LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO VALIUTOS FONDŲ IR ATSKAITYMŲ KONVERTUOJAMA VALIUTA ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

1991 m. balandžio 15 d. Nr. 136

Vilnius

 

 

Vykdydama Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. kovo 21 d. nutarimą Nr. I-1160 „Dėl Lietuvos Respublikos valiutos fondų ir atskaitymų konvertuojama valiuta įstatymo įsigaliojimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Atsižvelgiant į nurodytuoju Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu nustatytus skaičiuojamąjį ir laikiną rinkos rublio ir JAV dolerio kursus, patvirtinti rublio ir konvertuojamų valiutų skaičiuojamuosius ir laikinus rinkos kursus pagal priedėlį.

2. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos įmonės ne vėliau kaip iki 1991 m. birželio 1 d. privalo atlikti visų įplaukų ir išlaidų, gautų ir padarytų konvertuojama valiuta (pradedant 1991 m. sausio 1 d.) perskaičiavimą pagal laikiną rinkos rublio ir konvertuojamos valiutos kursą.

3. Nustatyti, kad valstybinių ir valstybinių akcinių įmonių valiutinių lėšų likučių 1991 m. kovo 22 d. perskaičiavimo pagal laikiną rinkos kursą (1 JAV doleris – 20 rublių) rezultatai, tenkantys valstybinio kapitalo daliai, yra priskiriami įstatiniam valstybiniam kapitalui.

Užsienio investicijos įvertinamos taikant skaičiuojamąjį kursą (1 JAV doleris – 2 rubliai).

4. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos įmonės, gaunančios įplaukas rubliais ir konvertuojama valiuta, 1991 metų I ketvirčio pelno mokestį apskaičiuoja, atsižvelgdamos į buhalterinėje apskaitoje ir apyskaitoje padarytą įmonės įplaukų ir išlaidų konvertuojama valiuta perskaičiavimą į rublius.

5. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos valstybinės ir valstybinės akcinės įmonės 20 procentų valiutos įplaukų, o įmonės, už valiutą įsigyjančios prekes pardavimui, 20 procentų valiutos įplaukų, viršijančių valiutos išlaidas toms prekėms įsigyti, gautų nuo 1991 m. sausio 1 d. iki nutarimo priėmimo dienos, atskaito į valiutos fondus per 15 dienų nuo šio nutarimo priėmimo dienos. Tokiu terminu taip pat daro privalomus valiutos atskaitymus kitos įmonės už jų realizuotą už valiutą valstybinėse ir valstybinėse akcinėse įmonėse pagamintą produkciją.

Atskaitymai nedaromi nuo tos įplaukų dalies, kuri tenka užsienio fiziniams ir juridiniams asmenims.

Lietuvos Respublikos valiutos fondų tvarkytojai – Finansų ministerija bei aukštesniosios pakopos savivaldybės už šias privaloma tvarka atskaitytas valiutos lėšas apmoka įmonėms rubliais per 20 dienų nuo valiutos gavimo į fondus dienos pagal skaičiuojamąjį rublio ir konvertuojamos valiutos įkainojimą.

1991 metų I ketvirčio įmonių pelno (pajamų) mokestis rubliais ir valiuta, akcizo (pridėtiniai) mokesčiai ir kitos rinkliavos konvertuojama valiuta apskaičiuojamos ir sumokamos šioms įmokoms apskaičiuoti bei sumokėti nustatyta tvarka ir laiku.

6. Nustatyti, kad skaičiuojant pelno (pajamų) mokesčio dalį, priklausančią sumokėti konvertuojama valiuta, iš įmonės įplaukų konvertuojama valiuta atskaitoma 20 procentų privaloma tvarka parduotų valstybei šių įplaukų, o prie įplaukų rubliais pridedamos pajamos rubliais, gautos už privaloma tvarka parduotą valstybei valiutą pagal skaičiuojamąjį kursą.

7. Nustatyti, kad valstybinės ir valstybinės akcinės įmonės bei kitos įmonės, realizuojančios valstybinėse ir valstybinėse akcinėse įmonėse pagamintą produkciją, pateikia banko įstaigai mokėjimo dokumentus dėl 20 procentų valiutos įplaukų, gautų po šio nutarimo priėmimo dienos, atskaitymo į Lietuvos valstybės bei aukštesniosios pakopos savivaldybių valiutos fondus per 5 darbo dienas po banko pranešimo apie įplaukusią į įmonės sąskaitą valiutą gavimo.

Valstybinės ir valstybinės akcinės įmonės bei kitos įmonės, realizuojančios valstybinėse ir valstybinėse akcinėse įmonėse pagamintą produkciją, už valiutą įsigyjančios prekes pardavimui, 20 procentų per mėnesį gautų valiutos įplaukų, viršijančių valiutos išlaidas toms prekėms įsigyti, atskaito į valiutos fondus iki kito mėnesio 10 dienos.

Laiku neatskaičius į valiutos fondus priklausančių sumų, imami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 16 straipsnyje nustatyto dydžio delspinigiai (0,5 procento už kiekvieną praleistą dieną).

Už privaloma tvarka atskaitytas valiutos lėšas įmonėms turi būti sumokėta rubliais iš atitinkamų biudžetų per 5 dienas nuo valiutos gavimo dienos.

8. Nustatyti, kad kai valstybinės ir valstybinės akcinės įmonės, realizuojančios produkciją ir teikiančios paslaugas už valiutą, perduoda dalį valiutinių lėšų kitoms įmonėms, susijusioms su šios produkcijos gamyba ir paslaugų teikimu, privalomai 20 procentų valiutos įplaukų parduoda tik įmonės, realizuojančios produkciją ir teikiančios paslaugas už valiutą, nuo visos įplaukų sumos, neatskaičius perduotų sumų.

Pelno mokestį už valiutą, perduotą kitoms įmonėms, moka šias lėšas gaunančios įmonės.

9. Pavesti Finansų ministerijai iki 1991 m. balandžio 20 dienos:

vadovaujantis Lietuvos Respublikos laikinuoju valiutos fondų ir atskaitymų konvertuojama valiuta įstatymu bei kitais mokesčių įstatymais, parengti valiutos privalomo pardavimo, pelno (pajamų) mokesčio, akcizo (pridėtinių) mokesčių ir kitų rinkliavų konvertuojama valiuta apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarką;

nustatyti akcizų dydžius valiuta prekėms, kurių akcizo dydis yra nustatytas rubliais už prekės vienetą.

10. Pavesti Materialinių išteklių ministerijai kartu su Ekonomikos ministerija ir Finansų ministerija nustatyti iki 1991 m. balandžio 25 d. atsiskaitymo už gamtos išteklius ir centralizuotai tiekiamas žaliavas, naudojamus produkcijai, realizuojamai už konvertuojamą valiutą, pagaminti, tvarką.

11. Nustatyti, kad savivaldybių valdymo valiutinių išlaidų normatyvus, iš jų komandiruotėms, Lietuvos Respublikos Vyriausybė tvirtina pateikus savivaldybėms jų planuojamo valiutos fondo apimtį.

12. Nustatyti, kad kredito įstaigos 5 procentų valstybinį mokestį valiuta už valiutos keitimo (pirkimo, pardavimo) operacijas perveda į valstybės ir savivaldybių valiutos fondus kiekvienos savaitės pirmą darbo dieną.

13. Nustatyti, kad visos įmonės 1991 metų I ketvirtį valiutos atskaitymus ir mokesčius perveda į Lietuvos valstybės valiutos fondo sąskaitas.

Aukštesniosios pakopos savivaldybės iki 1991 m. gegužės 1 d. turi pranešti Finansų ministerijai atidarytų valiutinių sąskaitų rekvizitus.

Įpareigoti Finansų ministeriją iki 1991 m. gegužės 15 d. pervesti į savivaldybių sąskaitas joms priklausančias valiutos sumas.

14. Lietuvos Respublikos įmonės turi atidaryti valiutos sąskaitas Lietuvos banke ar užsienio bankuose (išskyrus TSRS) ir pervesti į jas turimas valiutines lėšas.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                                 G. VAGNORIUS

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1991 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 136

priedėlis

 

Rublio ir konvertuojamų valiutų skaičiuojamieji ir laikini rinkos kursai

 

(rubliais)

Valiuta

Skaičiuojamasis kursas

Laikinas rinkos kursas

1 JAV doleris

2

20

1 Australijos doleris

1,54

15,38

1 Austrijos šilingas

0,17

1,71

1 svaras sterlingų

3,53

35,32

1 Belgijos frankas

0,06

0,58

1 Vokietijos markė

1,20

11,99

1 Olandijos guldenas

1,06

10,63

1 Danijos krona

0,31

3,13

1 Italijos lira

0,0016

0,016

1 Kanados doleris

1,73

17,26

1 Norvegijos krona

O,31

3,07

1 Suomijos markė

0,51

5,06

1 Prancūzijos frankas

0,36

3,56

1 Švedijos krona

0,33

3,30

1 Šveicarijos frankas

1,42

14,16

1 Jugoslavijos dinaras

O,13

1,33

1 Japonijos jena

0,014

0,14

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS APARATO

VADOVO PIRMASIS PAVADUOTOJAS                                                               K. ČILINSKAS