LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. rugsėjo 24 d. Nr. I-1540

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 34-620; 1995, Nr. 53-1294)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pirmosios dalies 1 punkto pakeitimas

4 straipsnio pirmosios dalies 1 punkte vietoj žodžių „valstybiniams keliams“ įrašyti žodžius „valstybinės reikšmės keliams“ ir 1 punktą išdėstyti taip:

1) valstybinės reikšmės keliams ir bendrojo naudojimo geležinkeliams;“.

 

2 straipsnis. 11 straipsnio antrosios ir ketvirtosios dalių pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio antrąją dalį ir ją išdėstyti taip: „Žemės servitutai, išskyrus nustatytus įstatymų, įregistruojami Nekilnojamojo turto registre.“

2. 11 straipsnio ketvirtojoje dalyje po žodžio „nustatyti“ įrašyti žodžius „ir įregistruoti“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Šio straipsnio pirmosios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyta tvarka nustatyti ir įregistruoti žemės servitutai kartu su žemės sklypo nuosavybės bei naudojimo teisės perleidimu pereina kitiems asmenims.“

 

3 straipsnis. 12 straipsnio pirmosios dalies pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio pirmąją dalį ir ją išdėstyti taip:

„Žemės sklypai, juose esantys pastatai, statiniai bei kitas nekilnojamasis turtas, nuosavybės ir kitos daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą, šių teisių apribojimai, turto savininko prievolės bei kitų asmenų teisės į nekilnojamąjį turtą registruojami Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka.“

 

4 straipsnis. 14 straipsnio antrosios dalies pakeitimas

14 straipsnio antrojoje dalyje vietoj žodžių „valstybinį žemės kadastrą tvarkančiose įstaigose“ įrašyti žodžius „Nekilnojamojo turto registre“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Visi žemės sandoriai per tris mėnesius užregistruojami Nekilnojamojo turto registre įstatymų nustatyta tvarka.“

 

5 straipsnis. 15 straipsnio pirmosios dalies pakeitimas

15 straipsnio pirmojoje dalyje vietoj žodžių „valstybinį žemės kadastrą tvarkančioje įstaigoje“ įrašyti žodžius „Nekilnojamojo turto registre“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Žemės sandorio objektas yra nustatyta tvarka Nekilnojamojo turto registre įregistruotas žemės sklypas arba tokio žemės sklypo dalis bendrojoje nuosavybėje.“

 

6 straipsnis. 16 straipsnio trečiosios dalies pakeitimas

16 straipsnio trečiojoje dalyje vietoj žodžių „valstybinį žemės kadastrą tvarkančioje įstaigoje“ įrašyti žodžius „Nekilnojamojo turto registre“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Tais atvejais, kai žemės savininkas perleidžia dalį žemės sklypo, prieš sudarant perleidimo sutartį ši dalis turi būti atidalyta iš bendro sklypo ir įregistruota kaip atskiras žemės sklypas Nekilnojamojo turto registre. Atidalijamas žemės sklypas formuojamas laikantis šio įstatymo 18 straipsnio reikalavimų.“

 

7 straipsnis. 19 straipsnio antrosios dalies pakeitimas

19 straipsnio antrojoje dalyje vietoj žodžių „valstybinį žemės kadastrą tvarkančioje įstaigoje“ įrašyti žodžius „Nekilnojamojo turto registre“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Paveldėtos žemės sklypas per tris mėnesius nuo paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo dienos turi būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Jeigu vieną žemės sklypą paveldi keli asmenys, šis žemės sklypas registruojamas visų priėmusių palikimą asmenų vardu, nurodant jų dalis bendrojoje nuosavybėje.“

 

8 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 20 straipsnio antrąją dalį ir ją išdėstyti taip:

„Žemės sklypo įkeitimo sutartys sudaromos raštu, tvirtinamos notariškai ir nustatyta tvarka registruojamos hipotekos įstaigose.“

2. 20 straipsnį papildyti aštuntąja dalimi:

„Dalinant įkeistą žemės sklypą į kelis žemės sklypus, hipotekinis reikalavimas nedalomas ir apima visus naujai suformuotus žemės sklypus.“

 

9 straipsnis. 25 straipsnio trečiosios dalies pakeitimas

25 straipsnio trečiojoje dalyje vietoj žodžių „valstybinį žemės kadastrą tvarkančiose įstaigose“ įrašyti žodžius „Nekilnojamojo turto registre“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomas žemės sklypas įregistruojamas Nekilnojamojo turto registre, nurodant bendrasavininkius, bendro žemės sklypo buvimo vietą ir kiekvienam bendrasavininkiui priklausančią šio žemės sklypo ploto ir vertės dalį, o bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdomas žemės sklypas – nurodant bendrasavininkius, bendro žemės sklypo buvimo vietą bei jo bendrą plotą ir vertę.“

 

10 straipsnis. 26 straipsnio trečiosios dalies pakeitimas

26 straipsnio trečiojoje dalyje vietoj žodžių „valstybinį žemės kadastrą tvarkančiose įstaigose“ įrašyti žodžius „Nekilnojamojo turto registre“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Privačios žemės sklypų savininkams susitarus, du ar keli žemės sklypai gali būti sujungti į vieną žemės sklypą, valdomą bendrosios dalinės nuosavybės teise. Žemės sklypai sujungiami sudarant rašytinę sutartį, kuri patvirtinama notariškai ir per tris mėnesius užregistruojama Nekilnojamojo turto registre.“

 

11 straipsnis. 29 straipsnio trečiosios dalies pakeitimas

29 straipsnio trečiojoje dalyje vietoj žodžių „valstybinį žemės kadastrą tvarkančioje įstaigoje“ įrašyti žodžius „Nekilnojamojo turto registre“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Žemės sklypo, valdomo bendrosios dalinės nuosavybės teise, padalijimas ir bendrasavininkio žemės ploto dalies atidalijimas iš bendro žemės sklypo įforminamas rašytine sutartimi, kuri patvirtinama notariškai ir per tris mėnesius užregistruojama Nekilnojamojo turto registre. Atidalijant žemės sklypą natūra, prie sutarties turi būti pridedamas atidalyto žemės sklypo planas.“

 

12 straipsnis. 31 straipsnio penktosios dalies pakeitimas

Pakeisti 31 straipsnio penktąją dalį ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaujantis priimtu sprendimu, suinteresuoto asmens prašymu patikslinami įrašai Nekilnojamojo turto registre bei kiti valstybinio žemės kadastro duomenys.“

 

13 straipsnis. 49 straipsnio pirmosios dalies pakeitimas

49 straipsnio pirmojoje dalyje išbraukti 1 punktą ir šią dalį išdėstyti taip:

„Valstybinio žemės kadastro paskirtis – pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą sistemą kaupti ir atnaujinti informaciją apie žemės sklypų priklausomybę, jų plotą ir vertę, žemės naudojimo sąlygas ir apribojimus, kitas žemės, kaip nuosavybės ar naudojimo objekto, ir žemės sklype esančio kito nekilnojamojo turto charakteristikas, žemės pasiskirstymą pagal jos savininkus, naudotojus ir žemės naudmenas.“

 

14 straipsnis. 51 straipsnio pirmosios dalies papildymas

Papildyti 51 straipsnio pirmąją dalį 11 punktu:

11) Nekilnojamojo turto registro duomenims papildyti ir atnaujinti.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________