LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. birželio 30 d. Nr. 4-258

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 13 straipsnio 2 dalimi ir 22 straipsnio 2 dalimi:

 

1. Tvirtinu Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles (pridedama).

 

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. sausio 12 d. įsakymą Nr. 20 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 6-168).

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m.

birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258

 

Šilumos TIEKimo IR VARTOJIMO taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. 51-2254) ir yra privalomos šilumos tiekėjams, karšto vandens tiekėjams, šilumos vartotojams, karšto vandens vartotojams, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams bei šilumos ūkio sektoriuje veikiantiems kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

 

2. Šios taisyklės reglamentuoja šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę, tiesiogiai susijusius su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu.

 

3. Šilumos ir karšto vandens gamybą, perdavimą, tiekimą ir vartojimą taip pat reglamentuoja kiti teisės aktai, į kuriuos šiose taisyklėse pateikiamos nuorodos:

 

3.1. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254);

 

3.2. statybos techninis reglamentas STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 215 (Žin., 2002, Nr. 54-2153);

 

3.3. statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 (Žin., 2002, Nr. 60-2475);

 

3.4. statybos techninis reglamentas STR 2.09.01:1998 „Šilumos tiekimo tinklai ir šilumos punktai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 57 ir 1998 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1998, Nr. 34-923);

 

3.5. statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:1998 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 1999, Nr. 13-333);

 

3.6. respublikinės statybos normos RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“;

 

3.7. respublikinės statybos normos RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1994 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 76 (Žin., 1994, Nr. 24-394);

 

3.8. statybos techninis reglamentas STR 2.05.01:1999 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 117 (Žin., 1999, Nr. 41-1297);

 

3.9. Lietuvos higienos normos HN 24: 1998 „Geriamasis vanduo. Kokybės reikalavimai ir programinė priežiūra“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 684 (Žin., 1998, Nr. 105-2926);

 

3.10. Šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos, tvirtinamos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos;

 

3.11. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 (Žin., 1999, Nr. 112-3270);

 

3.12. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumą naudojančių įrenginių eksploatavimo taisyklės, tvirtinamos Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu;

 

3.13. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224);

 

3.14. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

 

3.15. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639);

 

3.16. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 389 (Žin., 2002, Nr. 6-252);

 

3.17. Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 262 (Žin., 2001, Nr. 74-2613);

 

3.18. SNiP 2.04.01-85 „Pastatų vidaus vandentiekis ir kanalizacija“;

 

3.19. statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218 (Žin., 2002, Nr. 55-2203);

 

3.20. statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 199 (Žin., 2002, Nr. 54-2144, Nr. 89-3814);

 

3.21. Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarka, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 03-3 (Žin., 2003, Nr. 12-475);

 

3.22. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

 

3.23. šilumos paskirstymo metodai, tvirtinami Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos;

 

3.24. Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinės sąlygos, tvirtinamos Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu;

 

3.25. Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinės sąlygos, tvirtinamos Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu;

 

3.26. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinės sąlygos, tvirtinamos Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu;

 

3.27. Šilumos vartotojų įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemų ekonominio įvertinimo metodika, tvirtinama Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu;

 

3.28. Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodika, tvirtinama Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu;

 

3.29. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės, tvirtinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

 

3.30. Leidimų (atestatų) šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) verslui išdavimo tvarka, tvirtinama Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu;

 

3.31. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tvarka, tvirtinama Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu;

 

3.32. Energetikos objektų, vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 151 (Žin., 1998, Nr. 41-1119);

 

3.33. Praeinamų kolektorių ir techninių koridorių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Komunalinio ūkio ir paslaugų departamento prie Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 35 (Žin., 1996, Nr. 63-1493);

 

3.34. Lietuvos higienos normos HN 42:1999 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3 (Žin., 1999, Nr. 5-121);

 

3.35. statybos techninis reglamentas STR 2.09.04:2002 „Pastato šildymo sistemos galia. Energijos sąnaudos šildymui“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 522 (Žin., 2002, Nr. 118-5326);

 

3.36. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai, tvirtinami Lietuvos Respublikos aplinkos ir Lietuvos Respublikos ūkio ministrų įsakymais;

 

3.37. Namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos rekonstravimo pagal privalomuosius reikalavimus ir šių darbų rėmimo tvarka, tvirtinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

 

4. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Šilumos ūkio įstatymo sąvokas.

 

5. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

 

Atsiskaitymo laikotarpis – laikotarpis, nurodytas šilumos pirkimo-pardavimo sutartyse, už kurį šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo apskaičiuojamos šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojui mokėtinos sumos už patiektą šilumą ir (ar) karštą vandenį.

 

Atsakingas už šilumos ūkį asmuo – pastato savininko ir (arba) įgaliotos įmonės raštu paskirtas asmuo, turintis techninį išsilavinimą, atestuotas darbo vietai ir turintis galiojantį pažymėjimą, suteikiantį teisę būti atsakingam už šilumos ūkį.

 

Pastatas – negyvenamos paskirties statinys, gyvenamasis namas (arba jų grupė), kurio šilumos punktas ir (ar) šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklo.

 

Įrengtoji šilumos galia – pastato projekte nurodytų ir sumontuotų įrenginių šilumos galia.

 

Karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartis – sutartis tarp karšto vandens tiekėjo ir karšto vandens vartotojo – pastato savininko, vartojančio tiekiamą karštą vandenį pastate, kuriame įrengti atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai.

 

Karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartis – sutartis tarp karšto vandens tiekėjo ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo.

 

Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis – sutartis tarp karšto vandens tiekėjo ir buitinio karšto vandens vartotojo ar juridinio asmens karšto vandens vartotojo, vartojančio karštą vandenį patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai.

 

Pastato savininkas – juridinis arba fizinis asmuo, kuriam nuosavybės, bendrosios nuosavybės arba patikėjimo teise priklauso pastatas.

 

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis – sutartis tarp pastato savininko (jo įgaliotos įmonės) ir fizinio ar juridinio asmens, teikiančio šių sistemų priežiūros paslaugas ir atitinkančio nustatytus kvalifikacinius reikalavimus eksploatuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas.

 

Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas – šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo ir pastato savininko ar daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos pirmininko, namo bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgalioto asmens, namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus arba atsakingo už pastato šilumos ūkį asmens bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pasirašytas dokumentas, kuriame fiksuojamas privalomų darbų dėl šilumos ūkio parengties įvykdymas.

 

Pastato šilumos įrenginys – techninių priemonių kompleksas, skirtas šilumai ir (ar) karštam vandeniui gaminti, kaupti, transformuoti ir (ar) transportuoti į butų ir kitų patalpų šildymo, vėdinimo, technologijos ir karšto vandens įrenginius.

 

Pastato butų ir kitų patalpų šilumos įrenginys – techninių priemonių kompleksas, skirtas butams ir kitoms patalpoms šildyti, vėdinti bei karšto vandens vartojimui.

 

Sutartinė šilumos galia – pastato projekte arba šilumos įrenginių inventorizavimo projekte nustatyta ir šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta sumontuotų ir veikiančių šilumos įrenginių galia.

 

Šilumos įrenginių modernizavimas – visi darbai, atliekami įrenginyje, kuriuos atliekant keičiami visi ar atskiri seni jo mazgai šiuolaikiniais naujais arba našesniais.

 

Šilumos įrenginių rekonstravimas – visi darbai, atliekami įrenginyje, tarp jų ir atskirų įrenginio mazgų keitimas, kuriuos atlikus, keičiamas jų tipas, sukuriama jo nauja kokybė ir pakinta pradinės, įrenginio pase nurodytos, charakteristikos našumas, pralaidumas, slėgio ar temperatūros parametrai, energijos ar žaliavos sąnaudos, keičiama šilumos tiekimo schema ir kita.

 

Šilumos įrenginių remontas – visi darbai, atliekami įrenginyje (tarp jų ir atskirų įrenginio mazgų keitimas ar rekonstravimas), kuriuos atlikus nepakinta pradinės, įrenginio pase nurodytos, charakteristikos, našumas, slėgio ar temperatūros parametrai, energijos ar žaliavos sąnaudos, pagerinama šilumos ir karšto vandens tiekimo schema ir kita.

 

Šilumnešio parametrų grafikas – šilumnešio temperatūros, srauto, slėgio skaičiuojamoji priklausomybė nuo šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo režimo ir patalpų bei aplinkos temperatūros.

 

Šilumos pirkimo-pardavimo sutartis sutartis tarp šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo, vartojančio tiekiamą šilumą pastate, kuriame įrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai.

 

Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartis – sutartis tarp šilumos tiekėjo ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo.

 

Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis – sutartis tarp šilumos tiekėjo ir buitinio šilumos vartotojo ar juridinio asmens šilumos vartotojo, vartojančio šilumą patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai.

 

Vidutinė šilumos galia – name sumontuotų ir veikiančių įrenginių vidutinė šilumos vartojimo galia.

 

 

II. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE ŠILUMOS perdavimo tinklų

 

6. Pastato savininkas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai ir gauti iš jos techninių sąlygų sąvadą tiems darbams atlikti. Pastato savininkas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie kito pastato šilumos įrenginių, prašymą turi suderinti su to pastato savininku.

 

7. Savivaldybės institucija, gavusi pastato savininko prašymą prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, ne vėliau kaip per tris dienas pateikia šilumos tiekėjui paraišką (3 priedas) gauti iš jo pastato šilumos įrenginių prijungimo technines sąlygas.

 

8. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas, pageidaujantis prijungti buto ar kitų patalpų šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų arba pastato šilumos įrenginių, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai ir gauti iš jos techninių sąlygų sąvadą tiems darbams atlikti. Buto ar kitų patalpų savininkas prašymą turi suderinti su daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkais.

 

9. Savivaldybės institucija, gavusi daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko prašymą prijungti buto ar kitų patalpų šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų arba pastato šilumos įrenginių, ne vėliau kaip per tris dienas pateikia šilumos tiekėjui paraišką (3 priedas) gauti iš jo buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių prijungimo technines sąlygas.

 

10. Techninių sąlygų sąvado išdavimo tvarką nustato teisės aktai [3.2], [3.14].

 

11. Jeigu pastato, buto ar kitų patalpų šildymo ar karšto vandens sistemos įrengiamos keliais tarpsniais, pastato, buto ir kitų patalpų savininkas techninių sąlygų sąvadą turi gauti kiekvienam statybos tarpsniui atskirai.

 

12. Šilumos tiekėjas, gavęs iš savivaldybės institucijos šių taisyklių 7 ar 9 punkte nurodytą paraišką, ne vėliau kaip per dešimt dienų išduoda šilumos ar karšto vandens įrenginių prijungimo technines sąlygas (4 priedas), kuriose nurodo prijungimo vietą, šilumnešio parametrus bei techninius reikalavimus.

 

13. Pastato savininkas pastato šilumos įrenginių projektavimo, montavimo ir jų prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų [3.3], [3.4], [3.5], [3.6], [3.7], [3.8], [3.9], [3.18], [3.19], [3.20] reikalavimus, išduotas prijungimo technines sąlygas ir jas atitinkantį projektą savo lėšomis, jeigu šalys nesusitarė kitaip.

 

14. Pastato savininkas, baigęs pastato šilumos įrenginių montavimo ir jų prijungimo darbus, privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei teisės akte [3.3] nustatyta tvarka gauti pastato šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti šilumos tiekėjui.

 

15. Daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkai buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių projektavimo, montavimo bei susijusius pastato šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstravimo bei jų prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų [3.3], [3.4], [3.5], [3.6], [3.7], [3.8], [3.9], [3.18], [3.19], [3.20] reikalavimus, išduotas prijungimo technines sąlygas ir jas atitinkantį projektą savo lėšomis, jeigu šalys nesusitarė kitaip.

 

16. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas, baigęs buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių montavimo bei susijusius pastato šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstravimo ir prijungimo darbus, privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei teisės akte [3.3] nustatyta tvarka gauti buto šilumos įrenginių bei rekonstruotų pastato šildymo ir karšto vandens sistemų pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti šilumos tiekėjui.

 

17. Pastato šilumos įrenginiai pripažįstami prijungti nuo šių taisyklių V skyriuje nurodytų sutarčių sudarymo datos, išskyrus 18 punkte nustatytus atvejus, jeigu šalių sutarimu šilumos ar karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

 

18. Daugiabučio namo buitinių šilumos vartotojų butų ir kitų patalpų šilumos įrenginiai pripažįstami prijungti nuo pastato šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų datos.

 

19. Pastato savininkas, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, kurie savo šilumos įrenginius prijungia pažeisdami Šilumos ūkio įstatymą, šias taisykles ar šiame skyriuje nurodytus kitus teisės aktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

III. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ, PRIJUNGTŲ PRIE ŠILUMOS perdavimo tinklų, REKONSTRAVIMAS

 

20. Pastato savininkas, pageidaujantis rekonstruoti prijungtus prie šilumos perdavimo tinklų pastato šilumos įrenginius, kai keičiama rekonstruojamų įrenginių šilumos galia, pralaidumas arba prijungimo schema, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai ir gauti iš jos techninių sąlygų sąvadą tiems darbams atlikti. Jeigu dėl rekonstravimo gali būti pažeidžiamos kitų pastatų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos įrenginių, savininkų teisės ir teisėti interesai, būtina prašymą suderinti su pastaraisiais ir įvykdyti teisės aktuose [3.1], [3.13], [3.14], [3.15], [3.22] nurodytus reikalavimus.

 

21. Savivaldybės institucija, gavusi pastato savininko prašymą, ne vėliau kaip per tris dienas pateikia šilumos tiekėjui paraišką gauti iš jo pastato šilumos įrenginių rekonstravimo technines sąlygas.

 

22. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas, pageidaujantis rekonstruoti prijungtus prie šilumos perdavimo tinklų arba pastato šilumos įrenginių buto ar kitų patalpų šilumos įrenginius ir jeigu keičiama rekonstruojamų įrenginių šilumos galia, pralaidumas arba prijungimo schema, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai ir gauti iš jos techninių sąlygų sąvadą tiems darbams atlikti. Jeigu dėl rekonstravimo gali būti pažeidžiami kitų butų ir kitų patalpų savininkų interesai ar teisės, buto ar kitų patalpų savininkas kartu su prašymu privalo pateikti kitų butų ir kitų patalpų savininkų, kurių gali būti pažeidžiami interesai ar teisės, rašytinį sutikimą, be to, būtina įvykdyti teisės aktuose [3.1], [3.13], [3.14], [3.15], [3.22] nurodytus reikalavimus.

 

23. Savivaldybės institucija, gavusi daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko prašymą rekonstruoti buto ar kitų patalpų šilumos įrenginius, ne vėliau kaip per tris dienas pateikia šilumos tiekėjui paraišką gauti iš jo buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių rekonstravimo technines sąlygas.

 

24. Rekonstravimo techninių sąlygų išdavimo tvarką nustato teisės aktai [3.2], [3.14].

 

25. Jeigu pastato, buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai rekonstruojami keliais tarpsniais, pastato, buto ar kitų patalpų savininkas turi gauti rekonstravimo technines sąlygas kiekvienam tarpsniui atskirai.

 

26. Šilumos tiekėjas, gavęs iš savivaldybės institucijos šių taisyklių 21 ar 23 punktuose nurodytas paraiškas, ne vėliau kaip per dešimt dienų išduoda šilumos įrenginių rekonstravimo technines sąlygas (4 priedas), kuriose nurodo prijungimo vietą, šilumnešio parametrus bei techninius reikalavimus.

 

27. Buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių rekonstravimo projekte privalo būti:

 

27.1. lyginamųjų šilumos nuostolių per išorines ir vidines, ribojančias svetimas gretimas patalpas, atitvaras skaičiuotė;

 

27.2. jeigu lyginamieji šilumos nuostoliai per vidines atitvaras didesni už lyginamuosius šilumos nuostolius per išorines atitvaras, tuomet pateikiami ir vidinių atitvarų rekonstravimo, sumažinančio lyginamuosius šilumos nuostolius iki neviršijančių teisės akte [3.8] nustatytų lyginamųjų šilumos nuostolių per išorines atitvaras, brėžiniai;

 

27.3. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų inventorizavimo brėžiniai;

 

27.4. pastato rekonstruotų šildymo ar karšto vandens sistemų hidraulinio ir šiluminio režimų skaičiuotės ir jų rekonstravimo brėžiniai;

 

27.5. pastato ir buto ar kitų patalpų rekonstruotų šildymo ir karšto vandens sistemų reglamentuota teisės akte [3.35] šilumos galia;

 

27.6. pastato šilumos punkto įrenginių skaičiuotė ir rekonstravimo brėžiniai.

 

28. Pastato savininkas, butų ir kitų patalpų savininkai šilumos įrenginių rekonstravimo projektavimo, montavimo ir jų prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų [3.3], [3.4], [3.5], [3.6], [3.7], [3.8], [3.9], [3.18], [3.19], [3.20], šių taisyklių 27 punkto reikalavimus, išduotas rekonstravimo technines sąlygas ir jas atitinkantį projektą savo lėšomis, jeigu šalys nesusitarė kitaip.

 

29. Baigę rekonstravimo darbus, pastato savininkas ar butų ir kitų patalpų savininkai privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei teisės akte [3.3] nustatyta tvarka gauti rekonstruotų pastato ir (ar) buto šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir ir jų kopijas pateikti šilumos ar karšto vandens tiekėjui.

 

30. Pastato, butų ir kitų patalpų šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginiai pripažįstami rekonstruoti nuo 29 punkte nurodyto akto pasirašymo datos, jeigu šalių sutarimu šilumos ar karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

 

31. Pastato savininkai, butų ir kitų patalpų savininkai, kurie savo šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginius rekonstruoja pažeisdami Šilumos ūkio įstatymą [3.1], šias taisykles ar šiame skyriuje nurodytus kitus teisės aktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

IV. ŠILUMOS VARTOJIMAS

 

32. Šildymo sezono pradžią ir pabaigą, atsižvelgdamos į faktines lauko oro temperatūras, nustato savivaldybės institucija.

 

33. Šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už teisės akte [3.34] nustatytą +10oC, ir baigti, kai ši temperatūra tris paras iš eilės yra aukštesnė už +10oC.

 

34. Šildymo sezono laikotarpiu butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti nešildomi, jeigu to reikalauja daugiau kaip vienas trečdalis to namo butų savininkų, neturinčių įsiskolinimų šilumos tiekėjui.

 

35. Savivaldybių institucijų patvirtintuose sąrašuose numatytų įstaigų pastatų šildymo pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybių institucijų sprendimais.

 

36. Šilumos vartotojai, jeigu yra techninės galimybės ir tai suderinę su tiekėju, už šilumą atsiskaito pagal atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos.

 

37. Jeigu šilumos vartotojai, išskyrus nurodytus 35 punkte, nusprendė pradėti arba baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui ne vėliau kaip prieš dvi dienas iki sprendimo įgyvendinimo šilumos pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytu būdu.

 

38. Šilumos tiekėjas, įvertinęs teisės akto [3.34] nuostatas ir suderinęs su savivaldybės institucija, nustato pastatams ar jų grupėms šildymo įjungimo pradedant šildymo sezoną ir išjungimo baigiant šildymo sezoną eiliškumą.

 

39. Pastatų, kuriuose buvo atliekami šių taisyklių II, III, XIII, XV ir XVI skyriuose nurodyti darbai, savininkai ar jų įgaliotos įmonės apie savo sprendimą pradėti vartoti šilumą praneša šilumos tiekėjui šilumos pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytu būdu ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki sprendimo įgyvendinimo, jeigu šalys nesusitarė kitaip. Šiuo atveju, jeigu iki šios datos minėtuose šių taisyklių II, III, XIII, XV ir XVI skyriuose nurodytų darbų užbaigimas neįformintas juose nustatyta tvarka:

 

39.1. šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas tikrina, ar pastato arba buto ir kitų patalpų šilumos įrenginiai atitinka išduotas technines sąlygas, išduoda šilumos įrenginių atitikimo techninėms sąlygoms patikrinimo aktą-pažymą ir ją pateikia Valstybinei energetikos inspekcijai;

 

39.2. Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos tikrina, ar pastato arba buto ir kitų patalpų šilumos įrenginiai atitinka projektus ir teisės aktų [3.4], [3.5], [3.12], [3.17], [3.18] reikalavimus ir išduoda šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą;

 

39.3. šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo bei Valstybinės energetikos inspekcijos aktuose-pažymose įrašyti nurodymai pašalinti trūkumus pastato arba buto ir kitų patalpų savininkui yra privalomi;

 

39.4. neatitinkantys išduotų techninių sąlygų, projekto ar teisės aktų [3.4], [3.5], [3.12], [3.17], [3.18] reikalavimų pastato šilumos įrenginiai prie šilumos perdavimo tinklų nejungiami tol, kol pastato, buto ar kitų patalpų savininkas nepašalina šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo bei Valstybinės energetikos inspekcijos aktuose-pažymose nurodymų trūkumų;

 

39.5. ginčai dėl šio punkto nuostatų vykdymo sprendžiami šiose taisyklėse nustatyta ginčų nagrinėjimo tvarka.

 

40. Pastato, buto ar kitų patalpų nauji arba rekonstruoti šilumos įrenginiai prijungiami prie šilumos perdavimo tinklų arba pastato šildymo ar karšto vandens sistemos, kai:

 

40.1. pastato, buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių savininkas pateikia šilumos ar karšto vandens tiekėjui Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo akto-pažymos bei teisės akte [3.3] nustatyta tvarka įforminto naujai sumontuotų ar rekonstruotų šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti akto kopijas;

 

40.2. pasirašytas Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas (1 priedas);

 

40.3. sudaryta šilumos pirkimo-pardavimo sutartis.

 

41. Už pastato šilumos ūkį atsakingo asmens, atestuoto darbo vietai, paskyrimas yra privaloma sąlyga leisti pradėti pastatui tiekti šilumą ar karštą vandenį, išskyrus šių taisyklių 42 ir 43 punktuose nurodytus atvejus.

 

42. Jeigu pastato savininkas neturi atestuoto darbo vietai už šilumos ūkį atsakingo asmens, leidžiama jo funkcijas perduoti atlikti pastato šildymo ir vandens sistemų prižiūrėtojui, turinčiam šiose taisyklėse ir teisės aktuose [3.1], [3.12], [3.16], [3.30] nustatytą kvalifikaciją ir leidimus (atestatus) prižiūrėti šildymo ir karšto vandens sistemas bei paskirtą atestuotą darbo vietai už šilumos ūkį atsakingą asmenį.

 

43. Individualiems gyvenamiesiems namams bei vienam juridiniam ar fiziniam asmeniui priklausantiems pastatams ar jų dalims, turinčioms atskirą šilumos įvadą, leidžiama pradėti tiekti šilumą ar karštą vandenį jų savininkams parašius šilumos tiekėjui prašymą, kad prisiima atsakomybę už šildymo ar karšto vandens sistemų tinkamą priežiūrą, ir išklausius instruktažą.

 

44. Pastato šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti, derinimo bei statinių vidaus apdailos darbų atlikimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip vienam šildymo sezonui, šilumos tiekėjas turi prijungti pastato šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų pagal pastato savininko arba pastato statybos rangovo prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateikta Valstybinės energetikos inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas-pažyma, kad sumontuoti, rekonstruoti šilumos įrenginiai atitinka projektą bei teisės aktų [3.4], [3.5], [3.12], [3.17], [3.18] reikalavimus. Šiluma gali būti pradėta tiekti tik įrengus šilumos apskaitą ir sudarius su šilumos tiekėju šilumos pirkimo-pardavimo sutartį. Suvartotas šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens kiekis nustatomas pagal šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis.

 

45. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti, derinimo bei patalpų vidaus apdailos darbų atlikimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip vienam šildymo sezonui, šilumos tiekėjas turi leisti prijungti buto šilumos įrenginius prie pastato šildymo ir karšto vandens sistemos pagal buto ar kitų patalpų savininko arba statybos rangovo prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateikta Valstybinės energetikos inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas-pažyma, kad sumontuoti, rekonstruoti šilumos įrenginiai atitinka projektą bei teisės aktų [3.4], [3.5], [3.12], [3.17], [3.18] reikalavimus. Šiluma gali būti pradėta tiekti sudarius su šilumos tiekėju šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį. Suvartotas šilumos, šilumnešio ar karšto vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis ir pasirinktą šilumos paskirstymo buitiniams vartotojams metodą.

 

46. Pastato savininkas, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas), namo bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgaliotas asmuo arba namo bendrojo naudojimo objektų administratorius arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas prieš šildymo sezono pradžią šilumos tiekėjui turi pateikti:

 

46.1. dokumentus apie atliktus darbus, kuriuos privalu atlikti pagal šias taisykles ir teisės aktus [3.1], [3.12], [3.16];

 

46.2. dokumentus apie atliktus darbus pagal šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo nurodymus.

 

47. Už šių taisyklių 46 punkte nurodytų teikiamų šilumos tiekėjui dokumentų teisingumą atsako juos pateikęs juridinis ar fizinis asmuo.

 

48. Prieš šildymo sezono pradžią šių taisyklių 46 punkte išvardytų dokumentų pagrindu turi būti pasirašomas Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas (1 priedas).

 

49. Neturint pastato šilumos ūkio parengties akto, be šilumos tiekėjo leidimo vartoti šilumą ir (ar) karštą vandenį draudžiama.

 

 

 

V. SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

50. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo, pastato savininko, daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo tarpusavio teisės, pareigos, atsakomybė nustatomos sutartimis:

 

50.1. šilumos pirkimo-pardavimo sutartimi arba šilumos pirkimo-pardavimo sutartimi su buitiniais šilumos vartotojais (toliau – šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartimi);

 

50.2. karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartimi arba karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartimi su buitiniais karšto vandens vartotojais (toliau – karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartimi);

 

50.3. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartimi;

 

50.4. šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartimi;

 

50.5. karšto vandens pristatymo buitiniams karšto vandens vartotojams sutartimi.

 

51. Draudžiama tiekti arba savavališkai vartoti šilumą ir (ar) karštą vandenį kitaip negu pagal galiojančią sutartį.

 

52. Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma tarp šių šalių:

 

52.1. šilumos tiekėjo ir butų, kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų;

 

52.2. pastato savininko ir buitinių šilumos vartotojų.

 

53. Neatskiriama šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties dalis yra šalių šilumos perdavimo tinklų, šilumos įrenginių nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ir tiekimo–vartojimo ribų nustatymo aktas (2 priedas).

 

54. Tiekimo–vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose namo įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais. Sutartyse gali būti nustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos.

 

55. Jeigu pastato (daugiabučio gyvenamojo namo) butų ar kitų patalpų šilumos įrenginiai turi šilumos įvadus, sujungtus su šilumos perdavimo tinklais, šilumos vartotojų prašymu tiekimo–vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose vartotojo buto ar kitos patalpos šilumos įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su buto ar kitos patalpos šilumos įrenginiais. Šiuo atveju šių taisyklių 54 punkte nustatyta tiekimo–vartojimo riba taikoma pastato bendrojo naudojimo patalpoms.

 

56. Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys laikomos sudarytomis ar pakeistomis pagal teisės akte [3.25] nurodytas standartines sąlygas, išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas.

 

57. Standartinės sąlygos šių taisyklių 56 punkte nurodytoms sutartims galioja, iki šalys individualiai susitaria dėl šių sutarčių sąlygų.

 

58. Standartinės sąlygos sudarytoms sutartims galioja tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir įstatymams.

 

59. Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, privalo būti nurodyta:

 

59.1. šalių suderintas šilumos ir šilumnešio tiekimo-vartojimo režimas;

 

59.2. visų pastato buitinių šilumos vartotojų pasirinktas pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus [3.23] šilumos kiekio, nustatyto tiekimo–vartojimo riboje pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitą ir suvartoto pastato šilumos įrenginiuose, išdalijimo butų ir kitų patalpų savininkams būdas;

 

59.3. mokėjimų už suvartotą šilumą buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiuose apskaičiavimo būdas, mokėjimo dokumento forma, jo įteikimo būdas ir terminai, atsiskaitymo terminai;

 

59.4. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros organizavimas;

 

59.5. šilumos ir šilumnešio kiekių, suvartotų bendruose pastato šilumos įrenginiuose, nustatymo bei mokėjimų už juos butų ir kitų patalpų savininkams apskaičiavimo būdas, mokėjimo dokumento forma, jo įteikimo būdas ir terminai, atsiskaitymo terminai;

 

59.6. pastato ir buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių darbo režimų projektavimo parametrai ir rodikliai;

 

59.7. mokėjimams apskaičiuoti naudojamos pastato, buto ar kitų patalpų ir (arba) prijungto kito pastato techninės charakteristikos;

 

59.8. šalių įsipareigojimai tinkamai prižiūrėti šilumos įrenginius, palaikyti šiomis taisyklėmis nustatytus arba šalių suderintus jų darbo režimus;

 

59.9. suvartoto tiekimo–vartojimo riboje šilumos kiekio nustatymo būdas, kada negalima naudotis atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitomis jam sugedus, atliekant patikrą arba jį sugadinus;

 

59.10. kitos šalių teisės ir pareigos bei atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą.

 

60. Jeigu abi šalys arba viena iš jų šiomis taisyklėmis apibrėžtas visas arba kai kurias teises, pareigas ir atsakomybę perduoda teisėtai įgaliotam juridiniam ar fiziniam asmeniui, šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje nurodomos tokio perdavimo sąlygos.

 

61. Šilumos tiekėjas pagal šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį tiekia (pristato ir parduoda) pastato buto ar kitų patalpų savininkui – buitiniam šilumos vartotojui tik pastato bendrojo naudojimo šilumą ir šilumą butui ar kitoms patalpoms šildyti, vėdinti, šaltam vandeniui pašildyti iki teisės aktuose [3.9], [3.18] nustatytos karšto vandens temperatūros ir karšto vandens temperatūrai palaikyti.

 

62. Šilumos pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma tarp šilumos tiekėjo ir pastato savininko – šilumos vartotojo.

 

63. Jeigu prie pastato šilumos įrenginių yra prijungti kito pastato (ar kitų pastatų) šilumos įrenginiai, sudaroma daugiašalė šilumos pirkimo-pardavimo sutartis tarp šilumos tiekėjo ir visų pastatų savininkų – šilumos vartotojų. Šiuo atveju, jeigu kitas pastatas (ar kiti pastatai) yra daugiabutis gyvenamasis namas, su jo butų ir kitų patalpų savininkais – buitiniais šilumos vartotojais sudaromos šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys.

 

64. Neatskiriama šilumos pirkimo-pardavimo sutarties dalis yra šalių šilumos įrenginių nuosavybės, taip pat šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ribų ir tiekimo–vartojimo ribos nustatymo aktas (2 priedas). Tiekimo–vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su vartotojo šilumos įrenginiais. Sutartimis gali būti nustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos.

 

65. Šilumos pirkimo-pardavimo sutartys laikomos sudarytomis ar pakeistomis pagal teisės akte [3.24] nurodytas standartines sąlygas, išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas.

 

66. Standartinės sąlygos sudarytoms sutartims galioja tol, kol šalys individualiai susitaria dėl sutarčių sąlygų.

 

67. Standartinės sąlygos sudarytoms sutartims galioja tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir įstatymams.

 

68. Šilumos pirkimo-pardavimo sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, privalo būti nurodyta:

 

68.1. šalių sutartas šilumos tiekimo ir vartojimo režimas;

 

68.2. šilumos perdavimo tinklų bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros organizavimas;

 

68.3. buitinių šilumos vartotojų pasirinktas pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus [3.23] šilumos išdalijimo buitiniams šilumos vartotojams būdas ir priemonės;

 

68.4. mokėjimų už suvartotą šilumą ir šilumnešį apskaičiavimo būdas, dokumento forma, jo pristatymo būdas ir terminai, atsiskaitymo būdas ir terminai;

 

68.5. pastato šilumos įrenginių bei jų darbo režimų projektavimo parametrai ir rodikliai;

 

68.6. suvartoto tiekimo-vartojimo riboje šilumos kiekio nustatymo būdas, kada negalima naudotis atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitomis jam sugedus, atliekant patikrą arba jį sugadinus;

 

68.7. kitos šalių teisės ir pareigos bei atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą.

 

69. Šilumos tiekėjas pagal šilumos pirkimo-pardavimo sutartį tiekia (pristato ir parduoda) pastato savininkui – šilumos vartotojui tik šilumą pastatui šildyti, vėdinti, šaltam vandeniui pašildyti iki teisės aktuose [3.9], [3.18] nustatytos karšto vandens temperatūros ir karšto vandens temperatūrai palaikyti.

 

70. Karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma tarp karšto vandens tiekėjo ir pastato savininko – karšto vandens vartotojo.

 

71. Jeigu prie pastato karšto vandens įrenginių yra prijungti kito pastato ar kitų pastatų karšto vandens įrenginiai, sudaroma daugiašalė karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartis tarp karšto vandens tiekėjo ir visų pastatų savininkų – karšto vandens vartotojų. Šiuo atveju, jeigu kitas pastatas (ar kiti pastatai) yra daugiabutis gyvenamasis namas, su jo butų ir kitų patalpų savininkais – buitiniais karšto vandens vartotojais sudaromos karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys.

 

72. Neatskiriama karšto vandens pirkimo-pardavimo sutarties dalis yra šalių karšto vandens įrenginių nuosavybės, taip pat karšto vandens sistemų priežiūros ribų ir šalių sutartos tiekimo–vartojimo ribos nustatymo aktas.

 

73. Karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartys laikomos sudarytomis ar pakeistomis pagal teisės akte [3.24] nurodytas standartines sąlygas, išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas.

 

74. Standartinės sąlygos sudarytoms sutartims galioja tol, kol šalys individualiai susitaria dėl šių sutarčių sąlygų.

 

75. Standartinės sąlygos sudarytoms sutartims galioja tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir įstatymams.

 

76. Karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, privalo būti nurodyta:

 

76.1. šalių suderinti karšto vandens tiekimo ir vartojimo režimai;

 

76.2. pastato karšto vandens sistemų priežiūros organizavimas;

 

76.3. buitinių karšto vandens vartotojų pasirinktas pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus [3.23] karšto vandens išdalijimo buitiniams karšto vandens vartotojams būdas;

 

76.4. atsiskaitymo už suvartotą karštą vandenį būdas ir terminai, mokėjimo apskaičiavimo būdas, dokumento forma, jo įteikimo būdas ir terminai;

 

76.5. pastato karšto vandens įrenginių, jų darbo režimų projektavimo parametrai ir rodikliai;

 

76.6. suvartoto ties tiekimo-vartojimo riba karšto vandens šilumos ir vandens kiekio nustatymo būdas, kada negalima naudotis atsiskaitomojo karšto vandens šilumos ir vandens kiekio apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitomis jam sugedus, atliekant patikrą arba jį sugadinus;

 

76.7. kitos šalių teisės ir pareigos bei atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą.

 

77. Jeigu pastato savininkas šaltą vandenį karštam vandeniui ruošti perka iš šalto vandens tiekėjo, o iš šilumos tiekėjo pagal šilumos pirkimo-pardavimo sutartį perka šilumą karštam vandeniui ruošti ir jo temperatūrai palaikyti, karšto vandens tiekėjas ir karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartis neprivalomi.

 

78. Karšto vandens tiekėjas pagal karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartį tiekia (pristato ir parduoda) pastato savininkui – karšto vandens vartotojui kompleksinį produktą – karštą vandenį, kurį sudaro šaltas vanduo ir šiluma jam sušildyti iki teisės aktuose [3.9], [3.18] nustatytos karšto vandens temperatūros bei karšto vandens temperatūrai palaikyti.

 

79. Karšto vandens tiekėjas pats gamina ir tiekia karštą vandenį arba perka šilumą karštam vandeniui ruošti iš šilumos tiekėjo ir šaltą vandenį iš šalto vandens tiekėjo ir tiekia karštą vandenį pastato savininkui – karšto vandens vartotojui.

 

80. Jeigu šilumos tiekėjas ir karšto vandens tiekėjas yra tas pats juridinis asmuo, su pastato savininku sudaromos dvi atskiros sutartys: šilumos pirkimo-pardavimo ir karšto vandens pirkimo-pardavimo.

 

81. Šilumos tiekėjas, kuris kartu yra ir karšto vandens tiekėjas, tvarko atskirą šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimo bei šalto vandens pirkimo ir karšto vandens pardavimo apskaitą.

 

82. Šilumos tiekėjas gali būti karšto vandens tiekėjas tik pastato savininko – karšto vandens vartotojo prašymu ir tik abiem šalims pasirašius karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartį.

 

83. Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma tarp šių šalių:

 

83.1. karšto vandens tiekėjo ir daugiabučio gyvenamojo namo butų, kitų patalpų savininkų – buitinių karšto vandens vartotojų;

 

83.2. pastato savininko ir buitinių karšto vandens vartotojų.

 

84. Tuo atveju, kada pastato buto ar kitų patalpų savininkas – buitinis karšto vandens vartotojas šaltą vandenį karštam vandeniui ruošti perka iš šalto vandens tiekėjo, o šilumą jam sušildyti iki teisės aktuose [3.9], [3.18] nustatytos karšto vandens temperatūros bei karšto vandens temperatūrai palaikyti perka iš šilumos tiekėjo pagal šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, karšto vandens tiekėjo dalyvavimas šiuose santykiuose ir karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis neprivalomi.

 

85. Neatskiriama karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties dalis yra šalių karšto vandens įrenginių nuosavybės, karšto vandens sistemų priežiūros ribų ir šalių sutartos tiekimo–vartojimo ribos nustatymo aktas (2 priedas).

 

86. Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys laikomos sudarytomis ar pakeistomis pagal teisės akte [3.25] nurodytas standartines sąlygas, išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas.

 

87. Standartinės sąlygos sudarytoms sutartims galioja, iki šalys individualiai susitaria dėl šių sutarčių sąlygų.

 

88. Standartinės sąlygos sudarytoms sutartims galioja tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir įstatymams.

 

89. Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, privalo būti nurodyta:

 

89.1. šalių sutartas karšto vandens tiekimo ir vartojimo režimas;

 

89.2. visų pastato buitinių karšto vandens vartotojų pasirinktas karšto vandens kiekio, nustatyto tiekimo-vartojimo riboje pagal atsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitą ir suvartoto pastato karšto vandens įrenginiuose, išdalijimo pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus [3.23] butų ir kitų patalpų savininkams būdas;

 

89.3. atsiskaitymo už suvartotą karštą vandenį buto ar kitų patalpų karšto vandens įrenginiuose apskaičiavimo ir atsiskaitymo terminai;

 

89.4. pastato karšto vandens sistemos priežiūros organizavimas;

 

89.5. karšto vandens kiekių, suvartotų bendrojo naudojimo pastato karšto vandens įrenginiuose, nustatymo bei atsiskaitymo už juos butų ir kitų patalpų savininkams apskaičiavimo būdai ir mokėjimo terminai;

 

89.6. pastato karšto vandens įrenginių darbo režimų projektavimo parametrai ir rodikliai;

 

89.7. mokėjimams apskaičiuoti naudojamos pastato buto ar kitų patalpų ir (arba) prijungto kito pastato techninės charakteristikos;

 

89.8. šalių įsipareigojimai tinkamai prižiūrėti karšto vandens įrenginius, palaikyti šiomis taisyklėmis nustatytus arba šalių suderintus jų darbo režimus;

 

89.9. mokėjimo dokumentų forma, jų įteikimo būdas ir terminai;

 

89.10. suvartoto tiekimo–vartojimo riboje karšto vandens šilumos ir vandens kiekio nustatymo būdas, kada negalima naudotis atsiskaitomojo karšto vandens šilumos ir vandens kiekio apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitomis jam sugedus, atliekant patikrą arba jį sugadinus;

 

89.11. kitos šalių teisės ir pareigos bei atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą.

 

90. Karšto vandens tiekėjas pagal karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį tiekia (pristato ir parduoda) pastato buto ar kitų patalpų savininkui – buitiniam karšto vandens vartotojui kompleksinį produktą – karštą vandenį: šilumą karštam vandeniui ruošti ir jo bei šaltą vandenį.

 

91. Karšto vandens tiekėjas perka šilumą šaltam vandeniui sušildyti iki teisės aktuose [3.9], [3.18] nustatytos karšto vandens temperatūros bei karšto vandens temperatūrai palaikyti iš šilumos tiekėjo ir šaltą vandenį karštam vandeniui ruošti iš šalto vandens tiekėjo.

 

92. Jeigu šilumos tiekėjas ir karšto vandens tiekėjas yra tas pats juridinis asmuo, šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su pastato buto ar kitų patalpų savininku – buitiniu šilumos vartotoju ir karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su pastato buto ar kitų patalpų savininku – buitiniu karšto vandens vartotoju sudaromos atskirai.

 

93. Šilumos tiekėjas, kuris kartu yra ir karšto vandens tiekėjas, tvarko atskirą šilumos šaltam vandeniui sušildyti iki teisės aktuose [3.9], [3.18] nustatytos karšto vandens temperatūros bei karšto vandens temperatūrai palaikyti pirkimo bei šalto vandens pirkimo ir karšto vandens pardavimo apskaitą.

 

94. Šilumos tiekėjas yra kartu ir karšto vandens tiekėjas tik tuo atveju, jeigu tai numato visų pastato butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų prašymu ir tiekėjo sudaryta karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis.

 

95. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis sudaroma tarp šių šalių:

 

95.1. daugiabučio namo, butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų ir įmonės, turinčios Valstybinės energetikos inspekcijos leidimus (atestatus) šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) verslui, – pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo. Šiuo atvejų sutartį su butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pasirinktu prižiūrėtoju sudaro butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas), namo bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgaliotas asmuo arba namo bendrojo naudojimo objektų administratorius;

 

95.2. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininko – buitinio šilumos vartotojo ir šilumos tiekėjo, jeigu šių taisyklių 95.1 punkte nurodytos šalys nesudarė sutarties arba jeigu daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai nepriėmė sprendimo sudaryti tokią sutartį. Šiuo atveju sutartis laikoma sudaryta pagal teisės akte [3.26] nustatytas standartines sąlygas;

 

95.3. individualaus gyvenamojo namo savininko ir įmonės, turinčios Valstybinės energetikos inspekcijos leidimus (atestatus) šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) verslui, – pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo;

 

95.4. negyvenamojo pastato savininko ir įmonės, turinčios Valstybinės energetikos inspekcijos leidimus (atestatus) šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) verslui, – pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo.

 

96. Individualių gyvenamųjų namų savininkai ir vieno juridinio ar fizinio asmens negyvenamųjų pastatų savininkai, pasirašę šilumos pirkimo-pardavimo sutartį, turi teisę patys prižiūrėti pastato šilumos įrenginius vadovaudamiesi šiomis taisyklėmis ir teisės aktu [3.12].

 

97. Jeigu šilumos tiekėjas ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas yra tas pats juridinis asmuo, šilumos pirkimo-pardavimo sutartis su pastato savininku – šilumos vartotoju ar šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su pastato buto ir kitų patalpų savininku – buitiniu karšto vandens vartotoju ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartis sudaromos atskirai.

 

98. Šilumos tiekėjas privalo būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas šių taisyklių 95.2 punkte nustatytu atveju.

 

99. Šilumos tiekėjas gali būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas ir kitais 95 punkte nurodytais atvejais šalims sudarius pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį.

 

100. Šilumos tiekėjas, kuris kartu yra ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas, tvarko atskirą šilumos pardavimo ir priežiūros paslaugų apskaitą.

 

101. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartys laikomos sudarytomis ar pakeistomis pagal teisės akte [3.26] nurodytas standartines sąlygas išskyrus individualiai aptartas sąlygas.

 

102. Standartinės sąlygos sudarytoms sutartims galioja, iki šalys individualiai susitaria dėl šių sutarčių sąlygų.

 

103. Standartinės sąlygos sudarytoms sutartims galioja tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir įstatymams.

 

104. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, privalo būti nurodyta:

 

104.1. atsiskaitymo už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą apskaičiavimo ir mokėjimo terminai;

 

104.2. nustatyta priežiūros ribų skiriamoji vieta;

 

104.3. pastato šilumos įrenginių priežiūros apimtys;

 

104.4. šalių įsipareigojimai tinkamai prižiūrėti šilumos įrenginius, palaikyti šiomis taisyklėmis nustatytus arba šalių suderintus jų darbo režimus;

 

104.5. mokėjimams apskaičiuoti naudojamų pastato, butų ar kitų patalpų ir šilumos įrenginių techninės charakteristikos ir jų deklaravimo tvarka;

 

104.6. mokėjimo dokumentų forma, jų įteikimo būdas ir terminai;

 

104.7. kitos šalių teisės ir pareigos bei atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą.

 

105. Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartis sudaroma tarp šalių:

 

105.1. šilumos tiekėjo ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis sudaryta tarp šių taisyklių 95.1, 95.3, 95.4 punktuose nurodytų šalių ir jeigu šilumos tiekėjas su pastato buitiniais šilumos vartotojais yra pasirašęs šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis;

 

105.2. šilumos tiekėjo ir pastato buitinių šilumos vartotojų, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas yra šilumos tiekėjas šių taisyklių 95.2 punkte nustatytu atveju. Šiuo atveju ši sutartis yra sudedamoji šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties dalis.

 

106. Karšto vandens pristatymo buitiniams karšto vandens vartotojams sutartis sudaroma tarp šalių:

 

106.1. karšto vandens tiekėjo ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis sudaryta tarp šių taisyklių 95.1, 95.3, 95.4 punktuose nurodytų šalių ir jeigu karšto vandens tiekėjas su pastato buitiniais karšto vandens vartotojais yra pasirašęs karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis;

 

106.2. karšto vandens tiekėjo ir šilumos tiekėjo – pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojo, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis sudaryta 95.2 punkte nustatytu atveju.

 

107. Šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams sutartys laikomos sudarytomis ar pakeistomis pagal teisės akte [3.26] nurodytas standartines sąlygas, išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas.

 

108. Standartinės sąlygos sudarytoms sutartims galioja, iki šalys individualiai susitaria dėl šių sutarčių sąlygų.

 

109. Standartinės sąlygos sudarytoms sutartims galioja tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir įstatymams.

 

110. Šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, privalo būti nurodyta:

 

110.1. šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams sąlygos;

 

110.2. pastato šilumos įrenginių priežiūros organizavimas;

 

110.3. pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių darbo režimų skaičiuojamieji (projektavimo) ir kitokie parametrai, jų palaikymo nuostatos ir reikalavimai, juos charakterizuojantys techniniai rodikliai: įrengtoji, sutartinė ir vidutinė šilumos galia, suvartojimo normos, tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio skaičiuojamieji parametrai ir kita;

 

110.4. šalių įsipareigojimai tinkamai prižiūrėti šilumos įrenginius, palaikyti šimis taisyklėmis nustatytus arba šalių suderintus jų darbo režimus;

 

110.5. šalių nustatytos šilumos įrenginių nuosavybės, priežiūros ir pristatymo ribos;

 

110.6. kitos šalių teisės ir pareigos bei atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą.

 

 

VI. ŠILUMOS TIEKĖJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

111. Šilumos tiekėjas privalo:

 

111.1. sudaryti šiose taisyklėse ir teisės aktuose [3.1], [3.13], [3.22], [3.24], [3.25], [3.26] nustatyta tvarka šilumos pirkimo-pardavimo sutartį su kiekvienu pastato savininku – šilumos vartotoju arba šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį su kiekvienu daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininku – buitiniu šilumos vartotoju, jeigu vartotojų šilumos įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų;

 

111.2. vartotojo prašymu sudaryti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį;

 

111.3. šiose taisyklėse ir teisės aktuose [3.1], [3.13], [3.22], [3.26] būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju, jeigu daugiabučio gyvenamojo namo butų savininkai nenusprendė dėl šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo pasirinkimo ir dėl to nebuvo sudaryta šios sistemos priežiūros sutartis;

 

111.4. pastato savininko – karšto vandens vartotojo prašymu sudaryti šiose taisyklėse ir teisės aktuose [3.1], [3.13], [3.22], [3.24] nustatyta tvarka karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartį;

 

111.5. pastato butų ar kitų patalpų savininkų – buitinių karšto vandens vartotojų prašymu sudaryti šiose taisyklėse ir teisės aktuose [3.1], [3.13], [3.22], [3.25] nustatyta tvarka karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį;

 

111.6. šilumos pirkimo-pardavimo bei šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse nustatytomis sąlygomis nenutrūkstamai tiekti vartotojams šilumą;

 

111.7. nustatytu laiku pateikti vartotojams mokėjimų už šilumą dokumentus;

 

111.8. prižiūrėti ir laiku remontuoti savo šilumos gamybos ir perdavimo įrenginius bei atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus;

 

111.9. derinti su savivaldybės institucija šilumos gamybos įrenginių, šilumos perdavimo tinklų remonto ir bandymų, kurių metu ribojamas ar nutraukiamas šilumos tiekimas vartotojams, grafikus;

 

111.10. informuoti šilumos vartotojus apie šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo dėl įrenginių remonto ir bandymų laiką bei trukmę;

 

111.11. pagal pastatų savininkų šilumos vartotojų paraišką leisti prijungti naujų ar rekonstruotų pastatų šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, jeigu tuo nenutraukiamas šilumos tiekimas kitiems vartotojams;

 

111.12. sudaryti šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams eilę ekstremalių situacijų arba avarijų atveju ir ją suderinti su savivaldybės institucija ir su pastatų, kuriems šiluma turi būti tiekiama nepertraukiamai, savininkais;

 

111.13. užtikrinti šilumos perdavimo tinklų, šilumos įrenginių, statinių, kurie yra jo teritorijoje, tačiau priklauso kitiems savininkams, saugumą;

 

111.14. palaikyti šilumos šaltinio tiekimo riboje teisės akte [3.16] nustatytus šilumnešio parametrus;

 

111.15. palaikyti šilumos perdavimo tinklų teisės aktuose [3.4], [3.5], [3.6], [3.7], [3.9], [3.16], [3.17], [3.18], [3.23], [3.34], [3.35], [3.36] nustatytą skaičiuojamąjį šilumos tiekimo darbo režimą ir šilumnešio parametrus;

 

111.16. palaikyti pastatų tiekimo–vartojimo riboje, vadovaujantis teisės aktuose [3.4], [3.5], [3.6], [3.7], [3.9], [3.17], [3.18], [3.23], [3.34], [3.35], [3.36] nurodytomis pastato šilumos įrenginių darbo režimų nuostatomis, apskaičiuotus tokius šilumnešio parametrus, kurie leistų pastato savininkui – šilumos vartotojui arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui išlaikyti tiekimo-vartojimo riboje šilumos įrenginių projekte nurodytą ar šių teisės aktų nustatytą šilumos įrenginių darbo režimą bei šilumos galią ir kurių leistini nukrypimai (šilumnešio temperatūros 48 valandų laikotarpio vidurkio) ne daugiau kaip ±5 procentai;

 

111.17. nustatyta tvarka pranešti Valstybinei energetikos inspekcijai apie įvykusius sutrikimus, avarijas ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su šilumos šaltinių, šilumos perdavimo tinklų įrenginiais;

 

111.18. prieš šildymo sezono pradžią parengti ir, įvertinęs teisės akto [3.34] nuostatas, suderinti su savivaldybių institucijomis tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio temperatūrų grafikus ir šildymo pradžios eilę pastatams. Šilumnešio temperatūrų grafikai sudaromi vartotojų teritorijoms su vienodomis charakteristikomis leistinų parametrų nukrypimo ribose;

 

111.19. pastato savininko pretenziją dėl šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo apsvarstyti ir apie priimtą sprendimą informuoti pareiškėją ne vėliau kaip per 30 dienų nuo gavimo dienos;

 

111.20. įrengti ir prižiūrėti atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus tiekimo–vartojimo riboje arba šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytoje vietoje;

 

111.21. priimti iš šilumos vartotojo grąžinamą kondensatą šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytomis sąlygomis;

 

111.22. turėti teisės aktuose [3.1], [3.29] nustatytas licencijas;

 

111.23. vartotojo prašymu teikti kitas, šiomis taisyklėmis nustatytas, paslaugas.

 

112. Šilumos tiekėjas atsako už:

 

112.1. šilumnešio parametrų nukrypimus daugiau, nei nustatyta šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje, jeigu tai atsitiko dėl jo kaltės ir jeigu šilumos vartotojas patyrė tiesioginę žalą. Tokiu atveju už suvartotą šilumą šilumos vartotojas atlygina šilumos tiekėjui tik vertę to, ką be teisinio pagrindo sutaupė, jeigu šalys nesusitarė kitaip;

 

112.2. nepatiektą šilumą, išskyrus šių taisyklių 113 punkte ir XII skyriuje nurodytus atvejus. Tokiu atveju šilumos tiekėjas atlygina tiesioginę patirtą žalą įstatymų nustatyta tvarka, jei šalys nesusitarė kitaip.

 

113. Šilumos tiekėjas neatsako už šilumos tiekimo nutraukimą, ribojimą, taip pat už šilumnešio parametrų neleistinus nukrypimus, įvykusius dėl:

 

113.1. stichinių nelaimių ar kitos nenugalimos jėgos aplinkybių ir ilgalaikio atšalimo, kurio metu lauko oro temperatūra ilgiau kaip 72 val. buvo 30C ir daugiau žemesnė už projektinę ir jeigu tuo metu buvo išlaikomi tiekiamo šilumnešio projektavimo parametrai;

 

113.2. pastato savininko – šilumos vartotojo, butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba pašalinių asmenų klaidingų veiksmų;

 

113.3. šių taisyklių XII skyriuje išvardytų šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo priežasčių;

 

113.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimto sprendimo sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą.

 

114. Šilumos tiekėjas turi teisę:

 

114.1. pateikus raštišką prašymą, netrukdomai apžiūrėti pastato savininkui – šilumos vartotojui ir pastato butų ir kitų patalpų savininkams – buitiniams šilumos vartotojams priklausančių šilumos įrenginių, turinčių tiesioginę įtaką šilumos tiekimo įrenginių darbui bei šilumos tiekimo kitiems vartotojams režimui, būklę;

 

114.2. sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą tik šiose taisyklėse nurodyta tvarka.

 

115. Šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laikas bei priežastys nustatomos pagal ties tiekimo-vartojimo riba įrengtų registruojančių prietaisų rodmenų įrašus. Jeigu tokių prietaisų nėra – pagal šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio techninių operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašus.

 

116. Dėl šilumos tiekėjo kaltės nepatiektos šilumos kiekis nustatomas pagal užregistruotą paskutiniu ataskaitiniu laikotarpiu tiektą šilumos kiekio paros vidurkį iki nutraukimo ar apribojimo, nustatomą pagal ties tiekimo-vartojimo riba įrengtų apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas. Nustatant nepatiektą šilumos kiekį šildymui ir vėdinimui reikia įvertinti tikrąsias lauko oro temperatūras atitinkamais laikotarpiais.

 

117. Jeigu nėra šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų, šilumos tiekėjo kaltę gali nustatyti komisija, sudaryta iš pastato savininko – šilumos vartotojo ar pastato butų (patalpų) savininkų – buitinių šilumos vartotojų ar kitų įgaliotų atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinkta dokumentine medžiaga, nustato kaltąją šalį ir surašo aktą. Jeigu viena iš šalių reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Valstybinės energetikos inspekcijos atstovai.

 

118. Šilumos tiekėjo darbuotojai, pažeidę šias taisykles, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

VII. KARŠTO VANDENS TIEKĖJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

119. Karšto vandens tiekėjas privalo:

 

119.1. sudaryti šiose taisyklėse ir teisės aktuose [3.1], [3.13], [3.22], [3.24], [3.25] nustatyta tvarka karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartį su kiekvienu pastato savininku – karšto vandens vartotoju arba karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį su kiekvienu butų ir kitų patalpų savininku – buitiniu karšto vandens vartotoju daugiabučiuose namuose jų prašymu, jeigu vartotojų karšto vandens įrenginiai prijungti prie karšto vandens tiekėjo karšto vandens tiekimo įrenginių;

 

119.2. karšto vandens vartotojo prašymu teikti kitas šiose taisyklėse nurodytas paslaugas;

 

119.3. karšto vandens pirkimo-pardavimo bei karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse nustatytomis sąlygomis ir parametrais nenutrūkstamai tiekti karšto vandens vartotojams karštą vandenį;

 

119.4. nustatytu laiku pateikti karšto vandens vartotojams mokėjimų už karštą vandenį dokumentus;

 

119.5. prižiūrėti ir laiku remontuoti savo karšto vandens gamybos ir perdavimo įrenginius bei atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus;

 

119.6. derinti su savivaldybės institucija karšto vandens tiekimo įrenginių profilaktinio remonto ir bandymų, kurių metu ribojamas ar nutraukiamas karšto vandens tiekimas karšto vandens vartotojams, grafikus;

 

119.7. informuoti karšto vandens vartotojus apie karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo dėl įrenginių profilaktinio remonto ir bandymų laiką bei trukmę;

 

119.8. pagal pastato savininko paraišką leisti prijungti naujų ar rekonstruotų pastatų karšto vandens įrenginius prie karšto vandens tiekimo įrenginių, jeigu tuo nenutraukiamas karšto vandens tiekimas kitiems vartotojams;

 

119.9. sudaryti karšto vandens tiekimo ribojimo ar nutraukimo pastatams eilę ekstremalių situacijų arba avarijų atveju ir ją suderinti su savivaldybės institucija ir su pastatų savininkais – karšto vandens vartotojais, kuriems karštas vanduo turi būti tiekiamas nenutrūkstamai;

 

119.10. užtikrinti karšto vandens įrenginių, statinių, kurie yra tiekėjo teritorijoje, tačiau priklauso kitiems savininkams, saugumą;

 

119.11. palaikyti projekte nurodytus ir teisės aktuose [3.4], [3.6], [3.9], [3.17], [3.18], [3.23], [3.24], [3.25], [3.36] nustatytus karšto vandens parametrus karšto vandens paėmimo (vartojimo) vietoje;

 

119.12. nustatyta tvarka pranešti Valstybinei energetikos inspekcijai apie įvykusius sutrikimus, avarijas ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su karšto vandens tiekimo įrenginiais;

 

119.13. pastato savininko pretenziją dėl karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo apsvarstyti ir apie priimtą sprendimą informuoti pareiškėją ne vėliau kaip per 30 dienų nuo gavimo dienos;

 

119.14. įrengti ir prižiūrėti atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus tiekimo–vartojimo riboje arba karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytoje vietoje.

 

120. Karšto vandens tiekėjas atsako už:

 

120.1. karšto vandens parametrų nukrypimus daugiau, nei nustatyta karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje, geriamojo vandens kokybę, jeigu tai atsitiko dėl jo kaltės ir jeigu pastato savininkas – karšto vandens vartotojas ar daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkas – buitinis karšto vandens vartotojas patyrė tiesioginę žalą. Tokiu atveju už suvartotą karštą vandenį vartotojas atlygina karšto vandens tiekėjui tik vertę to, ką be teisinio pagrindo sutaupė, jeigu šalys nesusitarė kitaip;

 

120.2. nepatiektą karštą vandenį, išskyrus šių taisyklių 121 punkte ir XII skyriuje nurodytus atvejus. Tokiu atveju karšto vandens tiekėjas atlygina tiesioginę patirtą žalą įstatymų nustatyta tvarka, jei šalys nesusitarė kitaip.

 

121. Karšto vandens tiekėjas neatsako už karšto vandens tiekimo nutraukimą, apribojimą, taip pat už karšto vandens parametrų neleistinus nukrypimus, įvykusius dėl:

 

121.1. stichinių nelaimių ar kitų nenugalimos jėgos aplinkybių;

 

121.2. pastato savininko – karšto vandens vartotojo, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių karšto vandens vartotojų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba pašalinių asmenų klaidingų veiksmų;

 

121.3. šių taisyklių XII skyriuje išvardytų karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo priežasčių;

 

121.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybės institucija priimto sprendimo sustabdyti ar apriboti karšto vandens tiekimą.

 

122. Karšto vandens tiekėjas turi teisę:

 

122.1. pateikus raštišką prašymą, netrukdomai apžiūrėti pastato savininkui – karšto vandens vartotojui ir daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams – buitiniams karšto vandens vartotojams priklausančių karšto vandens įrenginių, turinčių tiesioginę įtaką karšto vandens tiekimo įrenginių darbui bei jo tiekimo kitiems vartotojams režimui, būklę;

 

122.2. sustabdyti ar apriboti karšto vandens tiekimą tik šiose taisyklėse nurodyta tvarka;

 

122.3. reikalauti, kad šilumos tiekėjas ir šalto vandens tiekėjas tiekimo riboje užtikrintų teisės aktuose [3.4], [3.6], [3.9], [3.17], [3.18], [3.23], [3.24], [3.25], [3.36] ir sutartyse nustatytą šilumos, šilumnešio ir geriamojo vandens kokybę, o centralizuotos karšto vandens gamybos atveju – karšto vandens kokybę.

 

123. Karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo laikas bei priežastys nustatomos pagal ties tiekimo-vartojimo riba įrengtų registruojančių prietaisų rodmenų įrašus. Jeigu tokių prietaisų nėra, – pagal karšto vandens tiekėjo techninių operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašus.

 

124. Dėl karšto vandens tiekėjo kaltės nepatiekto karšto vandens kiekis nustatomas pagal užregistruotą paskutiniu ataskaitiniu laikotarpiu tiektą karšto vandens kiekio paros vidurkį iki nutraukimo ar apribojimo, nustatomą pagal ties tiekimo–vartojimo riba įrengtų apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas.

 

125. Jeigu nėra karšto vandens parametrus registruojančių prietaisų, karšto vandens tiekėjo kaltę gali nustatyti komisija, sudaryta iš pastato savininko – karšto vandens vartotojo ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių karšto vandens vartotojų ar kitų įgaliotų atstovų, šilumos ir (ar) šalto vandens tiekėjų ir karšto vandens tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinkta dokumentine medžiaga, nustato kaltąją šalį ir surašo aktą. Jeigu viena iš šalių reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Valstybinės energetikos inspekcijos atstovai.

 

126. Karšto vandens tiekėjo darbuotojai, pažeidę šias taisykles, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

VIII. PASTATO SAVININKO – ŠILUMOS IR (AR) KARŠTO VANDENS VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

127. Pastato savininkas – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas atsako už:

 

127.1. jam nuosavybės teise priklausančių šilumos įrenginių būklę ir priežiūrą;

 

127.2. kad už suvartotą šilumą, šilumnešį ir (ar) karštą vandenį būtų laiku sumokama pagal šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo pateiktą sąskaitą.

 

128. Pastato savininkas – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas turi teisę:

 

129.1. sudaryti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį su šilumos tiekėju arba kita įmone, turinčia Valstybinės energetikos inspekcijos leidimą (atestatą) šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) verslui, atlikti šiose taisyklėse nurodytas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo pareigas. Šiais atvejais pastato savininkas – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas neatsako už šiose taisyklėse nustatytų pareigų vykdymą, kurios pagal sutartį tenka prižiūrėtojui;

 

129.2. keisti, rekonstruoti arba atjungti savo šilumos įrenginius teisės aktuose [3.1], [3.2], [3.3], [3.13], [3.14], [3.15], [3.19], [3.20], [3.22], [3.27], [3.28], [3.36], [3.37] ir šiose taisyklėse nustatyta tvarka, jeigu tai nepažeidžia kitų namų savininkų bei pastato butų (patalpų) savininkų daugiabučiame name teisių ir interesų;

 

129.3. reikalauti iš šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo, kad būtų palaikomi sutartyje nurodyti ar teisės aktuose [3.4], [3.5], [3.6], [3.7], [3.9], [3.17], [3.18], [3.23], [3.34], [3.35], [3.36] ir šiose taisyklėse reglamentuoti šilumnešio ir (ar) karšto vandens parametrai karšto vandens paėmimo (vartojimo) vietoje;

 

129.4. gauti informaciją apie šilumos ir (ar) karšto vandens kainas, mokėjimų ir atsiskaitymo skaičiavimo tvarką, mokėjimams apskaičiuoti panaudotus duomenis ir atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas;

 

129.5. pratęsti sąskaitos už šilumą ir (ar) karštą vandenį apmokėjimo laiką tiek dienų, kiek dienų vėliau, nei nustatyta sutartyje, ši sąskaita buvo įteikta;

 

129.6. gauti informaciją apie šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo apribojimus ir sustabdymus;

 

129.7. reikalauti atlyginti žalą, patirtą dėl:

 

129.7.1. šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo kaltės;

 

129.7.2. kito pastato savininko – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo, kurio šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiai prijungti prie jo pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių, kaltės;

 

129.7.3. pastato buitinio šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo kaltės;

 

129.7.4. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo kaltės;

 

129.8. netrukdomai apžiūrėti pastato buitinių šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų šilumos įrenginių būklę, kuri turi tiesioginę įtaką pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiams;

 

129.9. nutraukti ar riboti šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimą kitiems šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams, kurių pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiai prijungti prie jo pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių tik šiose taisyklėse nustatyta tvarka;

 

129.10. reikalauti jo šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių bei apskaitos prietaisų, esančių kitų juridinių ar fizinių asmenų teritorijoje ir patalpose, deramos apsaugos ir atlyginti dėl jų kaltės jam padarytą žalą;

 

129.11. šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytomis sąlygomis grąžinti kondensatą į šilumos tiekėjo šilumos perdavimo tinklus;

 

129.12. šiose taisyklėse ir teisės aktuose [3.1], [3.13], [3.22], [3.24] nustatyta tvarka sudaryti su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėju šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartis.

 

130. Pastato savininkas – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas privalo:

 

130.1. šiose taisyklėse ir teisės aktuose [3.1], [3.12], [3.13], [3.16], [3.22], [3.26], [3.31], [3.32], [3.33] nustatyta tvarka prižiūrėti jam priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginius arba sudaryti sutartį su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėju arba kita įmone, turinčia Valstybinės energetikos inspekcijos leidimą (atestatą) šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) verslui, atlikti šiose taisyklėse nurodytas šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų priežiūros pareigas;

 

130.2. laiku atsiskaityti už šilumą ir (ar) karštą vandenį;

 

130.3. ruošdamasis šildymo sezonui atlikti šiose taisyklėse bei teisės aktuose [3.1], [3.12], [3.13], [3.16], [3.31], [3.32], [3.33] reglamentuotus darbus bei šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo pagrįstus nurodymus ir nustatyta tvarka gauti pastato šilumos ūkio parengties šildymo sezonui aktą;

 

130.4. vykdyti šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo operatyvinius-dispečerinius nurodymus dėl šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo;

 

130.5. laikytis šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytų šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo režimų;

 

130.6. neleisti viršnormių šilumnešio nuotėkių, o atsiradus juos operatyviai stabdyti;

 

130.7. užtikrinti, kad šilumos įrenginiuose nepasikeistų šilumnešio cheminė sudėtis daugiau, negu nustatyta teisės akte [3.16], imtis prevencinių priemonių, kad į šilumnešį nepatektų jo kokybės reikalavimų neatitinkantis vanduo;

 

130.8. pateikti šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta forma ir terminais turimų atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitą;

 

130.9. užtikrinti, kad naujai sumontuotus ar rekonstruotus pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų būtų galima prijungti tik šių taisyklių II, III, XIII, XV ar XVI skyriuose nustatyta tvarka;

 

130.10. suderinti su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėju pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių laikino atjungimo sąlygas, kuriose turėtų būti numatyta, kaip kompensuoti šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui nuostolius, patirtus dėl šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo nutraukimo, bei įrenginių stabdymo ir paleidimo išlaidas, jeigu toks atjungimas atliekamas stabdant šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo įrenginius neplaninio remonto metu;

 

130.11. užtikrinti jo teritorijoje ir patalpose šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui priklausančių šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių, statinių, komunikacijų bei atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų apsaugą bei tinkamas jų darbui aplinkos sąlygas, atlyginti žalą, padarytą dėl netinkamos apsaugos ar aplinkos sąlygų;

 

130.12. vykdyti teisės aktuose [3.32], [3.33] nustatytus šilumos ir karšto vandens įrenginių apsaugos reikalavimus;

 

130.13. leisti savo teritorijoje ar patalpose bet kuriuo paros metu (išskyrus gyvenamąsias patalpas ir patalpas, į kurias įėjimo laikas nurodomas sutartyse) šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo bei pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojo atstovams, pateikusiems pažymėjimus, patvirtinančius jų pareigas, apžiūrėti šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginius ir atlikti priežiūros, remonto ar avarijų likvidavimo darbus;

 

130.14. informuoti šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėją šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta tvarka apie šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių stabdymus, paleidimus ir nukrypimus nuo jose nurodyto darbo režimo;

 

130.15. pranešti Valstybinei energetikos inspekcijai apie įvykusias avarijas ir sutrikimus ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su šilumos tiekimo įrenginiais;

 

130.16. užtikrinti tolygų visų pastato patalpų ir prijungtų kitų pastatų šildymą palaikant juose teisės aktuose [3.34] nustatytą patalpų temperatūrą ir tiekti į patalpas teisės aktuose [3.9], [3.18] nustatytos temperatūros karštą vandenį;

 

130.17. siekti, kad išnaudojant visas turimas technines ir organizacines galimybes pastato šilumos ir karšto vandens įrenginių darbo režimas atitiktų ekonomiško ir racionalaus šilumos ir karšto vandens vartojimo reikalavimus;

 

130.18. imtis priemonių sumažinti žalą, daromą dėl šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo.

 

131. Pastato savininkas – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas, pažeidęs šias taisykles, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

132. Nustatant padaryto pažeidimo faktą, pastato savininkui gali atstovauti už šilumos ūkį atsakingas asmuo arba kitas įgaliotas asmuo, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui – vadovo įgaliotas asmuo, buitiniam šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojui – jo įgaliotas asmuo.

 

133. Šių taisyklių 132 punkte nurodyto bet kurio asmens, taip pat paties savininko ar buitinio šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo, dalyvavusio nustatant ir fiksuojant šių taisyklių pažeidimo faktą be atstovo, atsisakymas pasirašyti pažeidimo faktą patvirtinančius dokumentus neatleidžia nuo atsakomybės.

 

 

IX. DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ – BUITINIŲ ŠILUMOS IR (AR) KARŠTO VANDENS VARTOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

134. Daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas turi teisę:

 

134.1. reikalauti pagal kompetenciją iš šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo, pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojo, pastato administratoriaus, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba pastato bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgalioto asmens, kad jam priklausančiose patalpose arba bute būtų palaikoma teisės aktuose [3.4], [3.5], [3.6], [3.7], [3.8], [3.9], [3.18], [3.23], [3.34], [3.35] bei šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta patalpų temperatūra, karšto vandens temperatūra vandens paėmimo (vartojimo) vietoje ir vonių šildytuvų darbo režimas;

 

134.2. laiku gauti iš šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo mokėjimų už šilumą ir (ar) karštą vandenį atsiskaitymo dokumentus;

 

134.3. pratęsti apmokėjimo už šilumą ir (ar) karštą vandenį laiką tiek dienų, kiek dienų vėliau, nei nustatyta sutartyje, buvo įteikta mokėjimo už šilumą ir (ar) karštą vandenį pranešimas ar sąskaita;

 

134.4. gauti informaciją pagal kompetenciją iš šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo, pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojo, pastato administratoriaus, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba pastato bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgalioto asmens apie šilumos ir (ar) karšto vandens kainas, mokėjimų skaičiavimo ir atsiskaitymų tvarką, mokėjimams skaičiuoti panaudotus duomenis, šilumos ir (ar) karšto vandens išdalijimo butams ir kitoms patalpoms metodus, atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas;

 

134.5. kartu su kitais pastato butų ir kitų patalpų savininkais pasirinkti vieną iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų šilumos ir (ar) karšto vandens išdalijimo butams ir kitoms patalpoms metodų;

 

134.6. kartu su kitais pastato butų ir kitų patalpų savininkais pasirinkti šilumos tiekėją ar įmonę, turinčią Valstybinės energetikos inspekcijos leidimą (atestatą) šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) verslui, – pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją ir įgalioti pastato administratorių, butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba pastato bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgaliotą asmenį pasirašyti su prižiūrėtoju pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį;

 

134.7. reikalauti iš šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo, pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojo, pastato administratoriaus, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba pastato bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgalioto asmens atlyginti vartojant šilumą ir (ar) karštą vandenį patirtą žalą dėl jų kaltės;

 

134.8. šiose taisyklėse ir teisės aktuose [3.1], [3.2], [3.3], [3.8], [3.5], [3.13], [3.14], [3.15], [3.19], [3.20], [3.22], [3.27], [3.28], [3.36], [3.37] nustatyta tvarka keisti, rekonstruoti arba atjungti šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginius tik nepažeidžiant pastato savininko arba daugiabučio gyvenamojo namo kitų butų ir kitų patalpų savininkų teisių ir teisėtų interesų;

 

134.9. reikalauti iš šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo teisės akte [3.11] nustatyta tvarka atlikti atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų neeilinę patikrą.

 

135. Daugiabučio gyvenamojo namo buto ir kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas, privalo:

 

135.1. tvarkingai prižiūrėti savo buto ar kitų patalpų šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginius;

 

135.2. laiku atsiskaityti už šilumą ir (ar) karštą vandenį bei jam tenkančia dalimi už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą;

 

135.3. neleisti savo buto ar kitų patalpų šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiuose šilumnešio nuotėkių, o atsiradus juos skubiai stabdyti;

 

135.4. pateikti šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta forma ir terminais šilumos ir (ar) karšto vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitą;

 

135.5. pateikti šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta forma ir terminais patalpos ar buto duomenis, reikalingus mokėjimams už šilumą ir (ar) karštą vandenį apskaičiuoti;

 

135.6. užtikrinti, kad naujai sumontuoti ar rekonstruoti buto ar kitų patalpų šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiai prie pastato šilumos ar karšto vandens įrenginių būtų prijungiami tik šių taisyklių II, III, XIII, XV ar XVI skyriuose nustatyta tvarka. Jeigu toks prijungimas atliekamas stabdant šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo įrenginius neplaninio remonto metu, tuomet su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėju turi būti suderintos laikino šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo įrenginių atjungimo sąlygos. Tose sąlygose turi būti numatytas žalos atlyginimas šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui dėl šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo nutraukimo, įrenginių stabdymo, paleidimo išlaidų apmokėjimas;

 

135.7. užtikrinti bute ar kitose patalpose sumontuotų atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens kiekio apskaitos prietaisų ir kitų šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių apsaugą bei reikalaujamas jų darbo aplinkos sąlygas;

 

135.8. leisti šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo, pastato savininko, prižiūrėtojo atstovams, iš anksto raštu įspėjus arba suderinusiems atvykimo laiką ir pateikusiems atitinkamus pažymėjimus ar įgaliojimus, apžiūrėti atsiskaitomuosius šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisus, šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių elementus, atlikti jų priežiūros, remonto ar avarijų likvidavimo darbus;

 

135.9. atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą dėl jo neteisėtų veiksmų pateikus klaidingus duomenis suvartotos šilumos ir (ar) karšto vandens sąnaudoms apskaičiuoti, savavališkai pakeitus šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių elementus (išskyrus vandens ėmimo prietaisus) kitokiais, pakeitus jų jungimo schemą arba pažeidus sutartyje nustatytas jų priežiūros sąlygas.

 

136. Daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas ar kiti jo įgalioti atstovai už šių taisyklių pažeidimus atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

137. Nustatant ir fiksuojant daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko padaryto pažeidimo faktą, dalyvauja buto ar kitų patalpų savininkas arba jo įgaliotas atstovas.

 

138. Daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininko arba jo įgalioto atstovo atsisakymas pasirašyti pažeidimo faktą patvirtinančius dokumentus neatleidžia nuo atsakomybės.

 

 

 

X. Pastato ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMos PRIŽIŪRĖTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

139. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas atsako už:

 

139.1. šiose taisyklėse, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros bei šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo buitiniams vartotojams sutartyse ir teisės aktuose [3.1], [3.12], [3.16], [3.26], [3.30], [3.31], [3.32], [3.33] nustatyta tvarka jam prižiūrėti pavestų šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių būklę ir priežiūrą;

 

139.2. šiose taisyklėse, teisės aktuose [3.4], [3.5], [3.6], [3.7], [3.9], [3.12], [3.16], [3.26], [3.30], [3.31], [3.32], [3.33], [3.34], 3.35], pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyje bei šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo buitiniams vartotojams sutartyje nustatytą butų ir kitų patalpų kokybišką šildymą ir tinkamos kokybės karšto vandens pristatymą buitiniams karšto vandens vartotojams;

 

139.3. mokėjimų už priežiūrą teisingą apskaičiavimą.

 

140. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas privalo:

 

140.1. ruošdamasis šildymo sezonui atlikti šiose taisyklėse ir teisės aktuose [3.12], [3.16], [3.26], [3.30], [3.31], [3.32], [3.33] reglamentuotus darbus bei šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo pagrįstus nurodymus ir nustatyta tvarka gauti pastato šilumos ūkio parengties šildymo sezonui aktą;

 

140.2. vykdyti šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo operatyvinius dispečerinius nurodymus dėl šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių darbo režimo;

 

140.3. laikytis buitinių šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjais sudarytose šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse bei jo su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjais sudarytose šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo buitiniams vartotojams sutartyse ir teisės aktuose [3.4], [3.5], [3.6], [3.7], [3.9], [3.18], [3.26], [3.34], [3.35] nustatytų šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių darbo režimų;

 

140.4. neleisti viršnormių teisės akte [3.16] nustatytų šilumnešio nuotėkių pastato šilumos įrenginiuose, o atsiradus juos operatyviai stabdyti;

 

140.5. užtikrinti, kad šildymo ir (ar) karšto vandens sistemose nepasikeistų šilumnešio cheminė sudėtis daugiau, negu nustatyta teisės akte [3.16], imtis prevencinių priemonių, kad į šilumnešį nepatektų jo kokybės reikalavimų neatitinkantis vanduo;

 

140.6. pateikti šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams sutartyje nustatyta forma ir terminais atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitą, jeigu šalys nesusitarė kitaip;

 

140.7. užtikrinti, kad šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų naujai sumontuotus ar rekonstruotus šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų būtų galima prijungti tik šių taisyklių II, III, XIII, XV ar XVI skyriuose nustatyta tvarka;

 

140.8. suderinti su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėju ir vartotojais pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių laikino atjungimo sąlygas, jeigu toks atjungimas atliekamas stabdant šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo įrenginius neplaninio remonto metu;

 

140.9. užtikrinti šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo teritorijoje ir patalpose šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui priklausančių šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių, statinių, komunikacijų ir atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų apsaugą bei tinkamas jų darbui aplinkos sąlygas, atlyginti žalą, padarytą dėl tinkamos apsaugos ar aplinkos sąlygų neužtikrinimo;

 

140.10. vykdyti teisės aktuose [3.32], [3.33] nustatytus šilumos ir karšto vandens tiekimo įrenginių apsaugos reikalavimus;

 

140.11. leisti, šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojui įgaliojus, jo teritorijoje ar patalpose bet kuriuo paros metu (išskyrus gyvenamąsias patalpas ir patalpas, į kurias įėjimo laikas nurodomas sutartyse) šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo atstovams, pateikusiems pažymėjimus, patvirtinančius jų pareigas, apžiūrėti šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginius bei atsiskaitomuosius šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisus ir atlikti priežiūros, remonto ar avarijų likvidavimo darbus;

 

140.12. informuoti šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėją šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo buitiniams vartotojams sutartyje nustatyta tvarka apie šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių stabdymus, paleidimus ir nukrypimus nuo šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo buitiniams vartotojams sutartyje ir teisės aktuose [3.4], [3.5], [3.6], [3.7], [3.9], [3.18], [3.26], [3.34], [3.35] nustatytų šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių darbo režimų;

 

140.13. pranešti Valstybinei energetikos inspekcijai apie įvykusias avarijas ir sutrikimus ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo įrenginiais;

 

140.14. užtikrinti tolygų visų pastato butų ir kitų patalpų šildymą palaikant juose teisės aktuose [3.34] nustatytą patalpų temperatūrą ir tiekiamo į butus ir kitas patalpas karšto vandens teisės aktuose [3.9], [3.18] nustatytą temperatūrą;

 

140.15. siekti, kad išnaudojant visas turimas technines ir organizacines galimybes pastato šilumos ir karšto vandens įrenginių darbo režimas atitiktų ekonomiško ir racionalaus šilumos ir karšto vandens vartojimo reikalavimus;

 

140.16. imtis priemonių sumažinti žalą, daromą dėl šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo;

 

140.17. nustatytu laiku pateikti šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams atsiskaitymo dokumentus už priežiūrą;

 

140.18. atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą, dėl jo neteisėtų veiksmų (neveikimo) pažeidus pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyje bei teisės aktuose [3.4], [3.5], [3.6], [3.7], [3.9], [3.11], [3.12], [3.18], [3.26], [3.30], [3.31], [3.32], [3.33], [3.34], [3.35] nustatytas šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių priežiūros sąlygas.

 

141. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas turi teisę:

 

141.1. reikalauti iš šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo, kad būtų palaikomi šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyje, šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo buitiniams vartotojams sutartyje ir teisės aktuose [3.4], [3.5], [3.6], [3.7], [3.9], [3.18], [3.34], [3.35] reglamentuoti šilumnešio ir (ar) karšto vandens parametrai ties tiekimo-vartojimo riba arba kitoje šiose sutartyse nurodytoje vietoje;

 

141.2. gauti informaciją apie šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo laikinus ribojimus ir nutraukimus;

 

141.3. reikalauti atlyginti žalą, patirtą dėl šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo kaltės, kito pastato savininko – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo, kurio šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiai prijungti prie prižiūrimo pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių, pastato savininko ar buto ir kitų patalpų savininko kaltės;

 

141.4. apžiūrėti buto ir kitų patalpų savininkui priklausančių šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių būklę, kurie turi tiesioginę įtaką pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos darbui.

 

142. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, pažeidęs šias taisykles, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

143. Nustatant ir fiksuojant pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo padaryto pažeidimo faktą, pastato savininkui gali atstovauti atsakingas už šilumos ūkį asmuo arba kitas įgaliotas asmuo, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui – jo įgaliotas asmuo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui – jo įgaliotas asmuo, butų ir kitų patalpų savininkui – buitiniam šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojui – jo įgaliotas asmuo.

 

144. Šių taisyklių 143 punkte nurodyto bet kurio asmens, taip pat paties pastato ar buto ir kitų patalpų savininko, dalyvavusio nustatant ir fiksuojant šių taisyklių pažeidimo faktą, atsisakymas pasirašyti pažeidimo faktą patvirtinančius dokumentus neatleidžia nuo atsakomybės.

 

 

Xi. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ KONTROLĖ IR PRIEŽIŪRA

 

145. Valstybinė energetikos inspekcija nustatyta tvarka kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą.

 

146. Nuolatinę šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybos ir perdavimo tinklų įrenginių priežiūrą atlieka šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas.

 

147. Nuolatinę daugiabučio namo šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą atlieka butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, pastato bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgalioti asmenys, pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius arba paskirtas asmuo, atsakingas už šilumos ūkį.

 

148. Nuolatinę daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių priežiūrą atlieka butų ir kitų patalpų šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių savininkai.

 

149. Nuolatinę pastato šilumos ir karšto vandens įrenginių priežiūrą atlieka pastato savininkas arba paskirtas asmuo atsakingas už šilumos ūkį.

 

150. Nuolatinę daugiabučio namo šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą atlieka butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdybos (bendrijos pirmininko), pastato bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgalioto asmens arba pastato bendrojo naudojimo objektų administratoriaus, butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu konkurso būdu parinkta įmonė, turinti Valstybinės energetikos inspekcijos leidimus (atestatus) šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) verslui, arba šilumos tiekėjas.

 

151. Nuolatinę daugiabučio namo butų ir kitų patalpų šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių priežiūrą atlieka butų ir kitų patalpų šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių savininkai.

 

 

XII. ŠILUMOS, ŠILUMNEŠIO IR (AR) KARŠTO VANDENS TIEKIMO SUSTABDYMAS TIEKĖJO INICIATYVA

 

152. Šilumos ar karšto vandens tiekėjas turi teisę nedelsdamas sustabdyti šilumos ar karšto vandens tiekimą pastatui arba pavieniams pastato šilumos ar karšto vandens įrenginiams dėl jų savininkų kaltės šiais atvejais:

 

152.1. už savavališką šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens vartojimą be atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų, juos išjungus arba šilumos ar karšo vandens įrenginius prijungus per juos apeinančias linijas, arba šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens neteisėtą pasisavinimą;

 

152.2. jeigu dėl savavališkai prijungtų šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių padidėja šilumnešio vartojimas, pasikeičia šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytas įrenginių darbo režimas, viršijama sutartinė šilumos galia taip, kad sutrinka šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo įrenginių normalus darbo režimas, dėl kurio gali įvykti avarija arba nutrūkti šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimas kitiems šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams;

 

152.3. jeigu pažeidžiamas šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytas šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių darbo režimas taip, kad sutrinka šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo įrenginių normalus darbo režimas, dėl kurio gali įvykti avarija arba nutrūkti šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimas kitiems šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams;

 

152.4. jeigu šilumnešio nuotėkiai viršija teisės akte [3.16] nustatytas normas arba pasikeičia grąžinamo šilumnešio cheminė sudėtis daugiau, nei nurodyta teisės akte [3.16], taip, kad sutrinka šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo įrenginių normalus darbo režimas, dėl kurio gali įvykti avarija arba nutrūkti šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimas kitiems šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams;

 

152.5. jeigu pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių techninė būklė nepatenkinama ir dėl to gresia avarija arba susidaro pavojus žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui;

 

152.6. jeigu nevykdomi šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo atsakingų darbuotojų nurodymai likviduoti gedimus, dėl kurių gali įvykti avarija, sutrikimas arba nelaimingas atsitikimas;

 

152.7. jeigu, negavus pastato šilumos ūkio parengties akto, savavališkai prijungiami pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiai ir dėl to gresia avarija arba susidaro pavojus žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui.

 

153. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas turi teisę, raštu įspėjęs prieš 10 darbo dienų pastato savininką – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotoją arba pastato butų ir kitų patalpų savininką – buitinį šilumos ir (ar) karšto vandens vartotoją, sustabdyti visiškai arba apriboti šilumos (išskyrus daugiabučių namų šildymą), šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimą šiais atvejais:

 

153.1. šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojui, neapmokėjusiam sąskaitos už šilumą ir (ar) karštą vandenį daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vėliausios leistinos sąskaitos apmokėjimo dienos, nurodytos šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje, pagal pateiktą sąskaitą ar mokėjimų pranešimą;

 

153.2. jeigu be šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sutikimo sistemingai viršijama pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių sutartinė šilumos galia (šildymo sistemose perskaičiuota pagal faktines šilumnešio temperatūras), jeigu tai turi įtakos mokėjimų už šilumą ir (ar) karšto vandenį apskaičiavimui arba dėl to šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas patyrė žalos ir šilumos ir (ar) karštą vandens vartotojas atsisako nustatyta tvarka pakeisti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartį;

 

153.3. sistemingai pažeidinėjant šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytus šilumnešio vartojimo bei šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių darbo režimus, šilumnešio nuotėkiui viršijant norminį arba pabloginus grąžinamo šilumnešio cheminę sudėtį daugiau nei nustatytus teisės akte [3.16], bet nesukėlusius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo įrenginių normalaus darbo režimo, šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo kitiems šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams sutrikimų;

 

153.4. nepaskirtas atestuotas asmuo darbo vietai, atsakingas už šilumos ūkį;

 

153.5. jei iš anksto raštu paprašius ir pateikus tarnybinius pažymėjimus, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo darbuotojai neįleidžiami į pastatą arba butus ir kitas patalpas, su kurių savininkais sudaryta šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartis, apžiūrėti šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių ir atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų.

 

154. Visais šių taisyklių 153 punkte nurodytais atvejais šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 24 valandas papildomai įspėti pastato savininką apie šilumnešio tiekimo apribojimus arba sustabdymą.

 

155. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas savo iniciatyva turi teisę nedelsdamas laikinai sustabdyti arba apriboti šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimą visiems arba pavieniams šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams šiais atvejais:

 

155.1. lokalizuojant avarijos židinį šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo ar pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiuose;

 

155.2. dėl avarijos šilumos šaltinyje, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo arba pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiuose arba dėl nenugalimos jėgos poveikio, sutrikus šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo įrenginių darbo režimui taip, kad yra jų sugadinimo, avarijos pavojus arba gresia pavojus žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui.

 

156. Visais šių taisyklių 155 punkte nurodytais atvejais šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas privalo per 24 valandas pranešti pastato savininkui apie šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo apribojimų arba sustabdymo priežastis bei laiką.

 

157. Šių taisyklių 155 punkte nurodytu atveju šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas atsako už pasekmes arba pats imasi visų veiksmų, kad sistemos nebūtų sugadintos.

 

158. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas savo iniciatyva turi teisę laikinai sustabdyti arba apriboti šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimą visiems arba pavieniams šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams, įspėjęs prieš 10 dienų, šiais atvejais:

 

158.1. prijungiant naujus tiekėjo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybos ir perdavimo ar pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginius, jeigu negalima šių darbų atlikti planinio remonto metu;

 

158.2. atliekant šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyse aptartą šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo įrenginių planinį remontą ir bandymus.

 

159. Visais šių taisyklių 158 punkte nurodytais atvejais šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 10 dienų ir papildomai prieš 24 valandas įspėti pastato savininką apie šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo apribojimus arba sustabdymą. Jeigu pastato savininkas per 5 dienas nuo pirmo pranešimo gavimo dienos nesuderina šilumnešio tiekimo nutraukimo laiko, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas turi teisę vienašališkai nustatyti šį laiką.

 

160. Jeigu įmanoma, visais šių taisyklių 159 punkte nurodytais atvejais šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo laikinas sustabdymas ar apribojimas turi būti atliktas pastato savininkui patogiu laiku.

 

161. Jeigu pastatas neturi rezervinio šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo šaltinio, šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje turi būti nustatyta planinių šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo sustabdymų šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo iniciatyva trukmė ir kiekis.

 

162. Jeigu šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimas šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams buvo sustabdytas vadovaujantis šių taisyklių 152 ir 153 punktais, tai šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas nedelsdamas turi pradėti tiekti šilumą, šilumnešį ir (ar) karštą vandenį, kai pastato savininkas – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas pašalina šilumnešio, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo sustabdymo priežastis ir sumoka prijungimo išlaidas.

 

163. Savavališkai prijungęs šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginius be atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų, sugadinęs atsiskaitomuosius šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisus arba pažeidęs plombavimo ar kitas kontrolines žymas, savavališkai nuėmęs plombas, pastato savininkas – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas arba pastato buto (patalpos) savininkas – buitinis šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas atsako pagal šių taisyklių 152 punkto reikalavimus arba atsiskaito su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėju kaip šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas, neturintis atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų.

 

164. Pastato savininko teisės sustabdyti arba apriboti šilumnešio, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimą kitiems prijungtų pastatų savininkams – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams arba butų ir kitų patalpų savininkams – buitiniams šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams, su kuriais jo sudarytos šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartys, yra tokios pat kaip ir šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo.

 

 

XIII. ŠILUMOS ar KARŠTO VANDENS ĮRENGINIŲ ATJUNGIMAS NUO ŠILUMOS ar KARŠTO VANDENS PERDAVIMO TINKLŲ VARTOTOJŲ INICIATYVA

 

165. Pastato, išskyrus šių taisyklių 171 ir 173 punktuose nurodytus atvejus, savininkas arba visi kartu daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai (toliau – pastato savininkas), pageidaujantys atjungti prijungtas prie šilumos ar karšto vandens perdavimo tinklų pastato šilumos ar karšto vandens įrenginius ir keisti pastato šildymo būdą, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai derinti šilumos pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą ir norimą keisti šildymo būdą visam pastatui bei gauti iš jos techninių sąlygų sąvadą tiems darbams atlikti. Prie šio prašymo pridedama:

 

165.1. savivaldybės įgaliotos institucijos išvada, kad kitas pasirinktas šildymo būdas, šilumnešis ar energijos rūšis atitinka ar neatitinka miesto šilumos ūkio specialųjį planą;

 

165.2. savivaldybės institucijos įgaliotos ar teisės aktu nustatytos kitos institucijos išvada, kad pastato šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimas nuo šilumos ar karšto vandens perdavimo tinklų ir kitas pastato šildymo būdas nepadidina pagal atsijungimų metodiką [3.27], [3.28] nustatytų vidutinių šilumos tiekimo sąnaudų likusiems sistemos šilumos vartotojams, arba šių sąnaudų skaičiuotė;

 

165.3. savivaldybės institucijos įgaliotos ar teisės aktų nustatytos kitos institucijos išvada, kad pastato šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimas nuo šilumos ar karšto vandens perdavimo tinklų ir kitas pastato šildymo būdas nepadidina žalos aplinkai, arba šios žalos skaičiuotė;

 

165.4. kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) tieksiančio juridinio asmens išduotos techninės sąlygos;

 

165.5. šilumos ar karšto vandens tiekėjo pažyma, kad dėl pakeisto pastato šildymo būdo nepažeidžiamos ar pažeidžiamos kitų namų, kurių šilumos ar karšto vandens įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar atjungiamo namo šilumos ar karšto vandens sistemų, savininkų teisės ar teisėti interesai.

 

166. Jeigu dėl atjungimo pažeidžiami kitų pastatų, kurių šilumos ar karšto vandens įrenginiai prijungti prie pastato šilumos perdavimo tinklų ar šilumos ir karšto vandens įrenginių, savininkų teisės ar teisėti interesai, privaloma prašymą suderinti su jais.

 

167. Savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pastato savininko – šilumos vartotojo prašymo įregistravimo savivaldybės institucijoje priima sprendimą dėl prašymo derinti šilumos pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą ir jo norimą keisti šildymo būdą visam pastatui.

 

168. Jeigu pastato savininko – šilumos vartotojo pasirinkimas atitinka savivaldybės šilumos ūkio specialųjį planą, jo prašymo įgyvendinimas nepadidina bendrų šildymo sąnaudų kitiems sistemos šilumos vartotojams ir žalos aplinkai, apskaičiuotų vadovaujantis teisės akto [3.27] nuostatomis, savivaldybės institucija, gavusi pastato savininko prašymą, pateikia šilumos ar karšto vandens tiekėjui paraišką gauti iš jo pastato šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimo technines sąlygas.

 

169. Jeigu pastato savininko – šilumos vartotojo pasirinkimas neatitinka savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano arba jo prašymo įgyvendinimas padidintų pagal ūkio ministro patvirtintą Šilumos vartotojų įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemų ekonominio įvertinimo metodiką (atsijungimų metodiką) [3.27] nustatytas bendras šildymo sąnaudas, atsižvelgiant ir į žalą aplinkai, savivaldybės institucija turi teisę atidėti pastato savininko – šilumos vartotojo pasirinkto pastato šildymo būdo įgyvendinimą, pateikdama jam sprendimo pagrindimą savivaldybės tarybos sprendimu nustatytam laikotarpiui, tačiau ne ilgiau kaip dvejiems metams, skaičiuojant nuo šilumos vartotojo prašymo įregistravimo savivaldybės institucijoje dienos. Atidėjimo laikotarpis priklauso nuo atjungiamų vartotojo šilumos įrenginių poveikio vidutinių sąnaudų didėjimui kitiems šilumos tiekimo sistemos vartotojams ir yra nustatomas vadovaujantis atsijungimų metodika. Pasibaigus atidėjimo laikotarpiui, savivaldybės institucija pateikia šilumos ar karšto vandens tiekėjui paraišką gauti iš jo pastato šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimo technines sąlygas.

 

170. Jeigu pastato savininkas – šilumos vartotojas kartu su prašymu arba dar nepasibaigus atidėjimo laikotarpiui pateikia savivaldybės institucijai jo ir šilumos tiekėjo pasirašytą bei atitinkančią Šilumos ūkio įstatymo 27 straipsnio 4 dalies nuostatas sutartį dėl kitiems sistemos šilumos vartotojams vidutinių šilumos tiekimo sąnaudų padidėjimo kompensavimo, savivaldybės institucija pateikia šilumos ar karšto vandens tiekėjui paraišką gauti iš jo pastato šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimo technines sąlygas.

 

171. Buitiniai šilumos vartotojai ne daugiabučiuose namuose, pageidaujantys atjungti prijungtas prie šilumos ar karšto vandens perdavimo tinklų pastato šildymo ar karšto vandens sistemas ir keisti pastato šildymo būdą, turi teisę vienašališkai nutraukti šilumos pirkimo-pardavimo sutartis, apie tai pranešę šilumos tiekėjui ne vėliau kaip prieš mėnesį.

 

Jeigu dėl atjungimo pažeidžiamos kitų pastatų, kurių šilumos ar karšto vandens įrenginiai prijungti prie pastato šilumos ir karšto vandens įrenginių, savininkų teisės ar teisėti interesai, privaloma prašymą pateikti savivaldybės institucijai gauti iš jos techninių sąlygų sąvadą darbams, užtikrinantiems kitų savininkų interesus, atlikti.

 

172. Savivaldybės institucija, gavusi individualaus gyvenamojo namo savininko – šilumos vartotojo prašymą atsijungti prijungtas prie šilumos ar karšto vandens perdavimo tinklų pastato šildymo ar karšto vandens sistemas ir keisti pastato šildymo būdą, ne vėliau kaip per tris dienas pateikia šilumos ar karšto vandens tiekėjui paraišką gauti iš jo pastato šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimo technines sąlygas.

 

173. Pastato savininkas, pageidaujantis atjungti prijungtus prie šilumos ar karšto vandens perdavimo tinklų pastato šilumos ar karšto vandens įrenginius, kada keičiama pastato paskirtis ir pastatas nebus šildomas (taip pat ir veiklos nutraukimo) arba kada numatoma pastatą nugriauti, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai ir gauti iš jos techninių sąlygų sąvadą tiems darbams atlikti teisės aktuose [3.2], [3.14] nustatyta tvarka. Savivaldybės institucija, gavusi pastato savininko prašymą, ne vėliau kaip per tris dienas pateikia šilumos ar karšto vandens tiekėjui paraišką gauti iš jo pastato šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimo technines sąlygas.

 

174. Šilumos ar karšto vandens tiekėjas, gavęs savivaldybės institucijos paraišką išduoti šių taisyklių 168, 169, 170, 172 ir 173 punktuose nurodytas technines sąlygas, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo paraiškos įregistravimo priima sprendimą ir išduoda pastato šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimo technines sąlygas (4 priedas).

 

175. Pastato savininkas šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginių atjungimo projektavimo, įrengimo ir kitus su atjungimu susijusius darbus atlieka pagal teisės aktų [3.3], [3.4], [3.5], [3.6], [3.7], [3.8], [3.9], [3.18], [3.19], [3.20] reikalavimus, išduotas atjungimo technines sąlygas ir jas atitinkantį projektą savo lėšomis, jeigu šalys nesusitarė kitaip.

 

176. Pastato savininkas, jeigu prie jo pastato šilumos perdavimo tinklų arba šildymo ir karšto vandens sistemų yra prijungtos kitų namų šildymo ir karšto vandens sistemos, gali atjungti savo šilumos ar karšto vandens įrenginius šių taisyklių 175 punkte nurodyta tvarka, tik nepažeisdamas kitų namų savininkų teisių bei teisėtų interesų. Šių namų prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų schemos pakeitimai daromi vadovaujantis šių taisyklių II arba III skyriuje nurodyta tvarka.

 

177. Pastato savininkas – šilumos vartotojas ne vėliau kaip per vieną mėnesį iki šių taisyklių 175 punkte nurodytų darbų pabaigos ir faktinio atjungimo dienos privalo raštu pranešti šilumos ar karšto vandens tiekėjui apie numatomą atjungimą (šilumos pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą).

 

178. Baigęs šių taisyklių 175 punkte nurodytus darbus, pastato savininkas privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei teisės akte [3.3] nustatyta tvarka gauti pastato šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginių jungčių su šilumos perdavimo tinklais išardymo ir (ar) kitų atjungimo įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti šilumos ar karšto vandens tiekėjui.

 

179. Pastato šilumos ar karšto vandens įrenginiai atjungiami dalyvaujant šilumos ar karšto vandens tiekėjo įgaliotam atstovui. Baigus pastato šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimo darbus, pastato savininkas ir šilumos tiekėjas pasirašo jų atjungimo aktą.

 

180. Pastato šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungti nuo šių taisyklių 179 punkte nurodyto atjungimo akto pasirašymo dienos, jeigu šalių sutarimu šilumos ar karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

 

181. Pastato savininkas arba visi pastato butų ir kitų patalpų savininkai, kurie savo šilumos ar karšto vandens įrenginius nuo šilumos ar karšto vandens tiekimo sistemos atjungia pažeisdami šių taisyklių ir Šilumos ūkio įstatymo [3.1] nustatytą tvarką, išlieka šių sistemų tiekiamos šilumos ar karšto vandens vartotojais tol, kol atlieka šių taisyklių 180 punkte nurodytus veiksmus.

 

182. Pastato savininkas arba visi pastato butų ir kitų patalpų savininkai, kurie savo šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginius atjungia pažeisdami Šilumos ūkio įstatymą, šias taisykles ar kitus šiame skyriuje nurodytus teisės aktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

183. Daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas, pageidaujantis atjungti savo buto ar kitų patalpų šildymo ar karšto vandens sistemų įrenginius nuo pastato šildymo ar karšto vandens sistemų, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai derinti šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą ir jo norimą keisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą bei gauti iš jos techninių sąlygų sąvadą tiems darbams atlikti. Prie šio prašymo pridedami šie dokumentai:

 

183.1. pastato savininko raštiškas sutikimas;

 

183.2. jeigu pastato savininkas nėra vienas asmuo – visų butų ir kitų patalpų savininkų arba pastato šildymo ar karšto vandens sistemų bendrasavininkių raštiškas sutikimas;

 

183.3. kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) tieksiančio juridinio asmens išduotos techninės sąlygos;

 

183.4. savivaldybės institucijos įgaliotos ar teisės aktų nustatytos kitos institucijos išvada, kad dėl buto ar kitų patalpų šildymo ar karšto vandens sistemų atjungimo nuo pastato šildymo ar karšto vandens sistemų ir kito jų šildymo būdo kiti to namo butų ar kitų patalpų savininkai nepatiria papildomų išlaidų, arba šių išlaidų, apskaičiuotų pagal teisės akto [3.28] nuostatas, išklotinė;

 

183.5. įsipareigojimas pakeisti šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį dėl šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo bendrojo naudojimo patalpose ir įrenginiuose;

 

183.6. įsipareigojimas sudaryti sutartį su pastato butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininku), pastato bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgaliotu asmeniu arba pastato bendrojo naudojimo objektų namų administratoriumi dėl papildomų išlaidų kitiems namo butų ar kitų patalpų savininkams atlyginimo;

 

183.7. šilumos ar karšto vandens tiekėjo pažyma, kad dėl pakeisto buto ar kitų patalpų šildymo būdo nepažeidžiamos ar pažeidžiamos kitų namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės ar teisėti interesai;

 

183.8. įsipareigojimas vykdyti prievoles pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui pagal priežiūros sutartį jam tenkančia dalimi dėl pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų priežiūros bendrojo naudojimo patalpose ir įrenginiuose.

 

184. Savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo buto ir kitų patalpų savininko daugiabučiame name – buitinio šilumos vartotojo prašymo įregistravimo savivaldybės institucijoje priima sprendimą dėl prašymo derinti šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą ir jo norimą keisti buto ar kitų patalpų šildymo būdą.

 

185. Jeigu dėl buto ir kitų patalpų savininko daugiabučiame name – buitinio šilumos vartotojo prašymo įgyvendinimo kiti to namo butų ar kitų patalpų savininkai nepatiria papildomų išlaidų, savivaldybės institucijoje, gavusi jo prašymą, ne vėliau kaip per tris dienas pateikia šilumos ar karšto vandens tiekėjui paraišką gauti iš jo buto ar kitų patalpų šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimo nuo pastato šildymo ar karšto vandens sistemų technines sąlygas.

 

186. Jeigu dėl daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininko – buitinio šilumos vartotojo prašymo įgyvendinimo kiti to namo butų ar kitų patalpų savininkai patiria papildomų išlaidų, savivaldybės institucija, gavusi jo prašymą, pateikia šilumos ar karšto vandens tiekėjui paraišką gauti iš jo buto ar kitų patalpų šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimo nuo pastato šildymo ar karšto vandens sistemų technines sąlygas tik tada, kai daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas pateikia Šilumos ūkio įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nurodytą ir jo pasirašytą sutartį su butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininku), pastato bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgaliotu asmeniu arba pastato bendrojo naudojimo objektų administratoriumi dėl papildomų išlaidų kitiems namo butų ar kitų patalpų savininkams atlyginimo. Savivaldybės institucija turi teisę pratęsti šių taisyklių 184 punkte nurodyto sprendimo priėmimo 30 dienų terminą tiek dienų, kiek pareiškėjas vėliau pateikė šį dokumentą. Jeigu tokia sutartis nesudaroma ar nepateikiama per 30 dienų nuo prašymo įregistravimo savivaldybės institucijoje, ji priima sprendimą nederinti šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo ir jo norimo keisti buto ar kitų patalpų šildymo būdo, neišduoda techninių sąlygų sąvado tiems darbams atlikti ir apie tai raštu informuoja pareiškėją.

 

187. Šilumos ar karšto vandens tiekėjas, gavęs savivaldybės institucijos paraišką išduoti šių taisyklių 185 ir 186 punktuose nurodytas technines sąlygas, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo paraiškos įregistravimo priima sprendimą ir išduoda buto ar kitų patalpų šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimo technines sąlygas (4 priedas).

 

189. Daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimo projektavimo, įrengimo ir kitus su atjungimu susijusius darbus atlieka pagal teisės aktų [3.3], [3.4], [3.5], [3.6], [3.7], [3.8], [3.9], [3.18], [3.19], [3.20] reikalavimus, išduotas atjungimo technines sąlygas ir jas atitinkantį projektą savo lėšomis, jeigu šalys nesusitarė kitaip.

 

190. Buto ar kitų patalpų šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginių atjungimo ir susijusių su atjungimu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstravimo projekte privalo būti:

 

190.1. lyginamųjų šilumos nuostolių per išorines atitvaras ir vidines atitvaras, ribojančias svetimas gretimas patalpas, skaičiuotė;

 

190.2. jeigu lyginamieji šilumos nuostoliai per vidines atitvaras didesni už lyginamuosius šilumos nuostolius per išorines atitvaras, tuomet turi būti pateikiami jų rekonstravimo, sumažinančio lyginamuosius šilumos nuostolius, nustatytus teisės akte [3.8], iki neviršijančių per išorines atitvaras, brėžiniai;

 

190.3. rekonstruotų šildymo ar karšto vandens sistemų hidraulinio ir šiluminio režimų skaičiuotės ir jų rekonstravimo brėžiniai;

 

190.4. po rekonstravimo likusių šilumos ar karšto vandens įrenginių šilumos galia;

 

190.5. pastato bendrųjų šilumos nuostolių ir kitų šildymo ar karšto vandens sistemų charakteristikos, reikalingos buitinių vartotojų pasirinktam šilumos paskirstymo pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduotus ar suderintus metodus, būdui realizuoti ir atsijungusio buto ar kitų patalpų savininko – buitinio šilumos vartotojo mokėjimams už šilumą ar karštą vandenį, suvartotą pastato bendrojo naudojimo reikmėms, apskaičiuoti;

 

190.6. šilumos punkto įrenginių darbo režimo ir suderinimo po buto ar kitų patalpų atjungimo skaičiuotė ir prireikus jų rekonstravimo brėžiniai.

 

191. Daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkas gali atjungti savo šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginius šių taisyklių 190 punkte nurodyta tvarka, tik nepažeisdamas namo savininko, butų ar kitų patalpų savininkų teisių bei teisėtų interesų. Norint atjungti dalį įrenginių šios namų šildymo ar karšto vandens sistemos rekonstruojamos vadovaujantis šių taisyklių III skyriaus nuostatomis, pareiškėjo lėšomis, jeigu šalys nesusitarė kitaip.

 

192. Daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas ne vėliau kaip per vieną mėnesį iki šių taisyklių 190 punkte nurodytų darbų pabaigos ir faktinio atjungimo dienos privalo raštu pranešti šilumos ar karšto vandens tiekėjui apie numatomą atjungimą.

 

193. Baigęs šių taisyklių 190 punkte nurodytus darbus, daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei teisės akte [3.3] nustatyta tvarka gauti pastato šilumos ar karšto vandens sistemų, rekonstruotų dėl atjungimo, įrenginių bei buto ar kitų patalpų šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginių jungčių su pastato šildymo ar karšto vandens sistemomis išardymo ir (ar) kitų atjungimo įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti šilumos ar karšto vandens tiekėjui.

 

194. Buto ar kitų patalpų šilumos ar karšto vandens įrenginiai atjungiami dalyvaujant pastato savininko ir šilumos ar karšto vandens tiekėjo įgaliotiems atstovams. Baigus buto ar kitų patalpų šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginių atjungimo darbus, buto ar kitų patalpų savininkas, pastato savininkas ir šilumos tiekėjas pasirašo jų atjungimo aktą.

 

195. Buto ar kitų patalpų šilumos ar karšto vandens įrenginiai pripažįstami atjungti nuo šių taisyklių 194 punkte nurodyto atjungimo akto pasirašymo datos, jeigu šalių sutarimu šilumos ar karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

 

196. Buto ar kitų patalpų savininkas, kuris savo šilumos ar karšto vandens įrenginius nuo pastato šildymo ar karšto vandens sistemos atjungia pažeisdamas šių taisyklių ir Šilumos ūkio įstatymo nustatytą tvarką, išlieka šių sistemų tiekiamos šilumos ar karšto vandens buitinis vartotojas tol, kol neatlieka šių taisyklių 194 punkte nurodytų veiksmų.

 

197. Butų ir kitų patalpų savininkai, kurie savo šilumos ar karšto vandens įrenginius atjungia pažeisdami Šilumos ūkio įstatymą, šias taisykles ar kitus šiame skyriuje nurodytus teisės aktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

XIV. ATSISKAITOMŲJŲ ŠILUMOS AR KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

198. Šilumos tiekėjo patiektas šilumos vartotojui šilumos kiekis per ataskaitinį laikotarpį tiekimo-vartojimo riboje nustatomas pagal atsiskaitomųjų šilumos kiekio apskaitos prietaisų, įrengiamų vadovaujantis teisės aktais [3.1], [3.11], [3.13], rodmenų ataskaitas ir (arba) skaičiavimo būdu vadovaujantis teisės aktais [3.1], [3.13], [3.22], [3.23], [3.24], [3.25], [3.26], ir šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytais būdais.

 

199. Atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas įrengiamas šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su vartotojo šilumos įrenginiais. Šioje vietoje nustatoma tiekimo–vartojimo riba. Šilumos pirkimo-pardavimo sutartyse gali būti nustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos.

 

Vartotojams pageidaujant ir esant techninėms galimybėms nustatoma atskira tiekimo–vartojimo riba šildymui ir karšto vandens ruošimui ir per 30 dienų nuo paraiškos pateikimo įrengiami atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai.

 

200. Kai pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas ir kai jie neturi butų ar kitų patalpų šilumos įrenginių, tiesiogiai sujungtų su šilumos tiekėjo šilumos perdavimo tinklų įrenginiais, ir jie yra buitiniai šilumos vartotojai, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis, atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas įrengiamas pastato įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su šių vartotojų bendrojo naudojimo šilumos įrenginiais, prie kurių prijungti butų ir kitų patalpų šilumos įrenginiai. Šioje vietoje nustatoma tiekimo–vartojimo riba. Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse su visais pastato buitiniais šilumos vartotojais gali būti nustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos. Visas šilumos kiekis, nustatytas tiekimo–vartojimo riboje, pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitas paskirstomas buitiniams šilumos vartotojams pagal jų pasirinktą vieną iš Valstybinės kainų ir energetikos komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų metodų.

 

201. Šilumai paskirstyti buitiniams vartotojams gali būti naudojami butuose ir kitose patalpose įrengti šilumos, šilumnešio, vandens kiekio matavimo prietaisai:

 

201.1. karšto vandens skaitikliai;

 

201.2. šildymo prietaisų dalikliai-indikatoriai;

 

201.3. šilumos skaitikliai;

 

201.4. šilumnešio skaitikliai.

 

Šiuo atveju šie prietaisai nėra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, jų rodmenų ataskaitos gali būti naudojamos tik šilumos išdalijimo proporcijoms nustatyti, jeigu šalių sutarimu šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse nenurodyta kitaip.

 

202. Kai pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas ir kai jie turi įrengtus atskirus įvadus ir butų ar kitų patalpų šilumos įrenginius, sujungtus su šilumos tiekėjo įrenginiais, savininkų pasirinkimu jie gali būti:

 

202.1. buitiniai šilumos vartotojai, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis. Šiuo atveju tiekimo–vartojimo riba nustatoma ir atsiskaitomieji bei kiti šilumos apskaitos prietaisai įrengiami šių taisyklių 200 punkte nurodyta tvarka;

 

202.2. šilumos vartotojams, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos pirkimo-pardavimo sutartis, tiekimo-vartojimo riba nustatoma ir atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami:

 

202.2.1. pastato įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su šių vartotojų bendrojo naudojimo šilumos įrenginiais;

 

202.2.2. pastato arba buto ir kitų patalpų įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su šių vartotojų autonominiais butų ir kitų patalpų šilumos įrenginiais;

 

202.2.3. šiose vietose nustatomos tiekimo-vartojimo ribos, jeigu šilumos pirkimo-pardavimo sutartyse su pastato visais šilumos vartotojais nenustatytos kitos tiekimo-vartojimo ribos;

 

202.2.4. visas šilumos kiekis, suvartotas pastato bendrojo naudojimo šilumos įrenginiuose, nustatytas tiekimo-vartojimo riboje pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso, įrengto pastato įvade, rodmenų ataskaitas, paskirstomas šilumos vartotojams pagal jų pasirinktą vieną iš Valstybinės kainų ir energetikos komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų metodų;

 

202.2.5. šilumai paskirstyti gali būti naudojami ir kiti 201 punkte nurodyti prietaisai.

 

203. Atsiskaitomuosius šių taisyklių 200, 201 ir 202.2 punktuose nurodytus šilumos ir (ar) šilumnešio kiekio apskaitos prietaisus šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo tiekimo-vartojimo riboje savo lėšomis įsigyja, įrengia ir prižiūri šilumos tiekėjas.

 

204. Šių taisyklių 201 punkte nurodytus (toliau – neatsiskaitomuosius) apskaitos prietaisus savo lėšomis įsigyja, įrengia ir prižiūri šilumos vartotojas, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip, išskyrus atvejus, kai kitokią šių prietaisų įrengimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

205. Pastato visų buitinių šilumos vartotojų prašymu šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse nurodyta tvarka neatsiskaitomuosius šių taisyklių 201 punkte nurodytus apskaitos prietaisus privalo įsigyti, įrengti ir prižiūri šilumos tiekėjas, jeigu pagal vartotojų pasirinktą vieną iš Valstybinės kainų ir energetikos komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų metodų šiluma buitiniams šilumos vartotojams paskirstoma pagal šių prietaisų rodmenų ataskaitų proporcijas. Šiuo atveju šių prietaisų įsigijimo, įrengimo ir priežiūros sąnaudos įtraukiamos į šilumos kainos tiekimo-pardavimo dedamąją.

 

206. Karšto vandens tiekėjo patiektas karšto vandens vartotojui karšto vandens šilumos ir (ar) vandens kiekis per ataskaitinį laikotarpį tiekimo-vartojimo riboje nustatomas pagal atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) vandens kiekio apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas ir (arba) skaičiavimo būdu vadovaujantis teisės aktuose [3.1], [3.13], [3.22], [3.23], [3.24], [3.25], [3.26] ir šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytais būdais.

 

207. Atsiskaitomasis karšto vandens šilumos ir (ar) vandens kiekio apskaitos prietaisas įrengiamas karšto vandens tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su vartotojo karšto vandens įrenginiais. Šioje vietoje nustatoma tiekimo-vartojimo riba. Karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartimis gali būti nustatytos kitos tiekimo-vartojimo ribos.

 

208. Kai pastate yra daugiau kaip vienas karšto vandens vartotojas ir kai jie neturi įrengtų butų ar kitų patalpų karšto vandens ruošimo įrenginių, ir jie yra buitiniai karšto vandens vartotojai, su kuriais karšto vandens tiekėjas sudaro karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis, atsiskaitomasis karšto vandens šilumos ir (ar) vandens kiekio apskaitos prietaisas įrengiamas pastato įvado karšto vandens tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su šių vartotojų bendrojo naudojimo karšto vandens ruošimo ar skirstymo įrenginiais, prie kurių prijungti butų ir kitų patalpų karšto vandens įrenginiai. Šioje vietoje nustatoma tiekimo-vartojimo riba. Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse su visais pastato buitiniais karšto vandens vartotojais gali būti nustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos. Visas karšto vandens šilumos ir vandens kiekis, nustatytas tiekimo-vartojimo riboje, pagal atsiskaitomojo karšto vandens šilumos ir (ar) vandens kiekio apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitas paskirstomas buitiniams karšto vandens vartotojams pagal jų pasirinktą vieną iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų metodų.

 

209. Karštam vandeniui paskirstyti buitiniams vartotojams gali būti naudojami butuose ir kitose patalpose įrengti karšto vandens šilumos, šilumnešio, vandens kiekio matavimo prietaisai:

 

209.1. karšto vandens skaitikliai;

 

209.2. šilumos skaitikliai;

 

209.3. šilumnešio skaitikliai.

 

Šiuo atveju šie prietaisai nėra atsiskaitomieji karšto vandens šilumos ir (ar) vandens apskaitos prietaisai, jų rodmenų ataskaitos gali būti naudojamos tik karšto vandens šilumos ir (ar) vandens išdalijimo proporcijoms nustatyti, jeigu šalių sutarimu karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse nenurodyta kitaip.

 

210. Kai pastate yra daugiau kaip vienas karšto vandens vartotojas ir kai jie turi įrengtus autonominius butų ar kitų patalpų karšto vandens įrenginius, jų savininkų pasirinkimu jie gali būti:

 

210.1. buitiniai karšto vandens vartotojai, su kuriais karšto vandens tiekėjas sudaro karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis. Šiuo atveju tiekimo-vartojimo riba nustatoma ir atsiskaitomieji bei kiti karšto vandens apskaitos prietaisai įrengiami šių taisyklių 210 punkte nurodyta tvarka;

 

210.2. karšto vandens vartotojams, su kuriais karšto vandens tiekėjas sudaro karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartis, tiekimo-vartojimo riba nustatoma ir atsiskaitomieji karšto vandens šilumos ir (ar) vandens kiekio apskaitos prietaisai įrengiami:

 

210.2.1. pastato įvado karšto vandens ruošimo arba tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su šių vartotojų bendrojo naudojimo karšto vandens įrenginiais;

 

210.2.2. pastato arba buto ir kitų patalpų įvado karšto vandens ruošimo arba tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su šių vartotojų autonominiais butų ir kitų patalpų karšto vandens įrenginiais;

 

210.2.3. šiose vietose nustatomos tiekimo-vartojimo ribos, jeigu karšto vandens pardavimo sutartyse su pastato visais karšto vandens vartotojais nenustatytos kitos tiekimo-vartojimo ribos;

 

210.2.4. visas karšto vandens šilumos ir (ar) vandens kiekis, suvartotas pastato bendrojo naudojimo karšto vandens įrenginiuose, nustatytas tiekimo-vartojimo riboje pagal atsiskaitomojo karšto vandens šilumos ir (ar) vandens kiekio apskaitos prietaiso, įrengto pastato įvade, rodmenų ataskaitas, paskirstomas karšto vandens vartotojams pagal jų pasirinktą vieną iš Valstybinės kainų ir energetikos komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų metodų;

 

210.2.5. karštam vandeniui šilumai ir (ar) vandens paskirstyti gali būti naudojami ir kiti šių taisyklių 209 punkte nurodyti prietaisai.

 

211. Atsiskaitomuosius šių taisyklių 207, 208 ir 210.2 punktuose nurodytus karšto vandens šilumos ir (ar) vandens kiekio apskaitos prietaisus tiekimo-vartojimo riboje savo lėšomis įsigyja, įrengia ir prižiūri karšto vandens tiekėjas, jeigu šalių sutarimu karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip

 

212. Neatsiskaitomuosius šių taisyklių 209 punkte nurodytus apskaitos prietaisus savo lėšomis įsigyja, įrengia ir prižiūri karšto vandens vartotojas, jeigu šalių sutarimu karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip

 

213. Pastato visų buitinių karšto vandens vartotojų prašymu per 30 dienų nuo prašymo pateikimo karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse nurodyta tvarka neatsiskaitomuosius šių taisyklių 209 punkte nurodytus apskaitos prietaisus privalo įsigyti, įrengti ir prižiūrėti karšto vandens tiekėjas, jeigu pagal vartotojų pasirinktą vieną iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų metodų karšto vandens šilumos ir (ar) vandens kiekiai buitiniams karšto vandens vartotojams paskirstomi pagal šių prietaisų rodmenų ataskaitų proporcijas. Šiuo atveju šių prietaisų įsigijimo, įrengimo ir priežiūros sąnaudos įtraukiamos į karšto vandens kainos tiekimo–pardavimo dedamąją.

 

214. Pastato savininkui arba buto (patalpos) savininkui priklausantys atsiskaitomieji šilumos ar karšto vandens kiekio apskaitos prietaisai perduodami šilumos ar karšto vandens tiekėjo nuosavybei arba prižiūrėti (šalių sutartomis sąlygomis), jeigu teisės akte nenustatyta kitaip. Neperduotus šilumos ar karšto vandens tiekėjui apskaitos prietaisus prižiūri jų savininkas.

 

215. Šilumos ar karšto vandens kiekiui matuoti, taip pat pristatomo į pastato šilumos punktą šilumnešio parametrus registruojantys prietaisai pripažįstami tik įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Jie turi būti patikrinti ir turėti akredituotų matavimo priemonių patikros laboratorijų žymas, įspaudus arba plombas.

 

216. Pastato savininkui, buto ir kitų patalpų savininkui pažeidus plombavimą arba įvairiais būdais iškreipus atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis ar jų ataskaitas, suvartotos šilumos ar karšto vandens kiekiai nustatomi skaičiavimo būdu teisės aktuose [3.1], [3.13], [3.22], [3.23], [3.24], [3.25] nustatyta tvarka.

 

217. Pastato savininkui, buto ir kitų patalpų savininkui pažeidus plombavimą arba įvairiais būdais iškreipus neatsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis ar jų ataskaitas, suvartotos šilumos ar karšto vandens kiekiai buitiniams vartotojams paskirstomi skaičiavimo būdu teisės aktuose [3.1], [3.13], [3.22], [3.23], [3.24], [3.25] nustatyta tvarka, netaikant šių prietaisų rodmenų ataskaitų proporcijoms nustatyti.

 

218. Šilumos ar karšto vandens tiekėjui priklausančių, bet įrengtų pastato savininko arba buto ir kitų patalpos savininko patalpose atsiskaitomųjų ir neatsiskaitomųjų šilumos ar karšto vandens kiekio apskaitos prietaisų apsaugą užtikrina šių patalpų savininkas.

 

219. Tyčinio sugadinimo, plombų pažeidimo, netinkamos priežiūros ar neteisėto pasisavinimo atveju prietaiso įsigijimo ar remonto išlaidas pagal šilumos ar karšto vandens tiekėjo pateiktą sąskaitą apmoka kaltoji šalis įstatymų nustatyta tvarka.

 

220. Pastato, butų ar kitų patalpų savininkų patirta žala, jeigu šilumos ar karšto vandens tiekėjas dėl sugadintų, išjungtų, neteisėtai pasisavintų atsiskaitomųjų šilumos ar karšto vandens kiekio apskaitos prietaisų apskaičiuoja jiems padidintas mokėtinas sumas už šilumą ar karštą vandenį, atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.

 

XV. ŠILUMOS PUNKTŲ MODERNIZAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

 

221. Pastato savininkas ar kartu daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, pageidaujantys modernizuoti prijungtus prie šilumos perdavimo tinklų pastato šilumos punktus, kai keičiama punkto šilumos galia bei prijungimo schema, šilumos punkto modernizavimo darbus privalo atlikti šių taisyklių III skyriuje ir teisės aktuose [3.3], [3.4], [3.5], [3.6], [3.7], [3.8], [3.9], [3.18], [3.19], [3.20] nustatyta tvarka.

 

222. Pastato savininkas ar kartu daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, pageidaujantys modernizuoti prijungtus prie šilumos perdavimo tinklų pastato šilumos punktus, kai nekeičiama punkto šilumos galia bei prijungimo schema, šilumos punkto modernizavimo darbus privalo atlikti šių taisyklių XVI skyriuje ir teisės aktuose [3.3], [3.4], [3.5], [3.6], [3.7], [3.8], [3.9], [3.18], [3.19], [3.20] nustatyta tvarka.

 

223. Šilumos tiekėjas, atlikdamas šilumos tiekimo sistemos modernizavimo, grupinių karšto vandens ruošimo įrenginių ir karšto vandens tiekimo tinklų likvidavimo darbus, turi įrengti modernizuojamos šilumos tiekimo sistemos reikalavimus atitinkančius šilumos punktus šilumos vartotojų pastatuose (easamo šilumos punkto patalpose) ir darbus atlikti šių taisyklių XVI skyriuje ir teisės aktuose [3.3], [3.4], [3.5], [3.6], [3.7], [3.8], [3.9], [3.18], [3.19], [3.20] nustatyta tvarka.

 

224. Šilumos tiekėjo įrengtas šilumos punktas turi būti skirtas tik jo tiekiamos šilumos ir šilumnešio tiekimo-vartojimo riboje sutartiniams parametrams reguliuoti, iš likviduojamų grupinių karšto vandens ruošimo įrenginių ir tinklų tiektam karštam vandeniui ruošti jo įrengto šilumos punkto šilumos įrenginiuose ir jo parametrams pastato tiekimo-vartojimo riboje reguliuoti. Įrengtas šilumos punktas turi būti jungiamas prie esamo pastato šilumos punkto ir karšto vandens įrenginių, nepažeidžiant pagal paskirtį jų veikimo savybių.

 

225. Pastato savininko prašymu arba butų ir kitų patalpų savininkų prašymu ir teisės aktuose [3.15] nustatyta tvarka priimtu sprendimu šių taisyklių 224 punkte nurodytu būdu tiekėjo įrengtas šilumos punktas turi būti jungiamas prie pastato šildymo ir karšto vandens sistemų ir skirtas šilumai, šilumnešiui bei karštam vandeniui tiekti ir parametrams reguliuoti šiose sistemose. Tokiu atveju seno šilumos punkto likvidavimo klausimus sprendžia pastato savininkas ar daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai, jeigu šalys nesusitaria kitaip.

 

226. Jeigu dėl darbų, modernizuojant pastato šilumos punktą, pažeidžiamos kito pastato, kurio šilumos ar karšto vandens įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemos, savininko teisės ar teisėti interesai, privaloma įvykdyti teisės aktuose [3.1], [3.13], [3.15], [3.22] nurodytus reikalavimus.

 

227. Šių taisyklių 224 punkte nurodytu atveju įrengtą šilumos punktą savo lėšomis prižiūri šilumos tiekėjas, o esamo pastato šilumos punktą savo lėšomis prižiūri pastato savininkas ar daugiabučio pastato butų ir kitų patalpų savininkai vadovaudamiesi šiomis taisyklėmis ir teisės aktais [3.1], [3.13], [3.15], [3.22], [3.26], jeigu šalys nesusitarė kitaip.

 

228. Šių taisyklių 221 ir 222 punktuose nurodytais atvejais įrengtą šilumos punktą savo lėšomis prižiūri pastato savininkas ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai vadovaudamiesi šiomis taisyklėmis ir teisės aktais [3.26], [3.31] nustatyta tvarka, jeigu šalys nesusitarė kitaip.

 

229. Šių taisyklių 224 ir 225 punktuose nurodytais atvejais šalių santykiai įrengiant, prižiūrint ir apsaugant šilumos punktą reglamentuojami šiose taisyklėse ir teisės aktuose [3.1], [3.12], [3.13], [3.15], [3.16], [3.22], [3.24], [3.25], [3.26], [3.31] nustatyta tvarka, jeigu šalys nesusitarė kitaip.

 

XVI. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ REMONTAS

 

 

230. Pastato savininkas, pageidaujantis remontuoti (keisti susidėvėjusius įrenginius tokiais pat ar juos atitinkančiais kitais) prijungtus prie šilumos perdavimo tinklų pastato šilumos ar karšto vandens įrenginius ar jų dalis, šilumos punktus, nekeičiant remontuojamos sistemos šilumos galios arba jos prijungimo schemos, privalo informuoti šilumos ar karšto vandens tiekėją apie darbų apimtis ir jiems atlikti numatytą laiką.

 

231. Modernizuojant šilumos punktą, jeigu atliekami darbai atitinka šių taisyklių 230 punkto reikalavimus, iš šilumos tiekėjo privaloma gauti modernizavimo technines sąlygas.

 

232. Šilumos punkto modernizavimo darbai atliekami pagal šilumos tiekėjo išduotas technines sąlygas ir su juo suderintą projektą.

 

233. Pastato savininkas atsako už keičiamų įrenginių kokybę ir jų atitiktį projektavimo charakteristikoms.

 

234. Jeigu dėl remonto pažeidžiamos kitų pastatų, kurių šilumos ar karšto vandens įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų, savininkų teisės ar teisėti interesai, privaloma įvykdyti teisės aktuose [3.1], [3.13], [3.22] nurodytus reikalavimus ir gauti tų asmenų raštišką sutikimą.

 

235. Daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkas, pageidaujantis remontuoti prijungtas prie šilumos perdavimo tinklų arba pastato šilumos ar karšto vandens įrenginių buto ar kitų patalpų šilumos ir karšto vandens įrenginius, nekeičiant remontuojamos sistemos šilumos galios arba jos prijungimo schemos, privalo informuoti namo savininką, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdybą, pastato bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgaliotą asmenį, pastato bendrojo naudojimo objektų namų administratorių, šilumos ar karšto vandens tiekėją arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją apie darbų apimtis ir jiems atlikti numatytą laiką.

 

236. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas atsako už keičiamų įrenginių kokybę ir jų atitiktį projektavimo charakteristikoms.

 

237. Jeigu dėl remonto pažeidžiami pastato savininko ar butų ir kitų patalpų savininkų, kurių šilumos ar karšto vandens įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemos, teisės ar teisėti interesai, privaloma įvykdyti teisės aktuose [3.1], [3.13], [3.14], [3.15], [3.22] nurodytus reikalavimus ir gauti jų raštišką sutikimą.

 

238. Pastato savininkas, butų ir kitų patalpų savininkai šilumos ar karšto vandens įrenginius remontuoja ir visus kitus numatytus darbus atlieka savo lėšomis, išskyrus šių taisyklių 223 punkte nurodytą atvejį, kada darbus atlieka šilumos tiekėjas, arba kada šalys susitaria kitaip.

 

239. Baigę remonto darbus, pastato savininkas ar butų ir kitų patalpų savininkai privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą, kad remonto darbai bei reikalingi bandymai atlikti ir suremontuoti šilumos įrenginiai atitinka projektą, ir jo kopiją pateikti šilumos ar karšto vandens tiekėjui.

 

240. Pastato savininkai, butų ir kitų patalpų savininkai, kurie savo šilumos ar karšto vandens įrenginius remontuoja pažeisdami Šilumos ūkio įstatymą [3.1], šias taisykles ar kitus šiame skyriuje nurodytus teisės aktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

XVII. PRETENZIJŲ PATEIKIMO, NAGRINĖJIMO IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

 

241. Šių taisyklių reglamentuojamų visuomeninių santykių dalyvių pretenzijos pateikiamos ir nagrinėjamos, taip pat ginčai, kylantys iš šių taisyklių reguliuojamų visuomeninių santykių, sprendžiami, teisės aktų [3.13], [3.22], [3.24], [3.25], [3.26], Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340), šalių sudarytų sutarčių ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

242. Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba, Valstybinė energetikos inspekcija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pagal savo kompetenciją nagrinėja skundus išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka.

 

XVIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

243. Šilumos tiekėjas privalo pasiūlyti kiekvienam daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkui iki 2004 m. sausio 1 d. arba buitinio šilumos vartotojo reikalavimu ir anksčiau pasirašyti šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį. Po 2004 m. sausio 1 d., buitiniam šilumos vartotojui nepasirašius šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties, šalių tarpusavio santykiai grindžiami pagal ūkio ministro patvirtintas Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartines sąlygas.

 

244. Šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose teisės aktų nustatyta tvarka pasirenka iki 2005 m. sausio 1 d., bet ne anksčiau, nei savivaldybės institucija nustatys maksimalius daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifus, šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją, o jiems teisėtai atstovaujantys asmenys pasirašo su juo pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą iki šios sutarties pasirašymo, bet ne ilgiau kaip iki 2005 m. sausio 1 d., vadovaudamasis ūkio ministro patvirtinta Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tvarka, atlieka esantis prižiūrėtojas. Nuo 2005 m. sausio 1 d. daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą atlieka vartotojų pasirinktas prižiūrėtojas, pasirašęs su jiems teisėtai atstovaujančiu asmeniu priežiūros sutartį. Daugiabučio namo vartotojams nepasirinkus prižiūrėtojo, nuo 2005 m. sausio 1 d. šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą atlieka šilumos tiekėjas pagal ūkio ministro patvirtintas Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartines sąlygas.

 

______________


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

1 priedas

(Akto formos pavyzdys)

___________________________________________________________________________________________

(šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas)

 

___________________________________________________________________________________________

(kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, tel. Nr.)

 

PASTATO ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PARENGTIES ŠILDYMO SEZONUI AKTAS

_____________ Nr.______

(data)                 

Objekto pavadinimas ______________________________ kodas_______________________________________

 

Adresas ___________________________________________Nr._______________bt.___________

 

1. PROFILAKTINAI DARBAI:

Atlikimo data

Akto Nr.

Patvirtinu (pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)

1.1. šildymo sistema praplauta

 

 

 

1.2. vėdinimo sistema praplovimas

 

 

 

1.3. karšto vandens šilumokaičio valymas

 

 

 

1.4. šildymo sistemos šilumokaičio valymas

 

 

 

1.5. šilumos mazgo hidraulinis bandymas

 

 

 

1.6. šildymo sistemos hidraulinis bandymas

 

 

 

1.7. šildymo sistemos šilumokaičio hidraulinis bandymas

 

 

 

1.8. karšto vandens šilumokaičio hidraulinis bandymas

 

 

 

1.9. vėdinimo sistemos hidraulinis bandymas

 

 

 

1.10. įvadinės šilumos trasos hidraulinis bandymas

 

 

 

1.11. šilumos trasos prieš šilumos punktą hidraulinis bandymas

 

 

 

1.12. šilumos trasos po šilumos punkto hidraulinis bandymas

 

 

 

1.13. karšto vandens šilumokaičio sandarumo tikrinimas

 

 

 

1.14. šildymo sistemos šilumokaičio sandarumo tikrinimas

 

 

 

2. ATESTACIJA:

2.1. paskirtas 200…………………d. įsakymu Nr.

2.2. atsakingas už šilumos ūkį

Atestuotas 200__ ____ ____

2.3. šilumos ūkį aptarnaujantis personalas

Atestuoti (-as) 200__ ____ ____ 200__ ____ ____ 200__ ____ ____

3. PASIRUOŠIMAS ŠILDYMO SEZONUI

Patvirtinu:(pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)

3.1. kontroliniai matavimo prietaisai

 

3.2. karštų paviršių izoliacija

 

3.3. apskaitos prietaisų metrologinė patikra:

 

3.3.1. Qš

Galiojanti iki 200__ ___ ___

 

3.3.2. Qkv

Galiojanti iki 200__ ___ ___

 

3.3.3. Qš+Qkv

Galiojanti iki 200__ ___ ___

 

3.3.4. Qkvc

Galiojanti iki 200__ ___ ___

 

3.3.5. Qvėd

Galiojanti iki 200__ ___ ___

 

3.3.6. Qgaro

Galiojanti iki 200__ ___ ___

 

3.3.7. Qkondensato

Galiojanti iki 200__ ___ ___

 

3.3.8. Gkv1

Galiojanti iki 200__ ___ ___

 

3.3.9. Gkv2

Galiojanti iki 200__ ___ ___

 

3.3.10. G šv prieš karšto vandens šilumokaičio

Galiojanti iki 200__ ___ ___

 

 

Galiojanti iki 200__ ___ ___

 

3.4. patalpų sandarumas

 

4. ATSAKINGAS UŽ APSKAITOS PRIETAISO SAUGOJIMĄ

_____________________________________________________________

                                 (vardas ir pavardė)                (pareigų pavadinimas)                                 (adresas, telefonas)

5. TIKRINIMO IŠVADA:

 

Objekto šilumos ūkis paruoštas 200__/200__ metų šildymo sezonui

200_m. ____ __d.

PASTABA_______________________________________________________________________

 

Šilumos tiekėjo atstovas ____________________________________________________________

                                                                   (pareigų pavadinimas)                 (parašas)                         (vardas ir pavardė)

Pastato savininko atstovas __________________________________________________________

                                                                   (pareigų pavadinimas)                 (parašas)                         (vardas ir pavardė)

Prižiūrėtojo atstovas________________________________________________________________

                                                                   (pareigų pavadinimas)                 (parašas)                         (vardas ir pavardė)

______________

 


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

2 priedas

 

(Priedo formos pavyzdys)

 

Šilumos (karšto vandens) (vartojimo) pirkimo-pardavimo_________ sutarties Nr._____

                                                                                                                                                             (data)

____priedas

                                                                                                                                                                                               (Nr.)

 

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO–VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS

 

_________________

(miestas)

 

Mes, žemiau pasirašę šilumos (karšto vandens) tiekėjas ........................................................................

................................................................................................................................................................

                                                           (pavadinimas, pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

ir pastato ...........................................................................(buto, patalpų) .............................................

                                                      (pavadinimas, adresas)                                                                                   (Nr.)

savininkas.............................................................................................................................................. ,

                                                                                            (pareigos,vardas, pavardė)

surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos (karšto vandens) įrenginių būklę ribas ................

................................................................................................................................................................

(įrenginių, kur nustatytos ribos, pavadinimas)

Šilumos (karšto vandens) įrenginių schema:

 

1. Pastatas prijungtas .............................................................................................................................

2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma ..........................................................................

................................................................................................................................................................

3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma .......................................................

............................................................................................................... .................................................

4. Šilumos (karšto vandens) tiekimo-vartojimo riba nustatoma .............................................................

................................................................................................................................................................

5. Atsiskaitomojo šilumos (karšto vandens) apskaitos prietaiso įrengimo vieta ....................................

................................................................................................................................................................

6. Papildomi duomenys apie pastato šildymo ir karšto vandens sistemų charakteristikas bei šilumos (karšto vandens) vartotojus pateikiami akto prieduose (.... lapų).

7. Schemoje pažymėta: nuosavybės riba – raudona linija, priežiūros atsakomybės riba – mėlyna linija, tiekimo–vartojimo riba – žalia linija, atsiskaitomojo šilumos (karšto vandens) apskaitos prietaiso vieta – juoda linija.

Pastaba. Jeigu šis aktas sudaromas tik juoda spalva, 7 punkte nurodoma linijų skiriamosios žymos.

8. Surašyti du šio akto egzemplioriai. Vieną iš jų turi šilumos (karšto vandens) tiekėjas, antrą – pastato (buto, patalpų) savininkas.

 

 

Šilumos (karšto vandens) tiekėjo atstovas ______________________________________________

                                                                                            (pareigų pavadinimas)                 (parašas)         (vardas, pavardė)

Pastato (buto, patalpų) savininkas (atstovas) ____________________________________________

                                                                                                                                                      (parašas)         (vardas, pavardė)

Prižiūrėtojo atstovas________________________________________________________________

                                                                           (pareigų pavadinimas)                 (parašas)         (vardas, pavardė)

______________

 


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

3 priedas

 

(Paraiškos formos pavyzdys)

________________________________________________________________________________

(savivaldybės institucijos pavadinimas)

 

________________________________________________________________________________

(kodas, adresas, tel. Nr.)

 

Paraiška

GAUTI PASTATO (BUTO, PATALPŲ) ŠILUMOS (KARŠTO VANDENS) ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO (ATJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO) TECHNINES SĄLYGAS

 

_____________ Nr.______

(data)                 

 

Statinio pavadinimas ..............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Statybos vieta .........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Statytojas, adresas, telefonas ..................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Statinio šilumos (karšto vandens) įrenginiai: ...........................................................................................

(naujai įrengiami arba esami rekonstruojami, atjungiami, remontuojami, techniškai pertvarkomi ar kita)

.....................................................................................................................................................................................................................

Projektavimo pradžia                                ... m. ................. ketv.

Statybos pradžia                                        ... m. ................. ketv.

 

Eil. Nr.

Charakteristikos pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekis

esamas

naujas

iš viso

1.

Šildymo įrenginių įrengtoji galia

kW

 

 

 

2.

Vėdinimo įrenginių įrengtoji galia

kW

 

 

 

3.

Karšto vandentiekio įrenginių įrengtoji galia

kW

 

 

 

4.

Technologijos įrenginių įrengtoji galia

kW

 

 

 

5.

Skaičiuota tiekiamo šilumnešio temperatūra

oC

 

 

 

6.

Skaičiuota grąžinamo šilumnešio temperatūra

oC

 

 

 

7.

Didžiausias slėgis

kPa

 

 

 

8.

Mažiausias slėgis

kPa

 

 

 

9.

Skaičiuojama hidraulinė varža

kPa

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

Kiti duomenys .......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

PRIDEDAMA:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Paraišką užpildė: ....................................................................................................................................

                                          (pareigų pavadinimas)                                  (parašas)                          (vardas, pavardė)

______________


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

4 priedas

 

(Techninių sąlygų formos pavyzdys)

 

___________________________________________________________________________________________

(šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas)

 

___________________________________________________________________________________________

(kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, tel. Nr.)

 

PASTATO (BUTO, PATALPŲ) ŠILUMOS (KARŠTO VANDENS) ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO (ATJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO)

TECHNINĖS SĄLYGOS

 

_____________ Nr.______

(data)                 

___________________

(sudarymo vieta)

 

 

 

Techninės sąlygos galioja iki                    ........... m.....................  ..... d.

Techninės sąlygos išduodamos ..............................................................................................................

............................................................................ ir galioja tik pridėtoje paraiškoje nurodytam objektui

Šilumos (karšto vandens) sistemos turi būti suprojektuotos ir įrengtos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir šiomis charakteristikomis:

Eil. Nr.

Charakteristikos pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekis

esamas

naujas

iš viso

1.

Leidžiama įrengti šildymo įrenginių galią

kW

 

 

 

2.

Leidžiama įrengti vėdinimo įrenginių galią

kW

 

 

 

3.

Leidžiama įrengti karšto vandens įrenginių galią

kW

 

 

 

4.

Leidžiama įrengti technologijos įrenginių galią

kW

 

 

 

5.

Skaičiuota tiekiamo šilumnešio temperatūra

oC

 

 

 

6.

Skaičiuota grąžinamo šilumnešio temperatūra

oC

 

 

 

7.

Didžiausias slėgis tiekimo linijoje

kPa

 

 

 

8.

Mažiausias slėgis tiekimo linijoje

kPa

 

 

 

9.

Didžiausias slėgis grąžinimo linijoje

kPa

 

 

 

10.

Mažiausias slėgis grąžinimo linijoje

kPa

 

 

 

11.

Prisijungimo taškas

Mazgas

 

12.

Prisijungimo taško altitudė

M

 

 

 

13.

Šilumos šaltinis

 

 

14.

Šilumos tiekimo reguliavimo būdas

 

 

 

Eil. Nr.

Pagrindiniai projektuojamų sistemų reikalavimai

Jungimo būdas

Automatika

Šilumos apskaita

1.

Šildymo įrenginių

 

 

 

2.

Vėdinimo įrenginių

 

 

 

3.

Karšto vandens įrenginių

 

 

 

4.

Technologinių įrenginių

 

 

 

Kiti reikalavimai ....................................................................................................................................

PRIDEDAMA.......................................................................................................................................

Technines sąlygas užpildė: .....................................................................................................................

                                                           (pareigų pavadinimas)                                  (parašas)                              (vardas, pavardė)

 

Technines sąlygas išdavė: ......................................................................................................................

                                                           (pareigų pavadinimas)                                  (parašas)                              (vardas, pavardė)

SUDERINTA: .......................................................................................................................................

                                    (Savivaldybės tarnautojo pareigų pavadinimas)           (parašas)                              (vardas, pavardė)

 

Registro Nr. ....................................

______________