LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. BIRŽELIO 3 D. NUTARIMO NR. 719 IR 2001 M. SPALIO 19 D. NUTARIMO NR. 1250 PAKEITIMO

 

2002 m. lapkričio 11 d. Nr. 1769

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Inventorizacijos tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 50-1622; 2002, Nr. 8-277), ir išdėstyti 68.4 punktą taip:

68.4. viršnorminiai turto trūkumai, nuostoliai dėl gedimo, gaisro, stichinių nelaimių nurašomi tik tais atvejais, kai trūkumai yra kruopščiai patikrinti ir kaltininkai nenustatyti. Inventorizacijos komisijos pasiūlymu šie nuostoliai nurašomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 90-3175) nustatyta tvarka“.

2. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimą Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 90-3175; 2002, Nr. 91-3896):

2.1. Įrašyti preambulėje vietoj „Valstybės žinių“ nuorodos „2000, Nr. 47-1340“ nuorodą „2002, Nr. 60-2412“.

2.2. Išdėstyti 2.1 ir 2.2 punktus taip:

2.1. biudžetinių įstaigų ilgalaikis materialusis turtas – turtas, kuris naudingai eksploatuojamas ilgiau negu vienerius metus, o jo įsigijimo vertė – ne mažesnė už 500 litų. Nekilnojamieji daiktai nepriklausomai nuo jų įsigijimo vertės yra ilgalaikis materialusis turtas;

2.2. biudžetinės įstaigos, pardavusios pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turtą ir atskaičiusios jo saugojimo bei pardavimo išlaidas, 50 procentų gautų pajamų priskiria tikslinės paskirties lėšoms ir naudoja turtui įsigyti“.

2.3. Nurodytuoju nutarimu patvirtintoje Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkoje:

2.3.1. Išdėstyti 2 punktą taip:

2. Už neteisėtą valstybės ir savivaldybių turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą atsako valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų (toliau vadinama – valstybės įstaigos), savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų (toliau vadinama – savivaldybės įstaigos), valstybės arba savivaldybių įmonių vadovai įstatymų nustatyta tvarka“.

2.3.2. Papildyti 4 punktą šia pastraipa:

„Sprendimas dėl valstybės ar savivaldybių turto, kurį valdo įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje ir 11 straipsnio 3 dalyje numatyti asmenys, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti priimamas jį grąžinus (išskyrus tuos atvejus, kai turtas sunaikintas per stichines nelaimes, avarijas ir šis faktas atitinkamai įformintas) valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, sudariusiai turto patikėjimo sutartį“.

2.3.3. Įrašyti 7 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžio „nekilnojamąjį“ žodžius „nekilnojamuosius daiktus“.

2.3.4. Išdėstyti 8 punkto pirmąją pastraipą ir 8.1 punktą taip:

8. Pripažinti nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti valstybės ir savivaldybių nekilnojamieji daiktai nurašomi, kai jie:

8.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pripažinti avariniais“.

2.3.5. Išdėstyti 8.3 punktą taip:

8.3. neparduoti arba neparduotini pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 107-2688) nelikus kur juos pritaikyti arba dėl fizinio ir funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo“.

2.3.6. Įrašyti 9.2 punkte vietoj žodžių „kvotos organo, tardytojo, prokuroro“ žodžius „ikiteisminio tyrimo pareigūno“.

2.3.7. Išdėstyti 11.1.1 ir 11.1.2 punktus taip:

11.1.1. valstybės nekilnojamųjų daiktų;

11.1.2. valstybės nematerialiojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto – kilnojamųjų daiktų, kurių vieneto likutinė vertė 50 tūkst. litų ir didesnė;“.

2.3.8. Išdėstyti 11.2.1 ir 11.2.2 punktus taip:

11.2.1. savivaldybės nekilnojamųjų daiktų;

11.2.2. savivaldybės nematerialiojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto – kilnojamųjų daiktų, kurių vieneto likutinė vertė 50 tūkst. litų ir didesnė;“.

2.3.9. Išdėstyti 11.3 punkto pirmąją pastraipą taip:

11.3. Lietuvos Respublikos Seimo arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtos valstybės įstaigos (išskyrus Lietuvos Respublikos Seimo arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtas valstybės mokslo ir studijų institucijas); kitos valstybės įstaigos (išskyrus Lietuvos Respublikos Seimo arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtas valstybės mokslo ir studijų institucijas), – steigėjams raštiškai sutikus; valstybės mokslo ir studijų institucijos, – Švietimo ir mokslo ministerijai raštiškai sutikus; savivaldybių įstaigos (išskyrus sprendimus dėl savivaldybėms patikėjimo teise perduoto valstybės turto) – savivaldybių tarybų nustatyta tvarka – dėl:“.

2.3.10. Įrašyti 11.3.1 punkte vietoj žodžio „nekilnojamąjį“ žodžius „nekilnojamuosius daiktus“.

2.3.11. Pripažinti netekusiu galios 11.3.3 punktą.

2.3.12. Įrašyti 11.4 punkto pirmojoje pastraipoje po žodžių „savivaldybių įstaigos“ žodžius „(išskyrus sprendimus dėl savivaldybėms patikėjimo teise perduoto valstybės turto)“.

2.3.13. Įrašyti 11.4.1 punkte vietoj žodžio „nekilnojamąjį“ žodžius „nekilnojamuosius daiktus“.

2.3.14. Įrašyti 11.4.2 punkte po žodžio „nelaimių“ žodžius „sunaikinto arba“ ir po žodžio „(sugadinto)“ žodžius „kai šie faktai atitinkamai įforminti“.

2.3.15. Įrašyti 11.4.3 punkte vietoj žodžių „kvotos organo, tardytojo, prokuroro“ žodžius „ikiteisminio tyrimo pareigūno“.

2.3.16. Įrašyti 11.5 punkto pirmojoje pastraipoje po žodžių „valstybės įmones“ žodžius „jeigu steigėjas neįgaliojo jiems atskaitingų arba pavaldžių institucijų, įstaigų vykdyti visas arba dalį įmonės steigėjo funkcijų“.

2.3.17. Įrašyti 11.5.1 punkte vietoj žodžio „nekilnojamąjį“ žodžius „nekilnojamuosius daiktus“ ir vietoj žodžio „steigėjams“ – žodžius „steigėjui arba institucijai, įstaigai, įgaliotai vykdyti steigėjo funkcijas“.

2.3.18. Įrašyti 11.6.1 punkte vietoj žodžio „nekilnojamąjį“ žodžius „nekilnojamuosius daiktus“ ir po žodžio „pritarus“ – žodžius „(jeigu ji sudaroma)“.

2.3.19. Papildyti nurodytąją tvarką šiuo 11.7 punktu:

11.7. savivaldybės – dėl valstybės nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo (išskyrus nekilnojamuosius daiktus) turto, kurio vieneto likutinė vertė mažesnė nei 50 tūkst. litų, taip pat trumpalaikio materialiojo turto, perduoto valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, – raštišku valstybės įstaigos, perdavusios turtą (pasirašiusios perdavimo ir priėmimo aktą), sutikimu. Jeigu perdavusi turtą valstybės įstaiga reorganizuota arba pertvarkyta, raštišką sutikimą gali duoti jos teises ir pareigas perėmusi valstybės įstaiga“.

2.3.20. Išdėstyti 12.1 punktą taip:

12.1. kai nurašomi nekilnojamieji daiktai, – nereikalingų arba netinkamų (negalimų) naudoti nekilnojamųjų daiktų apžiūros pažyma (1 priedas) su turto valdytojo pasirašytu nurašomų objektų sąrašu (jeigu nurašomi keli objektai);“.

2.3.21. Įrašyti 12.3 punkte vietoj žodžių „nekilnojamojo turto“ žodžius „nekilnojamųjų daiktų“.

2.3.22. Įrašyti 15 punkte vietoj žodžių „nustatytomis galimo panaudojimo kainomis“ žodžius „nustatyta rinkos verte“ ir po žodžio „sąvartyną“ – žodžius „(atliekų tvarkytojams)“.

2.3.23. Išdėstyti 16 ir 17 punktus taip:

16. Nurašytas su valstybės paslaptis sudarančia informacija susijęs turtas, kuris laikantis nustatytos valstybės paslaptis sudarančios informacijos apsaugos reikalavimų privalomai turi būti sunaikintas, kai tampa nereikalingas arba netinkamas (negalimas) naudoti, sunaikinamas neatkuriamai dalyvaujant turtą nurašančiai komisijai ir už paslapčių apsaugą atsakingiems paslapčių subjektų asmenims.

17. Gautos išardžius nurašytą turtą liekamosios medžiagos, kai jų nenumatoma naudoti valstybės arba savivaldybės įstaigos reikmėms, parduodamos viešuose prekių aukcionuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, išskyrus antrines žaliavas, kurios parduodamos jų tvarkytojams“.

2.3.24. Nurodytosios tvarkos 1 priedo pavadinimą išdėstyti taip:

„Nereikalingų arba netinkamų (negalimų) naudoti nekilnojamųjų daiktų apžiūros pažyma“.

3. Šio nutarimo 2.3.6 ir 2.3.15 punktai įsigalioja nuo 2003 metų gegužės 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ