VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

N U T A R I M A S

DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOJE TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. birželio 17 d. Nr. O3-35

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224) 11 straipsnio 3 dalimi, Šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 33 straipsniu bei Investicijų įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2127; 2000, Nr. 20-495, Nr. 42-1187; 2001, Nr. 64-2329), Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria patvirtinti Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarką (pridedama).

 

 

PIRMININKAS                                                                                 VIDMANTAS JANKAUSKAS

______________

 


PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimu

Nr. O3-35

 

Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarka

 

1. Energetikos įmonės, besiverčiančios veikla, kurios kainos yra reguliuojamos, numatomas investicijas (investicijų projektus) į naujų energetikos objektų statybą ar veikiančių objektų plėtrą privalo derinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) pagal pateiktą prašymą.

2. Pagrindinės šios tvarkos sąvokos:

2.1. investicijos – piniginės lėšos ir įstatymais bei kitais teisės aktais nustatyta tvarka įvertintas materialusis, nematerialusis ir finansinis turtas, kuris investuojamas siekiant iš investavimo objekto gauti pelno (pajamų), socialinį rezultatą arba užtikrinti valstybės funkcijų įgyvendinimą;

2.2. reinvesticijos – iš investicijų gauto pelno (pajamų) investicijos tame ūkio subjekte, kuriame šis pelnas (pajamos) buvo gautos;

2.3. investuotojai – energetikos įmonės, kurios Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka investuoja nuosavą, skolintą ar patikėjimo teise valdomą bei naudojamą turtą;

2.4. investavimo objektas – ūkio subjekto nuosavas kapitalas, visų rūšių vertybiniai popieriai, ilgalaikis materialusis turtas ir ilgalaikis nematerialusis turtas;

2.5. investicijų projektas – dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą (komercinis projektas) bei kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus.

3. Energetikos įmonė Komisijai pateikia:

3.1. prašymą (lydraštį), pasirašytą įmonės vadovo, nurodant atsakingus asmenis, kurie rengė investicijų projektą, jų telefonus, elektroninio pašto adresus;

3.2. investicijų projektą. Investicijų projektas turi atitikti energetikos įmonės ilgalaikius planus bei investicijų programą, investavimo strategiją nustatantį dokumentą, kuriame numatomos lėšos, reikalingos investicijų projektams įgyvendinti, finansavimo šaltiniai ir šių investicijų projektų įgyvendinimo terminai;

3.3. aiškinamąjį raštą, kuriame turi būti:

3.3.1. pagrįstas investicijų projekto reikalingumas, nurodant jo būtinumą pavestiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

3.3.2. nurodytas investicijų projekto ryšys su ne mažiau kaip per artimiausius trejus metus numatomais pasiekti tikslais ir uždaviniais;

3.3.3. investicijų projekto įgyvendinimo planas ir grafikas;

3.3.4. parodyta, kokį ekonominį, techninį, socialinį, ekologinį ir kitokį poveikį veiklai turės įgyvendintas investicijų projektas arba atsisakius jį įgyvendinti;

3.3.5. numatytas lėšų ir kitų išteklių poreikis, būtinas investicijų projektui įgyvendinti;

3.3.6. nurodyta įtaka įmonės paslaugų kainoms ir kokybei, išlaidų apimtims;

3.4. prireikus energetikos įmonė gali pateikti ir kitą medžiagą, paaiškinančią investicijų projekto svarbą.

4. Komisija turi teisę nagrinėti pateiktą prašymą ne ilgiau kaip 30 dienų, jei pateiktas prašymas atitinka 3 punkto reikalavimus. Jeigu pateikti papildomi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo papildomų dokumentų pateikimo dienos.

5. Prašymas dėl investicijų projekto derinamas Komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

6. Komisijoje įregistruoto prašymo nagrinėjimo metu energetikos įmonei keičiant (papildant) prašymo turinį, prašymo nagrinėjimo Komisijoje pradžios data laikoma paskutinio papildomos medžiagos įregistravimo diena. Komisija turi teisę pareikalauti iš energetikos įmonės papildomų duomenų arba skirti nepriklausomą ekspertizę, kurios reikia sprendimui priimti. Jei papildomi duomenys teikiami arba ekspertizė atliekama per ilgesnį negu Komisijos nustatytą laiką, prašymo nagrinėjimo trukmė gali būti atitinkamai pratęsta. Jei energetikos įmonė Komisijai nepateikia papildomų duomenų arba nesudaro sąlygų paskirtiems nepriklausomiems ekspertams atlikti Komisijos užduotis, prašymo nagrinėjimas Komisijos sprendimu gali būti nutrauktas.

7. Išlaidas, susijusias su prašymo ir papildomų duomenų teikimu bei nepriklausomų ekspertizių atlikimu, dengia energetikos įmonė.

8. Lietuvos Respublikos juridiniai ir fiziniai asmenys gali susipažinti su energetikos įmonių pateiktais prašymais Komisijai, jei šiai medžiagai netaikomi įstatymais ar kitais teisės aktais reglamentuoti viešo naudojimo apribojimai.

9. Jei energetikos įmonių investicijos nėra suderintos su Komisija, jos nepripažįstamos pagrįstomis šių įmonių reguliuojamoms kainoms peržiūrėti.

______________