LIETUVOS RESPUBLIKOS

DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. balandžio 11 d. Nr. VIII-1613

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 7-141)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio papildymas

4 straipsnio pavadinime po žodžio „rangai“ įrašyti žodžius „ir renta“, papildyti straipsnį 2 dalimi ir visą jį išdėstyti taip:

4 straipsnis.       Diplomatų, dirbusių Lietuvos Respublikos diplomatinėje tarnyboje 1940–1990 metais, diplomatiniai rangai ir renta

1. 1940–1990 metais Lietuvos Respublikai atstovavę diplomatai nuo Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo įsigaliojimo dienos yra Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus rangą turintys diplomatai.

2. 1940–1990 metais Lietuvos Respublikai atstovavusiems diplomatams arba jų našlėms Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu skiriama renta. Šios rentos dydį ir skyrimo sąlygas bei tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________