LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 11 D. ĮSAKYMO Nr. D1-204 „DĖL MIŠKO SANITARINĖS APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. spalio 1 d. Nr. D1-836

Vilnius

 

1. Pakeičiu Miško sanitarinės apsaugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. D1-204 „Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1596; 2010, Nr. 89-4724, Nr. 98-5106):

1.1. papildau 381 punktu:

381. Numatytą kirsti plynais sanitariniais kirtimais medyną pagal miško valdytojo, savininko ar naudotojo pateiktą pažeisto ploto brėžinį, sudarytą pagal Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-577 (Žin., 2004, Nr. 167-6157), reikalavimus, apžiūri:

381.1. valstybiniuose miškuose – miškų urėdo įsakymu sudaryta 3 miškų urėdijos specialistų komisija;

381.2. privačiuose miškuose – regiono aplinkos apsaugos departamento rajono agentūros, išduodančios leidimą miškui kirsti, įgaliotas atstovas ir valdos savininkas arba jo įgaliotas asmuo;

381.3. kai plyni sanitariniai kirtimai numatomi vykdyti saugomoje teritorijoje, komisijoje turi dalyvauti ir saugomos teritorijos direkcijos, kuriai ši teritorija priskirta, įgaliotas atstovas.“;

1.2. papildau 391 punktu:

391. Jei numatyto kirsti plynais sanitariniais kirtimais medyno plotas 1 ha ir didesnis, medžių būklė ir medynų džiūvimą sukėlę veiksniai įvertinami tolygiai išdėstytuose apskaitos bareliuose, kurių bendras plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 2 procentus kertamo ploto (barelių plotų suma ne mažesnė kaip 0,02 ha), užpildomas Numatomų iškirsti plynais sanitariniais miško kirtimais medynų medžių būklės įvertinimo žiniaraštis (3 priedas), išskyrus vėjo pažeistus medynus.“

2. Nustatau, kad Miško sanitarinės apsaugos taisyklių 381 ir 391 punktai taikomi Alytaus rajono, Birštono, Ignalinos rajono, Kaišiadorių rajono, Kauno rajono, Prienų rajono, Šalčininkų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Varėnos rajono ir Zarasų rajono savivaldybėse ir galioja iki 2010 m. gruodžio 31 d.

3. Įpareigoju Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentus:

3.1. organizuoti vėjo pažeistų medynų ar jų dalių ir pažeistos medienos apskaitą privačiuose miškuose ir įpareigoti privačių miškų savininkus savo valdose sanitariniais miško kirtimais iškirsti labai pažeistas egles, žalių eglių vėjavartas ir vėjalaužas, laikantis Miško sanitarinės apsaugos taisyklių 29 punkto reikalavimų;

3.2. iki 2010 m. gruodžio 31 d., prieš išduodant leidimus miškui kirsti, numatytus kirsti plynais sanitariniais kirtimais vėjo pažeistus medynus apžiūrėti per 5 darbo dienas nuo leidimui kirsti mišką reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas