LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS KULTŪROS POLITIKOS NUOSTATŲ

 

2001 m. gegužės 14 d. Nr. 542

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pritarti Lietuvos kultūros politikos nuostatoms (pridedama).

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                       Rolandas Paksas

 

Kultūros ministras                                                                          Gintautas Kėvišas

______________

 


PRITARTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 542

 

LIETUVOS KULTŪROS POLITIKOS NUOSTATOS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Šiose nuostatose vadovaujamasi tuo, kad Lietuvos kultūra:

1.1. yra individo ir tautos kūrybinių galių išraiška, jų tapatumo ir išlikimo garantija;

1.2. formuoja ir atskleidžia skirtingų visuomenės grupių, tautinių bendrijų dvasines ir medžiagines vertybes;

1.3. padeda plėtoti ir ugdyti demokratinę, laisvą, atvirą visuomenę;

1.4. skatina šalies socialinę ekonominę plėtrą, stiprina jos saugumą.

2. Lietuvoje garantuojamos ir ginamos pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės, iš jų ir kultūros teisės. Lietuvos kultūros politika grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, tarptautinėmis kultūros srities sutartimis ir susitarimais, kitais teisės aktais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programomis.

3. Šios nuostatos apibrėžia kultūros politikos tikslus, principus, uždavinius ir jų įgyvendinimo būdus, jomis siekiama sudaryti sąlygas kryptingai ir suderintai valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų, taip pat visuomenės kultūrinei veiklai.

 

II. KULTŪROS POLITIKOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, JŲ ĮGYVENDINIMO PRINCIPAI

 

4. Atsižvelgiant į Lietuvos kultūros pokyčių reikmes, esamą kultūros būklę ir reiškinius, darančius įtaką nacionalinės kultūros raidai, nustatomi šie kultūros politikos tikslai:

4.1. išsaugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą;

4.2. skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę;

4.3. plėtoti informacinę visuomenę;

4.4. skatinti nacionalinės kultūros atvirumą;

4.5. sudaryti visuomenei sąlygas dalyvauti kultūroje ir ją vartoti.

5. Kad pasiektų nurodytųjų tikslų, valstybės ir savivaldybių institucijos įgyvendina šiuos uždavinius:

5.1. saugodamos ir puoselėdamos nacionalinės kultūros tapatumą:

5.1.1. užtikrina lietuvių kalbos apsaugą ir tęstinumą;

5.1.2. globoja etninę kultūrą, vietos tradicijas;

5.1.3. saugo kultūros paveldą, jo kultūrinę vertę;

5.1.4. remia užsienio lietuvių bendruomenių pastangas išsaugoti tautinį tapatumą;

5.1.5. remia Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų kultūrą ir švietimą;

5.2. skatindamos kūrybinę veiklą ir meno įvairovę:

5.2.1. remia profesionalųjį meną ir kūrybinę veiklą, meno kūrėjų organizacijas;

5.2.2. užtikrina meninės kūrybos sklaidą;

5.2.3. skatina kultūros industrijos plėtrą;

5.2.4. sudaro sąlygas įgyti profesinį meninį išsilavinimą;

5.3. plėtodamos informacinę visuomenę:

5.3.1. sudaro sąlygas gauti informaciją apie Lietuvą ir pasaulį;

5.3.2. išplečia galimybes pažinti nacionalinę ir užsienio tautų istoriją, meną, kultūrą;

5.3.3. rengia kultūros darbuotojus dirbti informacinėje visuomenėje;

5.4. skatindamos nacionalinės kultūros atvirumą:

5.4.1. rūpinasi Lietuvos kultūros sklaida užsienyje;

5.4.2. sudaro sąlygas pažinti kitų tautų kultūrą Lietuvoje;

5.5. sudarydamos sąlygas visuomenei dalyvauti kultūroje, ją vartoti:

5.5.1. remia mėgėjų kūrybinę veiklą;

5.5.2. įgyvendina regioninę kultūros politiką;

5.5.3. remia nevyriausybinių organizacijų kultūrinę veiklą.

6. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įgyvendindamos kultūros politiką, laikosi šių principų:

6.1. demokratiškumo (kiekvienas visuomenės narys turi teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl kultūros, imtis kultūrinės veiklos pagal savo pomėgius ir interesus, naudotis kultūros paslaugomis);

6.2. tapatumo (lietuviai ir Lietuvoje gyvenančios tautinės bendrijos turi teisę saugoti ir puoselėti nacionalinę kultūrą);

6.3. decentralizacijos (sprendimai ir atsakomybė už kultūros politikos formavimą ir įgyvendinimą padalijami tarp valstybės ir savivaldybių institucijų, sudaromos sąlygos plėtoti kultūros savivaldą);

6.4. atvirumo (sudaromos sąlygos skleisti Lietuvos kultūrą pasaulyje, susipažinti su kitų tautų kultūra).

 

III. NACIONALINĖS KULTŪROS TAPATUMO IŠSAUGOJIMAS IR
PUOSELĖJIMAS

 

7. Būdama atvira pasauliui, valstybė kartu prisiima atsakomybę už šalies gyventojų puoselėjamų kultūros vertybių ir tradicijų apsaugą. Globalizacijos, integracijos į Europos Sąjungą procesai, stiprėjantis didžiųjų pasaulio valstybių kultūrų ir kalbų spaudimas sąlygoja atitinkamus kultūros tapatumo išsaugojimo ir puoselėjimo uždavinius, kurie išdėstyti šių nuostatų 8–12 punktuose.

8. Lietuvių kalbos apsauga. Tautos tapatumą pirmiausia apibūdina jos kalba. Šalyje užtikrinamos lietuvių kalbos visuotinio vartojimo, prieinamumo, taikymo naujose informacijos technologijose ir ryšių priemonėse sąlygos.

Lietuvių kalbos apsaugos uždaviniai yra šie:

8.1. sukurti lietuvių kalbos apsaugai būtiną teisinę bazę;

8.2. rengti ir įgyvendinti lietuvių kalbos tyrimų ir išsaugojimo programas;

8.3. ugdyti visuomenės poreikį vartoti taisyklingą lietuvių kalbą.

9. Etninės kultūros ir vietos tradicijų globa. Etninė kultūra ir vietos tradicijos puoselėjamos kaip tautos orumo, savarankiškumo ir savitumo pagrindas. Krašto kultūrai svarbu, kad neigiami globalizacijos reiškiniai nesunaikintų gyventojų bendruomenių, etnografinių regionų kultūros tradicijų.

Etninės kultūros ir vietos tradicijų globos uždaviniai yra šie:

9.1. įgyvendinti teisės aktuose nustatytą valstybinę etninės kultūros globą;

9.2. formuoti valstybinę etninės kultūros globą įtvirtinančių institucijų ir joms pavaldžių etninės kultūros įstaigų sistemą;

9.3. parengti ir įgyvendinti valstybines etninės kultūros plėtros programas, ilgalaikius Lietuvos etnografinių regionų, kaimų išsaugojimo projektus, užtikrinančius etninės kultūros ir vietos tradicijų tęstinumą;

9.4. propaguoti etninės kultūros paveldą, padaryti jį prieinamą visuomenei;

9.5. teikti valstybės paramą lietuvių etninės kultūros paveldo užsienyje apsaugai.

10. Kultūros paveldo ir jo kultūrinės vertės išsaugojimas. Kultūros paveldo išsaugojimas ir kultūros vertybių gausinimas padeda įtvirtinti nacionalinį tapatumą. Kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių tinkama priežiūra bei populiarinimas skatina turizmą šalyje, prisideda prie Lietuvos ekonomikos plėtros ir patrauklaus šalies įvaizdžio kūrimo. Kultūros paveldas yra nacionalinio saugumo objektas.

Kultūros paveldo ir jo kultūrinės vertės išsaugojimo uždaviniai yra šie:

10.1. suderinti kultūros vertybių apsaugą reglamentuojančius teisės aktus tarpusavyje, taip pat suderinti juos su kitais teisės aktais, įgyvendinti tarptautines kultūros paveldo konvencijas;

10.2. nustatyti optimalią kultūros paveldo valdymo struktūrą, suderinti kultūros paveldo institucijų funkcijas;

10.3. parengti ilgalaikę kultūros vertybių išsaugojimo programą, paremtą aiškiais kriterijais ir prioritetais;

10.4. užtikrinti kultūros vertybių apskaitą;

10.5. sukurti investicijų į kultūros paveldą skatinimo ir kompensavimo už jo saugojimą mechanizmą;

10.6. nustatyti aiškius paminklosaugos reikalavimus kultūros paveldo savininkams ir valdytojams;

10.7. rūpintis Lietuvos kultūros paveldu užsienyje ir integruoti jį į nacionalinę kultūrą;

10.8. ugdyti visuomenę, kad ji suvoktų kultūros paveldo vertę ir svarbą;

10.9. tobulinti ir padaryti prieinamą informacinę kultūros paveldo duomenų bazę;

10.10. plėtoti kultūros paveldo apsaugos ir turizmo institucijų ryšius;

10.11. susieti kultūros paveldo apsaugą su gyventojų kultūros poreikiais, kultūros paslaugų teikimu.

11. Parama užsienio lietuvių bendruomenėms ir organizacijoms. Užsienyje gyvenančių lietuvių kultūra yra neatskiriama Lietuvos kultūros dalis. Valstybės pareiga – teikti paramą lietuvių bendruomenėms ir organizacijoms, siekiančioms išsaugoti tautinį tapatumą, kultūrą, gimtąją kalbą.

Paramos užsienio lietuvių bendruomenėms ir organizacijoms uždaviniai yra šie:

11.1. rengti ir įgyvendinti paramos užsienio lietuvių bendruomenėms programas;

11.2. sudaryti sąlygas užsienio lietuviams palaikyti ir stiprinti ryšius su Lietuva, dalyvauti šalies kultūriniame gyvenime.

12. Parama Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų kultūrai. Lietuvoje gyvenančios tautinės mažumos savo tradicijomis, kultūros paveldu, papročiais, gyvenimo būdu turtina krašto kultūrą. Remdama tautinių mažumų kultūrą, valstybė siekia įtvirtinti kitų tautų Lietuvos piliečių kultūros teises, sudaryti jiems sąlygas dalyvauti šalies kultūriniame gyvenime, puoselėti jų kultūros tradicijas ir paveldą.

Paramos Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų kultūrai uždaviniai yra šie:

12.1. remti Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų kultūros programas;

12.2. sudaryti sąlygas tautinėms mažumoms dalyvauti šalies kultūriniame gyvenime;

12.3. skatinti Lietuvoje gyvenančių tautų kultūrinius ryšius.

 

IV. KŪRYBINĖS VEIKLOS IR MENO ĮVAIROVĖS SKATINIMAS

 

13. Meninė kūryba, profesionalusis menas atspindi kūrybos įvairovę, parodo šalies kultūros lygį. Valstybė užtikrina laisvą kūrybinę veiklą, profesionaliojo meno prieinamumą, menininkų profesinį parengimą. Valstybės parama menininkams ir jų organizacijoms sąlygoja Lietuvos meno pajėgumą konkuruoti pasaulio meno rinkoje, padeda kurti patrauklų valstybės įvaizdį. Svarbiausieji kūrybinės veiklos ir meno įvairovės skatinimo uždaviniai išdėstyti šių nuostatų 14–17 punktuose.

14. Parama menininkams, kūrybinei veiklai ir meno kūrėjų organizacijoms. Valstybės parama menininkams siekiama skatinti meno įvairovę, kūrybinę veiklą, sudaryti palankesnes kūrybos sąlygas. Meno kūrėjų organizacijos, gaudamos paramą, dalyvauja šalies kultūriniame gyvenime, prisideda prie svarbių visuomenės kultūros, estetinio ugdymo programų. Autorių teisių ir gretutinių teisių gynimas užtikrina kūrėjo teises ir jo darbo rezultatų apsaugą.

Paramos menininkams, kūrybinei veiklai ir meno kūrėjų organizacijoms uždaviniai yra šie:

14.1. apibrėžti meno kūrėjo statusą;

14.2. nustatyti valstybės paramos kūrybinei veiklai ir meno kūrėjų organizacijoms sistemą;

14.3. taikyti meno kūrybos produktams, jų sklaidai ir kūrybos sąlygoms palankią valstybės mokesčių politiką;

14.4. sukurti kultūros ir meno papildomo finansavimo šaltinius, skatinti įvairias jų rėmimo formas;

14.5. įgyvendinti autorių ir gretutinių teisių gynimo strategiją;

14.6. sudaryti sąlygas kūrėjams plačiau taikyti meno kūryboje naujas technologijas.

15. Meninės kūrybos sklaida. Valstybės ir savivaldybių kultūros ir meno įstaigos skatinamos teikti profesionaliojo meno paslaugas viso krašto gyventojams, jos sudaro sąlygas visuomenei pažinti profesionaliąją meninę kūrybą. Meninei kūrybai skleisti valstybės ir savivaldybių institucijos numato investicijas į kultūros įstaigų statybą ir atnaujinimą.

Meninės kūrybos sklaidos uždaviniai yra šie:

15.1. remti profesionaliojo meno pristatymą regionuose ir kaimuose;

15.2. kaupti ir populiarinti šiuolaikinę meninę kūrybą;

15.3. sudaryti sąlygas visuomenei pažinti šiuolaikinę meninę kūrybą;

15.4. įvertinti valstybės ir savivaldybių kultūros įstaigų tinklą, nustatyti jo optimizavimo kryptis;

15.5. nustatyti tvarką, skatinančią meno kūrinių panaudojimą iš valstybės ir savivaldybių lėšų pastatytuose visuomeniniuose pastatuose ir aplinkos erdvėse;

15.6. remti šalies menininkų dalyvavimą tarptautinėse programose;

15.7. skatinti Lietuvos kultūros ir meno sklaidą spaudoje, radijuje ir televizijoje.

16. Kultūros ir meno industrija. Audiovizualinė produkcija, knygų ir elektroninė leidyba, meno ir kultūros produktų platinimas sudaro reikšmingą šiuolaikinės kultūros dalį, susijusią su ekonomikos plėtra, verslo skatinimu, užimtumu, gyventojų kultūros poreikių tenkinimu.

Kultūros ir meno industrijos uždaviniai yra šie:

16.1. remti vertingų kultūrai leidinių (spaudos, garso ir vaizdo) leidybą;

16.2. taikyti palankią mokesčių politiką leidybai, kino gamybai ir platinimui;

16.3. puoselėti knygos meną, populiarinti lietuvišką knygą;

16.4. remti lietuviškų filmų gamybą;

16.5. nustatyti teisines ir administracines priemones, užtikrinančias audiovizualinės produkcijos autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą;

16.6. kaupti ir saugoti Lietuvos audiovizualinį palikimą;

16.7. kaupti ir skleisti informaciją apie leidybą ir audiovizualinę produkciją.

17. Menininkų profesinis rengimas. Valstybė sudaro sąlygas įgyti visų lygių profesinį meninį išsilavinimą. Estetinis ugdymas švietimo įstaigose yra būtina sąlyga, įgalinanti kelti šalies gyventojų meninę kultūrą.

Menininkų profesinio rengimo uždaviniai yra šie:

17.1. nustatyti valstybės valdymo institucijų, socialinių partnerių, mokymo įstaigų ryšius bei priemones rengiant, įdarbinant ir perkvalifikuojant meno specialistus;

17.2. rengti ir įgyvendinti dabarties reikalavimus atitinkančias menininkų mokymo aukštosiose meno mokyklose programas;

17.3. remti vaikų ir jaunimo meninį ugdymą, estetinio lavinimo aukštosiose mokyklose programas;

17.4. sudaryti sąlygas menininkams toliau mokytis, tobulintis užsienyje.

 

V. INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTRA

 

18. Informacinės visuomenės plėtra  vienas iš strateginių valstybės tikslų. Naujausios technologijos priemonės skatina dideles permainas visuomenės ir kiekvieno piliečio gyvenime, plečia ir intensyvina tarptautinius ryšius. Pagrindinės kultūros įstaigos, kurių funkcijos sietinos su informacinės visuomenės plėtra, yra bibliotekos ir muziejai. Bibliotekų ir muziejų modernizavimo programų įgyvendinimas sudaro sąlygas plėtoti informacinę visuomenę. Svarbiausieji informacinės visuomenės plėtros uždaviniai išdėstyti šių nuostatų 19–21 punktuose.

19. Pasiekti, kad Lietuvos bibliotekose gyventojams būtų prieinama informacija apie pasaulį ir jo kultūrą.

Bibliotekos vykdo žinių bei informacijos kaupimo, išsaugojimo ir skleidimo visuomenei funkciją. Šalyje diegiama bendra bibliotekų informacinė sistema. Būtina gerinti bibliotekų lankytojams teikiamas paslaugas, užtikrinti bibliotekų fondų prieinamumą. Valstybės parama siekiama garantuoti bibliotekų aprūpinimą spaudiniais ir kitais dokumentais.

Įgyvendinant numatytąjį uždavinį, būtina:

19.1. suformuoti apskričių bibliotekų tinklą, optimizuoti viešųjų bibliotekų tinklą;

19.2. toliau diegti Lietuvos bibliotekose informacines sistemas;

19.3. sudaryti skaitytojams sąlygas naudotis tarptautiniu bibliotekų abonementu ir globaliniais informacijos tinklais;

19.4. sudaryti bibliotekose tinkamas sąlygas kaupti ir saugoti nacionalinio kultūros ir mokslo paveldo objektus;

19.5. įgyvendinti bibliotekų modernizavimo programą.

20. Sudaryti sąlygas muziejuose pažinti nacionalinę ir užsienio tautų istoriją, kultūrą, meną.

Šiuolaikinio muziejaus veikla siejama su kultūros, švietimo, informacijos skleidimo funkcijomis. Šalies muziejuose sukauptos kultūros ir meno vertybės įgalina plėsti ir gerinti jų lankytojams teikiamas paslaugas. Muziejai turi derinti vertybių kaupimą ir saugojimą su komunikavimu, informacijos visuomenei teikimu ir jos švietimu.

Įgyvendinant numatytąjį uždavinį, būtina:

20.1. sukurti bendrą ir atvirą visuomenei Lietuvos muziejų rinkinių, teikiamų paslaugų duomenų bazę;

20.2. sudaryti muziejuose tinkamas sąlygas kaupti ir saugoti istorijos, kultūros, gamtos ir mokslo paveldo objektus, plėsti ir gerinti rinkinių restauravimo sąlygas;

20.3. plėsti muziejų savivaldą;

20.4. sudaryti sąlygas įgyti aukštąjį muziejininko išsilavinimą;

20.5. skatinti muziejų ryšius su švietimu, turizmu;

20.6. parengti ir įgyvendinti muziejų modernizavimo programą.

21. Rengti kultūros darbuotojus dirbti informacinėje visuomenėje.

Kultūros specialistų parengimas ir tęstinis mokymas lemia kultūros valdymo, kultūros ir meno renginių kokybę, sąlygoja kultūrinės veiklos ir darbo rezultatus. Kultūros specialistų ir kultūros administratorių tęstinis mokymas siejamas su nuolatiniu profesinių žinių ir darbo įgūdžių tobulinimu, pasirengimu naudotis ir taikyti darbe naujas technologijas, vadybos naujoves.

Įgyvendinant numatytąjį uždavinį, būtina:

21.1. parengti ir įgyvendinti dabarties reikalavimus atitinkančias kultūros specialistų profesinio rengimo ir jų tęstinio mokymo programas, atsižvelgiant į naujas technologijas;

21.2. dalyvauti tarptautinėse kultūros vadybos ir tęstinio mokymo programose.

 

VI. NACIONALINĖS KULTŪROS ATVIRUMAS

 

22. Kultūrai tenka svarbus vaidmuo kuriant atvirą visuomenę. Tarptautiniai kultūros ryšiai intensyvina ir įvairina šalies kultūrinį gyvenimą, didina krašto populiarumą, skatina visuomenės kultūrinę veiklą ir turizmą. Kultūros sklaida užsienyje sudaro galimybes formuoti patrauklų Lietuvos įvaizdį.

Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos derina organizacines, finansines, informacijos kaupimo ir sklaidos priemones, įgalinančias plėtoti tarptautinius kultūros ryšius ir pristatyti Lietuvos kultūrą užsienyje.

Nacionalinės kultūros sklaidos užsienyje ir užsienio tautų kultūros sklaidos Lietuvoje uždaviniai išdėstyti šių nuostatų 23 ir 24 punktuose.

23. Nacionalinės kultūros sklaidos užsienyje uždaviniai yra šie:

23.1. sukurti kultūros sklaidos užsienyje infrastruktūrą;

23.2. pristatyti Lietuvos kultūrą ir meną užsienio visuomenei;

23.3. parengti bendrą veiksmingą informacijos apie Lietuvos kultūrą kaupimo ir sklaidos sistemą;

23.4. integruoti nacionalinės kultūros sklaidą į Lietuvos užsienio politiką.

24. Užsienio tautų kultūros sklaidos Lietuvoje uždaviniai yra šie:

24.1. remti tarptautinius kultūros ir meno renginius bei programas;

24.2. bendradarbiauti su užsienio valstybių kultūros sklaidos įstaigomis.

 

VII. PRIEINAMUMAS IR DALYVAVIMAS KULTŪROJE

 

25. Valstybės ir savivaldybių institucijos sudaro sąlygas šalies gyventojams naudotis kultūros paslaugomis, dalyvauti kultūriniame gyvenime. Šalies gyventojų kultūrinė veikla, dalyvavimas mėgėjų kūrybinėje veikloje išreiškia visuomenės aktyvumą, jos poreikius ir vertybines nuostatas. Siekiant plėtoti visų šalies regionų kultūrą, rengiamos ir įgyvendinamos regionų kultūros plėtros programos. Svarbiausieji šios srities uždaviniai išdėstyti šių nuostatų 26–28 punktuose.

26. Regionų kultūra. Regionų kultūrą sąlygoja, ją formuoja krašto etninių kultūros tradicijų ir tarmių specifika, suderinti apskričių ir savivaldybių institucijų kultūros valdymo, finansavimo, informacijos kaupimo ir sklaidos veiksmai. Formuodama ir įgyvendindama regionų plėtros socialinę ekonominę politiką, valstybė numato ir įgyvendina priemones regionų kultūrai ugdyti.

Regionų kultūros plėtros uždaviniai yra šie:

26.1. parengti regionų kultūros plėtros programą;

26.2. suderinti valstybės, apskričių viršininkų ir savivaldybių funkcijas plėtojant regionų kultūrą;

26.3. sudaryti sąlygas apskričių viršininkams įgyvendinti įstatymų numatytas funkcijas kultūros srityje;

26.4. skatinti kultūros savivaldą regionuose;

26.5. skatinti ir remti regionų kultūros, turizmo, švietimo, verslo, aplinkosaugos institucijų ryšius.

27. Mėgėjų kūrybinė veikla. Mėgėjų kūrybinė veikla grindžiama gyventojų vienijimusi į kultūros ir meno kolektyvus, sambūrius, draugijas ir veikla juose. Krašto gyventojų, ypač vaikų ir jaunimo dalyvavimas mėgėjų kūrybinėje veikloje, folkloro, amatų puoselėjimas sudaro sąlygas išsaugoti tautines tradicijas.

Mėgėjų kūrybinės veiklos skatinimo uždaviniai yra šie:

27.1. atnaujinti vietos kultūros įstaigas, optimizuoti jų tinklą;

27.2. remti reikšmingus Lietuvos kultūrai mėgėjų meno renginius, puoselėti dainų švenčių tradicijas;

27.3. plėtoti mėgėjų kūrybos tyrimus, ją populiarinti, kaupti, skleisti informaciją apie ją;

27.4. plėtoti ir remti vaikų bei jaunimo dalyvavimą mėgėjų kūrybinėje veikloje (ypač švietimo įstaigose);

27.5. remti vietos bendruomenės kultūros ir meno programas.

28. Parama nevyriausybinėms organizacijoms. Lietuvos kultūriniame gyvenime reikšmingas nevyriausybinių organizacijų vaidmuo ir įtaka. Valstybės ir savivaldybių institucijų parama nevyriausybinių organizacijų kultūros ir meno programoms siekiama skatinti visuomenės iniciatyvą, plėsti kultūros paslaugas, geriau tenkinti įvairių kultūros ir meno renginių poreikį.

Paramos nevyriausybinių organizacijų kultūrinei veiklai uždaviniai yra šie:

28.1. sudaryti palankias sąlygas nevyriausybinių organizacijų kultūrinei veiklai;

28.2. skatinti valstybės ir savivaldybių institucijų bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis;

28.3. suteikti galimybę nevyriausybinių organizacijų atstovams dalyvauti kultūros valdyme;

28.4. sudaryti sąlygas nevyriausybinių organizacijų atstovams kelti kvalifikaciją.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NuostatOs

 

29. Už šių nuostatų įgyvendinimą atsako Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliotos valstybės valdymo institucijos, taip pat savivaldybių institucijos.

30. Kultūros ministras kasmet teikia Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei metinį pranešimą apie krašto kultūros būklę ir šių nuostatų įgyvendinimą.

31. Visuomenė įgyvendina šias nuostatas per Lietuvos kultūros ir meno tarybą, Lietuvos meno kūrėjų asociaciją, Kultūros savivaldos kolegiją, kitas atitinkamas kultūros sričių visuomenines organizacijas.

32. Šios nuostatos realizuojamos pagal Lietuvos kultūros plėtros programą (2001-2006 metų priemonių planą), kurioje išdėstytos priemonės, būtinos šiose nuostatose nurodytiems kultūros politikos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, taip pat numatyti jų vykdytojai, terminai ir finansavimo šaltiniai.

______________