LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL SUSISIEKIMO MINISTRO 2004 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3-96 „DĖL SKAITMENINIŲ TACHOGRAFŲ SISTEMOS ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. rugsėjo 22 d. Nr. 3-474

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. 3-96 „Dėl skaitmeninių tachografų sistemos įgyvendinimo užtikrinimo“ (Žin., 2004, Nr. 29-944, Nr. 39-1276):

Išdėstau 1 punktą taip:

1. Skiriu Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos būti atsakingą už skaitmeninių tachografų ir jų kortelių sistemos įdiegimą bei šios sistemos funkcionavimą ir priežiūrą“.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS