VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2004 M. GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMO NR. 1S-26 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS INSTITUCIJŲ, KOMPETENTINGŲ IŠDUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 29 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTUS DOKUMENTUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. vasario 13 d. Nr. 1S-12

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2002, Nr. 118-5296; 2003, Nr. 57-2529, Nr. 123-5579; 2004, Nr. 7-130, Nr. 96-3520, Nr. 116-4321; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 6 dalimi,

1. Pakeičiu Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 1S-26 patvirtintą Lietuvos Respublikos institucijų, kompetentingų išduoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedamas).

2. Nustatau, kad šiuo įsakymu pakeistas dokumentas galioja atliekant pirkimus pagal 2005 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. X-471 (Žin., 2006, Nr. 4-102).

 

 

DIREKTORIUS                                                                                      RIMGAUDAS VAIČIULIS

 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004

m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 1S-26

(Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006

m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1S-12

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS INSTITUCIJŲ, KOMPETENTINGŲ IŠDUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTUS DOKUMENTUS, SĄRAŠAS

 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus išduoda šios institucijos:

1. Teismai išduoda išrašus iš teismų sprendimų, jei tokie yra, Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais atvejais.

2. Valstybės įmonė Registrų centras išduoda išrašus Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais.

3. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduoda fiziniams asmenims – pažymas apie jų teistumą (neteistumą), juridiniams asmenims – pažymas apie teismo priimtus sprendimus Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 3 punkte nurodytais atvejais.

4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigos, susijusios su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduoda pažymas Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytu atveju, kai draudėjas yra įregistruotas Lietuvos Respublikoje.

5. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos išduoda pažymas Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 6 punkte nurodytu atveju.

______________