LIETUVOS RESPUBLIKOS
GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO
Į S T A T Y M A S

 

1999 m. birželio 22 d. Nr. VIII-1259

Vilnius

 

(Žin., 1998, Nr. 66-1910)

 

1 straipsnis. 17 straipsnio 3 dalies pakeitimas

17 straipsnio 3 dalyje vietoj datos „1999 m. liepos 1 d.“ įrašyti datą „2000 m. balandžio 1 d.“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Šis įstatymas įsigalioja nuo 2000 m. balandžio 1 d.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS