LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. gegužės 24 d. Nr. XI-1403

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2008, Nr. 79-3098)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 6 dalies pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Šio įstatymo reikalavimai finansų įstaigoms, reguliuojamos rinkos operatoriui ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui taikomi tiek, kiek jų veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustato kitaip.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ