LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS

S P R E N D I M A S

 

DĖL Vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. sp-65 „dėl viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos formos BEI jos užpildymo ir pateikimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2012 m. liepos 10 d. Nr. Sp-109

Vilnius

 

Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo (Žin., 2004, Nr. 135-4894; 2010, Nr. 63-3091; 2012, Nr. 78-4020) 23 straipsnio 2 dalies 2 punktu, n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos priedo formą stulpelio „Agitacinis siužetas per televiziją pagal Įstatymo 19 straipsnį“ pastaboje skaičių „90“ pakeičiant skaičiumi „30“ (forma pridedama).

2. Paskelbti šį sprendimą „Valstybės žiniose“.

 

 

 

Pirmininkas                                                                             Zenonas Vaigauskas