LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. V-364 „DĖL LICENCIJUOJAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2007 m. gruodžio 4 d. Nr. V-986

Vilnius

 

 

1. Papildau Licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 86-3152; 2006, Nr. 44-1619; 2007, Nr. 55-2161), I dalį „Medicinos paslaugos“ šiuo nauju 671 punktu ir išdėstau jį taip:

„671. Medicinos gydytojo praktika.“

2. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 25 d. įsakymą Nr. V-868 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2007, Nr. 112-4581).

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS