LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. RUGPJŪČIO 11 D. NUTARIMO NR. 728 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. birželio 6 d. Nr. 550

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2003, Nr. 27-1089; 2005, Nr. 146-5327):

1. Išdėstyti 105 punktą taip:

105. Vyriausybės nutarimus oficialiai skelbti „Valstybės žinių“ redakcijai pateikia Vyriausybės kancleris (jo nesant ar jo pavedimu – Vyriausybės kanclerio pavaduotojas). Vyriausybės nutarimai turi būti pateikti „Valstybės žinių“ redakcijai ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jų pasirašymo, laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių, ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų teisės aktų pateikimo oficialiai skelbti „Valstybės žiniose“ ir skelbimo interneto tinklalapiuose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 918 (Žin., 1999, Nr. 71-2236; 2003, Nr. 28-1144; 2005, Nr. 146-5328), II skyriuje nustatytos tvarkos.

Kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus sprendimus reikia priimti nedelsiant, Vyriausybės nutarimus oficialiai skelbti visuomenės informavimo priemonėms pateikia Vyriausybės kancleris (jo nesant ar jo pavedimu – Vyriausybės kanclerio pavaduotojas). Šie nutarimai turi būti pateikti visuomenės informavimo priemonėms nedelsiant po jų pasirašymo, taip pat jie turi būti paskelbiami ir „Valstybės žiniose“ šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka.

Tais atvejais, kai Vyriausybės nutarimai turi priedų (brėžinių, lentelių, grafikų, schemų, žemėlapių ar kt.), kuriuos paskelbti „Valstybės žiniose“ nėra techninių galimybių, jie oficialiai skelbiami „Valstybės žiniose“ be priedų, ir tą pačią dieną „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt) – su priedais. Šie nutarimai oficialiai skelbti „Valstybės žinių „ redakcijai pateikiami šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka.

Be oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ ir visuomenės informavimo priemonėse, Vyriausybės nutarimai gali būti skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. Vyriausybės nutarimus visuomenės informavimo priemonėms perduoda Informacijos ir komunikacijos departamentas (nuo 2007 m. liepos 1 d. – Vyriausybės komunikacijos departamentas).

Vyriausybės interneto tinklalapyje Vyriausybės nutarimai ir Ministro Pirmininko potvarkiai skelbiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių, ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų teisės aktų pateikimo oficialiai skelbti „Valstybės žiniose“ ir skelbimo interneto tinklalapiuose tvarkos aprašu.“

2. Išdėstyti 107 punktą taip:

107. Vyriausybės nutarimai (išskyrus tuos, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus sprendimus reikia priimti nedelsiant, ir nutarimus, nurodytus šio Reglamento 105 punkto trečiojoje pastraipoje) įsigalioja kitą dieną po to, kai jie, Ministro Pirmininko ir atitinkamo ministro pasirašyti, oficialiai paskelbiami „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose nutarimuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

Vyriausybės nutarimai, nurodyti šio Reglamento 105 punkto trečiojoje pastraipoje, įsigalioja kitą dieną po to, kai jie, Ministro Pirmininko ir atitinkamo ministro pasirašyti, oficialiai paskelbiami „Valstybės žiniose“ be priedų ir tą pačią dieną „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt) – su priedais, jeigu pačiuose nutarimuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Šiuose nutarimuose turi būti nurodyta, kad jie oficialiai skelbiami „Valstybės žiniose“ be priedų ir tą pačią dieną „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt) – su priedais.

Kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus sprendimus reikia priimti nedelsiant, Vyriausybės nutarimai įsigalioja po to, kai jie, Ministro Pirmininko ir atitinkamo ministro pasirašyti, oficialiai paskelbiami visuomenės informavimo priemonėse. Šiuose nutarimuose turi būti nurodyta, kad jie įsigalioja po paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse. Šie nutarimai taip pat turi būti paskelbiami ir „Valstybės žiniose.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                   GEDIMINAS KIRKILAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                               RAIMONDAS ŠUKYS