LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL BENDROJO PAGALBOS TELEFONO NUMERIO 112 SKYRIMO BENDRAJAM PAGALBOS CENTRUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

2005 m. gegužės 9 d. Nr. 1V-469

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 50 straipsnio 3 bei 4 dalimi, Nacionaliniu telefono ryšio numeracijos planų, patvirtintu Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 196 „Dėl Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 125-5703), Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 198 „Dėl Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 125-5705), 8 punktu bei atsižvelgdamas į Bendrojo pagalbos centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2005 m. balandžio 26 d. prašymą Nr. 41D-145:

1. Skiriu Bendrajam pagalbos centrui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (kodas 188787474) naudoti leidime Nr. T-051/05 nurodytomis sąlygomis bendrą pagalbos telefono numerį 112.

2. Nurodau paskelbti šį įsakymą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

DIREKTORIUS                                                                                       TOMAS BARAKAUSKAS

______________