LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL STANDARTINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. vasario 19 d. Nr. 1-43

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964; 2009, Nr. 154-6962) 36 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. kovo 1 dieną.

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1-43

 

STANDARTINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašas (toliau vadinama – Aprašas) nustato elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sudarymą, įsigaliojimą, nutraukimą, elektros energijos tiekimo tvarką ir sąlygas, elektros energijos kainos nustatymo tvarką, buitinio vartotojo atsiskaitymo už elektros energiją tvarką, šalių teises, pareigas ir atsakomybę už įsipareigojimų nevykdymą, skundų ar prašymų nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarką, sutarties galiojimo terminą, jos keitimo ar nutraukimo sąlygas ir tvarką.

2. Aprašas privalomas visiems visuomeniniams ir nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams (toliau vadinama – Tiekėjas) ir buitiniams elektros energijos vartotojams (toliau vadinama – Vartotojas). Tais atvejais, kol Vartotojas nėra sudaręs rašytinės elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties (toliau vadinama – Sutartis) su Tiekėju, tačiau jam tiekiama elektros energija (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 6.384 straipsnio 1 dalies atvejis), jų tarpusavio santykiams yra taikomos Aprašu nustatytos standartinės sutarties sąlygos, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau vadinama – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 (Žin., 2010, Nr. 20-957), ir kitų teisės aktų nuostatos.

3. Vadovaudamasis Aprašu Tiekėjas parengia Sutartį, kurioje privalo būti įtrauktos Aprašu nustatytos Sutarties sąlygos. Rekomenduojama, kad Sutarties tekstas būtų atspausdintas 12 dydžio šriftu. Sutartyje, be Aprašu nustatytų sąlygų, gali būti ir individualiai šalių aptartos sąlygos, neprieštaraujančios Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymui (Žin., 2002, Nr. 56-2224), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964), Taisyklėms ir kitiems teisės aktams. Sutarties šalys negali nustatyti tokių Sutarties sąlygų, kurios pablogintų Vartotojo padėtį, palyginti su ta, kurią nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

4. Sutartimi neaptarti šalių tarpusavio santykiai yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu, Taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytas sąvokas.

 

II. SUTARTIES ŠALYS, SUTARTIES SUDARYMAS, ĮSIGALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

6. Sutartyje turi būti nurodytos sutarties šalys ir jų rekvizitai:

6.1. Tiekėjas (pavadinimas, įmonės kodas, buveinė, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos licencijos, išduotos vykdyti atitinkamai veiklai, numeris ir išdavimo data, kontaktinė informacija (Tiekėjo ar jo padalinio adresas susirašinėjimui ir kontaktams, kontaktinis telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, tinklalapio adresas ir kita), jo įgaliotas atstovas sudaryti sutartį ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai;

6.2 Vartotojas (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinė informacija (telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas ir kita).

7. Sutartyje turi būti nurodyta elektros energijos pirkimo–pardavimo vieta (Vartotojo objekto, į kurį bus tiekiama elektros energija, duomenys: tipas, adresas, objekto savininkas ir (ar) teisėtas valdytojas, kiti).

8. Sutartis sudaroma su Vartotoju, kai jis turi elektros energiją naudojančius įrenginius ar teisės aktų nustatytus techninius reikalavimus atitinkančius elektros vidaus tinklus, kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra prijungti prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų elektros tinklų, ir kai įrengti elektros energijos apskaitos prietaisai.

9. Sutartis gali būti sudaroma raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis (saugaus elektroninio parašo, elektroninės bankininkystės sistemos ar kitų technologijų pagalba), identifikavus Sutartį sudarantį asmenį.

10. Kiekvienai sudarytai Sutarčiai Tiekėjas suteikia numerį ir Sutartyje nurodo jos sudarymo vietą ir laiką. Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną, jeigu nenurodoma vėlesnė jos įsigaliojimo data, ir laikoma sudaryta neterminuotam laikui.

11. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo, Taisyklių ir Sutarties nustatytais pagrindais ir tvarka.

 

III. ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

12. Tiekėjas pagal Sutartį tiekia Vartotojui iki Sutartyje nustatytos elektros energijos pirkimo–pardavimo vietos galiojančius standartus ir kitų norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią elektros energiją.

13. Sutartyje turi būti nurodyta Vartotojo leistinoji naudoti galia, aprūpinimo elektros energija patikimumo kategorija ir aprūpinimo elektros energija atkūrimo trukmė, elektros energijos pirkimo–pardavimo vieta.

14. Elektros energijos tiekimas Vartotojui gali būti apribotas ir (ar) nutrauktas šiais atvejais ir tvarka:

14.1. kai Tiekėjas nutraukia su Vartotoju sudarytą sutartį arba sustabdo su vartotoju sudarytos sutarties vykdymą ir tinkamai informavo vartotoją apie Sutarties vykdymo sustabdymo pasekmes. Su vartotoju sudarytos Sutarties vykdymo sustabdymo tvarką ir atvejus nustato teisės aktai;

14.2. kai Vartotojas per nustatytą terminą nevisiškai atsiskaito už patiektą elektros energiją ar nevykdo kitų Sutartyje nustatytų esminių sąlygų;

14.3. kai Vartotojas nepateikia visų prievolių pagal Sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo arba nesutinka suteikti kitų Tiekėjo pareikalautų atsiskaitymo garantijų (pvz., už elektros energijos tiekimą mokėti iš anksto (avansu), nustatyti trumpesnius ataskaitinius laikotarpius ir (ar) atsiskaitymo terminus);

14.4. kitais Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo, Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

15. Vartotojas apie tiekimo apribojimą ar nutraukimą įspėjamas ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų, įspėjimą išsiunčiant paskutiniu Vartotojo Tiekėjui pateiktu adresu, išskyrus atvejus, kai Taisyklės ir (ar) kiti teisės aktai nustato kitą įspėjimo tvarką ir būdus.

 

IV. SUTARTIES ŠALIŲ PAREIGOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ UŽ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMĄ

 

16. Tiekėjas privalo:

16.1. pagal Sutartį tiekti Vartotojui elektros energiją;

16.2. teikti Vartotojui informaciją apie efektyvų elektros energijos vartojimą, teikiamas paslaugas, paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų ir elektros energijos kainas bei tarifus, numatomus Sutarties pakeitimus ir kitą teisės aktuose bei Sutartyje nustatytą informaciją;

16.3. pirkti elektros energiją teisės aktų nustatyta tvarka;

16.4. užtikrinti, kad vartotojui Sutartyje nustatytu laiku ir būdu būtų pateikti elektros energijos apmokėjimo dokumentai;

16.5. išrašyti ir ne vėliau kaip per 6 savaites nuo Sutarties nutraukimo dienos Vartotojui, pasirinkusiam kitą Tiekėją ar nutraukusiam Sutartį, pateikti galutinę (uždarymo) sąskaitą;

16.6. atlyginti Vartotojui tiesioginius nuostolius, kai Tiekėjas nevykdo Sutartyje, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

16.7. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

17. Tiekėjas turi šias teises:

17.1. vienašališkai, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų raštu (tuo atveju, jei Vartotojo buvimo vieta nežinoma, paskelbiant viešai vietinėje periodinėje spaudoje) įspėjęs Vartotoją, nutraukti Sutartį, jeigu elektros energijos tiekimas buvo nutrauktas dėl Vartotojo kaltės ir neatstatytas ilgiau nei 6 mėnesius arba jei Vartotojas padaro kitokį esminį Sutarties pažeidimą;

17.2. jei Vartotojas Tiekėjui pateikia raštišką pranešimą, kuriame nurodo, kad per ateinančius 6 mėnesius pašalins priežastį, dėl kurios jam buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas, bei pradės vartoti elektros energiją, tokiu atveju Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu elektros energijos tiekimas buvo nutrauktas dėl vartotojo kaltės ir neatkurtas ilgiau nei 12 mėnesių;

17.3. vienašališkai, apie tai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius raštu (tuo atveju, jei Vartotojo buvimo vieta nežinoma, paskelbiant viešai vietinėje periodinėje spaudoje) įspėjęs Vartotoją, nutraukti Sutartį, jeigu Vartotojas 36 mėnesius iš eilės nenaudoja elektros energijos;

17.4. kitas teises, nustatytas Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

18.Vartotojas privalo:

18.1. neviršyti Sutartyje nustatytos leistinosios naudoti galios;

18.2. jei nenustatyta kitaip, Sutartyje nurodytu laiku užrašyti elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis ir pateikti juos Tiekėjui. Sutartyje nustatoma rodmenų pateikimo forma ir būdas (paštu, per kurjerį, faksu, elektroniniu paštu, apmokėjimo dokumente ar panašiai);

18.3. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka atsiskaityti su Tiekėju už patiektą elektros energiją;

18.4. įrengti, naudoti ir eksploatuoti savo elektros įrenginius taip, kad jie neblogintų elektros energijos kokybės;

18.5. atlyginti Tiekėjui tiesioginius nuostolius, kai Vartotojas nevykdo Sutartyje, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

18.6. iki Sutarties nutraukimo dienos pranešti elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis ir kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją bei visiškai atsiskaityti su Tiekėju už patiektą elektros energiją;

18.7. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

19. Vartotojas turi teisę:

19.1. gauti iš Tiekėjo informaciją apie Tiekėjo pavadinimą, buveinės adresą, įmonės kodą ir teisinę formą, teikiamas paslaugas ir jų teikimo sąlygas, paslaugų bei elektros energijos kainas ir tarifus, pranešimų apie kainas pateikimo būdus, Sutarties terminą, jų sudarymo ir nutraukimo sąlygas, ginčų nagrinėjimo tvarką;

19.2. vienašališkai neatlygintinai nutraukti Sutartį su Tiekėju Sutartyje ir (ar) Taisyklėse nustatyta tvarka;

19.3. į tiesioginių nuostolių, patirtų dėl netinkamos kokybės elektros energijos tiekimo, atlyginimą;

19.4. kitas teises, nustatytas Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

20. Jei Vartotojas, eksploatuodamas elektros įrenginius, pažeidė teisės aktų reikalavimus ir dėl jo veiksmų ar neveikimo elektros energijos tiekimo tinkluose, įrenginiuose ar prietaisuose įvyko avarija, gedimas arba sutrikimas ir elektros energija dėl to nebuvo tiekiama kitiems vartotojams arba buvo daroma įtaka elektros energijos kokybei, tai vartotojas privalo atlyginti visus Tiekėjo ir (ar) kitų vartotojų, trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius.

21. Pakeitusi rekvizitus Sutarties šalis apie pasikeitimus privalo pranešti kitai Sutarties šaliai ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pasikeitimo dienos.

22. Vartotojas yra atsakingas už Tiekėjo patiektos elektros energijos apmokėjimą.

 

V. ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS NUSTATYMAS

 

23. Vartotojas su visuomeniniu tiekėju už patiektą elektros energiją Sutartyje nustatytais terminais atsiskaito Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo tvarka nustatytomis ir viešai paskelbtomis kainomis ir tarifais.

24. Sutartyje, sudaromoje su nepriklausomu tiekėju, turi būti nustatyta šalių sutarta elektros energijos kaina arba kainos nustatymo metodika.

 

VI. VARTOTOJO ATSISKAITYMAS UŽ ELEKTROS ENERGIJĄ

 

25. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Vartotojas atsiskaito už patiektą elektros energijos kiekį, nustatytą pagal elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis, kurie yra užfiksuoti paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir deklaruoti atsiskaitant su Tiekėju.

26. Vartotojas už patiektą elektros energiją atsiskaito Sutartyje nustatytu atsiskaitymo būdu, kurį Vartotojas pasirenka iš ne mažiau kaip dviejų Tiekėjo pasiūlytų atsiskaitymo būdų.

27. Atsiskaitymo už patiektą elektros energiją terminas nustatomas Sutartyje.

28. Sutartyje nustatytu terminu neatsiskaičiusiam Vartotojui už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną gali būti skaičiuojami iki 0,04 procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio (konkretus delspinigių dydis nustatomas Sutartyje) delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną. Tiekėjas raštu informuoja Vartotoją apie delspinigių susidarymą, nurodo jų dydį ir susidarymo priežastį.

29. Vartotojas už patiektą, bet Sutartyje nustatytu terminu neapmokėtą elektros energiją moka mokėjimo dieną galiojančiomis elektros energijos kainomis.

 

VII. SKUNDŲ, PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR GINČŲ SPRENDIMAS

 

30. Vartotojo skundai ar prašymai registruojami, tiriami ir sprendimai dėl jų priimami Tiekėjo nustatyta tvarka.

31. Ginčai tarp Vartotojo ir Tiekėjo sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų išspręsti Vartotojo ir Tiekėjo tarpusavio susitarimu, Vartotojo skundus teisės aktų nustatyta išankstinio skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja:

31.1. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos – dėl mokėjimo už patiektą elektros energiją pažeidimų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo;

31.2. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – dėl Tiekėjo veiklos ar neveikimo tiekiant elektros energiją, kainų ir tarifų taikymo;

31.3. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – dėl elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo.

32. Tarp Vartotojo ir Tiekėjo kilę ginčai, kurių nepavyko išspręsti šalių tarpusavio susitarimu ir išankstinio skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka, teisės aktų nustatyta tvarka sprendžiami teisme.

 

SUDERINTA

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos

2010 m. vasario 10 d. raštu Nr. 4-1129

 

_________________