LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL MOKESČIŲ POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERTVARKYMO Į FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBĄ PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. balandžio 5 d. Nr. 481

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 33-1250), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pertvarkyti Mokesčių policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos.

2. Patvirtinti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatus (pridedama).

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 4 d. nutarimą Nr. 90 „Dėl Mokesčių policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įsteigimo“ (Žin., 1997, Nr. 12-252);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 14 d. nutarimą Nr. 356 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 4 d. nutarimo Nr. 90 „Dėl Mokesčių policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įsteigimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 33-833).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 481

 

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ

MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Tarnyba) yra biudžetinė įstaiga.

2. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

3. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Tarnybos adresas - Šermukšnių g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika.

 

II. TARNYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

4. Svarbiausieji Tarnybos uždaviniai yra šie:

4.1. apsaugoti valstybės finansų sistemą nuo nusikalstamo poveikio;

4.2. atskleisti ir tirti nusikaltimus, kitus teisės pažeidimus finansų sistemai bei su jais susijusius nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus;

4.3. vykdyti nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų finansų sistemai bei su jais susijusių teisės pažeidimų prevenciją;

4.4. vykdyti kitus įstatymuose Tarnybai nustatytus uždavinius.

5. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

5.1. įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais atskleidžia ir tiria veikas, susijusias su mokesčių mokėtojų apgaulingu ar aplaidžiu apskaitos tvarkymu, žinomai neteisingų duomenų apie mokesčius, valstybės (savivaldybės) rinkliavas ir kitas įmokas teikimu atsakingoms institucijoms ir įstaigoms, mokesčių, valstybės (savivaldybės) rinkliavų, valstybinio socialinio draudimo ir kitų įmokų vengimu, nustatytąja tvarka patvirtintų ataskaitų nepateikimu, ir kitus teisės pažeidimus, susijusius su mokesčiais, valstybės (savivaldybės) rinkliavomis, valstybinio socialinio draudimo ir kitomis įmokomis;

5.2. įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais atskleidžia ir tiria veikas, susijusias su nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu, vertybinių popierių neteisėta apyvarta, netikrais pinigais, kitas neteisėtas veikas, susijusias su finansų sistema;

5.3. įstatymų nustatyta tvarka vykdo operatyvinę veiklą, atlieka kvotą, parengtinį tardymą, ūkinės finansinės veiklos patikrinimus, revizijas;

5.4. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisėsaugos bei kitomis institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis Tarnybos kompetencijos klausimais;

5.5. įgyvendina prevencines priemones, užkertančias kelią mokesčių, valstybės (savivaldybės) rinkliavų bei kitų įmokų vengimui, valstybės ir savivaldybių biudžetų bei fondų lėšų pasisavinimui ir iššvaistymui, taip pat pinigų plovimo prevencijos priemones;

5.6. rengia pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių nusikaltimų, kitų teisės pažeidimų finansų sistemai ir su jais susijusių teisės pažeidimų tyrimą, tobulinimo bei teisės aktų, reglamentuojančių nusikaltimų, kitų teisės pažeidimų finansų sistemai bei su jais susijusių teisės pažeidimų tyrimą, projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų įtakos kriminogeninei situacijai;

5.7. atliekant nusikaltimų bei kitų teisės pažeidimų finansų sistemai atskleidimą ir tyrimą bei prevencines priemones, koordinuoja kitų institucijų bei jų informacinių sistemų sąveiką;

5.8. kaupia, saugo ir analizuoja informaciją, reikalingą Tarnybos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti; 5.9. vykdo kitas įstatymų numatytas funkcijas.

6. Tarnyba bendradarbiauja su kitomis valstybės, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, visuomenės informavimo priemonėmis ir teikia visuomenei informaciją įstatymų nustatyta tvarka.

 

III. TARNYBOS TEISĖS

 

7. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, pagal savo kompetenciją turi teisę gauti teisės aktų nustatyta tvarka iš kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, taip pat įstaigų, įmonių, organizacijų ir asmenų informaciją ir pasiūlymus jos kompetencijai priskirtais klausimais.

Tarnyba turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

8. Tarnybai vadovauja direktorius, kurį penkeriems metams skiria į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Tarnybos direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas vidaus reikalų ministrui.

9. Tarnybos direktorius:

9.1. sprendžia Tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus ir atsako už priskirtų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

9.2. užtikrina, kad Tarnybos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro įsakymai ir kiti teisės aktai;

9.3. teikia vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl Tarnybos padalinių steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo, teikia tvirtinti Tarnybos pareigybių sąrašą;

9.4. skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos valstybės tarnautojus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

9.5. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus. Prireikus leidžia kartu su kitų valstybės institucijų ar įstaigų vadovais bendrus įsakymus arba įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus;

9.6. skiria teisės aktų nustatyta tvarka tarnybines nuobaudas Tarnybos valstybės tarnautojams ir juos skatina, taip pat teikia vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl Tarnybos valstybės tarnautojų skatinimo;

9.7. teikia įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotoms valstybės institucijoms Tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų poreikio ir valstybės kapitalo investicijų projektus;

9.8. atstovauja Tarnybai bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, organizacijoms, pasirašo bendradarbiavimo susitarimus;

9.9. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja valstybei užsienyje; 9.10. nustato Tarnybos vidaus darbo tvarką; 9.11. vykdo kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.

10. Tarnybos direktorius turi pavaduotojus, kuriuos jo teikimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

11. Laikinai nesant Tarnybos direktoriaus, jo pareigas eina vidaus reikalų ministro paskirtas vienas iš Tarnybos direktoriaus pavaduotojų.

12. Tarnybą sudaro skyriai, poskyriai ir kiti padaliniai.

 

V. TARNYBOS FINANSAVIMAS IR KONTROLĖ

 

13. Tarnyba finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Asignavimų valdytojas yra Tarnybos direktorius.

 

14. Tarnyba gali būti finansuojama ir kitomis teisės aktų nustatyta tvarka gautomis lėšomis.

15. Tarnybos veiklą kontroliuoja vidaus reikalų ministras, kitos įgaliotos valstybės institucijos ir įstaigos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Tarnyba reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________