LIETUVOS RESPUBLIKOS

KOMERCINIO ARBITRAŽO ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. kovo 13 d. Nr. IX-210

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 39-961)

 

1 straipsnis. 11 straipsnio 2 dalies papildymas

11 straipsnio 2 dalyje po žodžio „organizacija“ įrašyti žodžius „išskyrus Lietuvos banką“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Arbitražui negali būti perduoti ginčai, jeigu viena iš šalių yra valstybės ar savivaldybės įmonė, taip pat valstybės ar savivaldybės įstaiga ar organizacija, išskyrus Lietuvos banką, jeigu tokiam susitarimui nebuvo gautas išankstinis šios įmonės, įstaigos ar organizacijos steigėjo sutikimas.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS