Lietuvos pespėjimai pasiekus jų paskelbimo tikslą išregistruojami Nuostatų 19–21 punktuose nustatyta tvarka.

29. Pasibaigus Lietuvos perspėjimų saugojimo terminui ir jo nepratęsus, Lietuvos perspėjimai iš N. SIS išregistruojami automatiškai.

30. Išregistruoti Lietuvos perspėjimai saugomi N. SIS duomenų bazėje dar vienerius metus nuo išregistravimo, kad vėliau prireikus galima būtų patikrinti jų tikslumą, paskelbimo teisėtumą ir tikslingumą. Pasibaigus šiam terminui Lietuvos perspėjimai iš N. SIS automatiškai ištrinami.

31. Kitų Susitariančiųjų Šalių perspėjimai, paskelbti SIS, saugomi N. SIS tvarkomoje C. SIS duomenų bazės kopijoje tiek, kiek jie saugomi SIS. Pasibaigus kitų Susitariančiųjų Šalių perspėjimų saugojimo SIS terminui, jie automatiškai iš N. SIS ištrinami.

 

IV. N. SIS FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

32. N. SIS susideda iš šių dalių:

32.1. sąsaja su Lietuvos Respublikos valstybės ir žinybiniais registrais;

32.2. nacionalinė C. SIS duomenų bazės kopija;

32.3. prisijungimo prie C. SIS sąsaja;

32.4. Lietuvos SIRENE sąsaja.

33. Sąsaja su Lietuvos Respublikos valstybės ir žinybiniais registrais skirta užtikrinti sąveiką su Nuostatų 12 ir 23 punktuose nurodytais Lietuvos Respublikos registrais. Šiai sąveikai naudojami Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo ištekliai. Sąsaja su Lietuvos Respublikos valstybės ir žinybiniais registrais sudaro galimybę pagal valstybės ir žinybinių registrų duomenis parengti Lietuvos perspėjimus ir C. SIS duomenų bazės kopijoje vykdyti kitų Susitariančiųjų Šalių paskelbtų perspėjimų patikrinimą.

34. N. SIS saugoma ir reguliariai atnaujinama C. SIS duomenų bazės tiksli nacionalinė kopija. Už C. SIS duomenų tikslumą ir reguliarų atnaujinimą atsako C. SIS tarnyba.

35. Prisijungimo prie C. SIS sąsaja – tai techninė ir programinė įranga, skirta užtikrinti N. SIS ir C. SIS sąveiką.

36. Lietuvos SIRENE sąsaja užtikrina Lietuvos perspėjimų paskelbimą C. SIS, vykdomą Lietuvos SIRENE.

37. N. SIS naudojama specializuota programinė įranga, skirta vykdyti N. SIS objektų paiešką N. SIS duomenų bazėje bei nacionalinių registrų, nurodytų Nuostatų 12 punkte, duomenų bazėse.

38. Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko vartotojų administravimo posistemė naudojama N. SIS naudotojams suteikti N. SIS duomenų prieigos teises, registruoti N. SIS naudotojų N. SIS duomenų bazėje ir nacionaliniuose registruose vykdytas užklausas. N. SIS naudotojų atlikti nacionalinių registrų, nurodytų Nuostatų 12 punkte, duomenų tvarkymo veiksmai, rengiant Lietuvos perspėjimus, fiksuojami nacionalinių registrų duomenų bazėse.

39. N. SIS sąveika su susijusiais registrais, nurodytais Nuostatų 12 ir 23 punktuose, palaikoma Nuostatų, susijusių registrų nuostatų ir duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka ir sąlygomis.

40. N. SIS duomenys N. SIS duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai. N. SIS duomenys N. SIS duomenų gavėjams teikiami pagal N. SIS duomenų gavėjo prašymą arba N. SIS duomenų valdytojo ir N. SIS duomenų gavėjo pasirašytą duomenų teikimo sutartį.

 

V. N. SIS DUOMENŲ SAUGUMAS

 

41. N. SIS valdytojas imasi visų reikiamų priemonių N. SIS duomenų saugai užtikrinti, siekdamas šių tikslų:

41.1. neleisti neįgaliotiems asmenims prieiti prie N. SIS duomenų tvarkymui naudojamos duomenų apdorojimo įrangos (prieigos prie įrangos kontrolė);

41.2. užkirsti kelią neleistinam duomenų įvedimui į N. SIS, N. SIS duomenų keitimui, ištrynimui, peržiūrai ar kitam tvarkymui (duomenų tvarkymo kontrolė);

41.3. neleisti neįgaliotiems asmenims naudotis N. SIS programine įranga (naudotojų kontrolė);

41.4. užtikrinti, kad asmenys, įgalioti naudotis N. SIS programine įranga, galėtų prieiti tik prie tų duomenų, kuriuos apima jų prieigos leidimas (prieigos prie duomenų kontrolė);

41.5. užtikrinti, kad N. SIS duomenų užklausos būtų registruojamos (duomenų naudojimo kontrolė);

41.6. užtikrinti galimybę nustatyti, kada ir kas paskelbė Lietuvos perspėjimus (duomenų įvedimo kontrolė);

41.7. kitų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų tikslų.

42. N. SIS duomenų saugą reglamentuoja N. SIS valdytojo patvirtinti N. SIS duomenų saugos nuostatai.

43. Už N. SIS duomenų saugą atsako N. SIS valdytojas ir N. SIS techninės priežiūros tarnyba.

 

VI. N. SIS ASMENS DUOMENŲ PRIEŽIŪRA IR DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 

44. Nepriklausomą asmens duomenų tvarkymo teisėtumo N. SIS kontrolę vykdo ir tikrina, ar tvarkant N. SIS asmens duomenis nėra pažeidžiamos duomenų subjektų teisės, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – N. SIS asmens duomenų priežiūros tarnyba) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

45. Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę kreiptis į N. SIS valdytoją siekdamas susipažinti su savo asmens duomenimis, tvarkomais N. SIS, ir neatlygintinai teisės aktų nustatyta tvarka juos gauti.

46. Jei duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs, netikslūs ar tvarkomi neteisėtai, ir rašytiniu prašymu kreipiasi į N. SIS valdytoją, N. SIS valdytojas privalo nedelsdamas patikrinti asmens duomenis, ištaisyti neteisingus, netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, o nustačius, kad duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, N. SIS valdytojas nedelsdamas privalo sunaikinti neteisėtai tvarkomus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

47. N. SIS valdytojas privalo nedelsdamas informuoti duomenų subjektą ir N. SIS duomenų gavėjus, kuriems buvo perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

48. Tuo atveju, kai perspėjimą apie duomenų subjektą yra paskelbusi kita Susitariančioji Šalis, duomenų subjektui informaciją apie jo asmens duomenis, tvarkomus N. SIS, N. SIS valdytojas gali teikti tik prieš tai gavęs perspėjimą paskelbusios Susitariančiosios Šalies leidimą dėl tokių duomenų pateikimo.

49. N. SIS valdytojas, gavęs duomenų subjekto rašytinį prašymą dėl neteisingų, neišsamių, netikslių asmens duomenų ištaisymo, neteisėtai tvarkomų asmens duomenų sunaikinimo ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymo, nedelsdamas persiunčia jį Susitariančiosios Šalies kompetentingai institucijai apie tai informuodamas duomenų subjektą. Susitariančiosios Šalies kompetentingai institucijai ištaisius neteisingus, netikslius, papildžius neišsamius asmens duomenis, juos sunaikinus ar sustabdžius tokių duomenų tvarkymo veiksmus, N. SIS valdytojas nedelsdamas informuoja apie tai duomenų subjektą ir N. SIS duomenų gavėjus, kuriems buvo perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.

50. Teikti informaciją duomenų subjektui apie jo asmens duomenis atsisakoma, jei tai būtina su perspėjimu susijusiems veiksmams atlikti arba siekiant apginti trečiųjų asmenų teises ir laisves. Perspėjimo dėl slapto sekimo galiojimo laikotarpiu informacija duomenų subjektui apie jo asmens duomenis neteikiama.

51. N. SIS valdytojo atsisakymas vykdyti duomenų subjekto prašymą turi būti pagrįstas. Atsisakymą pateikti atsakymą duomenų subjektui N. SIS valdytojas turi pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos.

52. Duomenų subjektas gali skųsti N. SIS valdytojo veiksmus (neveikimą) N. SIS asmens duomenų priežiūros tarnybai per 3 mėnesius nuo atsakymo iš N. SIS valdytojo gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi nustatytas terminas pateikti atsakymą. N. SIS asmens duomenų priežiūros tarnybos veiksmus (neveikimą) įstatymų nustatyta tvarka duomenų subjektas gali skųsti teismui.

 

VII. N. SIS FINANSAVIMAS

 

53. N. SIS finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių.

 

VIII. N. SIS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

54. N. SIS reorganizuojama ir likviduojama Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės

sistemos nuostatų

priedas

 

LIETUVOS NACIONALINĖS ŠENGENO INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SĄRAŠAS

 

1. Bendrieji duomenys:

1.1. Šengeno informacinės sistemos (toliau – SIS) identifikacinis numeris:

1.1.1. perspėjimą SIS paskelbusios valstybės pavadinimas;

1.1.2. identifikacinis numeris;

1.1.3. alternatyvusis numeris (angl. alias number);

1.1.4. Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos (toliau – N. SIS) objekto tipas (angl. category ID):

1.1.4.1. asmenys;

1.1.4.2. kelių transporto priemonės ir jų valstybinių numerių ženklai;

1.1.4.3. ginklai;

1.1.4.4. dokumentų blankai;

1.1.4.5. išduoti dokumentai;

1.1.4.6. banknotai;

1.2. įrašo Centrinėje Šengeno informacinėje sistemoje (toliau – C. SIS) galiojimo pabaigos data (angl. expiration date);

1.3. įrašymo į C. SIS data (angl. creation date);

1.4. C. SIS įrašo paskutinio modifikavimo data (angl. last update date);

1.5. perspėjimo paskelbimo būsena (angl. pending request status);

1.6. perspėjimo paskelbimo numeris (angl. broadcast number);

1.7. paieškos numeris.

2. Ieškomų asmenų duomenys:

2.1. asmens tapatybės kategorija:

2.1.1. patvirtinta;

2.1.2. pasisavinta (panaudota kito asmens tapatybė) (angl. missused identity);

2.1.3. kita;

2.2. paieškos priežastis:

2.2.1. suimti asmens išdavimo tikslu;

2.2.2. atsisakyti leisti įvažiuoti į Šengeno teritoriją;

2.2.3. dingęs pilnametis;

2.2.4. dingęs nepilnametis;

2.2.5. teismo ir kitų kompetentingų institucijų ieškomi asmenys;

2.2.6. atsargus patikrinimas;

2.2.7. konkretus patikrinimas;

2.2.8. atsargus patikrinimas dėl valstybės saugumo;

2.2.9. konkretus patikrinimas dėl valstybės saugumo;

2.3. veiksmai, kurių reikia imtis suradus ieškomą N. SIS objektą:

2.3.1. suėmimas asmens išdavimo tikslu;

2.3.2. atsisakymas leisti įvažiuoti į Šengeno teritoriją;

2.3.3. informavimas apie buvimo vietą;

2.3.4. asmens pristatymas kompetentingai valstybės institucijai;

2.3.5. dingusių ir pažeidžiamų asmenų gynimas;

2.3.6. buvimo vietos nustatymas;

2.3.7. atsargus patikrinimas;

2.3.8. konkretus patikrinimas;

2.4. gimimo data;

2.5. pavardė;

2.6. vardas;

2.7. lytis;

2.8. gimimo vieta;

2.9. pilietybė;

2.10. pastabos apie asmenį:

2.10.1. smurtaujantis;

2.10.2. ginkluotas;

2.10.3. ginkluotas ir smurtaujantis;

2.11. pirma identifikavimo žymė (ypatingas asmens požymis);

2.12. antra identifikavimo žymė (ypatingas asmens požymis);

2.13. žyma dėl perspėjimo vykdymo (angl. flags);

2.14. perspėjimo pašalinimo priežastis (angl. deletion status ID).

3. Ieškomų kelių transporto priemonių ir jų valstybinių numerių ženklų duomenys:

3.1. kelių transporto priemonės kategorija:

3.1.1. sedanas / universalas;

3.1.2. gyvenamoji automobilio priekaba;

3.1.3. sunkvežimis / autobusas;

3.1.4. priekaba-namelis / namelis-furgonas;

3.1.5. greitosios pagalbos automobilis, taksi, speciali transporto priemonė, kitos;

3.1.6. motociklas;

3.1.7. kelių transporto priemonės valstybinis numeris;

3.2. paieškos priežastis:

3.2.1. atsargus transporto priemonės patikrinimas;

3.2.2. atsargus transporto priemonės patikrinimas dėl valstybės saugumo;

3.2.3. konkretus transporto priemonės patikrinimas;

3.2.4. konkretus transporto priemonės patikrinimas dėl valstybės saugumo;

3.2.5. prarasta, pavogta ar neteisėtai pasisavinta transporto priemonė;

3.2.6. transporto priemonė ieškoma tiriant baudžiamąją bylą;

3.2.7. transporto priemonės valstybinis numeris pamestas, pavogtas, neteisėtai pasisavintas arba pripažintas negaliojančiu;

3.3. veiksmai, kurių reikia imtis suradus ieškomą N. SIS objektą:

3.3.1. atsargus patikrinimas ir informacijos rinkimas;

3.3.2. konkretus patikrinimas;

3.3.3. transporto priemonės areštas;

3.3.4. transporto priemonės areštas teismo ekspertizei;

3.4. tipas (modelis);

3.5. kėbulo ar važiuoklės numeris (angl. vehicle identification number);

3.6. registracijos numeris;

3.7. registracijos valstybė;

3.8. su kelių transporto priemone susijusi pastaba:

3.8.1. sprogimo pavojus;

3.8.2. radiacijos pavojus;

3.8.3. cheminis pavojus;

3.8.4. esantis (-ieji) transporto priemonės viduje asmuo (asmenys) galimai pavojingas (-i);

3.8.5. pavogti arba padirbti valstybiniai numeriai;

3.8.6. esantis (-ieji) transporto priemonės viduje asmuo (asmenys) galimai pavojingas (-i) ir yra pavogti arba padirbti transporto priemonės valstybiniai numeriai;

3.9. spalva;

3.10. gamintojas;

3.11. žymos dėl perspėjimo vykdymo (angl. flags).

4. Ieškomų šaunamųjų ginklų duomenys:

4.1. ginklo rūšis:

4.1.1. pistoletas;

4.1.2. mažo kalibro karabinas;

4.1.3. kitas į petį atremiamas ginklas;

4.1.4. haubica;

4.1.5. minosvaidis, raketsvaidis;

4.1.6. automatinis ginklas;

4.1.7. automatinis pistoletas;

4.1.8. muškieta;

4.1.9. granatsvaidis;

4.1.10. liepsnosvaidis;

4.1.11. modernus graižtvinis puolimo ginklas;

4.1.12. revolveris;

4.1.13. karinis graižtvinis ginklas (senesnio pavyzdžio);

4.1.14. kitas karinis ginklas;

4.1.15. injekcinis ginklas;

4.1.16. kitas rankinis ginklas;

4.1.17. lygiavamzdis pompinis šautuvas;

4.1.18. medžioklinis šautuvas;

4.1.19. užmaskuotas ginklas;

4.1.20. graižtvinis šautuvas;

4.1.21. lygiavamzdis medžioklinis šautuvas;

4.2. paieškos priežastis:

4.2.1. pagrobtas, prarastas;

4.2.2. ieškomas kaip nusikalstamos veikos įrankis;

4.3. veiksmai, kurių reikia imtis suradus ieškomą N. SIS objektą:

4.3.1. paimti (konfiskuoti);

4.3.2. paimti ir perduoti kriminalistiniam tyrimui;

4.4. ginklo numeris;

4.5. gamintojas;

4.6. modelis;

4.7. kalibras;

4.8. kalibro matavimo vienetas.

5. Ieškomų dokumentų blankų duomenys:

5.1. dokumento kategorija:

5.1.1. pasas;

5.1.2. tapatybės kortelė ar panašus asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

5.1.3. vairuotojo pažymėjimas;

5.1.4. vizos antspaudas;

5.1.5. vizos lipdukas;

5.1.6. transporto priemonės registracijos dokumentas / formuliaras ar panašus identifikacijos dokumentas;

5.1.7. leidimas gyventi;

5.2. paieškos priežastis:

5.2.1. pagrobtas, prarastas;

5.2.2. ieškomas kaip nusikaltimo įrankis;

5.3. veiksmai, kurių reikia imtis suradus ieškomą N. SIS objektą:

5.3.1. paimti (konfiskuoti);

5.3.2. paimti ir perduoti kriminalistiniam tyrimui;

5.4. dokumento kilmės valstybė;

5.5. dokumentų numerių diapazonas:

5.5.1. mažiausias numeris (numeris nuo);

5.5.2. didžiausias numeris (numeris iki).

6. Ieškomų asmens dokumentų duomenys:

6.1. dokumento kategorija:

6.1.1. pasas;

6.1.2. tapatybės kortelė ar panašus asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

6.1.3. vairuotojo pažymėjimas;

6.1.4. vizos antspaudas;

6.1.5. transporto priemonės registracijos dokumentas / formuliaras ar panašus identifikacijos dokumentas;

6.1.6. leidimas gyventi;

6.2. paieškos priežastis:

6.2.1. pagrobtas, prarastas;

6.2.2. ieškomas kaip nusikaltimo įrankis;

6.2.3. negaliojantis;

6.3. veiksmai, kurių reikia imtis suradus ieškomą N. SIS objektą:

6.3.1. paimti (konfiskuoti);

6.3.2. paimti ir perduoti kriminalistiniam tyrimui;

6.4. dokumento išdavimo valstybė;

6.5. asmens, kuriam išduotas dokumentas, gimimo data;

6.6. asmens, kuriam išduotas dokumentas, pavardė;

6.7. dokumento numeris 1;

6.8. dokumento numeris 2;

6.9. dokumento pametimo / vagystės data.

7. Ieškomų banknotų duomenys:

7.1. paieškos priežastis:

7.1.1. pagrobtas, prarastas;

7.1.2. ieškomas kaip nusikaltimo įrankis;

7.1.3. negaliojantis;

7.2. veiksmai, kurių reikia imtis suradus ieškomą N. SIS objektą:

7.2.1. paimti (konfiskuoti);

7.2.2. paimti ir perduoti kriminalistiniam tyrimui;

7.3. pastaba apie banknotą:

7.3.1. specialūs dažai (angl. anti-robbery dye);

7.3.2. ultravioletinis ženklinimas;

7.4. valiuta;

7.5. banknotų numerių diapazonas:

7.5.1. mažiausias numeris (numeris nuo);

7.5.2. didžiausias numeris (numeris iki);

7.6. reikšmė ant banknoto (angl. face value).

______________