LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „KVAPO KONCENTRACIJOS RIBINė VERtė gyvenamosios aplinkos ore“ IR KVAPŲ KONTROLĖS GYVENAMOSIOS APLINKOS ORE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. spalio 4 d. Nr. V-885

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455; 2010, Nr. 57-2809) 15 straipsnio 1 dalies 9 punktu, 16 straipsnio 1 dalimi bei siekdamas užtikrinti visuomenės sveikatos saugą:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Lietuvos higienos normą HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“;

1.2. Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisykles.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 22 d. įsakymą Nr. V-28 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2008 „Kvapų koncentracijos ribinės vertės gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų sklypuose“ patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 12-496);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. V-1095 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. V-28 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2008 „Kvapų koncentracijos ribinės vertės gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų sklypuose“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 2-75).

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

4. Pavedu viceministrui pagal administravimo sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d.

įsakymu Nr. V-885

 

Lietuvos higienos normA HN 121:2010

„KVAPO KONCENTRACIJOS RIBINė VERtė gyvenamosios aplinkos ore“

 

1. Kvapo koncentracijos ribinė vertė taikoma gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų, susijusių su apgyvendinimu (viešbučių, bendrabučių, kalėjimų, kareivinių, areštinių, vienuolynų ir kt.), ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo, profesinių, aukštųjų, neformaliojo švietimo mokyklų patalpų, kuriose vyksta mokymas ir ugdymas, asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpų, kuriose būna pacientai, orui bei jų žemės sklypų ne didesniu kaip 40 m atstumu nuo gyvenamojo namo ar nurodytų visuomeninės paskirties pastatų aplinkos orui.

2. Kvapo koncentracijos ribinė vertė taikoma tik iš ūkinėje komercinėje veikloje, kurioje naudojami stacionarūs taršos kvapais šaltiniai, kylantiems kvapams vertinti.

3. Kvapo koncentracijos ribinė vertė netaikoma:

3.1. paties asmens ūkinės komercinės veiklos keliamo ir jį veikiančio kvapo atvejais;

3.2. kvapui darbo vietose vertinti;

3.3. avarijų ir ekstremalių situacijų sukeliančių taršą kvapais ir jų likvidavimo atvejais.

4. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

europinis kvapo vienetas – kvapiosios medžiagos (kvapiųjų medžiagų) kiekis, kuris išgarintas į 1 kubinį metrą neutraliųjų dujų standartinėmis sąlygomis sukelia kvapo vertintojų grupės fiziologinį atsaką (aptikimo slenkstis), ekvivalentišką sukeliamam vienos europinės pamatinės kvapo masės (EROM), išgarintos į vieną kubinį neutraliųjų dujų metrą standartinėmis sąlygomis;

gyvenamasis pastatas – gyventi pritaikytas pastatas, kuriame daugiau kaip pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos;

gyvenamosios aplinkos oras – gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų ir jų aplinkos, nurodytų 1 punkte, oras;

kvapas – organoleptinė savybė, kurią junta uoslės organas, įkvepiant tam tikrų lakiųjų medžiagų;

kvapo koncentracija – europinių kvapo vienetų skaičius kubiniam metrui dujų standartinėmis sąlygomis;

stacionarus taršos šaltinis – taršos šaltinis, tai įrenginys ar vieta, iš kurio teršalai patenka į gyvenamosios aplinkos orą, esantis nekintamoje buvimo vietoje. Tręšiami laukai nėra laikomi stacionariais taršos šaltiniais.

5. Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3).

6. Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore gali būti viršijama tik kol įgyvendinamos šiuo įsakymu patvirtintose Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklėse numatytame kvapų skleidimo sumažinimo veiksmų plane nurodytos priemonės.

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d.

įsakymu Nr. V-885

 

KVAPŲ KONTROLĖS GYVENAMOSIOS APLINKOS ORE TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato kvapų kontrolės atlikimo pagrindus ir tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

neorganizuotas taršos šaltinis – įrenginys ar vieta, neskirti specialiai teršalams į aplinkos orą išmesti (pvz., atviros žaliavų, atliekų saugojimo aikštelės ar pan.);

organizuotas taršos šaltinis – įrenginys, skirtas specialiai teršalams į aplinkos orą išmesti.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka šiuo įsakymu patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ (toliau – HN 121:2010) vartojamas sąvokas.

 

II. asmenų prašymŲ, pareiškimŲ, SKUNDŲ TEIKIMAS

 

3. Kvapų kontrolė atliekama gavus asmens (asmenų) prašymą, pareiškimą, skundą, kuriame asmuo (asmenys) skundžiasi iš ūkinėje komercinėje veikloje naudojamų stacionarių taršos šaltinių skleidžiamais kvapais gyvenamosios aplinkos ore (toliau – skundas).

4. Skundus nagrinėja Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVSPT) pavaldi teritorinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga (toliau – skundą nagrinėjanti institucija), kurios teritorijoje yra ūkinės komercinės veiklos vykdytojas, savo veikloje naudojantis stacionarius taršos šaltinius skleidžiančius kvapus gyvenamosios aplinkos ore sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento nustatyta tvarka su šiose Taisyklėse numatytais ypatumais.

5. Skundas nenagrinėjamas, jei skundą nagrinėjanti institucija nustato, kad buvo atliktas ūkinės komercinės veiklos sukeliamo kvapo koncentracijos modeliavimas, kuriuo apskaičiuota kvapo koncentracija neviršijo didžiausios leidžiamos kvapo koncentracijos ribinės vertės ir ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygos po kvapo koncentracijos modeliavimo nepakito.

6. Skunde pareiškėjas turi nurodyti šiuos duomenis:

6.1. pareiškėjo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir kontaktinius duomenis;

6.2. ūkinės komercinės veiklos, kurioje naudojami stacionarūs taršos šaltiniai skleidžia kvapą gyvenamosios aplinkos ore, vykdytojo pavadinimą, veiklos vykdymo adresą;

6.3. kvapo pobūdį bei laiką, kada jaučiamas kvapas, kada jis intensyviausias ir laiką, kada pareiškėjas siūlo atlikti kvapo kontrolę.

7. Skundą nagrinėjanti institucija, gavusi pareiškėjo skundą, neatitinkantį Taisyklių 6 punkte nurodytų reikalavimų, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pasiūlo pareiškėjui pateikti trūkstamą informaciją ir nurodo, kad skundas bus nagrinėjamas tik gavus trūkstamą informaciją.

 

III. KVAPŲ KONTROLĖS ETAPAI

 

8. Kvapų kontrolę sudaro šie etapai:

8.1. I etapas – kvapų kontrolės komisijos (toliau – Komisija) sudarymas ir galimo kvapo vietoje patikrinimas:

8.1.1. jei skundas atitinka Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus, skundą nagrinėjanti institucija ne vėliau kaip per 7 darbo dienas sudaro Komisiją iš ne mažiau kaip 3 asmenų, į kurią įtraukia savo, leidimą (licenciją) atitinkamai ūkinei komercinei veiklai išdavusios institucijos bei savivaldybės, kurios teritorijoje yra ūkinės komercinės veiklos vykdytojas, administracijos atstovus;

8.1.2. Komisija su pareiškėju suderintu laiku nuvyksta į pareiškėjo skunde nurodytą gyvenamąją aplinką ir ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietą ir įvertina, ar pareiškėjo gyvenamosios aplinkos ore bei ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietoje yra jaučiamas kvapas, ar šis kvapas gali būti siejamas su skunde nurodyta ūkine komercine veikla. Komisija atlikusi galimo kvapo vietoje patikrinimą užpildo pažymą apie kvapą (Taisyklių priedas): kiekvienas Komisijos narys pildo pažymos apie kvapą individualaus vertinimo lentelę; Komisijos išvados formuluojamos pagal Komisijos narių daugumos įvertinimus; Komisijos narių įvertinimams pasiskirsčius po lygiai lemia Komisijos pirmininko įvertinimas;

8.1.3. jei pareiškėjas Komisijai nesudaro galimybių įvertinti kvapo gyvenamosios aplinkos ore, Komisija šį faktą užfiksuoja užpildydama laisvos formos pažymą, kurią ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda skundą nagrinėjančiai institucijai. Skundą nagrinėjanti institucija, gavusi tokią Komisijos pažymą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja pareiškėją, kad jo skundas nebus nagrinėjamas;

8.1.4. galimo kvapo vietoje patikrinimo metu Komisijai nustačius, kad gyvenamosios aplinkos ore kvapas nėra jaučiamas arba jaučiamas kvapas negali būti siejamas su pareiškėjo skunde nurodyta ūkine komercine veikla, pažymos apie kvapą išvadose nurodoma, kad kvapas nėra jaučiamas arba negali būti siejamas su ūkine komercine veikla. Komisija turimą skundo medžiagą su užpildyta pažyma ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda skundą nagrinėjančiai institucijai. Skundą nagrinėjanti institucija, gavusi tokią Komisijos pažymą, priima sprendimą skundą laikyti nepagrįstu ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja pareiškėją;

8.1.5. Komisijai nustačius, kad gyvenamosios aplinkos ore jaučiamas kvapas gali būti siejamas su pareiškėjo skunde nurodyta ūkine komercine veikla, pažymos apie kvapą išvadose nurodoma, kad kvapas yra jaučiamas ir gali būti siejamas su ūkine komercine veikla;

8.2. II etapas – ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas Komisijai nustačius, kad gyvenamosios aplinkos ore jaučiamas kvapas gali būti siejamas su pareiškėjo skunde nurodyta ūkine komercine veikla:

8.2.1. Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertina (užpildydama laisvos formos pažymą) ar:

8.2.1.1. pareiškėjo skunde nurodyti statiniai (patalpos), kuriuose vykdoma atitinkama ūkinė komercinė veikla, naudojama pagal paskirtį;

8.2.1.2. statiniai (patalpos) atitinka nustatytus statinio saugos ir paskirties reikalavimus;

8.2.1.3. nėra technologinio proceso pažeidimų;

8.2.1.4. ūkinė komercinė veikla nepažeidžia atitinkamai ūkinei komercinei veiklai išdavusios institucijos leidime (licencijoje) nustatytų ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų;

8.2.2. Komisija, nustačiusi Taisyklių 8.2.1 punkte nurodytus pažeidimus, skundą ir visą su juo susijusią medžiagą ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda skundą nagrinėjančiai institucijai, kuri ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie nustatytus pažeidimus informuoja už atitinkamų reikalavimų laikymąsi atsakingą instituciją ir pareiškėją. Už atitinkamų reikalavimų laikymąsi atsakinga institucija toliau tiria skundą ir informuoja skundą nagrinėjančią instituciją ir pareiškėją apie priimtą sprendimą.

8.3. III etapas – cheminių medžiagų (teršalų), galinčių skleisti kvapą, vertinimas Komisijai nenustačius 8.2.1 punkte nurodytų pažeidimų:

8.3.1. jei įmanoma identifikuoti ir nustatyti chemines medžiagas (teršalus), galinčias skleisti kvapą, Komisija Taisyklių 8.2.1 numatytoje pažymoje nurodo kokioje aplinkoje (aplinkos oro ar patalpų oro) ir kokius cheminių medžiagų (teršalų), galinčių skleisti kvapą, tyrimus reikia atlikti; Komisija skundą bei visą su juo susijusią medžiagą ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda skundą nagrinėjančiai institucijai, kuri atlieka cheminių medžiagų (teršalų), galinčių skleisti kvapą, tyrimus siekiant įvertinti, ar nėra pažeistos Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-362 (Žin., 2007, Nr. 55-2162) (toliau – HN 35:2007), nuostatos arba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paveda už atitinkamų reikalavimų laikymąsi atsakingai institucijai organizuoti ir atlikti cheminių medžiagų (teršalų), galinčių skleisti kvapą, tyrimus siekiant įvertinti ar nėra pažeistos leistinos ribinės aplinkos oro užterštumo vertės, nustatytos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakyme Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 100-3185; 2007, Nr. 67-2627) (toliau – Užterštumo ribinės vertės);

8.3.2. jei neįmanoma identifikuoti ir nustatyti cheminių medžiagų (teršalų), galinčių skleisti kvapą, Komisija tai nurodo Taisyklių 8.2.1 numatytoje pažymoje ir atlieka veiksmus, nurodytus Taisyklių IV etape;

8.3.3. už atitinkamų reikalavimų laikymąsi atsakinga institucija, nustačiusi HN 35:2007 ir Užterštumo ribinių verčių pažeidimus, informuoja skundą nagrinėjančią instituciją ir pareiškėją apie priimtą sprendimą;

8.3.4. už atitinkamų reikalavimų laikymąsi atsakinga institucija, nenustačiusi HN 35:2007 ir Užterštumo ribinių verčių pažeidimų, skundą ir visą su juo susijusią medžiagą nedelsdama perduoda skundą nagrinėjančiai institucijai, kuri nedelsdama toliau organizuoja Komisijos, nagrinėjusios konkretų skundą, darbą.

8.4. IV etapas – kvapo koncentracijos vertinimas, atliekamas Taisyklių 8.3.2 ir 8.3.4 punktuose nustatytais atvejais:

8.4.1. Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 8.3.2 ar 8.3.4 punktuose nurodytų dokumentų gavimo sudaro mėginių kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams paėmimo programą, kurią (kartu su skundu ir su juo susijusią medžiagą) ne vėliau kaip kitą darbo dieną pateikia VVSPT. Mėginių kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams paėmimo programoje turi būti nurodyta mėginių paėmimo vietos (adresai), taršos šaltiniai, taršos šaltinių duomenys, reikalingi kvapo koncentracijos modeliavimui, laikas, kurio metu jaučiamas didžiausias kvapo intensyvumas, kvapo pobūdis, gyventojų pasiūlymai, kada tikslingiausia atlikti kvapo mėginių paėmimą, kita tyrimų atlikimui reikšminga informacija;

8.4.2. VVSPT, gavusi iš Komisijos mėginių kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams paėmimo programą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ją perduoda Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai arba kitai akredituotai kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams paimti laboratorijai;

8.4.3. mėginiai kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams paimami gyvenamosios aplinkos ore ir/ar ūkinės komercinės veiklos taršos šaltiniuose;

8.4.4. ūkinės komercinės veiklos taršos šaltiniuose mėginiai kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams paimami:

8.4.4.1. organizuotame taršos šaltinyje arba, jeigu organizuotame taršos šaltinyje mėginio kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams paimti neįmanoma, intensyviausios taršos kvapais vietoje;

8.4.4.2. neorganizuoto taršos šaltinio intensyviausios taršos kvapais vietoje;

8.4.5. mėginius kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams paima ir į akredituotą laboratoriją laboratoriniams tyrimams atlikti pristato Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija arba kita akredituota kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams paimti laboratorija;

8.4.6. kvapo koncentracijos laboratoriniai tyrimai ir mėginių kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams paėmimas turi būti atliekamas Lietuvos standarte LST EN 13725: 2004+AC:2006 „Oro kokybė. Kvapo koncentracijos nustatymas dinamine olfaktometrija“ (toliau – LST EN 13725:2004+AC:2006) arba lygiaverčiame standarte numatytu metodu. Kvapo koncentracijos laboratorinius tyrimus pagal LST EN 13725:2004+AC:2006 arba lygiavertį standartą atlieka akredituota laboratorija;

8.4.7. VVSPT, gavusi iš laboratorijos kvapo koncentracijos taršos šaltinyje rezultatus, nedelsdama organizuoja kvapo modeliavimo atlikimą. Organizuodama kvapo modeliavimo atlikimą, jam atlikti būtinus duomenis VVSPT turi teisę nemokamai gauti iš kitų valstybės institucijų;

8.4.8. kvapo koncentracijos gyvenamosios aplinkos ore išmatuojamos ar apskaičiuojamos modeliavimo būdu pagal kvapo koncentracijos, nustatytos taršos šaltinyje, laboratorinių tyrimų rezultatus. Kvapo modeliavimas atliekamas pasirenkant kvapo sklaidos skaičiavimo modelį pagal Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 (Žin., 2008, Nr. 143-5768). Kvapo modeliavimo duomenys galioja iki tol, kol nepasikeitė ūkinės komercinės veiklos sąlygos.

9. VVSPT, gavusi kvapo koncentracijos gyvenamosios aplinkos ore matavimo ar skaičiavimo modeliavimo būdu rezultatus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kvapo koncentracijos gyvenamosios aplinkos ore matavimo ar skaičiavimo modeliavimo būdu rezultatų gavimo dienos juos perduoda skundą nagrinėjančiai institucijai.

 

IV. KOMISIJOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

10. Skundą nagrinėjanti institucija, gavusi kvapo koncentracijos gyvenamosios aplinkos ore matavimo ar skaičiavimo modeliavimo būdu rezultatus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kvapo koncentracijos gyvenamosios aplinkos ore matavimo ar skaičiavimo modeliavimo būdu rezultatų gavimo dienos priima atitinkamą sprendimą:

10.1. skundą laikyti nepagrįstu, jei kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos ore neviršija 8 europinių kvapo vienetų (8 OUE/m3);

10.2. skundą laikyti pagrįstu, jei kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos ore viršija 8 europinius kvapo vienetus (8 OUE/m3).

11. Skundą nagrinėjanti institucija, priėmusi Taisyklių 10.1 arba 10.2 punkte nurodytą sprendimą, apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėją.

12. Skundą nagrinėjanti institucija, priėmusi Taisyklių 10.2 punkte nurodytą sprendimą, įpareigoja ūkinės komercinės veiklos vykdytoją per 30 kalendorinių dienų pateikti su leidimą (licenciją) ūkinei komercinei veiklai išdavusia institucija bei savivaldybės administracija suderintą kvapų skleidimo sumažinimo veiksmų planą, kuriame turi būti nurodytos kvapų skleidimą mažinančios priemonės, jų įvykdymo terminai.

 

V. KOMISIJOS SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS

 

13. Ūkinės komercinės veiklos vykdytojas kvapų skleidimą mažinančias priemones turi įvykdyti ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų, išskyrus jei pateikiami dokumentai, pagrindžiantys, kad kvapų skleidimą mažinančioms priemonėms įgyvendinti reikia didelių kapitalinių sąnaudų ir ilgesnio laiko, nuo kvapų skleidimo sumažinimo veiksmų plano pateikimo skundą nagrinėjančiai institucijai dienos.

14. Įvykdęs kvapų skleidimo sumažinimo veiksmų plano priemones, ūkinės komercinės veiklos vykdytojas privalo pateikti skundą nagrinėjančiai institucijai kvapo koncentracijos laboratorinių tyrimų rezultatus, patvirtinančius kvapo koncentraciją gyvenamosios aplinkos ore po plane numatytų priemonių įdiegimo.

15. Ūkinės komercinės veiklos vykdytojui per Taisyklių 12 punkte nustatytą terminą nepateikus suderinto kvapų skleidimo sumažinimo veiksmų plano, neįvykdžius plane numatytų priemonių, nepateikus kvapo koncentracijos laboratorinių tyrimų rezultatų arba pateikus kvapo koncentracijos ribines vertes viršijančius laboratorinių tyrimų rezultatus, skundą nagrinėjanti institucija kreipiasi į licenciją (leidimą) ūkinei komercinei veiklai išdavusią instituciją dėl išduotos licencijos (leidimo) sustabdymo.

 

_________________


Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos

ore taisyklių

priedas

 

(Pažymos apie kvapą forma)

 

___________________________________________________________________________

(Kvapų kontrolės komisijos pavadinimas)

 

Pažyma apie kvapą

 

_________________ Nr.

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Komisija, sudaryta ______________________________________________________

(įsakymo, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris)

___________________________________________________________________________ :

Komisijos pirmininkas ___________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos)

___________________________________________________________________________

Komisijos nariai: _______________________________________________________

(vardai, pavardės, pareigos)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

nagrinėjanti asmens skundą dėl ūkinės komercinės veiklos_____________________________ ,

(veiklos pavadinimas)

___________________________________________________________________________ ,

vykdomos __________________________________________________________________ ,

(adresas)

skleidžiamo kvapo gyvenamosios aplinkos ore _____________________________________ ,

(adresas)

įvertino kvapą bei jo pobūdį (pridedamos komisijos narių užpildytos pažymos apie kvapą individualaus vertinimo lentelės).

 

Komisijos išvados: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA.                lapai (-ų).

 

Komisijos pirmininkas

______________

(parašas)

___________________

(vardas, pavardė)

Komisijos nariai

______________

______________

______________

___________________

___________________

___________________

 

_________________


Pažymos apie kvapą

priedas

 

PAŽYMOS APIE KVAPĄ INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ

 

Eil.Nr.

Gyvenamosios aplinkos adresas, vieta

Kvapo pobūdis

Kvapas jaučiamas / nejaučiamas

Data, laikas

Ūkinės komercinės veiklos adresas, vieta

Kvapo pobūdis

Kvapas jaučiamas / nejaučiamas

Data, laikas

Gyvenamosios aplinkos ore jaučiamas kvapas gali / negali būti siejamas su ūkine komercine veikla

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narys

____________

(parašas)

_____________________

(vardas, pavardė)

 

_________________