VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS 2004 M. GRUODŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. VA-186 „DĖL MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO)“ PAKEITIMO

 

2005 m. birželio 17 d. Nr. VA-54

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu:

1. Papildau Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. VA-186 „Dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)“ (toliau – Įsakymas) 3 punktą ir išdėstau jį taip:

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. rugpjūčio 9 d. įsakymą Nr. 203 „Dėl Mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklių“;

3.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gegužės 16 d. įsakymą Nr. 124 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. 203 „Dėl Mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklių“ pakeitimo“.

2. Pakeičiu Įsakymu patvirtintas Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisykles (toliau – Taisyklės):

2.1. Taisyklių 5 punktą išdėstau taip:

„5. Be atskiro mokesčių mokėtojo Prašymo mokesčio permoka gali būti grąžinama, kai mokesčio apskaičiavimo dokumente ir jo užpildymo taisyklėse numatytas prašymas grąžinti mokesčio apskaičiavimo dokumente apskaičiuotą permoką.

Kai šių Taisyklių 31 punkte numatytais atvejais mokesčio apskaičiavimo dokumente mokesčio permokos gavėju nurodomas kitas asmuo, tai mokesčių administratorius, esant reikalui, gali paprašyti mokesčių mokėtoją pateikti dokumentus, patvirtinančius kito asmens teisę gauti mokesčio permoką.

Be atskiro mokesčių mokėtojo Prašymo mokesčio permoka (skirtumu) gali būti įskaitoma Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Lietuvos Respublikos muitinės (toliau – muitinė) administruojamų mokesčių mokestinėms nepriemokoms padengti.“

2.2. Taisyklių 30 punktą išdėstau taip:

30. Permokos (skirtumo) likutis, kurį prašoma grąžinti, įrašomas 22 laukelyje, nurodomas mokesčių mokėtojo sąskaitos numeris (23 laukelis), banko pavadinimas (24 laukelis) ir mokesčių mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė) (25 laukelis). Kai permokos (skirtumo) likutis šių Taisyklių 31 punkte nurodytais atvejais grąžinamas kitam asmeniui, įrašomas grąžinamos sumos gavėjo sąskaitos numeris (23 laukelis), banko pavadinimas (24 laukelis) ir grąžinamos sumos gavėjo pavadinimas (vardas, pavardė) (25 laukelis).“

2.3. Taisyklių 37 punktą išdėstau taip:

37. Vietos mokesčių administratorius gautą mokesčių mokėtojo Prašymą nustatyta tvarka turi įregistruoti ir perduoti atitinkamam skyriui (poskyriui). Apie elektroniniu paštu atsiųsto Prašymo gavimą vietos mokesčių administratorius turi mokesčių mokėtojui išsiųsti patvirtinimą jo nurodytu elektroninio pašto adresu.“

2.4. Taisyklių 41 punktą išdėstau taip:

41. Vietos mokesčių administratorius per MAĮ numatytą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) 30 kalendorinių dienų terminą, kuris skaičiuojamas nuo Prašymo gavimo, o PVM permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) atveju – nuo pareikalautų dokumentų gavimo dienos, privalo:“

2.5. Taisyklių 41.3 punktą išdėstau taip:

41.3. priimti sprendimą įskaityti (neįskaityti) ir/ar grąžinti (negrąžinti) mokesčio permoką (skirtumą). Jeigu dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) nebus atliekamas mokesčių mokėtojo patikrinimas, savo sprendimą vietos mokesčių administratorius turi įforminti Sprendimo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0783 formoje (toliau – Sprendimas);“

2.6. Taisyklių 47 punktą išdėstau taip:

47. Sprendimo projektas rengiamas AVMI nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai AVMI nustatyta tvarka Sprendimo projektą rengia kitas, o ne mokestinį tyrimą ar patikrinimą atlikęs padalinys, pastarasis pateikia Išvados dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) FR0782 formą (toliau – Išvada), kurios pagrindu parengiamas Sprendimo projektas. Išvadą pasirašo atitinkamo padalinio vadovas ar jo įgaliotas asmuo.“

2.7. Taisyklių 48 punktą išdėstau taip:

48. Siekiant įsitikinti mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo pagrįstumu, Išvada padaliniui, vykdančiam įskaitymo procedūras, gali būti pateikiama ir tada, kai Taisyklių 51 ir 53 punktuose nurodytais atvejais nepriimamas atskiras Sprendimas.“

2.8. Taisyklių 61 punktą išdėstau taip:

61. Jeigu kita AVMI atlieka mokesčių mokėtojo patikrinimą, tai mokesčio permoka (skirtumas) mokesčių mokėtojui turi būti grąžinta tais pačiais šių Taisyklių 46 punkte nurodytais terminais.

Jeigu po mokesčių mokėtojo patikrinimo kita AVMI mokesčio permoką grąžina vietos mokesčių administratoriui, tai grąžinamoji suma į vietos mokesčių administratoriaus nurodytą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą turi būti pervesta per 5 darbo dienas po sprendimo dėl patikrinimo akto ar patikrinimo pažymos įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.“

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ