LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL INFORMACIJOS, REIKALINGOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IŽDO FINANSINĖMS ATASKAITOMS SUDARYTI, PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. vasario 18 d. Nr. 1K-063

Vilnius

 

Vadovaudamasi 9-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 9-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 75-2966; 2010, Nr. 85-4472; 2011, Nr. 15-698), 29 punktu, 10-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Kitos pajamos“, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-161 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 10-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 51-1906; 2010, Nr. 50-2441; 2011, Nr. 15-700), 45 punktu ir atsižvelgdama į Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (Žin., 2007, Nr. 77-3046; 2008, Nr. 137-5370; 2010, Nr. 67-3341) 2 straipsnio 19 dalį, 19 straipsnio 1 ir 2 dalis, 21 straipsnio 1 dalį,

tvirtinu Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisykles (pridedama).

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2011 m. vasario 18 d.

įsakymu Nr. 1K-063

 

Informacijos, reikalingos lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklėse (toliau – taisyklės) reglamentuojama informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046), teikimo tvarka.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Mokesčių administratorius – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) ir Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – MD).

Kitų pajamų administratorius – pajamų, kurios turi būti apskaičiuojamos pagal 9-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą, administratorius.

Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės įstatyme vartojamas sąvokas.

3. Mokesčių administratorius parengtas ataskaitas teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, nurodydamas Valstybės iždo departamentą, per 15 dienų mėnesiui pasibaigus.

4. Kitų pajamų administratorius parengtas ataskaitas teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, nurodydamas Valstybės iždo departamentą, per 15 dienų ketvirčiui pasibaigus.

5. Ataskaitų formos pildomos nurodant duomenis litais su dviem skaičiais po kablelio.

 

II. SURINKTŲ IR APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ MOKESČIŲ PAJAMŲ Ataskaitos formos pildymas

 

6. Surinktų ir apskaičiuotų administruojamų mokesčių pajamų ataskaitoje (toliau – forma A1), pateikiamoje taisyklių 1 priede, rodomi duomenys apie VMI ir MD administruojamus mokesčius ir įmokas.

7. VMI duomenis apie gyventojų pajamų mokestį, skirtą savivaldybių biudžetams, pervedamą į atskirą valstybės iždo sąskaitą, rodo pateikdama papildomą ataskaitą pagal formą A1.

8. Formos A1 antraštėje rodomas mokesčių administratoriaus pavadinimas ir kodas, užpildymo data, registracijos numeris, vieta ir laikotarpis, už kurį rengiama ataskaita.

9. Stulpelyje „Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas“ rodomas atitinkamas mokesčių administratoriaus administruojamų įmokų ar mokesčių kodas pagal finansų ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją (toliau – klasifikacija).

10. Stulpelyje „Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas“ rodomas atitinkamas mokesčių administratoriaus administruojamų įmokų ar mokesčių pavadinimas pagal klasifikaciją.

11. Pirmame formos A1 skyriuje pateikiami duomenys apie pervestinas sumas.

12. Stulpelyje „Laikotarpio pradžios likutis“ rodoma mokesčių administratoriaus surinktų, bet ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valstybės iždui nepervestų lėšų suma (atitinkamų 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų grupės sąskaitų likučiai). Kredito likutis rodomas kaip teigiama reikšmė, debeto likutis – kaip neigiama.

13. Stulpelyje „Pervestinų sumų pasikeitimas“ rodoma į mokesčių administratoriaus sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį įplaukusi suma, taip pat į mokesčių administratoriaus sąskaitą įplaukusi, bet mokesčių (įmokų) mokėtojui grąžinta lėšų suma (atitinkamų 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų grupės sąskaitų debeto ir kredito apyvarta, lygi 241 Pinigai bankų sąskaitose, 242 Grynieji pinigai, 244 Pinigai kelyje sąskaitų grupių sąskaitų debeto ir kredito apyvartai). Padidėjimas rodomas kaip teigiama reikšmė, sumažėjimas – kaip neigiama.

14. Stulpelis „Pervestinų sumų pasikeitimas dėl grąžinimų“ nepildomas atsižvelgiant į informacinių sistemų technines galimybes (iki Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas (toliau – valstybės iždas) ,VMI ir MD įdiegs apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

15. Stulpelyje „Pervestinų sumų pasikeitimas dėl užskaitų“ rodoma į mokesčių administratoriaus sąskaitą įplaukusi, bet kitomis gautinomis sumomis (mokesčių (įmokų) mokėtojų prievolėmis) padengta lėšų suma (atitinkamų 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų grupės sąskaitų apyvartos pasikeitimas (teigiamas – jei buvo užskaityta konkreti prievolė, neigiamas – jei gautomis lėšomis buvo užskaityta kita prievolė) 22 Per vienus metus gautinos sumos sąskaitų grupės pasikeitimo dėl užskaitų suma). Padidėjimas rodomas kaip teigiama reikšmė, sumažėjimas – kaip neigiama.

16. Stulpelyje „Pervesta sumų“ rodoma per ataskaitinį laikotarpį valstybės iždui pervestų lėšų suma (atitinkamų 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų grupės sąskaitų debeto apyvarta, lygi 241 Pinigai bankų sąskaitose sąskaitų grupės sąskaitų kredito apyvartai). Rodoma teigiama reikšmė.

17. Laikotarpio pabaigos likutis apskaičiuojamas: pervestinų sumų laikotarpio pradžios likutis sudedamas su pervestinų sumų pasikeitimo suma bei pervestinų sumų pasikeitimo dėl užskaitų suma ir atimamos pervestos sumos. Suma sudaro ataskaitinio laikotarpio pabaigos pervestinų sumų likutį atitinkamose 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitose.

18. Antrame formos A1 skyriuje rodomi duomenys apie sukauptas pervestinas sumas.

19. Stulpelyje „Laikotarpio pradžios likutis“ rodomas mokesčių administratoriaus gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje, atsirandantis iš užregistruotų prievolių, iš kurių atsiranda įsipareigojimas gautas šias sumas pervesti į valstybės biudžetą (atitinkamų 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sąskaitų grupės sąskaitų likučiai). Kredito likutis rodomas kaip teigiama reikšmė.

20. Stulpelyje „Sukaupta pervestinų sumų“ rodomos per ataskaitinį laikotarpį pagal mokesčių mokėtojų pateiktas deklaracijas arba kitais pagrindais priskaičiuotos gautinos sumos ir jų pasikeitimas dėl deklaracijų patikslinimo, grąžinimų bei nepriemokų nurašymo dėl senaties (atitinkamų 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sąskaitų grupės sąskaitų apyvartos, 671 Grąžintini mokesčiai sąskaitų grupės sąskaitų apyvartos). Padidėjimas rodomas kaip teigiama reikšmė, sumažėjimas – kaip neigiama.

21. Stulpelis „Sukauptų pervestinų sumų pasikeitimas dėl grąžinimų“ nepildomas atsižvelgiant į informacinių sistemų technines galimybes (iki valstybės iždas, VMI ir MD įdiegs apskaitą pagal VSAFAS).

22. Stulpelyje „Sukauptų pervestinų sumų pasikeitimas dėl užskaitų (vidinės)“ rodomos iš mokesčių (įmokų) mokėtojų gautinos sumos, kurios buvo mokesčių administratoriaus užskaitytos su to paties administratoriaus mokėtinomis sumomis (t. y. mokesčių (įmokų) mokėtojui grąžintinomis sumomis (gautomis permokomis), dėl ko pasikeičia ir valstybės iždui sukauptos pervestinos sumos (pvz., kai vieno mokesčio permoka, atsiradusi perskaičiavus prievolės dydį, užskaitoma kito mokesčio nepriemoka, tai tokiu atveju bus rodomas sukauptų pervestinų sumų sumažėjimas to mokesčio, kurio nepriemoka užskaityta, ir sukauptų pervestinų sumų padidėjimas to mokesčio, kurio permoka užskaityta) (atitinkamų 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sąskaitų grupės sąskaitų apyvartos pasikeitimas 22 Per vienus metus gautinos sumos sąskaitų grupės pasikeitimo dėl vidinių užskaitų suma). Padidėjimas rodomas kaip teigiama reikšmė, sumažėjimas – kaip neigiama.

23. Stulpelyje „Sukauptų pervestinų sumų pasikeitimas dėl užskaitų (tarp institucijų) VMI“ rodomos iš mokesčių (įmokų) mokėtojų gautinos sumos, kurios buvo užskaitytos su kito mokesčių administratoriaus mokėtinomis sumomis (t. y. mokesčių (įmokų) mokėtojui grąžintinomis sumomis (gautomis permokomis), dėl ko pasikeičia ir valstybės iždui sukauptos pervestinos sumos.

Pavyzdys. VMI perduoda turimą mokesčių mokėtojų permoką MD, kuris tą permokos sumą užskaito su užregistruota MD mokėtina suma (pvz., vieno mokesčio permoka, atsiradusi perskaičiavus prievolės dydį, užskaitoma kito mokesčio nepriemoka, tai tokiu atveju bus rodomas sukauptų pervestinų sumų sumažėjimas to mokesčio, kurio nepriemoka užskaityta, ir sukauptų pervestinų sumų padidėjimas to mokesčio, kurio permoka užskaityta) (atitinkamų 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sąskaitų grupės sąskaitų apyvartos pasikeitimas 22 Per vienus metus gautinos sumos sąskaitų grupės pasikeitimo dėl užskaitų tarp institucijų suma). Padidėjimas rodomas kaip teigiama reikšmė, sumažėjimas – kaip neigiama.

24. Stulpelyje „Sukauptų pervestinų sumų pasikeitimas dėl užskaitų (tarp institucijų) MD“ rodomos iš mokesčių (įmokų) mokėtojų gautinos sumos, kurios buvo užskaitytos su kito mokesčių administratoriaus mokėtinomis sumomis (t.y. mokesčių (įmokų) mokėtojui grąžintinomis sumomis (gautomis permokomis), dėl ko pasikeičia ir valstybės iždui sukauptos pervestinos sumos. Pvz., MD perduoda turimą mokesčių mokėtojų permoką VMI, kuri tą permokos sumą užskaito su užregistruota VMI mokėtina suma.

Pavyzdys. Kai vieno mokesčio permoka, atsiradusi perskaičiavus prievolės dydį, užskaitoma kito mokesčio nepriemoka, tai tokiu atveju bus rodomas sukauptų pervestinų sumų sumažėjimas to mokesčio, kurio nepriemoka užskaityta, ir sukauptų pervestinų sumų padidėjimas to mokesčio, kurio permoka užskaityta) (atitinkamų 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sąskaitų grupės sąskaitų apyvartos pasikeitimas 22 Per vienus metus gautinos sumos sąskaitų grupės pasikeitimo dėl užskaitų tarp institucijų suma). Padidėjimas rodomas kaip teigiama reikšmė, sumažėjimas – kaip neigiama.

25. Stulpelyje „Sukauptų pervestinų sumų pasikeitimas dėl prievolės perdavimo“ rodomos gautinos sumos, kurios perduotos administruoti kitam įmokų (mokesčių) administratoriui, dėl ko pasikeičia atitinkamo administratoriaus ir valstybės iždui sukauptos pervestinos sumos (atitinkamų 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sąskaitų grupės sąskaitų pasikeitimas 22 Per vienus metus gautinos sumos sąskaitų grupės pasikeitimo dėl prievolės perdavimo suma). Padidėjimas rodomas kaip teigiama reikšmė, sumažėjimas – kaip neigiama.

26. Stulpelyje „Apskaičiuota pervestinų sumų“ rodoma į mokesčių administratoriaus sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį įplaukusi suma, pervestina valstybės iždui (stulpelio „Priskaičiuota pervestinų sumų“ suma turi būti lygi stulpelio „Pervestinų sumų pasikeitimas“ sumai).

27. Laikotarpio pabaigos likutis apskaičiuojamas: sukauptų pervestinų sumų laikotarpio pradžios likutis sudedamas su sukauptomis pervestinomis sumomis, sukauptų pervestinų sumų pasikeitimo dėl užskaitų suma bei sukauptų pervestinų sumų pasikeitimo dėl prievolės perdavimo suma ir atimamos apskaičiuotos pervestinos sumos. Suma sudaro ataskaitinio laikotarpio sukauptų pervestinų sumų likutį (atitinkamų 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sąskaitų grupės sąskaitų likutis).

28. Paskutiniame formos A1 stulpelyje „Pajamos“ rodoma apskaičiuota administruojamų mokesčių (įmokų) pajamų, pervestinų į valstybės biudžetą, suma (atitinkamų 712 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą, 722 Pervestinos socialinės įmokos, 732 Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą, 742 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą sąskaitų grupės sąskaitų grynoji apyvarta). Debeto grynoji apyvarta rodoma kaip teigiama reikšmė, kredito – kaip neigiama.

 

III. SURINKTŲ NEADMINISTRUOJAMŲ ĮMOKŲ PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS ATASKAITOS FORMOS PILDYMAS

 

29. Surinktų neadministruojamų įmokų pagal asignavimų valdytojus ataskaita (toliau – forma A2), kuri pateikiama taisyklių 2 priede, pildoma VMI šioms įmokų rūšims: pajamoms už patalpų nuomą, pajamoms už atsitiktines paslaugas ir įmokoms už aukštąjį mokslą.

30. Formos A2 antraštėje rodomas mokesčių administratoriaus pavadinimas ir kodas, užpildymo data, registracijos numeris, vieta ir laikotarpis, už kurį rengiama ataskaita, ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas ir pavadinimas.

31. Stulpelyje „Mokėtojo įstaigos kodas“ rodomas įmokos mokėtojo įstaigos (juridinio asmens) kodas.

32. Stulpelyje „Mokėtojo įstaigos pavadinimas“ rodomas įmokos mokėtojo įstaigos (juridinio asmens) pavadinimas.

33. Stulpelyje „Laikotarpio pradžios likutis“ rodoma surinktų, bet ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valstybės iždui nepervestų lėšų suma (atitinkamų 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų grupės sąskaitų likučiai). Kredito likutis rodomas kaip teigiama reikšmė, debeto likutis – kaip neigiama.

34. Stulpelyje „Pervestinų sumų pasikeitimas“ rodoma į sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį pervesta suma (atitinkamų 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų grupės sąskaitų kredito apyvarta, lygi 241 Pinigai bankų sąskaitose sąskaitų grupės sąskaitų debeto apyvartai) ir įmokų mokėtojui grąžinta lėšų suma (atitinkamų 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų grupės sąskaitų pasikeitimas 241 Pinigai bankų sąskaitose sąskaitų grupės sąskaitų kredito apyvartos dydžiu). Padidėjimas rodomas kaip teigiama reikšmė, sumažėjimas – kaip neigiama.

35. Stulpelis „Pervestinų sumų pasikeitimas dėl grąžinimų“ nepildomas atsižvelgiant į informacinių sistemų technines galimybes (iki valstybės iždas, VMI ir MD visiškai įdiegs apskaitą pagal VSAFAS).

36. Stulpelyje „Pervestinų sumų pasikeitimas dėl užskaitų“ rodoma į sąskaitą pervesta, bet kitomis gautinomis sumomis (mokesčių (įmokų) mokėtojų prievolėmis) padengta lėšų suma (atitinkamų 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų grupės sąskaitų apyvartos pasikeitimas 22 Per vienus metus gautinos sumos sąskaitų grupės pasikeitimo dėl užskaitų suma). Padidėjimas rodomas kaip teigiama reikšmė, sumažėjimas – kaip neigiama.

37. Stulpelyje „Pervesta sumų“ rodoma per ataskaitinį laikotarpį pervestų lėšų valstybės iždui suma (atitinkamų 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų grupės sąskaitų debeto apyvarta, lygi 241 Pinigai bankų sąskaitose sąskaitų grupės sąskaitų kredito apyvartai). Rodoma teigiama reikšmė.

38. Laikotarpio pabaigos likutis apskaičiuojamas iš anksčiau pateiktų duomenų: laikotarpio pradžios likutis sudedamas su pervestinų sumų pasikeitimo suma bei pervestinų sumų pasikeitimo dėl užskaitų suma ir atimamos pervestos sumos. Suma sudaro ataskaitinio laikotarpio pabaigos pervestinų sumų likutį atitinkamose 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitose.

 

IV. SURINKTŲ NEADMINISTRUOJAMŲ ĮMOKŲ (BAUDOS, SUMOS UŽ KONFISKUOTĄ TURTĄ IR KITOS NETESYBOS) PAGAL ĮMOKŲ ADMINISTRATORIUS ATASKAITOS FORMOS PILDYMAS

 

39. Surinktų neadministruojamų įmokų (baudos, sumos už konfiskuotą turtą ir kitos netesybos) pagal įmokų administratorius ataskaita (toliau – forma A3), pateikiama taisyklių 3 priede, VMI ir MD pildoma jų surenkamoms, bet neadministruojamoms baudoms, sumoms už konfiskuotą turtą ir kitoms netesyboms.

40. Antraštėje rodomas mokesčių administratoriaus pavadinimas ir kodas, formos užpildymo data, registracijos numeris, vieta ir laikotarpis, už kurį rengiama ataskaita, ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas ir pavadinimas.

41. Stulpelyje „Įmokų administratoriaus įstaigos kodas“ rodomas įmokos administratoriaus įstaigos (juridinio asmens) kodas.

42. Stulpelyje „Įmokų administratoriaus įstaigos pavadinimas“ rodomas įmokos administratoriaus įstaigos (juridinio asmens) pavadinimas.

43. Stulpelyje „Laikotarpio pradžios likutis“ rodoma surinktų, bet ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valstybės iždui nepervestų lėšų suma (atitinkamų 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų grupės sąskaitų likučiai). Kredito likutis rodomas kaip teigiama reikšmė, debeto likutis – kaip neigiama.

44. Stulpelyje „Pervestinų sumų pasikeitimas“ rodoma į sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį pervesta suma (atitinkamų 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų grupės sąskaitų kredito apyvarta, lygi 241 Pinigai bankų sąskaitose sąskaitų grupės sąskaitų debeto apyvartai) bei įmokų mokėtojui grąžinta lėšų suma (atitinkamų 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų grupės sąskaitų pasikeitimas 241 Pinigai bankų sąskaitose sąskaitų grupės sąskaitų kredito apyvartos dydžiu). Padidėjimas rodomas kaip teigiama reikšmė, sumažėjimas – kaip neigiama.

45. Stulpelis „Pervestinų sumų pasikeitimas dėl grąžinimų“ nepildomas atsižvelgiant į informacinių sistemų technines galimybes (iki valstybės iždas, VMI ir MD visiškai įdiegs apskaitą pagal VSAFAS).

46. Stulpelyje „Pervestinų sumų pasikeitimas dėl užskaitų“ rodoma į sąskaitą pervesta, bet kitomis gautinomis sumomis (mokesčių (įmokų) mokėtojų prievolėmis) padengta lėšų suma (atitinkamų 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų grupės sąskaitų apyvartos pasikeitimas 22 Per vienus metus gautinos sumos sąskaitų grupės pasikeitimo dėl užskaitų suma). Padidėjimas rodomas kaip teigiama reikšmė, sumažėjimas – kaip neigiama.

47. Stulpelyje „Pervesta sumų“ rodoma per ataskaitinį laikotarpį valstybės iždui pervestų lėšų suma (atitinkamų 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų grupės sąskaitų debeto apyvarta, lygi 241 Pinigai bankų sąskaitose sąskaitų grupės sąskaitų kredito apyvartai). Rodoma teigiama reikšmė.

48. Laikotarpio pabaigos likutis apskaičiuojamas iš anksčiau pateiktų duomenų: laikotarpio pradžios likutis sudedamas su pervestinų sumų pasikeitimo suma bei pervestinų sumų pasikeitimo dėl užskaitų suma ir atimamos pervestos sumos. Suma sudaro ataskaitinio laikotarpio pabaigos pervestinų sumų likutį atitinkamose 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitose.

 

V. SURINKTŲ NEADMINISTRUOJAMŲ MOKESČIŲ IR KITŲ ĮMOKŲ ATASKAITOS FORMOS PILDYMAS

 

49. Surinktų neadministruojamų mokesčių ir kitų įmokų ataskaita (forma A4), pateikiama taisyklių 4 priede, pildoma VMI ir MD kitoms neadministruojamoms įmokoms, kurių informacija nepatenka į formą A2 ir formą A3.

50. Formos A4 antraštėje rodomas mokesčių administratoriaus pavadinimas ir kodas, formos užpildymo data, registracijos numeris, vieta ir laikotarpis, už kurį rengiama ataskaita.

51. Stulpelyje „Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas“ rodomas atitinkamas mokesčių administratoriaus surinktų neadministruojamų mokesčių ir kitų įmokų kodas pagal klasifikaciją.

52. Stulpelyje „Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas“ rodomas atitinkamas mokesčių administratoriaus surinktų neadministruojamų mokesčių ir kitų įmokų pavadinimas pagal klasifikaciją.

53. Stulpelyje „Laikotarpio pradžios likutis“ rodoma surinktų, bet ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valstybės iždui nepervestų lėšų suma (atitinkamų 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų grupės sąskaitų likučiai). Kredito likutis rodomas kaip teigiama reikšmė, debeto likutis – kaip neigiama.

54. Stulpelyje „Pervestinų sumų pasikeitimas“ rodoma į sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį pervestų (atitinkamų 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų grupės sąskaitų kredito apyvarta, lygi 241 Pinigai bankų sąskaitose sąskaitų grupės sąskaitų debeto apyvartai) ir įmokų mokėtojui grąžintų lėšų suma (atitinkamų 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų grupės sąskaitų pasikeitimas 241 Pinigai bankų sąskaitose sąskaitų grupės sąskaitų kredito apyvartos dydžiu). Padidėjimas rodomas kaip teigiama reikšmė, sumažėjimas – kaip neigiama.

55. Stulpelis „Pervestinų sumų pasikeitimas dėl grąžinimų“ nepildomas atsižvelgiant į informacinių sistemų technines galimybes (iki valstybės iždas, VMI ir MD visiškai įdiegs apskaitą pagal VSAFAS).

56. Stulpelyje „Pervestinų sumų pasikeitimas dėl užskaitų“ rodoma į sąskaitą įplaukusi, bet kitomis gautinomis sumomis (mokesčių (įmokų) mokėtojų prievolėmis) padengta lėšų suma (atitinkamų 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų grupės sąskaitų apyvartos pasikeitimas 22 Per vienus metus gautinos sumos sąskaitų grupės pasikeitimo dėl užskaitų suma). Padidėjimas rodomas kaip teigiama reikšmė, sumažėjimas – kaip neigiama.

57. Stulpelyje „Pervesta sumų“ rodoma per ataskaitinį laikotarpį valstybės iždui pervestų lėšų suma (atitinkamų 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų grupės sąskaitų debeto apyvarta, lygi 241 Pinigai bankų sąskaitose sąskaitų grupės sąskaitų kredito apyvartai). Rodoma teigiama reikšmė.

58. Laikotarpio pabaigos likutis apskaičiuojamas iš anksčiau pateiktų duomenų: laikotarpio pradžios likutis sudedamas su pervestinų sumų pasikeitimo suma bei pervestinų sumų pasikeitimo dėl užskaitų suma ir atimamos pervestos sumos. Suma sudaro ataskaitinio laikotarpio pabaigos pervestinų sumų likutį atitinkamose 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitose.

 

VI. APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ KITŲ PAJAMŲ ATASKAITOS FORMOS PILDYMAS

 

59. Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų ataskaita (forma A5), pateikiama taisyklių 5 priede, pildoma kitų pajamų administratorių (ne VMI ir MD) jų administruojamoms įmokoms (išskyrus valstybės rinkliavas).

60. Formos A5 antraštėje rodomas administratoriaus juridinio asmens pavadinimas ir kodas, formos užpildymo data, registracijos numeris, vieta ir laikotarpis, už kurį rengiama ataskaita.

61. Stulpelyje „Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas“ rodomas atitinkamas įmokos kodas pagal klasifikaciją.

62. Stulpelyje „Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas“ rodomas atitinkamas įmokos pavadinimas pagal klasifikaciją.

63. Stulpelyje „Pervestinos pajamos, iš viso“ pildoma apskaičiuotų administruojamų įmokų pajamų, pervestinų į valstybės biudžetą, suma (762 Baudų ir delspinigių pajamos sąskaitų grynoji apyvarta). Debeto grynoji apyvarta rodoma kaip teigiama reikšmė, kredito – kaip neigiama.

 

_________________

 

 

 

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių

1 priedas

 

(Surinktų ir apskaičiuotų administruojamų mokesčių pajamų ataskaitos forma A1)

 

__________________________________________________________________________

(mokesčių administratoriaus pavadinimas, kodas)

 

SURINKTŲ IR APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ MOKESČIŲ PAJAMŲ ATASKAITA
UŽ _______________ METŲ __________ MĖNESĮ

 

__________ Nr. _________

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

(Litais)

 

I. Pervestinos sumos 

II. Sukauptos  pervestinos sumos

III. Pajamos

Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas

Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas

Laikotarpio pradžios likutis

Pervestinų sumų pasikeitimas

Pervestinų sumų pasikeitimas dėl grąžinimų

(+/-)

Pervestinų sumų pasikeitimas dėl užskaitų

(+/-)

Pervesta sumų

Laikotarpio pabaigos likutis

(3+4+6-7)

Laikotarpio pradžios likutis

Sukaupta pervestinų sumų

Sukauptų pervestinų sumų pasikeitimas dėl grąžinimų (+/-)

Sukauptų pervestinų sumų pasikeitimas dėl užskaitų

Sukauptų pervestinų sumų pasikeitimas dėl prievolės perdavimo

(+/-)

Apskaičiuota pervestinų sumų

Laikotarpio pabaigos likutis

(9+10+12+13+14-15)

Pajamos, iš viso

Vidinės

(+/-)

Tarp institucijų

(+/-)

VMI

MD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13a

13b

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

(įstaigos vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

_________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

A.V.

 

 

__________________________

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
 ar jo įgalioto asmens pareigos)

_________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 


 

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių

2 priedas

 

(Surinktų neadministruojamų įmokų pagal asignavimų valdytojus ataskaitos forma A2)

 

__________________________________________________________________________

(mokesčių administratoriaus pavadinimas, kodas)

 

SURINKTŲ NEADMINISTRUOJAMŲ ĮMOKŲ PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS ATASKAITA
UŽ _______________ METŲ __________ MĖNESĮ

 

__________ Nr. _________

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

(litais)

Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas

 

Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas

 

Mokėtojo įstaigos kodas

Mokėtojo įstaigos pavadinimas

Pervestinos sumos

Laikotarpio pradžios likutis

Pervestinų sumų pasikeitimas

Pervestinų sumų pasikeitimas dėl grąžinimų

Pervestinų sumų pasikeitimas dėl užskaitų

Pervesta sumų

Laikotarpio pabaigos likutis

(3+4+6-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

(įstaigos vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

_________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

A.V.

 

 

_________________________

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
 ar jo įgalioto asmens pareigos)

_________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________


 

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių

3 priedas

 

(Surinktų neadministruojamų įmokų (baudos, sumos už konfiskuotą turtą ir kitos netesybos)

pagal įmokų administratorius ataskaitos forma A3)

 

__________________________________________________________________________

(mokesčių administratoriaus pavadinimas, kodas)

 

SURINKTŲ NEADMINISTRUOJAMŲ ĮMOKŲ (BAUDOS, SUMOS UŽ KONFIKSUOTĄ TURTĄ IR KITOS NETESYBOS) PAGAL ĮMOKŲ ADMINISTRATORIUS ATASKAITA
UŽ _______________ METŲ __________ MĖNESĮ

 

__________ Nr. _________

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

(litais)

Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas

 

Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas

 

Įmokų administratoriaus įstaigos kodas

Įmokų administratoriaus įstaigos pavadinimas

Pervestinos sumos

Laikotarpio pradžios likutis

Pervestinų sumų pasikeitimas

Pervestinų sumų pasikeitimas dėl grąžinimų (+/-)

Pervestinų sumų pasikeitimas dėl užskaitų (+/-)

Pervesta sumų

Laikotarpio pabaigos likutis

(3+4+6-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

(įstaigos vadovo ar jo
 įgalioto asmens pareigos)

_________

(parašas)

_____________________

(vardas ir pavardė)

A.V.

 

 

___________________________

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
ar jo įgalioto asmens pareigos)

_________

(parašas)

_____________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________


Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių

4 priedas

 

(Surinktų neadministruojamų mokesčių ir kitų įmokų ataskaitos forma A4)

 

__________________________________________________________________________

(mokesčių administratoriaus pavadinimas, kodas)

 

SURINKTŲ NEADMINISTRUOJAMŲ MOKESČIŲ IR KITŲ ĮMOKŲ ATASKAITA
UŽ _______________ METŲ __________ MĖNESĮ

 

__________ Nr. _________

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

(litais)

Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas

Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas

Pervestinos sumos

Laikotarpio pradžios likutis

Pervestinų sumų pasikeitimas

Pervestinų sumų pasikeitimas dėl grąžinimų

Pervestinų sumų pasikeitimas dėl užskaitų

Pervesta sumų

Laikotarpio pabaigos likutis

(3+4+6-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

(įstaigos vadovo ar jo

įgalioto asmens pareigos)

_________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

A.V.

 

 

____________________________

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

ar jo įgalioto asmens pareigos)

_________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

_________________


Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių

5 priedas

 

(Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų ataskaitos forma A5)

 

__________________________________________________________________________

(administratoriaus juridinio asmens pavadinimas, kodas)

 

APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ KITŲ PAJAMŲ ATASKAITA
UŽ _______________ METŲ __________ KETVIRTĮ

 

__________ Nr. _________

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

(litais)

Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas

Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas

Pervestinos pajamos

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

_________________________

(įstaigos vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

_________

(parašas)

_____________________

(vardas ir pavardė)

A.V.

 

 

_________________________

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
 ar jo įgalioto asmens pareigos)

_________

(parašas)

_____________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________