LIETUVOS RESPUBLIKOS
SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS ĮSTATYMO 8, 16, 17 IR
20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2012 m. spalio 2 d. Nr. XI-2259

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 41-1162; 2003, Nr. 38-1657)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio 1 punkto pakeitimas

8 straipsnio 1 punkte vietoj žodžių „operatyvinę veiklą“ įrašyti žodžius „kriminalinę žvalgybą“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) vykdo kriminalinę žvalgybą siekdama atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir užkirsti joms kelią;“.

 

2 straipsnis. 16 straipsnio 2 dalies pakeitimas

16 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „operatyvinę“ įrašyti žodžius „vykdomą kriminalinę žvalgybą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Valstybės institucijoms ir įstaigoms ar jų tarnautojams, politinėms partijoms, visuomeninėms organizacijoms ir judėjimams, visuomenės informavimo priemonėms, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims draudžiama kištis į Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vykdomą kriminalinę žvalgybą ar kitą tarnybinę veiklą.“

 

3 straipsnis. 17 straipsnio 4 dalies pakeitimas

17 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „operatyvinės veiklos“ įrašyti žodžius „kriminalinės žvalgybos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Tarnybos pareigūnų ir jų šeimos narių apsaugai gali būti taikomos priemonės, numatytos Baudžiamojo proceso bei kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatyme.“

 

4 straipsnis. 20 straipsnio 2 dalies pakeitimas

20 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „operatyvinei veiklai“ įrašyti žodžius „kriminalinei žvalgybai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Specialiųjų tyrimų tarnyba gali turėti specialiųjų lėšų kriminalinei žvalgybai užtikrinti.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ