LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ĮSTATYMO 31 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. spalio 15 d. Nr. IX-1136

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 34-620; 1995, Nr. 53-1294; 1996, Nr. 100-2262; 2000, Nr. 42-1191, Nr. 58-1706)

 

1 straipsnis. 31 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 31 straipsnį nauja 3 dalimi:

„Vyriausybės nustatytais atvejais, įveisiant mišką nenašioje, nepatogaus naudojimo ir nenaudojamoje žemės ūkio paskirties žemėje, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nekeičiama arba keičiama supaprastinta Vyriausybės nustatyta tvarka.“

2. Buvusias 31 straipsnio 3 ir 4 dalis laikyti atitinkamai 4 ir 5 dalimis.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________