LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL REIKALAVIMŲ GYVŪNŲ AUGINTINIŲ PASUI PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 27 d. Nr. B1-273

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15) ir siekdamas įgyvendinti 2003 m. lapkričio 26 d. Komisijos sprendimą 2003/803/EB, nustatantį paso šunų, kačių ir šeškų Bendrijos vidaus judėjimui pavyzdį:

1. Tvirtinu pridedamus Reikalavimus gyvūnų augintinių pasui.

2. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. vasario 4 d. įsakymą Nr. B1-109 „Dėl Reikalavimų naminių gyvūnėlių pasui“ (Žin., 2004, Nr. 27-850).

3. Nustatau, kad galioja remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. B1-109 išspausdinti naminių gyvūnėlių pasai Nr. LT 00000001–LT 00010000.

4. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų gerovės skyriui.

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir

veterinarijos tarnybos direktoriaus

2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. B1-273

 

REIKALAVIMAI GYVŪNŲ AUGINTINIŲ PASUI

 

Reikalavimai gyvūnų augintinių pasui parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15) ir įgyvendina 2003 m. lapkričio 26 d. Komisijos sprendimą 2003/803/EB, nustatantį paso šunų, kačių ir šeškų Bendrijos vidaus judėjimui pavyzdį.

1. Reikalavimų gyvūnų augintinių pasui tikslas – nustatyti vieningos formos gyvūnų augintinių: šunų, kačių ir šeškų – pasą (toliau – Pasas) judėjimui tarp ES šalių nekomerciniais tikslais pagal 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų nekomerciniais tikslais vežamiems naminiams gyvūnėliams, iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 92/65/EEB.

2. Paso pavyzdys nurodytas 1 priede.

3. Pasas turi atitikti papildomus reikalavimus, pateiktus 2 priede.

______________


Reikalavimų gyvūnų augintinių pasui

1 priedas

 

GYVŪNŲ AUGINTINIŲ: ŠUNŲ, KAČIŲ IR ŠEŠKŲ – PASO JUDĖJIMUI TARP ES ŠALIŲ NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS PAVYZDYS

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

 

Reikalavimų gyvūnų augintinių pasui

2 priedas

 

PAPILDOMI REIKALAVIMAI PASUI

 

1. Paso formatas turi būti:

1.1. vieningas;

1.2. atitikti šiuos išmatavimus – 100 × 152 mm.

2. Reikalavimai Paso viršeliui:

2.1. viršelio fonas turi būti melsvas (melsvo dangaus), žvaigždės – geltonos, išdėstytos viršutinėje viršelio dalyje; spalvos turi atitikti Europos Sąjungos emblemai keliamus reikalavimus;

2.2. žodžiai „Europos Sąjunga“ ir „Lietuvos Respublika“ turi būti išspausdinti tik lietuvių kalba vienodo dydžio šriftu;

2.3. turi būti išspausdintas Paso numeris, kurį sudaro Lietuvos Respublikos kodas – LT – ir skaičių derinys.

3. Reikalavimai skyrių, puslapių numeracijos ir kalbų eilės tvarkai:

3.1. turi būti griežtai laikomasi skyrių, sunumeruotų romėniškais skaitmenimis, sekos pagal 1 priedą;

3.2. Paso puslapių numeriai turi būti kiekvieno puslapio apačioje; pirmajame puslapyje turi būti nurodytas bendras puslapių skaičius (1 iš (bendras puslapių skaičius));

3.3. spausdinama (išskyrus Paso viršelį) ir rašoma informacija turi būti pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis;

3.4. 1 priede pateiktų langelių dydis ir forma yra rekomenduojami, tačiau neprivalomi.

______________