LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 1999 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO Nr. 417 „DĖL LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIO DOKUMENTO LAND 4-99 TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-729

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinį dokumentą „Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai naudoti projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarka“ (LAND 4-99), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 tvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr.112-3263; 2008, Nr. 144-5800):

1. Išdėstau 17 punktą taip:

17. Kai naujas (nauji) gręžinys (gręžiniai) įrengiami aprūpinti geriamuoju vandeniu ar vandens šilumine energija esamus ūkio objektus, individualius sklypus, sodininkų bendrijas, projektas derinamas savivaldybės padalinyje, esant teritorinio visuomenės sveikatos priežiūros centro suderinimui [9.14]“.

2. Išdėstau 28 punktą taip:

28. Gręžimo įmonė, įrengusi gręžinį, turi atlikti parengiamąjį išpumpavimą, jo pabaigoje paimti vandens mėginius šiems vandens saugos ir kokybės rodikliams nustatyti:

28.1. viešojo vandens tiekimo gręžiniams ministerijų, žinybų atestuotose arba akredituotose laboratorijose – toksinius ir indikatorinius rodiklius, nurodytus HN 24:2003 [9.16];

28.2. individualaus vandens tiekimo gręžiniams ministerijų, žinybų atestuotose arba akredituotose laboratorijose – pH, savitąjį elektrinį laidį, azoto junginius (NH4, NO2, NO3) ir geležį;

28.3. mineralinio vandens gręžiniams akredituotose laboratorijose – rodiklius, nurodytus HN 28:2003 [9.18]“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas