LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO SPECIALISTŲ MOKYMO IR KOMPETENCIJOS TOBULINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO IR MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKYMO PROGRAMŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2012 m. liepos 12 d. Nr. D1-588

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2011, Nr. 52-2501; 2012, Nr. 6-190) 112 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 695 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų darbuotojams, atliekantiems techninę priežiūrą ir remontą, tikrinantiems ir išmontuojantiems ozono sluoksnį ardančių medžiagų turinčią šaldymo, oro kondicionavimo arba šilumos siurblių įrangą“ (Žin., 2006, Nr. 77-3004; 2012, Nr. 12-508) 1.2 punkto, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 d. nutarimo Nr. 565 „Dėl 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų nuostatų įgyvendinimo“ (Žin., 2011, Nr. 61-2892) 2.5 punkto nuostatas ir siekdamas užtikrinti, kad atliekas tvarkančioms įmonėms vadovautų ir jose dirbtų kvalifikuoti ir kompetentingi darbuotojai:

1. T v i r t i n u Atliekų tvarkymo specialistų mokymo ir kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas) (pridedama);

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. mokymo įstaigos, kurių mokymo programos suderintos su Aplinkos ministerija, pavojingąsias atliekas tvarkančių atsakingų darbuotojų mokymus vykdo vadovaujantis aplinkos ministro 2012 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-287 „Dėl Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių atsakingų darbuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 42-2089), bet ne ilgiau kaip iki šio įsakymo 6 punkte nustatytos Tvarkos aprašo įsigaliojimo datos;

2.2. pavojingąsias atliekas tvarkančių įmonių vadovaujantiesiems darbuotojams ir specialistams išduoti kvalifikacijos atestatai galioja iki atestate nurodytos galiojimo datos, bet ne ilgiau kaip iki 2014 m. gruodžio 12 d. ir šie kvalifikacijos atestatai prilyginami pavojingąsias atliekas tvarkančių specialistų mokymo kursų baigimo pažymėjimams;

2.3. pavojingąsias atliekas tvarkančių įmonių vadovaujantiesiems darbuotojams ir specialistams išduoti kursų pagal pavojingų atliekų tvarkymo mokymo programas, suderintas su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, baigimo kvalifikacijos pažymėjimai galioja 3 metus nuo šiame pažymėjime nurodytos išdavimo datos ir šie kvalifikacijos pažymėjimai prilyginami pavojingąsias atliekas tvarkančių specialistų mokymo kursų baigimo pažymėjimams;

2.4. Aplinkos ministerijos išduoti sąvartyno eksploatacijai vadovaujančiojo asmens kvalifikacijos atestatai galioja iki atestate nurodytos galiojimo datos, bet ne ilgiau kaip iki 2014 m. gruodžio 12 d., ir šie kvalifikacijos atestatai prilyginami sąvartynus eksploatuojančių įmonių specialistų mokymo kursų baigimo pažymėjimams.

3. S u d a r a u šios sudėties Mokymo įstaigų mokymo programų vertinimo komisiją (toliau – Komisija):

Aleksandras Spruogis – aplinkos viceministras, Komisijos pirmininkas;

Vilma Karosienė – Aplinkos ministerijos Atliekų departamento direktorė, Komisijos pirmininko pavaduotoja.

Komisijos nariai:

Varvara Daubarienė – Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė (ozono sluoksnį ardančių medžiagų atliekas tvarkančių įmonių atliekų tvarkymo specialistų mokymo programoms vertinti);

Ingrida Kavaliauskienė – Atliekų departamento Atliekų tvarkymo strategijos skyriaus vedėja;

Daiva Kazlauskienė – Atliekų departamento Atliekų tvarkymo strategijos skyriaus vyriausioji specialistė;

Audrius Naktinis – Atliekų departamento Atliekų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Raminta Radavičienė – Atliekų departamento Atliekų valdymo skyriaus vedėja;

Irena Sabaliūtė – Teisės ir kontrolės departamento Teisėkūros skyriaus vedėja.

4. P a v e d u Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams kontroliuoti, kad pavojingąsias atliekas surenkančiose, vežančiose, apdorojančiose, sąvartynus eksploatuojančiose ir atliekas deginančiose įmonėse dirbtų asmenys, išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo ir kompetencijos tobulinimo kursus ir gavę jų žinias atitinkamoje atliekų tvarkymo srityje patvirtinantį pažymėjimą.

5. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

5.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužės 18 d. įsakymą Nr. D1-272 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų asmenims, vadovaujantiems sąvartynų eksploatacijai, ir kvalifikacijos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 55-2177);

5.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. D1-3 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. D1-272 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų asmenims, vadovaujantiems sąvartynų eksploatacijai, ir kvalifikacijos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 4-98);

5.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 3 d. įsakymą Nr. D1-287 „Dėl pavojingas atliekas tvarkančių įmonių atsakingų darbuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 42-2089).

6. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 ir 5.3 punktai įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1d.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-588

 

ATLIEKŲ TVARKYMO SPECIALISTŲ MOKYMO IR KOMPETENCIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atliekų tvarkymo specialistų mokymo ir kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato bendruosius ir specialiuosius reikalavimus pavojingąsias atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių, sąvartynus eksploatuojančių ir atliekas deginančių įmonių (toliau – Atliekų tvarkymo įmonės) specialistų kompetencijai, bendruosius reikalavimus mokymo programoms, atliekų tvarkymo specialistų mokymo ir kompetencijos tobulinimo, mokymo įstaigų atrankos ir mokymo programų tvirtinimo tvarką.

2. Atliekų tvarkymo specialistų mokymas privalomas Atliekų tvarkymo įmonių vadovaujantiesiems darbuotojams ir specialistams.

3. Tvarkos apraše nustatytais reikalavimais turi vadovautis atliekų tvarkymo specialistų mokymus vykdančios įmonės, įstaigos ar organizacijos (toliau – Mokymo įstaigos).

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Atliekų tvarkymo specialistas:

4.1.1. vadovaujantysis darbuotojas – įmonės vadovas ar jo paskirtas darbuotojas, kuriam pavesta vadovauti, organizuoti atliekų tvarkymo veiklą įmonėje;

4.1.2. specialistas – įmonės darbuotojas, vykdantis atliekų tvarkymo darbus;

4.1.3. kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka:

4.1.3.1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2011, Nr. 52-2501) vartojamas sąvokas;

4.1.3.2. šio Tvarkos aprašo 9.1.4, 9.2.4 punktuose ir priede vartojama sąvoka „ozono sluoksnį ardančios medžiagos“ vartojama ta pačia reikšme, kaip sąvoka „kontroliuojamos medžiagos“, apibrėžta 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OL 2009 L 286, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 744/2010 (OL 2010 L 218, p. 2), taip pat kitos Tvarkos aprašo 9.1.4, 9.2.4 punktuose ir priede vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos šiame reglamente.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI ATLIEKŲ TVARKYMO SPECIALISTŲ KOMPETENCIJAI

 

5. Surinkti, vežti, laikyti ir apdoroti pavojingąsias atliekas, eksploatuoti sąvartynus, deginti atliekas gali tik Atliekų tvarkymo įmonės, kurių vadovaujantieji darbuotojai ir specialistai išklausė atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintas atliekų tvarkymo specialistų mokymo programas ir gavo jų žinias atitinkamoje atliekų tvarkymo srityje patvirtinantį pažymėjimą (toliau – Pažymėjimas), arba valstybės narės piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turėdami valstybės narės išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti šiame punkte nurodytą atliekų tvarkymo veiklą.

6. Pažymėjimas asmeniui suteikia teisę vykdyti atliekų tvarkymo darbus ar vadovauti, organizuoti atliekų tvarkymo veiklą.

7. Pažymėjimą privalo turėti:

7.1. už pavojingųjų atliekų surinkimą, vežimą, laikymą ir apdorojimą atsakingi įmonių darbuotojai;

7.2. sąvartynus eksploatuojančių įmonių vadovai ir jų paskirti kiti už sąvartynų eksploatavimą atsakingi darbuotojai;

7.3. už atliekų deginimo (kai atliekos deginamos kaip įprastinis arba kaip papildomas kuras) įrenginių eksploatavimą ir kontrolę atsakingi įmonių darbuotojai.

8. Atliekų tvarkymo specialistai, turintys Pažymėjimą, privalo ne rečiau kaip kas treji metai tobulinti kompetenciją atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursuose.

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PAVOJINGĄSIAS ATLIEKAS SURENKANČIŲ, VEŽANČIŲ, LAIKANČIŲ IR APDOROJANČIŲ ĮMONIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SPECIALISTŲ KOMPETENCIJAI

 

9. Pavojingąsias atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonių atliekų tvarkymo specialistų kompetencijai taikomi šie specialieji reikalavimai:

9.1. vadovaujantieji darbuotojai:

9.1.1. turi baigti kursus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintą mokymo programą, skirtą pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonių vadovaujančiajam darbuotojui, ir gauti jų žinias pavojingųjų atliekų tvarkymo srityje patvirtinantį pažymėjimą;

9.1.2. kursų metų turi būti apmokyti ir privalo žinoti šiuos Lietuvos Respublikos teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių pavojingųjų atliekų (toliau – PA) tvarkymą, reikalavimus:

9.1.2.1. atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetus (atliekų hierarchiją);

9.1.2.2. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso reglamentavimo principus;

9.1.2.3. PA tvarkymo veiklos rūšis;

9.1.2.4. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (TIPK leidimų) ir Taršos leidimų išdavimo pavojingųjų atliekų tvarkymo veiklos rūšims reikalavimus;

9.1.2.5. registravimosi Atliekas tvarkančių įmonių registre tvarką;

9.1.2.6. atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, jame numatytų priemonių įgyvendinimo reikalavimus ir finansavimo principus;

9.1.2.7. geriausius prieinamus gamybos būdus PA tvarkymo srityje;

9.1.2.8. PA identifikavimo ir deklaravimo reikalavimus;

9.1.2.9. PA laikymo, maišymo, pakavimo ir ženklinimo reikalavimus;

9.1.2.10. PA surinkimo, vežimo Lietuvos Respublikos viduje ir apdorojimo reikalavimus;

9.1.2.11. PA klasifikavimo pagal Atliekų sąrašą principus;

9.1.2.12. savybes, dėl kurių atliekos tampa pavojingosios, ir atliekų pavojingumo kriterijus;

9.1.2.13. atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų rengimo reikalavimus;

9.1.2.14. PA tvarkymo licencijavimo reikalavimus;

9.1.2.15. tarpvalstybinių PA vežimo reikalavimus;

9.1.2.16. PA susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų rengimo reikalavimus;

9.1.2.17. PA apskaitos ir kitų PA atliekų tvarkymo dokumentų saugojimo reikalavimus;

9.1.2.18. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytą

atsakomybę už atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimą;

9.1.2.19. galimų avarinių situacijų prevencinių priemonių planavimo ir avarijų likvidavimo principus, kad būtų išvengta avarijų ar būtų mažesni jų padariniai;

9.1.3. papildomi specialieji reikalavimai PA atliekas tvarkančių įmonių darbuotojų, vadovaujančių, organizuojančių ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jas turinčių produktų, įrangos atliekų tvarkymo veiklą įmonėje, kompetencijai nustatyti Tvarkos aprašo priede;

9.2. specialistai:

9.2.1. turi baigti kursus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintą mokymo programą, skirtą pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonių specialistų mokymui, ir gauti jų žinias pavojingųjų atliekų tvarkymo srityje patvirtinantį pažymėjimą;

9.2.2. kursų metų turi būti apmokyti ir privalo žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pavojingųjų atliekų tvarkymą, reikalavimus:

9.2.2.1. atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetus (atliekų hierarchiją);

9.2.2.2. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso reglamentavimo principus;

9.2.2.3. PA identifikavimo ir deklaravimo, laikymo ir maišymo reikalavimus;

9.2.2.4. pakavimo, ženklinimo, surinkimo, vežimo, apdorojimo reikalavimus;

9.2.2.5. PA klasifikavimo pagal Atliekų sąrašą principus;

9.2.2.6. savybes, dėl kurių atliekos tampa pavojingosios, ir atliekų pavojingumo kriterijus;

9.2.2.7. atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų rengimo reikalavimus;

9.2.2.8. PA tvarkymo veiklos rūšis;

9.2.2.9. PA tvarkymo licencijavimo reikalavimus;

9.2.2.10. registravimosi Atliekas tvarkančių įmonių registre tvarką;

9.2.2.11. atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, jame numatytų priemonių įgyvendinimo reikalavimus ir finansavimo principus;

9.2.2.12. PA susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų rengimo reikalavimus;

9.2.2.13. PA atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos žurnalų pildymo reikalavimus;

9.2.2.14. PA apskaitos ir kitų PA atliekų tvarkymo dokumentų saugojimo reikalavimus;

9.2.2.15. PA atliekų surinkimo ir vežimo Lietuvos Respublikos viduje reikalavimus;

9.2.2.16. PA lydraščio pildymo reikalavimus;

9.2.2.17. tarpvalstybinių PA vežimo reikalavimus;

9.2.2.18. prašymo leidimui tarptautiniams PA pervežimams gauti reikalavimus, PA atliekų siuntėjo ir gavėjo pareigas;

9.2.2.19. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (TIPK leidimų) ir Taršos leidimų išdavimo pavojingųjų atliekų tvarkymo veiklos rūšims reikalavimus;

9.2.2.20. paraiškos TIPK ar Taršos leidimams gauti rengimo reikalavimus;

9.2.2.21. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytą atsakomybę už atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimą;

9.2.2.22. galimų avarinių situacijų prevencinių priemonių planavimo ir avarijų likvidavimo principus, kad būtų išvengta avarijų ar būtų mažesni jų padariniai;

9.2.3. papildomi specialieji reikalavimai PA atliekas tvarkančių įmonių specialistų, vykdančių ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jas turinčių produktų, įrangos atliekų tvarkymo darbus įmonėje, kompetencijai nustatyti Tvarkos aprašo priede.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SĄVARTYNUS EKSPLOATUOJANČIŲ ĮMONIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SPECIALISTŲ KOMPETENCIJAI

 

10. Nepavojingų, pavojingųjų ir inertinių atliekų sąvartynus (toliau – Sąvartynai) eksploatuojančių įmonių atliekų tvarkymo specialistų kompetencijai taikomi šie specialieji reikalavimai:

10.1. vadovaujantieji darbuotojai:

10.1.1. turi baigti kursus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintą mokymo programą, skirtą sąvartynus eksploatuojančių įmonių vadovaujantiesiems darbuotojams, ir gauti jų žinias atliekų sąvartynų eksploatavimo srityje patvirtinantį pažymėjimą;

10.1.2. kursų metų turi būti apmokyti ir privalo žinoti šiuos Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, sąvartynų eksploatavimą, įrengimą, uždarymą ir priežiūrą po uždarymo, reikalavimus:

10.1.2.1. atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų (atliekų hierarchijos) principus;

10.1.2.2. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso reglamentavimo principus;

10.1.2.3. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (toliau – TIPK leidimų) išdavimo principus ir TIPK paraiškos rengimo reikalavimus;

10.1.2.4. atliekų klasifikavimo pagal Atliekų sąrašą principus;

10.1.2.5. savybes, dėl kurių atliekos tampa pavojingosiomis ir atliekų pavojingumo kriterijus (taikoma pavojingųjų atliekų sąvartynų vadovaujantiesiems darbuotojams);

10.1.2.6. atliekų sąvartynų įrengimo reikalavimus (reikalavimus sąvartyno dugnui, drenažo sistemai, dujų surinkimo sistemai, viršaus dangai ir kt.);

10.1.2.7. atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijus, procedūras;

10.1.2.8. sąvartynų uždarymo reikalavimus (reikalavimus drenažo sistemai, dujų surinkimo sistemai, viršaus dangai ir kt.);

10.1.2.9. reikalavimus sąvartyno filtrato, paviršinio vandens, dujų monitoringo programoms ir jų vykdymui;

10.1.2.10. sąvartyno teritorijoje esančių atliekų rūšiavimo, žaliųjų atliekų kompostavimo, mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo reikalavimus;

10.1.2.11. atliekų šalinimo techninių reglamentų rengimo reikalavimus;

10.1.2.12. atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, jame numatytų priemonių įgyvendinimo reikalavimus ir finansavimo principus;

10.1.2.13. registravimosi Atliekas tvarkančių įmonių registre tvarką;

10.1.2.14. atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų rengimo reikalavimus;

10.1.2.15. PA atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos žurnalų pildymo reikalavimus;

10.1.2.16. atliekų apskaitos ir kitų atliekų tvarkymo dokumentų saugojimo reikalavimus;

10.1.2.17. sąvartynų eksploatavimo higienizavimo principus;

10.1.2.18. PA lydraščio pildymo reikalavimus (taikoma PA sąvartynų vadovaujantiesiems darbuotojams);

10.1.2.19. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytą atsakomybę už atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimą;

10.1.2.20. galimų avarinių situacijų prevencinių priemonių planavimo ir avarijų likvidavimo principus, kad būtų išvengta avarijų ar būtų mažesni jų padariniai;

10.2. specialistai:

10.2.1. turi baigti kursus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintą mokymo programą, skirtą sąvartynus eksploatuojančių įmonių specialistams, ir gauti jų žinias atliekų tvarkymo sąvartynuose patvirtinantį pažymėjimą;

10.2.2. kursų metu turi būti apmokyti ir privalo žinoti: Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, sąvartynų eksploatavimą, įrengimą, uždarymą ir priežiūrą po uždarymo, reikalavimus:

10.2.2.1. atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo reikalavimus;

10.2.2.2. atliekų klasifikavimo pagal Atliekų sąrašą principus;

10.2.2.3. savybes, dėl kurių atliekos tampa pavojingosiomis ir atliekų pavojingumo kriterijus (taikoma pavojingųjų atliekų sąvartynų vadovaujantiesiems darbuotojams);

10.2.2.4. atliekų šalinimo techninių reglamentų rengimo reikalavimus;

10.2.2.5. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (toliau – TIPK leidimų) išdavimo principus ir TIPK paraiškos rengimo reikalavimus;

10.2.2.6. atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijus, procedūras;

10.2.2.7. sąvartynų uždarymo reikalavimus (reikalavimus drenažo sistemai, dujų surinkimo sistemai, viršaus dangai ir kt.);

10.2.2.8. reikalavimus sąvartyno filtrato, paviršinio vandens, dujų monitoringo programoms ir jų vykdymui;

10.2.2.9. sąvartyno teritorijoje esančių atliekų rūšiavimo, žaliųjų atliekų kompostavimo, mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo reikalavimus;

10.2.2.10. atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetus (atliekų hierarchiją);

10.2.2.11. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso reglamentavimą;

10.2.2.12. registravimosi Atliekas tvarkančių įmonių registre tvarką;

10.2.2.13. atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, jame numatytų priemonių įgyvendinimo reikalavimus ir finansavimo principus;

10.2.2.14. atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų rengimo reikalavimus;

10.2.2.15. atliekų apskaitos ir kitų atliekų tvarkymo dokumentų saugojimo reikalavimus;

10.2.2.16. sąvartynų eksploatavimo higienizavimo principus;

10.2.2.17. PA lydraščio pildymo reikalavimus (taikoma PA sąvartynų specialistams);

10.2.2.18. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytą atsakomybę už atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimą;

10.2.2.19. galimų avarinių situacijų prevencinių priemonių planavimo ir avarijų likvidavimo principus, kad būtų išvengta avarijų ar būtų mažesni jų padariniai.

 

V. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ATLIEKŲ DEGINIMO (KAI ATLIEKOS DEGINAMOS KAIP ĮPRASTINIS ARBA KAIP PAPILDOMAS KURAS) ĮMONIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SPECIALISTŲ KOMPETENCIJAI

 

11. Atliekų deginimo (kai atliekos deginamos kaip įprastinis arba kaip papildomas kuras) įmonių (toliau – Atliekų deginimo įmonė) atliekų tvarkymo specialistų kompetencijai taikomi šie specialieji reikalavimai:

11.1. vadovaujantieji darbuotojai:

11.1.1. turi baigti kursus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintą mokymo programą, skirtą atliekų deginimo įmonių vadovaujantiesiems darbuotojams, ir gauti jų žinias atliekų deginimo (kai atliekos deginamos kaip įprastinis arba kaip papildomas kuras) srityje patvirtinantį pažymėjimą;

11.1.2. kursų metu turi būti apmokyti ir privalo žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymo ir atliekų deginimo reikalavimus:

11.1.2.1. atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetus (atliekų hierarchiją);

11.1.2.2. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso reglamentavimo principus;

11.1.2.3. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (TIPK leidimų) ir Taršos leidimų išdavimo atliekoms deginti reikalavimus;

11.1.2.4. paraiškos TIPK ir Taršos leidimams gauti reikalavimus;

11.1.2.5. atliekų klasifikavimo pagal Atliekų sąrašą principus;

11.1.2.6. PA atliekų identifikavimo ir deklaravimo reikalavimus;

11.1.2.7. atliekų laikymo, maišymo, pakavimo ir ženklinimo reikalavimus;

11.1.2.8. savybes, dėl kurių atliekos tampa pavojingosios, ir atliekų pavojingumo kriterijus;

11.1.2.9. atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų rengimo reikalavimus;

11.1.2.10. atliekų tvarkymo veiklos rūšis;

11.1.2.11. PA tvarkymo licencijavimo reikalavimus;

11.1.2.12. PA atliekų surinkimo, vežimo Lietuvos Respublikos viduje, PA lydraščio pildymo reikalavimus;

11.1.2.13. registravimosi Atliekas tvarkančių įmonių registre tvarką;

11.1.2.14. atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, jame numatytų priemonių įgyvendinimo reikalavimus ir finansavimo principus;

11.1.2.15. geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų deginimo srityje;

11.1.2.16. atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų rengimo reikalavimus;

11.1.2.17. atliekų apskaitos ir kitų atliekų tvarkymo dokumentų saugojimo reikalavimus;

11.1.2.18. atliekų deginimo technologinius procesus;

11.1.2.19. atliekų pristatymo ir priėmimo atliekas deginančiose įmonėse reikalavimus;

11.1.2.20. atliekų deginimo įrenginių eksploatacijos sąlygas;

11.1.2.21. atliekų deginimo ir bendro atliekų deginimo įrenginių į aplinkos orą išmetamųjų teršalų ribines vertes ir jų nustatymą;

11.1.2.22. išmetamųjų dujų valymo nuotekų tvarkymo reikalavimus;

11.1.2.23. degimo procesų liekanų tvarkymo reikalavimus;

11.1.2.24. deginimo procesams priskirtinų parametrų, sąlygų ir koncentracijų kontrolės ir monitoringo vykdymo reikalavimus;

11.1.2.25. oro teršalų matavimų reikalavimus;

11.1.2.26. nuotekų išleidimo matavimų reikalavimus;

11.1.2.27. eksploatacijos neatitinkančias sąlygas;

11.1.2.28. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytą atsakomybę už atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimą;

11.1.2.29. galimų avarinių situacijų prevencinių priemonių planavimo ir avarijų likvidavimo principus, kad būtų išvengta avarijų ar būtų mažesni jų padariniai;

11.2. specialistai:

11.2.1. turi baigti kursus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintą mokymo programą, skirtą atliekų deginimo įmonių specialistams, ir gauti jų žinias atliekų deginimo (kai atliekos deginamos kaip įprastinis arba kaip papildomas kuras) srityje patvirtinantį pažymėjimą;

11.2.2. kursų metu turi būti apmokyti ir privalo žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą ir atliekų deginimą, reikalavimus;

11.2.2.1. atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetus (atliekų hierarchiją);

11.2.2.2. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso reglamentavimo principus;

11.2.2.3. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (TIPK leidimų) ir Taršos leidimų išdavimo atliekoms deginti reikalavimus;

11.2.2.4. atliekų klasifikavimo pagal Atliekų sąrašą principus;

11.2.2.5. PA atliekų identifikavimo ir deklaravimo reikalavimus;

11.2.2.6. atliekų laikymo, maišymo, PA pakavimo ir ženklinimo reikalavimus;

11.2.2.7. savybes, dėl kurių atliekos tampa pavojingosios ir atliekų pavojingumo kriterijus;

11.2.2.8. atliekų naudojimo ir šalinimo techninių reglamentų rengimo reikalavimus;

11.2.2.9. atliekų tvarkymo veiklos rūšis;

11.2.2.10. PA atliekų vežimo Lietuvos Respublikos viduje ir PA lydraščio pildymo reikalavimus;

11.2.2.11. PA tvarkymo licencijavimo reikalavimus;

11.2.2.12. registravimosi Atliekas tvarkančių įmonių registre tvarką;

11.2.2.13. atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, jame numatytų priemonių įgyvendinimo reikalavimus ir finansavimo principus;

11.2.2.14. geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų deginimo srityje;

11.2.2.15. atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų rengimo reikalavimus;

11.2.2.16. atliekų apskaitos ir kitų atliekų tvarkymo dokumentų saugojimo reikalavimus;

11.2.2.17. atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos žurnalų pildymo reikalavimus;

11.2.2.18. atliekų deginimo technologinius procesus;

11.2.2.19. atliekų pristatymo ir priėmimo atliekas deginančiose įmonėse reikalavimus;

11.2.2.20. atliekų deginimo įrenginių eksploatacijos sąlygas;

11.2.2.21. atliekų deginimo ir bendro atliekų deginimo įrenginių į aplinkos orą išmetamųjų teršalų ribines vertes ir jų nustatymą;

11.2.2.22. išmetamųjų dujų valymo nuotekų tvarkymo reikalavimus;

11.2.2.23. degimo procesų liekanų tvarkymo reikalavimus;

11.2.2.24. deginimo procesams priskirtinų parametrų, sąlygų ir koncentracijų kontrolės ir monitoringo vykdymo reikalavimus;

11.2.2.25. oro teršalų matavimų reikalavimus;

11.2.2.26. nuotekų išleidimo matavimų reikalavimus;

11.2.2.27. eksploatacijos neatitinkančias sąlygas;

11.2.2.28. laikomų atliekų suderinamumo sąlygas;

11.2.2.29. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytą atsakomybę už atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimą;

11.2.2.30. galimų avarinių situacijų prevencinių priemonių planavimo ir avarijų likvidavimo principus, kad būtų išvengta avarijų ar būtų mažesni jų padariniai.

 

VI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI MOKYMO PROGRAMOMS, SKIRTOMS ATLIEKŲ TVARKYMO SPECIALISTŲ MOKYMUI IR KOMPETENCIJOS TOBULINIMUI

 

12. Mokymo programos, skirtos atliekų tvarkymo specialistų mokymui ir kompetencijos tobulinimui, parengtos pagal Tvarkos aprašo reikalavimus, yra neformaliojo mokymo programos.

13. Mokymo įstaigų mokymo programų struktūra turi atitikti šiuos reikalavimus:

13.1. titulinis lapas: nurodoma programą tvirtinančioji institucija (mokymo įstaiga), jos vadovo pareigos, vardas ir pavardė, programos tvirtinimo data, programos pavadinimas, mokymosi trukmė (dien. ir val.), programą tvirtinančios kompetentingos institucijos pasirašančiojo asmens pareigos, vardas, pavardė, data, įgyjama kompetencija atlikti tam tikrą darbą;

13.2. programų pavadinimai nurodomi atitinkamai:

13.2.1. pavojingąsias atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonių atliekų tvarkymo vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų mokymo arba kompetencijos tobulinimo programos;

13.2.2. ozono sluoksnį ardančių medžiagų atliekas tvarkančių įmonių atliekų tvarkymo vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų mokymo arba kompetencijos tobulinimo programos;

13.2.3. sąvartynus eksploatuojančių įmonių atliekų tvarkymo vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų mokymo arba kompetencijos tobulinimo programos;

13.2.4. atliekų deginimo (kai atliekos deginamos kaip įprastinis kuras arba kaip papildomas kuras) įmonių atliekų tvarkymo vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų mokymo arba kompetencijos tobulinimo programos;

13.3. programos turinys: programos apibūdinimas, mokymo temos, mokymo planas, mokymui reikalingos sąlygos (mokymo priemonės ir mokymo personalas), baigiamasis žinių tikrinimas, rekomenduojamos literatūros sąrašas:

13.3.1. programos apibūdinimas: paskirtis, poreikio pagrindimas, tikslas, suteikiamas baigimo pažymėjimas, profesinė veikla, kuria galės užsiimti mokymus pagal programą baigęs asmuo;

13.3.2. mokymo temos: turi atitikti Tvarkos apraše nustatytus atitinkamos atliekų tvarkymo srities specialiuosius reikalavimus kompetencijai, kurią privalo įgyti atliekų tvarkymo įmonių vadovaujantieji darbuotojai ir specialistai;

13.3.3. mokymo planas: pateikiamas lentelės forma, kurioje nurodoma chronologine mokymo tvarka mokymo dalykai arba moduliai, kiekvieno dalyko (modulio) mokymui ir mokymuisi skiriamas laikas (valandomis), atsiskaitymo forma baigus dalyko (modulio) mokymąsi, baigiamojo vertinimo būdas ir jam skiriamas laikas;

13.3.4. mokymui reikalingos sąlygos: tai minimalios būtinos sąlygos, kurias mokymo įstaiga turi užtikrinti įgyvendinant mokymo programą. Šioje programos dalyje nurodoma: mokymo vietų įrengimas, mokymui naudojami materialieji ir metodiniai ištekliai, mokymosi ir vaizdumo priemonės;

13.3.5. mokymo personalas (išsilavinimas, profesinė kvalifikacija, darbo patirtis);

13.3.6. baigiamasis žinių vertinimas: teorinių žinių ir praktinių sugebėjimų tikrinimo metodai ir formos;

13.3.7. rekomenduojamos literatūros sąrašas.

14. Mokymo trukmė pagal mokymo programas priklauso nuo mokymo tikslų ir asmenų išsilavinimo. Rekomenduojama, kad mokymas pirmą kartą mokymo kursus klausantiems atliekų tvarkymo įmonių vadovaujantiesiems darbuotojams ir specialistams vyktų ne trumpiau kaip 3 dienas (24 akad. val.).

15. Kompetenciją tobulinančių Atliekų tvarkymo įmonių vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų mokymo programos rengiamos atsižvelgiant į naujausius atliekų tvarkymą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų pasikeitimus ir siekiant pagilinti mokymo kursuose jau įgytas žinias pakartojant esminius reikalavimus atitinkamoje atliekų tvarkymo srityje. Rekomenduojama, kad kompetenciją tobulinantiems atliekų tvarkymo įmonių vadovaujantiesiems darbuotojams ir specialistams mokymas vyktų ne trumpiau kaip 2 dienas (16 akad. val.).

16. Mokymo kursus baigusiems asmenims išduodama mokymo metu dėstyta dalomoji ir kita reikalinga medžiaga.

17. Mokymo įstaigų mokymo programas tvirtina Lietuvos Respublikos aplinkos ministras atsižvelgdamas į įsakymu, kuriuo patvirtintas šis Tvarkos aprašas, sudarytos Komisijos pateiktus pasiūlymus.

18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintas mokymo programas Mokymo įstaigos skelbia savo įstaigos internetiniame tinklalapyje.

 

VII. REIKALAVIMAI MOKYMO ĮSTAIGOMS

 

19. Mokymo įstaigos privalo:

19.1. turėti juridinio asmens teisinį statusą;

19.2. neturėti likviduojamos įmonės statuso arba jai neturi būti iškelta bankroto byla;

19.3. turėti fizinius ir materialinius išteklius mokymams vykdyti:

19.3.1. turėti nuolatinių darbuotojų arba būti sudarius sutartis su atitinkamais asmenimis, kurie kvalifikuotai ir nešališkai vykdytų mokymus, gebėtų taikyti profesines žinias ir įgūdžius praktikoje;

19.3.2. mokymus vykdyti tam pritaikytose patalpose, turėti ir materialiuosius, ir metodinius išteklius, reikalingus mokymams vykdyti, ir interneto svetainę.

 

VIII. MOKYMO ĮSTAIGŲ VERTINIMAS IR PROGRAMŲ TVIRTINIMAS

 

I. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

 

20. Įmonė, įstaiga ar organizacija, norinti vykdyti atliekų tvarkymo specialistų mokymus (toliau – Mokymai), teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai rašytinį prašymą dėl galimybės vykdyti mokymus (toliau – Prašymas).

21. Prašyme turi būti nurodytas įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono ir fakso numeriai, veiklos, kuriai vykdyti teikiamas Prašymas, pavadinimas, šios įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovo vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris. Prašyme taip pat turi būti nurodytas įmonės, įstaigos ar organizacijos interneto svetainės adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris ir elektroninis paštas.

22. Prie prašymo įmonė, įstaiga ar organizacija turi pridėti:

22.1. įmonės, įstaigos ar organizacijos registravimo pažymėjimo ir įstatų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus;

22.2. įmonių registrą tvarkančios įstaigos pažymos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą nuorašą, patvirtinantį, kad įmonė, įstaiga ar organizacija nėra bankrutavusi, bankrutuojanti, likviduojama ar laikinai sustabdžiusi veiklos;

22.3. Atliekų tvarkymo specialistų mokymo programą (-as);

22.4. asmenų, kurie vykdys mokymus, sąrašą, nurodant vardus, pavardes, pareigas, darbo patirtį, išsilavinimą ir pridedant jų išsilavinimą liudijančių dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus;

22.5. laisvos formos sąžiningumo deklaraciją, patvirtintą įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovo, apie nešališką mokymą.

23. Įmonių, įstaigų ir organizacijų Prašymai priimami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Dokumentų tvarkymo skyriuje, 103 kab., A. Jakšto g. 4/9, Vilniuje.

24. Įmonių, įstaigų ar organizacijų, norinčių vykdyti mokymus, prašymus, Mokymo įstaigų parengtas Atliekų tvarkymo specialistų mokymo programas nagrinėja ir vertina įsakymo, kuriuo patvirtintas šis Tvarkos aprašas, 3 punkte nurodyta Komisija.

 

II. PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

25. Įmonių, įstaigų ir organizacijų pateiktus Prašymus, mokymo programas Komisija nagrinėja ir vertina konfidencialiai, nedalyvaujant Prašymus pateikusių įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovams.

26. Komisija nagrinėja:

26.1. ar Prašymą pateikusi įmonė, įstaiga ar organizacija atitinka Tvarkos aprašo VII skyriuje mokymo įstaigoms nustatytus reikalavimus;

26.2. ar Prašymą pateikusi įmonė, įstaiga ar organizacija pateikė tikslius ir išsamius duomenis, patvirtinančius įmonės, įstaigos ar organizacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams;

26.3. ar Prašymą pateikusi įmonė, įstaiga ar organizacija pateikė visus reikalaujamus dokumentus;

26.4. ar įmonės, įstaigos ar organizacijos mokymo programa atitinka Tvarkos aprašo VI skyriuje nustatytus reikalavimus.

27. Komisija atmeta Prašymą, jeigu:

27.1. įmonė, įstaiga ar organizacija neatitinka Tvarkos aprašo VII skyriuje nustatytų reikalavimų;

27.2. įmonė, įstaiga ar organizacija pateikė netikslius ar neišsamius duomenis, patvirtinančius įmonės, įstaigos ar organizacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams;

27.3. įmonė, įstaiga ar organizacija nepateikė reikalaujamų dokumentų;

27.4. įmonės, įstaigos ar organizacijos mokymo programa neatitinka Tvarkos aprašo VI skyriuje nustatytų reikalavimų.

28. Apie Prašymo atmetimą Komisija per 10 darbo dienų nuo sprendimo atmesti Prašymą priėmimo dienos informuoja prašymą pateikusią įmonę, įstaigą ar organizaciją nurodydama atmetimo priežastis.

29. Komisija per 15 darbo dienų priima sprendimą dėl Mokymo įstaigų ir mokymo programų atitikimo Tvarkos aprašo VI ir VII skyriuose nustatytiems reikalavimams arba pateikia pastabas ir grąžina Mokymo įstaigų mokymo programas pataisyti.

30. Komisija per 10 darbo dienų nuo sprendimo apie mokymo įstaigos atitikimą Tvarkos aprašo VI ir VII skyriuose nustatytiems reikalavimams priėmimo pateikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui patvirtinti mokymo įstaigos mokymo programą.

31. Mokymo įstaigų, kurių mokymo programas patvirtino Lietuvos Respublikos aplinkos ministras, sąrašas skelbiamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos tinklalapyje.

32. Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui patvirtinus mokymo programas, Komisija per 10 darbo dienų apie tai informuoja visas Prašymus pateikusias įmones, įstaigas ir organizacijas.

33. Komisijos posėdis protokoluojamas. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas arba Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Komisijos nariai. Komisijos posėdžio protokolas saugomas 10 metų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje.

 

IX. MOKYMO ĮSTAIGOS MOKYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO PANAIKINIMAS

 

34. Komisija, nustačiusi, kad mokymo įstaiga, kurios programą patvirtino Lietuvos Respublikos aplinkos ministras, nebeatitinka Tvarkos aprašo VI ir VII skyrių reikalavimų, teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui siūlymą pripažinti netekusia galios atitinkamą Mokymo įstaigos programą.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Komisijos priimti sprendimai skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

36. Asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 


Atliekų tvarkymo specialistų mokymo ir

kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo

priedas

 

PAPILDOMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ ATLIEKAS TVARKANČIŲ ĮMONIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SPECIALISTŲ KOMPETENCIJAI

 

1. Papildomi specialieji reikalavimai kompetencijai nustatomi pavojingąsias atliekas (toliau – PA) tvarkančių įmonių atliekų tvarkymo specialistams, atliekantiems šiuos ozono sluoksnį ardančių medžiagų (toliau – OAM) atliekų tvarkymo darbus:

1.1. senos arba netinkamos naudoti OAM turinčios transporto priemonių šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos, buitinės ir stacionariosios šaldymo, oro kondicionavimo arba šilumos siurblių įrangos, stacionarios gaisro gesinimo įrangos ir gesintuvų, kitos įrangos ir produktų, turinčių OAM (toliau – Įranga), išmontavimą ar išardymą;

1.2. netinkamų ar uždraustų naudoti OAM surinkimą iš Įrangos prieš jos išardymą;

1.3. OAM atliekų surinkimą iš kitų įmonių, OAM atliekų apdorojimą (recirkuliaciją, regeneraciją ir sunaikinimą, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1005/2009), OAM atliekų laikymą, iki kol bus perduotos sunaikinti pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 22 straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimus;

1.4. vadovavimą šio priedo 1.1–1.3 punktuose išvardintiems darbams.

2. Vadovaujančiųjų darbuotojų, atsakingų už OAM atliekų tvarkymą įmonėje, kompetencijai nustatomi šie papildomi specialieji reikalavimai:

2.1. vadovaujantieji darbuotojai kursų metų turi būti apmokyti ir privalo žinoti:

2.1.1. Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių OAM tvarkymą, reikalavimus;

2.1.2. OAM ženklinimą naudojimo ir vežimo tikslais;

2.1.3. OAM savybes, žalingą poveikį žmogui ir aplinkai, pavojaus ir rizikos faktorius;

2.1.4. OAM patekimo į aplinką prevencijos ir kontrolės būdus;

2.1.5. OAM surinkimo iš Įrangos ir produktų laikymo būdus, laikymui taikomus reikalavimus, taip pat slėginių indų laikymo reikalavimus;

2.1.6. OAM ir OAM turinčios įrangos naikinimo reikalavimus;

2.1.7. surinktų iš Įrangos, recirkuliuotų, regeneruotų OAM, OAM turinčios Įrangos, importo, eksporto ir tiekimo rinkai reikalavimus;

2.1.8. teisės aktų nustatytą atsakomybę už aplinkai daromą žalą;

2.1.9. saugaus OAM surinkimo iš Įrangos, OAM recirkuliacijos ir nuotėkio prevencijos atliekant šias procedūras būdus ir naudojamą įrangą;

2.1.10. kaip planuoti būtinas priemones, užtikrinančias saugų OAM atliekų ir šių medžiagų turinčios Įrangos atliekų (toliau – OAM atliekos) tvarkymą, užkertančias kelią avarijoms ir mažinančias jų neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai;

2.1.11. kaip organizuoti išmontuojamos įrangos ir surinktų OAM atliekų saugų tvarkymą, laikymą atsižvelgiant į medžiagų gebėjimą reaguoti tarpusavyje, taikomas gaisro gesinimo priemones, laikantis kitų saugojimo reikalavimų, įskaitant slėginių indų laikymo reikalavimus.

3. Specialistų, vykdančių šio priedo 1.1, 1.2 ir 1.3 punktuose nurodytus darbus, kompetencijai nustatomi šie papildomi specialieji reikalavimai:

3.1. specialistai kursų metų turi būti apmokyti ir privalo žinoti:

3.1.1. išardomos Įrangos veikimo principus;

3.1.2. reglamentuojančių OAM ir jas turinčios Įrangos naudojimą teisės aktų, standartų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus;

3.1.3. tvarkomų OAM fizikines ir chemines savybes, saugaus elgesio su OAM būdus ir priemones;

3.1.4. OAM ženklinimą, įskaitant ženklinimą vežimo tikslais;

3.1.5. OAM laikymui naudojamoms talpoms reikalavimus, taikomus siekiant užkirsti kelią šių medžiagų patekimui į aplinką;

3.1.6. OAM galimą žalingą poveikį žmogui ir aplinkai;

3.1.7. įmonės OAM atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų reikalavimus;

3.1.8. OAM ir OAM turinčios įrangos naikinimo reikalavimus;

3.1.9. surinktų iš Įrangos, recirkuliuotų, regeneruotų OAM, OAM turinčios Įrangos, importo, eksporto ir tiekimo rinkai reikalavimus;

3.1.10. kaip tinkamai paženklinti OAM atliekų laikymo talpas, įskaitant ženklinimą vežimo tikslais; patikrinti talpų tinkamumą saugiam OAM atliekų laikymui;

3.2. apmokyti specialistai privalo išmanyti:

3.2.1. OAM surinkimo iš Įrangos, recirkuliacijos, regeneracijos principus ir būdus, įrangą ir priemones, naudojamas saugiai atlikti šiuos darbus, užtikrinant kiek galima mažesnį šių medžiagų išsiskyrimą į aplinką;

3.2.2. įmonėje tvarkomų OAM atliekų ir OAM turinčios įrangos ir produktų atliekų saugaus šalinimo būdus ir technologijas, naudojamos įrangos eksploatacijos taisykles;

3.2.3. kaip saugiai atlikti OAM surinkimą iš Įrangos, recirkuliaciją, regeneraciją;

3.2.4. kaip naudotis OAM surinkimo iš Įrangos, recirkuliacijos, regeneracijos ir OAM atliekų tvarkymo įranga, užtikrinant minimalų OAM išsiskyrimą į aplinką;

3.2.5. kaip šalinti OAM surinkimui iš Įrangos, recirkuliacijai, regeneracijai ir OAM atliekoms tvarkyti naudojamos įrangos darbo sutrikimus ir išvengti avarinių gedimų, OAM išmetimo į aplinką;

3.2.6. kaip laikyti OAM atliekas atsižvelgiant į medžiagų gebėjimą reaguoti tarpusavyje, taikomas gaisro gesinimo priemones, laikantis kitų saugojimo reikalavimų, įskaitant slėginių indų laikymo reikalavimus.

 

_________________